LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 26.11.2005


26.11.2005
Antti Heiskala


Antti Heiskala
...............
...............
...........


OIKEUSKANSLERINVIRASTO

Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi

jatkan kantelua:

KANTELU OIKEUSKANSLERILLEArvoisa oikeuskansleri Nikula,


14.11.2005 jättämääni kanteluun ja siihen saamaani vastaukseen liittyen jatkan kanteluani:

( saamassani vastauksessanne ) Perusteluideni ja niihin liittyvien lainkohtien täydellisestä ohittamisesta johtuen totean seuraavaa:

Niin kantelussani, kuin myös sen liitteissä, jotka kaikki olen osoittanut myös suoraan kanteluni kohteille, selostan tarkasti missä kohdin kansallisia yhdenvertaisuuttamme ja tasa-arvoamme suojelevia lakejamme, ja allekirjoittamiamme lapsia suojelevia kansainvälisiä sopimuksia on hedelmöityshoitolain valmistelun yhteydessä rikottu. Pyydän teitä tutustumaan niihin ja vastaamaan esittämiini kysymyksiin.

14.11.2005 jättämääni Kanteluun liittyen sainkin jo hyvin ylimalkaisen sekavan sekä huolimattomaksi kuvailtavissa olevan vastauksen virastostanne, mutta en oikeastaan minkäänlaista vastausta liittyen yhteenkään esittämääni todelliseen kysymykseen, liittyen esittämiini lainkohtiin tai viranomaistoimintaan suhteessa niihin, siihen mitä esitin.

Vastauksen laatinut virkamies puhui jostain "luonnonoikeudesta", sitaateissa, ikään kuin ne olisivat olleet kanteluni perusteina, tai perusteluina. Korjaan hänen käsityksensä, en puhunut "luonnon oikeudesta", puhuin Suomen tasavallan laeista.


Lait joihin kantelussani viittasin tarkemmin:

 
Perustuslaki 2 luku 6 §. - Perusoikeudet - Yhdenvertaisuus

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta1 § ja 7§ . - Lain tarkoitus - Syrjinnän kielto

Laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 1§ sekä 2§ - Tasa-arvovaltuutetun tehtävä

Rikoslaki 11 luku 9§ / .. rikoksista ihmisyyttä vastaan / Syrjintä

sekä
Yleissopimus lapsen oikeuksista
Palaan asiaan perusteellisemmin myöhemmin, liittäen mukaan mm. tasa-arvovaltuutetulle lähettämiäni asiaan liittyviä huomautuskirjeitä hänen toimettomuudestaan, tehtävänantonsa mukaisesti, tasa-arvolain noudattamisen valvomisessa.

Huomautan, että tähän mennessä yksikään viranomainen ei ole suostunut kertomaan minulle miten esim. nyt valmisteltu ns. hedelmöityshoitolaki voisi mitenkään olla sopusoinnussa esim. tasa-arvolain 7§ kanssa. Missään muuallakaan en ole nähnyt näin tehtävän. Jotain kovin kiusallista tuossakin pykälässä, suhteessa kritisoimaani lainvalmisteluun, nyt ilmeisesti on. Teiltä saamani sekava vastaus ei ollut poikkeus tuohon sarjaan.

Näyttääkin siis siltä, että maassamme säädetäänkin lakeja piittaamatta lainkaan siitä miten suuressa ristiriidassa ne vallitsevan lainsäädäntömme kanssa ovat. Tai mitä niistä todellisuudessa ihmisille seuraa. Edes vastauksia, siihen miksi näin saisi tehdä, ei anneta, ei miltään asiaan liittyvältä valtiovallan taholta.

Huomaa alla olevat vahventamani lainkohdat
 ja  vrt. niistä alla esittämäni huomiot:

Laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta

8.8.1986/610

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/86) säädettyjä tehtäviä varten on tasa-arvovaltuutetun virka ja tasa-arvolautakunta.

Siitä, minkä ministeriön hallinnonalaan tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta kuuluvat, säädetään erikseen.


2 §

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on:

1) valvoa 1 §:n 1 momentissa mainitun lain ja ensisijaisesti syrjinnän kiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista;

2) aloittein, neuvoin ja ohjein edistää 1 §:n 1 momentissa mainitun lain tarkoituksen toteuttamista;

3) antaa tietoja tasa- arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä; sekä

4) seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla.

Asetuksella voidaan tasa-arvovaltuutetulle antaa myös muita hänen toimialaansa soveltuvia tehtäviä.vrt. tasa-arvovaltuutetun täydellinen vaikeneminen hedelmöityslain ja tasa-arvolain suhteesta, lukuista pyynnöistä ja vaatimuksista huolimatta.Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
8.8.1986/609
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.7 § (15.4.2005/232)

Syrjinnän kielto

Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty.


Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä.Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Edellä 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei kuitenkaan ole pidettävä syrjintänä, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden.

Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä.


vrt. miesten, isien tasa-arvo ja ns. hedelmöityshoitolakiesitys!Rikoslaki 19.12.1889/39

11 luku
(21.4.1995/578)


Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan9 § (21.4.1995/578)


Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


vrt. miesten, isien ja lasten tasa-arvo ja ns. hedelmöityshoitolakiesitys!


Suomen perustuslaki

11.6.1999/731
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:1 luku

Valtiojärjestyksen perusteet

1 §


Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.


vrt. Lasten ihmisoikeuksien turvaaminen ja ihmisarvon loukkaamattomuus, samoin isien.

2 luku

Perusoikeudet


6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.


vrt. lasten asema ns. hedelmöityslakiesityksessä!
vrt. jälleen taas myös miesten aseman sukupuolensa perusteella.

Todellisia lakeihimme pohjaavia, ja kysymyksiini esitettyjä vastauksia, en liirum laarumia "luonnon oikeudesta" sun muuta puppua, odottaen,

Antti Heiskala
( pari typovirhettä korjattu jälkeenpäin )


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.