LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 9.2.2006


---- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
kirjaamo@okv.fi
Cc:
leena.luhtanen@om.fi ; tiina.astola@om.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; tuula.tamminen@pshp.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hannele.torronen@etu.inet.fi ; ..................................@eduskunta.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; ........................
...................................................
Sent: Thursday, February 09, 2006 3:40 PM
Subject: KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 9.2.2006 - Suomen hallituksen toimistaAntti Heiskala
9.2.2006


Antti Heiskala
..................
...................
...................
..................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO

Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950

kirjaamo@okv.fi


KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 27.11.2005

kantelu


KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 9.2.2006

Kantelu Suomen hallituksen toimista
ns. hedelmöityshoitolakiesitykseen liittyen
Arvoisa oikeuskansleri Nikula,

Vaadin Teitä ryhtymään lakiemme edellyttämiin toimenpiteisiin Suomen hallituksen toimien johdosta, Suomen hallituksen syyllistyttyä niin Perustuslakimme, Lakimme naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, kuin myös Rikoslakimmekin vastaiseen toimintaan hyväksymällä lapsia ja miehiä räikeästi syrjivän ns. hedelmöityshoitolakiesityksen. ( alla liitettynä ne tärkeimmät lainkohdat joita Suomen hallitus on rikkonut hyväksymällä nyt laaditun lakiesityksen ).

Lakiesitys loukkaa myös allekirjoittamiamme ihmisoikeussopimuksia, niistä YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista tässä asiassa tärkeimpänä.

Perustuslaki

2 luku

Perusoikeudet

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuu
den tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. *

*

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta


7 § (15.4.2005/232)

Syrjinnän kielto


Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty.

Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä.

Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Edellä 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei kuitenkaan ole pidettävä syrjintänä, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden.

Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä.

Rikoslaki

11 luku (21.4.1995/578)

Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

9 § (21.4.1995/578)


Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Yhdenvertaisuuslaki

«Yhdenvertaisuuslaki» 20.1.2004/21

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

"Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa.


2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on:

1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta;
2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä;
3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta; taikka
4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista etuuksista.

Lakia sovelletaan lisäksi etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, kun kysymys on:

1) sosiaali- ja terveyspalveluista;
2) sosiaaliturvaetuuksista tai muista sosiaalisin perustein myönnettävistä tuista, alennuksista tai etuuksista;
3) asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta; taikka
4) asumisen taikka yleisölle tarjottavien tai yleisön saatavilla olevien irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjonnasta tai saatavuudesta muissa kuin yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa


3 §

Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta:

1) koulutuksen tavoitteisiin, sisältöön eikä koulutusjärjestelmään;
2) kun sovelletaan ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua koskevia säännöksiä, eikä ulkomaalaisten asettamiseen erilaiseen asemaan heidän lakiin perustuvasta oikeusasemastaan aiheutuvasta syystä."

Kunnioittavasti

Antti Heiskalaviite:


HS / 9.2.2006
Hallitus hyväksyi hedelmöityshoitolakiesityksen
Julkaistu: 13:55

Päivitetty: 14:13Hallitus hyväksyi torstaina viimein kiistellyn esityksen hedelmöityshoitolaiksi. Asiasta jouduttiin kuitenkin äänestämään peräti kahdesti.

Kunta- ja alueministeri Hannes Mannisen (kesk) esitys hedelmöityshoitojen sallimisesta vain heteropareille kaatui äänin 9–3. Toinen valtiovarainministeri ministeri Ulla-Maj Wideroos (r) jäi yksin esittäessään, että tiedonsaannin ikäraja olisi laskettu 15 ikävuoteen. Lisäksi keskustaministerit Juha Korkeaoja ja Mauri Pekkarinen poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Eduskunnan käsittelyyn laki etenee presidentin esittelyn jälkeen.


Edellisellä viikolla esitys jäi hallituksessa pöydälle peruspalveluministeri Liisa Hyssälän (kesk) pyynnöstä. Nyt Hyssälä ei osallistunut asian käsittelyyn, koska on virkamatkalla ulkomailla.

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) on kannattanut lakia. Esitystä valmistellut oikeusministeri Leena Luhtanen (sd) on katsonut, että lakia tarvitaan, koska se vain loisi pelisäännöt tilanteelle, joka on jo olemassa.


STT

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.