LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 27.1.2006


Antti Heiskala
27.1.2006


Antti Heiskala
...................
...................
...................
...................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi


liite kanteluuni


KANTELU OIKEUSKANSLERILLE, alkaen 14.11 ja 27.11.2005Oikeusministeri Johannes Koskisen vastaus kansanedustaja Seppo Lahtelan kirjalliseen kysymykseen, ja vastauksen riittämättömyys lainsäädäntömme valossa:


lähde:
http://www.om.fi/31918.htm

Kirjalliset kysymykset:
17.6.2005

Ministerin vastaus Eduskunnan puhemiehelle


Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Seppo Lahtelan/ kesk ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 551/2005 vp:


Mihin perustuu hallituksen kiire saada tuotua lakiesitys hedelmöityshoidosta eduskuntaan jo ensi syksyn aikana ja eikö ihmistä ja elämää suojelevilla syvänvihreillä perhe- ja kasvatusarvoilla tai biologisilla totuuksilla ole mitään merkitystä hallituksen harjoittaman politiikan kanssa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Lakia, joka koskisi sukusolujen ja alkioiden käyttöä hedelmöityshoidossa, on valmisteltu 1980-luvulta alkaen. Valmistelun tavoitteena on saada aikaan laki, joka antaisi toiminnalle eettisesti, oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttävät puitteet. Tähän pääsemiseksi laissa on säädettävä lukuisista hoidon antamista koskevista kysymyksistä. Näitä ovat muun muassa hedelmöityshoidon antamisen edellytykset, sukusolujen ja alkioiden käytön rajoitukset, sukusolujen luovuttaminen hedelmöityshoitoa varten ja sukusolujen varastointi. Lisäksi isyyslakiin tarvitaan säännökset, jotka koskevat lapsen isyyden määräytymistä lapsen synnyttyä hedelmöityshoidon avulla.

Useimmista laissa ratkaistavista kysymyksistä on lähes koko pitkän valmisteluprosessin ajan vallinnut yksimielisyys, mutta vaikeus löytää ratkaisua eräisiin eettisluonteisiin kysymyksiin on estänyt lain aikaansaamisen. Valmistelun alkuvaiheissa vaikein kysymys koski sitä, annetaanko lapselle, joka tietää saaneensa alkunsa luovutetusta sukusolusta, oikeus tietää luovuttajan henkilöllisyys. Perustuslakivaliokunnan linjausten jälkeen (PeVL 59/2002 vp) tämä ongelma näyttää saaneen ratkaisunsa. Jäljelle on kuitenkin jäänyt kysymys niin sanotusta parisuhdevaatimuksesta eli siitä, tuleeko hoidon antaminen asettaa riippuvaksi hoitoa saavan perhesuhteista ja millaista perhesuhdetta olisi tällöin edellytettävä. Asiaa koskeneissa neuvotteluissa on käynyt selväksi, ettei parisuhdevaatimuksen sisällöstä ole löydettävissä kaikkien hyväksyttävissä olevaa ratkaisua.

Esityksen antaminen hedelmöityslaista kuuluu hallitusohjelmaan. Kun otetaan huomioon, että lakiehdotus sisältää lukuisia muita kysymyksiä, joiden ratkaisemista laissa on jo pitkään kaivattu, olisi kohtuutonta pysäyttää hankkeen eteneminen tuohon yksityiskohtaan. Sen vuoksi valmistelua jatketaan nyt lähtien siitä, ettei lakiesitykseen tule parisuhdevaatimusta.

Kysymyksestä näkyy huoli siitä, miten hedelmöityshoitolaki vaikuttaa yhteiskunnan perhe- ja kasvatusarvoihin. Tämä on aiheellinen kysymys esitettäväksi kaikkien perhe- ja lapsioikeutta koskevien hankkeiden yhteydessä. Se, että kysymys parisuhdevaatimuksen sisällöstä on osoittautunut ongelmalliseksi, viestii toisaalta perhearvoissa tapahtuneista muutoksista. Ei näytä enää olevan yhtä perhemallia, jota pidettäisiin yleisesti ainoana oikeana.

Mietittäessä hedelmöityshoitolain vaikutusta yhteiskunnan arvoihin on otettava huomioon, että parisuhdevaatimuksen jättäminen pois hedelmöityshoitolaista ei muuttaisi tilannetta siihen nähden, mikä jo tosiasiallisesti vallitsee. Lain säätämättä jättäminen ei myöskään merkitsisi sitä, että hoitotoiminnassa palattaisiin noudattamaan vain niitä arvoja, joita kysyjät pitävät oikeina. Päinvastoin lain säätämisen vaihtoehtona on tilanne, jossa mitään sääntelyä kaipaavista kysymyksistä ei ole ratkaistu. Lakiehdotuksen vieminen eteenpäin on sen vuoksi perusteltua.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2005

Oikeusministeri Johannes Koskinen"
Huomioni oikeusministeri Johannes Koskisen vastauksesta:

Vastauksessaan oikeusministeri Johannes Koskinen ei sanallakaan sivunnut LAPSEN poisluovuttamattomia ihmisoikeuksia, ja niiden asettamia ehtoja, ei vaikka ne ovat sitovien allekirjoittamiemme kansainvälisten ihmisoikeussopimustemme kiistatta suojaamia. ( YK:n Yleissopimus Lapsen oikeuksista ).

Miksi ei?

Samoin huomautan ettei oikeusministeri Johannes Koskinen vastauksessaan sanallakaan sivunnut Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, eikä sen asettamia edellytyksiä valmistellun lain suhteen.

Miksi ei?

Lisäksi oikeusministeri Johannes Koskinen ei vastauksessaan sanallakaan sivunnut Perustuslakimme edellyttämää yhdenvertaisuuden vaatimusta suhteessa niin LAPSEN kuin LAPSEN isänkin ( miehen ) perusihmisoikeuksiin.

Miksi ei?

Katson että on täysin selvää, ettei lain eteenpäin viemistä voida jatkaa lainkaan ennen kuin nuo esittämäni kansainväliset lapsen oikeuksien turvaamiseksi, lasten suojaamiseksi aikuisten mielivallalta, säädetyt ja Suomen valtion allekirjoittamat ehdot laissa täytetään.

Samoin katson, että on täysin selvää ettei lain eteenpäin viemistä voida jatkaa ennen kuin lakiesityksessä kunnioitetaan kansallisen lainsäädäntömme kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta ( sukupuolesta ym. synnynnäisistä tekijöistä riippumatta ) säädettyjä lakejamme, sekä valtiosääntömme muulle lainsäädännöllemme asettamia edellytyksiä.

Huomautan, että nuo ehdot on täytettävä, täysin riippumatta siitä kuinka suuri osa lainsäätäjistämme olisi lakiesityksen takana.Tasavaltamme tärkeimmät lait ja sopimukset

Saanen huomauttaa, etteivät nuo yllä mainitsemani lait ja sopimukset ole mitään "kohtuuttomia" lakiesityksen käsittelyä hidastavia ”yksityiskohtia”, vaan ne ovat tasa-valtamme kaikkein tärkeimpiä lakeja ja koko demokratiamme peruspilareita.

Vaadin oikeuskansleria palauttamaa lakiesityksen käsittelyn välittömästi lakiemme ja sopimustemme edellyttämiin puitteisiin.
ystävällisesti ja määrätietoisesti,
lapsen- ja ihmisoikeusaktivisti,
Antti Heiskala

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.