LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
12.1.2006

Antti Heiskala
12.1.2006


Antti Heiskala
...................
....................
...................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi

liite kanteluuni / KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 27.11.2005


Kantelu / ns. Hedelmöityshoitolakiesityksen valmistelun johdosta.
Lopussa liitteenä myös
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
uusi kannanotto hedelmöityshoitolakiesitykseen


sekä
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE)
samaa asiaa sivuava tiedote 10.1.2006

Tämän liitteen sisältö on pääosin annettu tietoon myös mediaan ja eri vaikuttajatahoille.


Hyödykkeitä vai ihmisoikeuksia
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; leena.luhtanen@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ; ben.zyskowicz@eduskunta.fi ; ...........; oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc: ......................
varanka@mappi.helsinki.fi
Sent: Thursday, January 12, 2006 2:16 PM
Subject: Hyödykkeitä vai ihmisoikeuksia


Antti Heiskala
12.1.2006SUKUPUOLIFASISMISTASukupuoli on synnynnäinen ominaisuus, kuten esimerkiksi ihonväri tai etninen syntyperä.

Jos ihmisen ihmisoikeudet määritellään, vaikkapa jonkun noista yllä esitetyistä johdosta, heikommiksi kuin muiden, on kyse rasismista. Jos tämän tekee valtiollinen viranomainen silloin on kyse jo FASISMISTA.

tämä on täysin selvä asia.
TÄMÄ MAA

Tällä maalla ei ole pienintäkään kiinnostusta lasten ja HEIDÄN isiensä, siis miesten, tasa-arvoisiin ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen. Ei pienintäkään. Sanaakaan ei ole sellaisesta vahingossakaan kuulunut.

Yksinäisen naisen ja lesbon "oikeus" miehen siittiöihin

Se mikä perheoikeudessa tuntuu olevan lähellä epätasa-arvoa kannattavan presidenttimmekin sydäntä on jokaisen naisen "tasa-arvoinen" "oikeus" miehen siittiöihin ( ! ), "sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta".

että sellaista tasa-arvoa, sellaisia "tasa-arvoihmisiä" meillä.

PELKKÄ SIITTÄJÄ

( HS keskusteluista )
Timo K , kirjoitit osuvasti:


 "Lapsen isä ei ole pelkkä siittäjä"

Se että joudumme argumentoimaan kuten yllä olevassa lainauksessa teit, kertoo sinänsä kaiken siitä laittomuudentilasta ja täydellisestä sukupuolifasismista minkä keskellä elämme.

Mielettömintä koko hommassa on se, että meillä tuntuu löytyvän valtava määrä viranomaisia ja päättäjiä jotka eivät näe mitään laitonta siinä että isä määriteltäisiin vain siittäjäksi - toisin sellaiseksi siittäjäksi joka sitten tarvittaessa laitetaan maksamaan siittämisestään, vaikka seksin osto kiellettäisiinkin - isä tarpeettomaksi, paisti maksajana.


Ns. tasa-arvoviranomaisemme

Innokkaimpia rikoslain vastaisiin tasa-arvoloukkauksiin tuntuvat olevan ns. ”tasa-arvovaikuttajamme”, aina valtiollisia ns. tasa-arvoviranomaisia myöten. Toisaalta eihän oikeuskanslerikaan toisaalta lakiemme kunnioituksesta mitään välitä.

Tämä maa on syvässä alennustilassa.

MUISTUTUKSIALain puolustajien väitteet

Lakiesitykseen ns. hedelmöityshoitolaista liittyen, on väitetty ettei  - "sukupuolten", "naisten ja miesten" , "eri asemaan asettaminen", "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä", "välittömänä syrjintänä", "kieltävä" - Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, koskisi miehiä:

"koska miehet eivät voi synnyttää".


ENSIMMÄINEN MUISTUTUS:


Ajatus siitä että Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ei koskisi miehiä on täysin MIELETÖN.  ( huomaa erityisesti tämä )


Haluan nyt muistuttaa, ettei koko tuolla Lailla naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta olisi ylipäänsä mitään virkaa, ei minkäänlaista merkitystä tai mieltä, jos sukupuolet saisi asettaa eriarvoiseen asemaan "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä" ( vaikka juuri tuo laki sen nimenomaan, sanasta sanaan kieltää ) - "koska miehet eivät voi synnyttää"

Eli lain puolustajien argumentoima yhtälö on yksinkertaisesti järjetön.

TOINEN MUISTUTUS:


Tämä tulee huomata lain valmistelussa

Yhtälö on mahdoton, ja tämä olisi niin lainvalmisteluviranomaisten, vastaavien ministereiden, tasa-arvovaltuutetun, kuin myös ylintä laillisuusvalvontavaltaa maassamme käyttävän viranomaisenkin tullut huomata, tulisi huomata - tulee huomata. Muu johtaa laittomuuteen.

KOLMAS MUISTUTUS:"koska miehet eivät voi synnyttää"

Aiemmin esitetyn lisäksi muistutan, että ihmiselämän synnyttämiseen tarvitaan aivan yhtä lailla niin miestä kuin naistakin.

Vai onko tämä yksinäisten naisten ja lesbojen hurja kiinnostus miesten sukusolujen omimiseen vain jotain naisten harrastuneisuutta ja kiinnostusta solubiologiaan, jotain millä ei ole mitään tekemistä ihmiselämän synnyttämisen kanssa?

Muistutan vielä, että maailmaan ei ole koko tunnetun historian aikana syntynyt ainuttakaan lasta jolla ei olisi ollut isää.

Nyt vain joidenkin mielestä HEILLÄ tulisi olla täysin laiton "oikeus" olla edes kertomatta lapselle LAPSEN isää. Estää lasta tuntemasta tätä, itseään.


Tämäkö on sitä paljon mainostettua "rakastavuutta" jota jopa valtiollinen propaganda toitottaa?
HYÖDYKKEITÄOvatko lapset ja miehet vain naisen hyödykkeitä, joita saa käyttää kuin hyödykkeitä ikään.
TUOTE - LAPSI

Yksinäisille naisille ja lesbopareille hedelmöityshoitojen antaminen lakiesityksen kaavailemin tavoin ja edellytyksin voidaan hyvin rinnastaa sutenöörin toimintaan: Molemmissa tapauksissa toinen sukupuoli asetetaan vain hyödykkeen asemaan.

Samoin lapsi asetettaan hyödykkeen ja tuotteen asemaan.


Lapsi ei kuitenkaan ole tuote, eikä miehen sukusolut mikään hyödyke, mies ei naisen hyödyke, turhake, jonka sukusolut voidaan alistaa "rakastavan" lapsen oikeuksia polkevan sukupuolisortajan omistamaksi tuotteeksi.

Niin lapselle kuin miehellekin kuuluvat aivan samat ihmisoikeudet kuin naisillekin.

ystävällisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, syrjimättä, lapsen oikeuksia kunnioittaen,
Antti Heiskala


Tämänpäiväinen kirjeeni vaikuttajille loppu tähän
_____________________________________________________________________

Eilen vaikuttajille lähettämäni kirjeen sisältöä:

LAINATTUA:"Mannerheimin Lastensuojeluliiton kannanotto hedelmöityshoitolakiesitykseen
10.1.2006
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) pitää oikeusministeriössä valmisteilla olevaa hedelmöityshoitolakia tarpeellisena. Hedelmöityshoitojen kehittyminen ja hoitomäärien kasvu ovat lisänneet lainsäädännön tarvetta.

Hedelmöityslakia on valmisteltu Suomessa jo vuodesta 1984 lähtien, mutta lain sisältöä koskevien erimielisyyksien vuoksi lakia ei ole saatu säädetyksi. Viimeksi lain säätäminen raukesi vuonna 2003.

MLL korostaa, että hedelmöityshoitolain perustana on oltava lapsen edun ja lapsen oikeuksien edistäminen ja turvaaminen. Hedelmöityshoitolaissa lapsen tarpeet on asetettava aikuisten tarpeiden edelle.

MLL korostaa, että aikuisella ei ole subjektiivista oikeutta lapsen saantiin eikä subjektiivista oikeutta saada hedelmöityshoitopalveluita.

MLL:n mukaan sukusolujen luovuttamisesta ei tule seurata oikeudellista vanhemmuutta. Ennen hoitojen aloittamista on hoidoille saatava sekä miehen että naisen suostumus. Isyyslakiin tulee sisällyttää säännös, jonka mukaan avio- ja avomies, joka on suostunut luovuttajan sukusolujen käyttöön hedelmöityshoidossa, on hedelmöityshoidon seurauksena syntyneen lapsen isä.

MLL:n mielestä luovutetusta sukusolusta syntyneellä henkilöllä on oikeus halutessaan saada tietää alkuperänsä. Biologisten vanhempien ja omien alkujuurien selvittäminen on tärkeä osa ihmisen välttämätöntä, koko eliniän kestävää eheän identiteetin rakentamista.

MLL korostaa, että lapsi tarvitsee äidin ja isän. Sekä äidillä että isällä on omat tärkeät tehtävänsä lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa. Vanhempien sukupuoliero tuottaa eroja myös heidän psyykkisessä ja sosiaalisessa olemuksessaan sekä vuorovaikutuksessa lapseen. Sekä tyttö- että poikalapsi tarvitsee samaistumismahdollisuuden naiseen ja mieheen.

Lapset joutuvat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, jos hedelmöityshoitojen avulla syntyy lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta saada isää ja isäsuhdetta. Hedelmöityshoitolakia säädettäessä on turvattava lapsen oikeus isään.

Koska sekä äiti että isä ovat lapsen kasvulle ja kehitykselle tärkeitä, MLL:n näkemyksen mukaan hedelmöityshoitoja ei tule antaa muille kuin avio- ja avopareille, joissa lapsi voi saada sekä äidin että isän. MLL:n näkemyksen perustana on hedelmöityshoitojen avulla syntyvän lapsen edun, tarpeiden ja oikeuksien turvaaminen.

MLL:n mielestä sijaissynnytysjärjestelyjä ei tule sallia sijaissynnytyksiin liittyvien suurten psyykkisten riskitekijöiden vuoksi.

MLL kannattaa, että hedelmöityshoitojen saannille säädetään ikärajat. MLL:n mielestä hedelmöityshoitoja ei tule antaa alle 20-vuotiaille eikä yli 45-vuotiaille naisille. Myös isän ikä tulee ottaa huomioon hedelmöityshoitopäätöstä tehtäessä.

MLL korostaa, että hedelmöityshoitojen tarkoituksena on korjata (lääketieteellisestä syystä johtuvaa) tahatonta lapsettomuutta luonnollisen hedelmällisen iän aikana. Hedelmöityshoitolaissa on pyrittävä turvaamaan hoitojen avulla syntyvän lapsen asema, jolloin vanhemman korkea ikä – ja myös kovin alhainen ikä - voi olla riskitekijä vanhemmuudelle. Hedelmöityshoitoja ei pidä käyttää ihmisen luonnollisen hedelmällisen iän pidentämiseen. Hedelmöityshoitojen antamisen edellytyksenä on oltava aina hoitojen, raskauden ja synnytyksen riittävä lääketieteellinen turvallisuus naiselle ja syntyvälle lapselle.

MLL:n mielestä hedelmöityshoitopalvelujen tuottajana toimimisen on oltava luvanvaraista. Luvan myöntäisi terveydenhuollon toimintayksikölle terveydenhuollon oikeusturvakeskus, joka myös valvoisi luvan saaneiden palveluntuottajien toimintaa.


Lisätietoja:
Puheenjohtaja, professori Tuula Tamminen, puhelin 050 593 6595
Pääsihteeri Eeva Kuuskoski, puhelin 075 324 5550, 040 545 7956 "


__________________ns. TASA-ARVOVIRANOMAISISTAMME ja kansalaisten tasa-arvosta,
tällä kertaa, Tasa-arvoasian neuvottelukunnan osuudesta maassamme tapahtuvaan jatkuvaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden, ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

LAINATTUA:

Tasa-arvoasian neuvottelukunnan ( TANE ) tiedote 10.1.2006

Alla Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 10.1.2006 julkisuuteen antama tiedote, jonka nimimerkki "Egalite" jätti miessakkien keskustelusivuille, sekä oma tulkintani tiedotteen olemuksesta verrattuna myös TANE aiempiin lausuntoihin, sisältäen TANEn muitakin kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun vastaisia lausuntoja

Nimimerkki Egalite: "Tasa-arvoasiain neuvottelukuntapa se otti reippaasti kantaa aktiivisen isyyden puolesta. Olisikohan Miessakeillakin syytä... - Ohessa Tanen uunituore tiedote.tane tiedottaa
___________________________________________________________________________

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, sosiaali- ja terveysministeriö
käyntiosoite: Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki
postiosoite: PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
puh. 09-16001, fax 09-160 74167, internet:
www.tane.fi
_____________________________________________________________________________


Helsinki 10.1.2006
Vapaa julkaistavaksi

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kannanotto
aktiivisen isyyden ja tasapuolisemman hoivavastuun edistämiseksi

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) kiinnittää huomiota vanhemmuuteen
liittyviin, sukupuolten tasa-arvon toteutumista estäviin sukupuolittuneisiin
säädöksiin ja käytäntöihin. Lainsäädäntö tai viranomaiskäytännöt eivät saa olla
aktiivisen isyyden toteuttamisen esteenä. Ne eivät myöskään saa muodostaa
estettä naisten tasa-arvoiseen osallistumiseen työelämään ja ammatissa
etenemiseen. TANE toteaa, että hoivavastuun tasapuolisemmasta jakautumisesta
hyötyvät niin lapset, vanhemmat kuin koko yhteiskuntakin.

Isille suunnattu bonusvapaa on nykyisellään jäykkä. Tasa-arvoasiain
neuvottelukunta toteaa, että isien on voitava pitää bonusvapaa nykyistä
joustavammin, esimerkiksi sen jälkeen kun äiti on pitänyt vanhempainvapaata,
mahdollista hoitovapaata ja kertyneet vuosilomat. Silloin bonusvapaa sopii
paremmin useammille perheille, pidentää lasten kotihoitoaikaa ja tukee sitä,
että isä on yksin päävastuussa lasten hoidosta bonuskuukauden ajan tai
pidempäänkin.

TANE pitää tärkeänä, että pikaisesti toteutetaan ns. Krögerin työryhmän ehdotus
etävanhemman oikeudesta tilapäiseen hoitovapaaseen. Lapsestaan erillään
asuvalle vanhemmalle on taattava oikeus myös muihin perhevapaisiin kuten
isyysvapaaseen ja vanhempainvapaaseen, mikäli vanhemmat haluavat jakaa
hoivavastuun, vaikka eivät asu yhdessä. Etävanhemmalla ei kuitenkaan olisi
subjektiivista oikeutta perhevapaisiin, vaan tällaisessa tilanteessa
tarvittaisiin lähivanhemman suostumus.

Tilapäinen hoitovapaa on saatava palkalliseksi kaikille aloille
työehtosopimuksesta riippumatta. Tilapäisen hoitovapaan ajalta tasa-arvoasiain
neuvottelukunta ehdottaa maksettavaksi sataprosenttista palkkaa. Lisäksi
sairaan lapsen hoito-oikeus tulisi ulottaa isovanhempiin.

TANE esittää, että kaikille aloille tulisi palkallinen äitiys- ja isyysvapaa
sekä 3-4 päivän palkallinen tilapäinen hoitovapaa. Kuten selvityshenkilö
Metsämäki on raportissaan ehdottanut, tulee seuraavalla
sopimuskierroksella palkallinen äitiysvapaa ottaa myös niiden alojen
sopimuksiin, joista se vielä puuttuu. Lisäksi TANE kannattaa Metsämäen
raportissa esitettyä vanhempainvakuutusjärjestelmän perustamista, jolla
tasattaisiin perhevapaista aiheutuvia kustannuksia eri alojen työnantajien
kesken. Nykyisellään perhevapaakustannukset kasautuvat maksettavaksi
naisvaltaisten alojen työnantajille.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ehdottaa, että vanhempainvapaata tulee pidentää
ja tämä pidennys kohdennetaan isille. Isien osallistumista lasten hoitoon on
tuettava suurentamalla isän kiintiötä kolmeen kuukauteen pidentämällä
vanhempainvapaata 2,5 kuukaudella. Tällaisella isäkiintiöllä voitaisiin
edesauttaa isän ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen kiintymyksen
kehittymistä, kun isä olisi päävastuullisena lapsen hoidosta kolmen kuukauden
ajan. Uudistus on toteutettava siten, että yksinhuoltajaisien ja -äitien
perheissä on vastaava oikeus, vaikka toista vanhempaa ei ole jakamassa
vanhempainvapaata.

TANE korostaa, että vanhemmuuteen liitettävät oikeudet ja etuudet tulee
yhdenvertaisesti ulottaa koskemaan myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien
perheitä. Nykyisellään samaa sukupuolta oleva, ei biologinen vanhempi, ei voi
saavuttaa vanhemman statusta eikä hän täten voi käyttää isyyslomaa tai
vanhempainvapaata. Myös samaa sukupuolta olevien perheiden kohtaamiseen
neuvoloissa ja sairaaloiden synnytysosastoilla tulee koulutuksessa ja
ammattikäytännöissä kiinnittää huomiota.

Isäksi kasvu ja aktiiviseen isän rooliin kannustaminen tulee nostaa entistä
kiinteämmäksi osaksi neuvolatoiminnan keskeisiä käytäntöjä. Neuvoloilla on
hyvät edellytykset toimia uuden isyystietouden lähteenä. Tasa-arvoasiain
neuvottelukunta korostaakin, että neuvoloissa tulee aloittaa ja vahvistaa
sellaisia toimintamuotoja, jotka on suunnattu erityisesti isille. Heitä on
innostettava oivaltamaan aktiivisen isyyden merkitys ja tuettava heitä
toimimaan omasta tahdostaan hoivavastuuta kantavana vanhempana.

TANE kiinnittää huomiota myös lapsen huolto- ja tapaamissopimustilanteisiin.
Sosiaalityön ammatillisiin käytöntöihin ei liity riskikartoitusta kotoa
muuttavan vanhemman, joka useimmin on isä, mahdollisesta katoamisesta lapsen
elämästä erotilanteissa. Isän katoaminen lapsen elämästä ei lähtökohtaisesti
ole lapsen edun mukaista. Sukupuolisensitiivinen koulutus tulee ulottaa sekä
sosiaalityön perus- että täydennyskoulutukseen. Sosiaalityössä tulee myös
tehostaa erityisesti ohjaus- ja neuvontavelvoitetta isyyden näkökulmasta.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa, että kotona tapahtuvan väkivallan
esiintyminen on aina selvitettävä erotilanteissa ja samoin kysymys on otettava
esille ennaltaehkäisevänä jo neuvolassa. Lapsella tulee olla oikeus pelosta ja
väkivallasta vapaaseen kasvuympäristöön.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ehdottaa, että tietoinen sukupuolinäkökulma
tulee sisällyttää sosiaalityön ammatillisten käytänteiden, työmenetelmien ja
palvelurakenteiden kehittämistyöhön. Näkökulma tulee sisällyttää sosiaalityön
peruskoulutukseen, työyhteisöissä tapahtuvaan ohjaukseen ja
täydennyskoulutukseen sekä yleisemmin Suomessa käytävään
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. "
viesti siis / nimimerkki Egalite

_____________________________________________________________
Vastine / Antti Heiskala:KOSMETIIKKAA

ja

tietoista valehteluaSen verran on noita TANEn lausuntoja tullut luettua, että väitänpä että lausunto on vain silkkaa kosmetiikkaa, sellaisenakin läpinäkyvää kun vain hiukankaan katsoo mitä on kirjoitettu, kärki on aivan muualla kuin toivoitte.


Lausunnon ydin taitaakin taas olla loppujen lopuksi tässä:

"TANE korostaa, että vanhemmuuteen liitettävät oikeudet ja etuudet tulee
yhdenvertaisesti ulottaa koskemaan myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien perheitä. Nykyisellään samaa sukupuolta oleva, ei biologinen vanhempi, ei voi saavuttaa vanhemman statusta eikä hän täten voi käyttää isyyslomaa " ( isyysloma = silmänlumetta tässä tekstissä) "tai vanhempainvapaata" ( tämä on itse asia, jolla viitataan siis tietenkin toiseen "äitiin" ).

Eli, tuossa alustettiin tilannetta johon nyt valmisteltu laiton isät syrjäyttävä hedelmöityshoitolaki on kansakuntaa viemässä. Tarkoitus on vakiinnuttaa isän syrjäyttäminen samaa sukupuolta olevan, ei-biologisen vanhemman tieltä pois kuleksimasta.Sen joka uskoo lausunnon olleen kovinkin isämyönteinen tai isien tasa-arvoisuudesta puhuva on parasta jo avata silmänsä, lukea muutama muukin TANEn lausunto, ja tajuta millaisen joukon kanssa olemme tekemisissä.


"Myös samaa sukupuolta olevien perheiden kohtaamiseen
neuvoloissa ja sairaaloiden synnytysosastoilla tulee koulutuksessa ja
ammattikäytännöissä kiinnittää huomiota."

- No niin.


"Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ehdottaa, että tietoinen sukupuolinäkökulma tulee sisällyttää sosiaalityön ammatillisten käytänteiden, työmenetelmien ja palvelurakenteiden kehittämistyöhön. Näkökulma tulee sisällyttää sosiaalityön peruskoulutukseen, työyhteisöissä tapahtuvaan ohjaukseen ja täydennyskoulutukseen sekä yleisemmin Suomessa käytävään yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun."


- Mikä tietoinen sukupuolinäkökulma !?
SUKUPUOLITTUNUT TUTKIMUSSama sukupuolittunut tutkimus kuin tähänkin asti. Se missä TANE jakaa ihmiset hyviin ja pahoihin sukupuolen perusteella.
Kerrataanpa nyt muutama, ettette nyt aivan harhateille eksyisi:
TANE toteaa"Asia
Oikeusministeriön kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto
Hyväksytty tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kokouksessa 2/2005 29.4.2005."

".... Lopputuloksena voi olla uhrin kuolema, tai tekijän kuolema, sillä tutkitusti miehensä taposta tai murhasta tuomitut naiset ovat pääosin pitkän parisuhdeväkivallan uhreja.

Seuraavaan on tehtävänannon mukaisesti listattu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan priorisoimat teemat koskien kansallista ohjelmaa väkivallan vähentämiseksi.

1 Naisuhritutkimus

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy naisiin kohdistuvan väkivallan 1997 tehdyn uhritutkimuksen uusiminen vuonna 2005. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa tämän uhritutkimuksen toteuttamisen tärkeyttä. Kansainväliseen naisuhritutkimukseen osallistumista pidetään myös tärkeänä, mutta kansallinen tutkimus tulee priorisoida.
2 Uhrin syyllistäminen

TANE toteaa, että uhrin syyllistäminen ei ole hyväksyttävää.... "


TANE TIEDOTTAA:"YTL Jaana Kuusipalo: MIKÄ ON SE TASA-ARVO, JOTA TASA-ARVOPOLITIIKKA TAVOITTELEE? (Lyhennelmä alustuksesta)" ...... "Yhtäläisiin mahdollisuuksiin perustuva lainsäädäntö kohtelee ihmisiä tasapuolisesti vain niiden ominaisuuksien suhteen, jotka liitetään mieheen ja pitää naisten ”erityistarpeita” poikkeuksena. Naisnäkökulma kritisoi tätä ja politisoi henkilökohtaista, kuten naisiin kohdistuva väkivalta perheessä. Se toi tasa-arvopolitiikkaan myös positiiviset erityistoimet. Tasa-arvoa ei taata vain neutraalin lainsäädännön avulla, vaan antamalla naisille tasoitusta sillä vallitseva sukupuolihierarkia suosii miehiä."

- Ihan niin kuin TANEn tukema ns. hedelmöityshoitolaki.

JNE jne.ZOOMAUS:

Kenen "oikeudet ja etuudet"?


TANE kirjoittaa: "vanhemmuuteen liitettävät oikeudet ja etuudet tulee
yhdenvertaisesti ulottaa koskemaan myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien perheitä."


- Kysynpä vielä tarkoittaako TANE tällä isän vai äidin "vanhemmuuteen liitettäviä oikeuksia ja etuuksia"?

__________________________Valehteleva TANE
TANE TIEDOTTAA ( 10.1.2006 ):


"Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa, että kotona tapahtuvan väkivallan esiintyminen on aina selvitettävä erotilanteissa ja samoin kysymys on otettava esille ennaltaehkäisevänä jo neuvolassa. Lapsella tulee olla oikeus pelosta ja väkivallasta vapaaseen kasvuympäristöön."


- Vai niin:


LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

 
ja

 TANE
Lapseen kohdistuva väkivalta:

"Kuopio 08.11.2002 Kari Karkola,
lääninoikeuslääkäri, dos.


Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:


lapsi ---------------------tekijä

lapsen ikä------ äiti-------isä--------muu

alle 1 v-------- 73 %------- 23 %-------4 %

1- 4 v --------- 63 %------- 29 %-------8 %

5-14 v --------- 41 % -------53 % ------6 % "TANE

ja

"TASA-ARVON" "PYSYVIÄ ASIANTUNTIJOITA"Kas näin TANEn pysyvä asiantuntija:


Naisjärjestöjen keskusliitto


"Keskusliiton mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle
(ETU)."


lähde:
http://www.naisjarjestojenkeskusliitto.fi/Valtiollisen hallituksen "tasa-arvo" - politiikkaa valmistelevan elimen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ( TANE ainoat "pysyvät" "asiantuntijajäsenet" ovat naisjärjestöistä ( Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n ja Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ) jotka siis yrittivät raivokkaasti estää lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimisen ja tutkimisen rahoittamisen, yllä esitetyllä Naisjärjestöjen Keskusliiton sivuilta poimitulla samalla virallisella kannanotolla.


Siltä todellakin näyttää, että liki kaikki naisjärjestöt yrittivät valtiollisen "Tasa-arvo"asiain neuvottelukunnan (TANE) johdolla ( ? ) sabotoida lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimushanketta? Sellaiseen ei ilmeisesti ole tarvetta. Eräillä tahoilla.

TANEn vääristelevät lausunnot


TANE siis siunasi asian ja levitteli julkisuuteen omaa virallista vääristeltyjä "naisuhri"lausuntoaan ( oikeusministeriöön ), jossa mies on vielä murhattunakin syyllinen.Tästä toiminnasta on konkreettistakin näyttöä:"Sukupuolitutkija"

Sukupuolitutkija tohtori Sari Näre on ollut mm. murhaoikeudenkäynnissä syyttämässä surmattua "naisvihasta" ( viime viikolla TV:stä tullut Suomalaisia rikostapauksia- ohjelma ja ns. insuliinimurha )
KUKA?

Kuka enää uskoo esimerkiksi nimimerkki Egaliten postaamaan TANE lausuntoon? ( olen varma että postaaja on itse TANE:ssa töissä )


Kunnioittavasti,
Antti Heiskala( muutama typovirheja  tekstin
muotoilua korjattu tekstistä jälkeenpäin )

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.