LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
7.3.2008

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: KIRJAAMO@okv.fi ; sauli.niinisto@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.valkeeniemi@yle.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; pirkko.makinen@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; jari.sarasvuo@trainershouse.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; matti.soinio@aamulehti.fi ; inka.leisma@ykliitto.fi ; matti.ahde@eduskunta.fi ;.................................................................@eduskunta.fi ; astrid.thors@eduskunta.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; hanna.hamalainen@unicef.fi ; tiina.perkiomaki@unicef.fi ; raisa.sulamaa@unicef.fi ; kirsti.dalman@unicef.fi ; Inka Hetemäki ; mia.granqvist@unicef.fi ; veera.videnius@unicef.fi ; emili.osara@unicef.fi ; mari.hakojarvi@unicef.fi ; tuuli.lahti@unicef.fi ; liisa.susiluoto@unicef.fi ; sanna.merilainen@unicef.fi ; sara.park@unicef.fi ; karolina.roiha@unicef.fi ; santeri.ihalainen@unicef.fi ; minna.karvinen@unicef.fi ; helena.laukko@ykliitto.fi ; irja.avonius@ykliitto.fi ; hanna.juntunen@ykliitto.fi ; joonas.sarvamaa@ykliitto.fi ; mikko.sauli@ykliitto.fi ; kati.lyytikainen@ykliitto.fi ; marianne.kaspi@unicef.fi ; susanna.mcglynn@unicef.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; mari.alakoski@yle.fi ; susanne.paivarinta@yle.fi ; jan.andersson@yle.fi ; tuomas.hyytinen@yle.fi ; hanna.juuti@yle.fi ; janne.virkkunen@hs.fi ; janne.virkkunen@sanoma.fi
Sent: Friday, March 07, 2008 9:44 PM
Subject: Sokeiden ministerien "sukupuolisilmälasit" : epätasa-arvoministeri Stefan Wallin ja pullaposkinen ministeri Katainen, sekä "sukupuolivaikutusten arviointi" - eli hieman oppia vielä typeryksille


Antti Heiskala
7.3.2008
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskal@lapsenoikeus.info
Laittomaan, laittomasti valmisteltuun, sekä tahallisesti väärennetyn ihmisoikeussopimuksen turvin säädettyyn "hedelmöityshoitolakiin" liittyen:
 
 
 
 
 
 
 
Sukupuolivaikutusten arvioiminen
lainsäädäntöhankkeissa (Suvaopas)


Tiivistelmä

Tasa-arvolain mukaan jokaiselle viranomaiselle kuuluu sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen viranomaisen omassa toiminnassa. Valtavirtaistamisella tarkoitetaan sellaisia hallinto- ja toimintatapoja, joilla tuetaan tasa-arvon edistämistä osana ministeriön ja viranomaisen toimintaa. Toisin sanoen sitä, että kunkin politiikka-alueen sisällöstä vastaavat virkamiehet ottavat toimissaan huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen. Valtavirtaistamisen tarkoituksena on murtaa sukupuolineutraalit, osittain jopa sukupuolisokeat menettelytavat ja kulttuuri. Valtavirtaistamisen yksi väline on sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus.

Lakihankkeiden sukupuolivaikutusten ja tasa-arvon edistämismahdollisuuksien arviointi on hallinnollinen keino, jolla pyritään edistämään tasa-arvon toteutumista. Valtavirtaistamista sovelletaan kaiken lainsäädännön valmisteluun ja talousarvion valmisteluun, valtionhallinnon erilaisiin ohjelmiin ja hankkeisiin sekä henkilöstöpolitiikkaan.

Valtavirtaistaminen otetaan huomioon myös ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen ja laitosten välillä solmittavissa tulossopimuksissa.

Tätä opasta sovelletaan lainsäädännön valmisteluun. Sukupuolivaikutusten arviointi lainvalmistelussa merkitsee sitä, että pyritään etukäteen selvittämään lain vaikutukset naisiin/miehiin, jotta lakia sovellettaessa ei aiheutettaisi välillisesti syrjiviä sukupuolivaikutuksia. Tavoitteena on myös laadukas lainvalmistelu.


 
 
 
 
...................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
"Tavoitteena on myös laadukas lainvalmistelu".
 
-  Jessus että on paksua.
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
Sosiaaliala ja sukupuoli

Sosiaalialan kehittämishankkeen sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
Anna Seligson
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:70 , ISSN 1236-2115
ISBN 978-952-00-2508-3 (nid.), 978-952-00-2509-0 (PDF)Sisällysluettelo
Tiivistelmä
Sammandrag
Summary

Koko julkaisu (PDF)
Tilaukset


Tiivistelmä

Anna Seligson. Sosiaaliala ja sukupuoli. Sosiaalialan kehittämishankkeen sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Helsinki, 2008. 72 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115; 2007:70) ISBN 978-952-00-2508-3 (nid.), ISBN 978-952-00-2509-0 (PDF)

Tämä selvitys tarkastelee Sosiaalialan kehittämishanketta sukupuolinäkökulmasta. Kehittämishanke on ollut käynnissä vuosina 2003–2007 ja sen tarkoituksena on ollut varmistaa sosiaalipalvelujen saatavuus ja parantaa palvelujen laatua kautta maan. Tavoitteiden saavuttamiseksi on mm. uudistettu lainsäädäntöä sekä lisätty kuntien välistä yhteistyötä.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kuuluu tasa-arvolain mukaisesti jokaisen viranomaisen velvollisuuksiin. Valtavirtaistamisella tarkoitetaan sitä, että kaikkia ihmisiin kohdistuvia toimenpiteitä ja päätöksiä arvioidaan sekä naisten että miesten kannalta.

Selvityksessä on tutkittu kolmea kokonaisuutta: lasten ja perheiden hyvinvointia, ikäihmisten palveluja sekä henkilöstön osaamista ja saatavuutta edistäviä osahankkeita. Hankkeista löytyi useita sukupuolten kannalta merkittäviä kysymyksiä, kuten yksinhuoltajien taloudellinen tilanne, isyyden huomioiminen, perhevapaiden käyttö, vanhusten palvelut sekä henkilöstön naisvaltaisuus.

Tutkituissa Sosiaalialan kehittämishankkeen kokonaisuuksissa sukupuolen merkitystä oli pohdittu vain muutamassa osahankkeessa. Isien osallistumista ja isyyden huomioimista oli pyritty kehittämään niin perhevapaiden kuin neuvolatyönkin osalta. Sukupuolen merkitys oli myös noussut esiin joissain lastensuojelullisissa kysymyksissä. Ikäihmisiä ja henkilöstöä koskevista osahankkeista sukupuolinäkökulma puuttui, mutta hankevastaavat tunnustivat osahankkeista löytyvän monia sukupuolinäkökulmasta tärkeitä kysymyksiä.

Yleisesti ottaen toimijat tunnistivat sukupuolen merkityksen omilla vastuualueillaan, mutta sukupuolinäkökulmaa ei tästä huolimatta hankkeiden toteutuksesta löytynyt. Sukupuolen ajateltiin usein sisältyvän jo itse asiasisältöön eikä sen esille tuomista pidetty välttämättömänä. Valtavirtaistaminen myös nähtiin uhkana, joka voi syödä voimavaroja muulta substanssityöltä. Olisi kuitenkin tärkeätä, että sukupuolinäkökulma kulkisi mukana hankkeen toteutuksessa alusta aina loppuun saakka.

Tulosten pohjalta selvityksessä pohditaan myös sitä, millä tavoin sukupuolinäkökulma olisi mahdollista valtavirtaistaa osaksi tulevaisuuden hanketyötä. Valtavirtaistamisen onnistumiseksi sukupuolinäkökulman tulisi sisältyä jo hankkeen asettamisasiakirjoihin. Tätä kautta sukupuolinäkökulmasta tulisi osa toimeenpanosuunnitelmaa, hankkeen seurantaa ja arviointia. Selvityksessä ehdotetaan myös koulutusta, tasa-arvoyhdyshenkilöiden nimeämistä sekä yhteistyön lisäämistä valtavirtaistamisen edistämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön hanketyössä. Tulevaisuuden haasteena on sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen osaksi substanssityötä.

Asiasanat: sosiaaliala, sosiaalipalvelut, sukupuoli, tasa-arvo

 
 
 
.......................
 
 
 
 
 
Nyt toteutettu sukupuolen ja iän perusteella Syrjiminen on myös rikoslakimme mukaan selkeästi rikos.
siis:  Rikos.
 
 
Jo syrjimisen ehdottaminenkin viranomaistoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä on rikos.
Nyt tällainen on kuitenkin sitä aivan jokapäiväistä lainsäädännöllista arkea minkä keskellä me tässä maassa elämme.
 
Suomen valtion ja sen vastuussa olevien viranomaisten suorittamaan tahalliseen ja jatkettuun syrjimiseen, sekä muuhun viranomaistemme suorittamaan rikoslain selkeästi kriminalisoimaan, mutta jatkuvasti mm. laillisuusvalvontaviranomaistemme  aivan tahallisesti läpi sormien katsomaan  täysin vilpilliseen valtion tasolla harrastettuun rikolliseen toimintaan perin kyllästyneenä.
 
 
antti heiskala
 
 


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.
 
.