LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
14.2.2006


14.2.2006
Tänään lähetin viimeisimmän yllä olevista kirjeistä
 /
suvaoppaasta seuraavin maustein:


Antti Heiskala
14.2.2006


Hyvää ystävänpäivää, arvoisat vaikuttajat,
Vastuukysymykset nyt nähdyssä
Hedelmöityshoitolainsäädäntöhankkeessa
Ensin muutama huomio vastuukysymyksistä, ja tapahtumassa olevasta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien uusjaosta, alempana viimeisin Miessakkien sivuille esille laittamistani kirjeistä viranomaisille ja vaikuttajatahoilla / Hedelmöityshoitolakiesitys / SUVA - arvioinnin puuttuminen ja vastuukysymykset. ks. enemmän: http://miessakit.forum.emedia.fi/viewtopic.php?t=26&start=90

keskustelua asiasta myös / HS keskustelut:
http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?sourceStart=70&threadID=17538&tstart=0&start=0 http://www.hs.fi/uutiset/verkko-hesari/arkisto/artikkeli/Lapsen+ihmisoikeudet+on+unohdettu/1135218702967


Ministeriön suvaoppaasta:


"Vastuu- ja tehtäväjako

Vastuu sukupuolivaikutusten arvioimisesta jakautuu samalla tavalla kuin vastuu lainsäädäntöhankkeista muutoinkin. Ministeriön johdolla on ylin vastuu. Osastopäälliköt vastaavat siitä, että selvitys sukupuolivaikutusten arviointitarpeesta tehdään kaikista hankkeista. Varsinainen sukupuolivaikutusten arviointi tehdään silloin, kun se todetaan tarpeelliseksi."

"Lainvalmistelijat huolehtivat sukupuolivaikutusten arvioimisesta osana lainvalmistelua siten kuin tulosyksikössä asiasta sovitaan. Erityiskysymyksissä voidaan tarpeen mukaan käyttää ulkopuoliasiantuntijoita ja teettää selvityksiä."
Nyt esitetyssä ns. hedelmöityshoitolakiesityksessä ollaan ihmisiä ( laittomasti ) jakamassa ihmisoikeuksien suhteen kolmeen ryhmään:

Naiset: oikeudet menisivät nyt pitkälle yli sen mitä ihmisoikeussopimukset sallivat.

Miehet: oikeudet kapenisivat entisestään, käytännössä tässä maassa monella tapaan vain siittiön oikeuksiksi perheoikeudessa.

Lapset: ei oikeastaan enää mitään perusihmisoikeuksia, sen jälkeen kun tehdään periaatepäätös ettei yleiset ihmisoikeudet eikä Yleissopimus lapsen oikeuksista koskisi lasta lähtökohtaisesti.


miessakkien keskustelupalstalle laittamiani dokumentteja:
http://miessakit.forum.emedia.fi/viewtopic.php?t=26&start=90

VIRANOMAISILLE LÄHETTÄMIÄNI KIRJEITÄ 


DOKUMENTTEJA
Antti Heiskala
2.11.2005


Hyvät kansanedustajat ja muut vaikuttajatahot,Liitän tähän teille osoittamaani kansalaisten yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin ja niiden puutteeseen maassamme huomiota kiinnittävään kirjeeseen tämänpäiväisen kommenttini Hesarin keskusteluun, se sisältää suoria sitaatteja STM:n SUVAOPPAASTA itse tekemini vahvennuksin ja muutamin huomioin. Tuon kommenttini tarkoitus on havahduttaa siihen miten mahtoikaan tasa-arvoviranomainen itse noudattaa itse laatimiaan periaatteita?

Otan tietenkin esiin maassamme nyt tapahtuvan räikeimmän tasa-arvorikkomuksen, rikoksen, täydellisen sukupuolisyrjivän hedelmöityshoitolain valmistelun, ja sen täydellisen sukupuolisyrjivän ja lasten ihmisoikeuksia rikkovan luonteen. Missä ovat olleet "Lakihankkeiden sukupuolivaikutusten ja tasa-arvon edistämismahdollisuuksien arviointi " sen valmistelun aikana. Lain valmistelu on suoritettu vastoin kaikkia tasa-arvoisuuden periaatteita, ja niin on sitten sisällöltään myös nyt valmistelussa oleva laiton lakikin.


alla kirjoitukseni / HS / http://www.helsinginsanomat.fi/keskustelu/thread.jspa?sourceStart=300&threadID=9452&tstart=0&start=300
Sosiaali- ja terveysministeriön opas - poimintoja / SUVAOPAS


/ http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tapol/index.htx/ Sukupuolivaikutusten arviointiopas 2003 (Suvaopas)

"Sosiaali- ja terveysministeriön opas sukupuolivaikutusten arvioimiseksi lainsäädäntöhankkeissa (suvaopas)

Sosiaali- ja terveysministeriö
Helsinki 2003"poimintoja:
"3. Sukupuolivaikutusten arviointi lainvalmistelussa 3.1

Mitä ja miksi arvioidaan"

- ? todellakin!"Hallituksen esityksen laatimisohjeiden yleisperusteluissa todetaan, että "erityisesti tulee selvittää esityksen vaikutukset".
Esityksen vaikutukset on laatimisohjeissa jaettu neljään ryhmään: taloudelliset vaikutukset, organisaatio- ja
henkilöstövaikutukset, ympäristövaikutukset sekä vaikutukset eri kansalaisryhmien asemaan.

Sukupuolivaikutusten arviointi liittyy erityisesti näistä kohdista viimeiseen, kansalaisryhmiin. Myös ympäristövaikutusten arviointiin liittyy sitä koskevan lain mukaan (468/94) sosiaalisten vaikutusten arviointi.
Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen on jo perustuslakiin kirjattu yhteiskunnallinen tehtävä.
Lakihankkeiden sukupuolivaikutusten ja tasa-arvon edistämismahdollisuuksien arviointi on hallinnollinen keino, jolla pyritään edistämään tasa-arvon toteutumista."


- ???!!!"Voidaan tavallaan sanoa, että sukupuolivaikutusten arviointi lainvalmistelussa merkitsee myös sitä, että pyritään etukäteen selvittämään lain vaikutukset naisiin/miehiin, jotta lakia sovellettaessa ei aiheutettaisi välillisesti syrjiviä sukupuolivaikutuksia."

- ???!!!"Tasa-arvolaki kieltää sekä välittömän että välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella. Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilö asetetaan sukupuolen perusteella eri asemaan kuin toinen henkilö. EU:n direktiivi 76/207/ETY määrittelee välillisen syrjinnän seuraavasti:

Tilanne, jossa näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan toiseen sukupuoleen verrattuna, paitsi jos kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on puolueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja jos tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.”

Amsterdamin sopimuksen 2. artikla merkitsee sitä, että tasa-arvo on valtavirtaistamisen periaatteen mukaisesti otettava huomioon Euroopan yhteisön toiminnassa.

3.2 Selvitys sukupuolivaikutusten arvioinnin tarpeesta
Kaikista alkavista lainsäädäntöhankkeista selvitetään arviointipäätöstä varten sukupuolivaikutusten arvioinnin tarve.
Lähtökohtana on selvittää, onko alueella, jota lainvalmisteluhanke koskee, merkittäviä eroja eri sukupuolten välillä. "


- ???!!!"Tarkoitus on, että sukupuolirelevanssi voidaan tunnistaa joutuisasti ja suhteellisen vähällä lisätyöllä. Selvityksen tuloksena esitetään osastopäälliköille valmisteilla olevan lain sukupuolivaikutusten arvioimista tai arvioimatta jättämistä. Esitys on perusteltava kirjallisesti. Selvityksellä on merkitystä asetettaessa työryhmää, merkittäessä lakihanketta hankerekisteriin,

6.2 Arviointiperusteet
Sukupuolivaikutuksia arvioitaessa tulisi perusteellisesti pohtia ja selvittää esimerkiksi tilastotietojenavulla sitä, millä kyseisen lakihankkeen alueilla miesten ja naisten välillä on eroja. Näennäisesti neutraaleilla säännöksillä voi olla erilaisia vaikutuksia miehiin ja naisiin."

- ???!!!"Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen tulee toteutua myös eri ryhmien välillä, jakautuvathan miehet ja naiset muun muassa ikänsä, etnisen taustansa ja asuinpaikkansa mukaan. Tasa-arvossa ei ole kysymys samanlaisuuden vaatimuksesta vaan yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamisesta. "

- ???!!!"Erilaisuus ei aina merkitse epätasa-arvoisuutta. Esimerkiksi siinä, että naiset ja miehet harrastavat eri asioita, tasa-arvoinen kohtelu voisi merkitä sitä, että naisten ja miestenharrastuksia tuetaan tasapuolisesti. Sosiaalietuudet saattavat olla näennäisesti sukupuolineutraaleja; muun muassa perhevapaat on tarkoitettu yhtä hyvin naisille kuin miehille, vaikka naiset käyttävät niistä valtaosan.
Lainvalmistelijan tehtävänä saattaisi olla sen arvioiminen, mitä taloudellisia, työllisyyteen tai vanhemmuuteen liittyviä vaikutuksia naisille/miehille perhevapaiden epätasaisesta jakautumisesta aiheutuu. Lainlaatija voi edelleen arvioida, voidaanko näiden vaikutusten katsoa edistävän/ uhkaavan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja löytyisikö sellaisia vaihtoehtoisia ehdotuksia, jotka poistaisivat havaittuja eriarvoisuuksia."

- ???!!!
"Tämän ohjeen sivulla 3 lueteltiin yhdeksän elämänaluetta, joilla tutkimusten perusteella tiedetään olevan eroja ja eriarvoisuutta naisten ja miesten välillä.

-
???!!!  - JOTAIN UNOHTUI! Eikö vain."Mitkä näistä kulloinkin ovat tasa-arvonkannalta keskeisiä, joudutaan jokaisessa hankkeessa tarkkaan pohtimaan. Seuraavassa on lyhyesti pyritty tiivistämään joitakin niistä asioista, joihin saattaa olla hyvä kiinnittää huomiota lakihankkeen sukupuolirelevanssia tai sukupuolivaikutuksia arvioitaessa.
Lisäksi on koottu näitä alueita koskevia tärkeimpiä normeja sekä tietoja eroista naisten ja miesten välillä." - "Listaus ei ole kattava."

- Ei todellakaan. - jotain unohtui?"Tilastot yksinhuoltajuuden jakautumisesta sukupuolten välillä tuovat tärkeää tietoa lainlaatijalle. Lasten huoltajuus on yleisemmin äideillä kuin isillä. Viikonloppuisien mahdollisuus toteuttaa vanhemmuuttaan on erilainen kuin äitien."

- JOTAIN UNOHTUI? Eikö vain. Miten se nyt valmistelussa oleva ns. Hedelmöityshoitolaki menikään?"
" Valtavirtaistamisen soveltamisala
Sosiaali- ja terveysministeriön valtavirtaistamisohjetta sovelletaan lainsäädännön valmisteluun, erilaisiin ohjelmiin ja hankkeisiin sekä henkilöstöpolitiikkaan. Valtavirtaistaminen otetaan huomioon myös tulossopimuksissa, joita ministeriön ja sen alaisten virastojen ja laitostenvälillä solmitaan.
Tätä suvaopasta sovelletaan STM:n hallinnonalan lainsäädäntöä valmisteltaessa. Muut soveltamisalat ohjeistetaan myöhemmin."

HUOMAA NÄIN EI SIIS OLE TEHTY !!!!!!!!!"Vastuu- ja tehtäväjako
Vastuu sukupuolivaikutusten arvioimisesta jakautuu samalla tavalla kuin vastuu lainsäädäntöhankkeista muutoinkin. Ministeriön johdolla on ylin vastuu. Osastopäälliköt vastaavat siitä, että selvitys sukupuolivaikutusten arviointitarpeesta tehdään kaikista hankkeista. Varsinainen sukupuolivaikutusten arviointi tehdään silloin, kun se todetaan tarpeelliseksi."- HUOMAA SEURAAVA / Hedelmöityshoitolaki

" Lainvalmistelijat huolehtivat sukupuolivaikutusten arvioimisesta osana lainvalmistelua siten kuin tulosyksikössä asiasta sovitaan. Erityiskysymyksissä voidaan tarpeen mukaan käyttää ulkopuoliasiantuntijoita ja teettää selvityksiä."

- "huolehtivat"? - ulkopuoliset "asiantuntijat"?

- Keitä nämä "asiantuntijat" olivat hedelmöityshoitolain valmistelussa?

"TASY seuraa valtavirtaistamispäätöksen toimeenpanoa yhteistyössä muun ministeriön kanssa. TASY:n tehtäviin kuuluvat neuvonta, tukeminen ja ohjaus.

Esitysten valmistelijat voivat kääntyä TASY:n puoleen kaikissa valmisteluvaiheissa. TASY pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan arviointia, mutta varsinainen työ kuuluu lainvalmistelijoille. TASY avustaa tarvittaessa koulutuksen järjestämisessä."" Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti osana hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa vuonna 1998 viisivuotisen naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhankkeen. Hankkeen toteutuksesta vastaa Stakes.

Tutkimusten mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on yllättävän yleistä. Naisten kokema väkivalta on suurimmaksi osaksi lähisuhdeväkivaltaa. Terveyssektorilla yli puolessa asiakaskontakteissa, sosiaalisektorilla neljässä viidesosassa ja oikeussektorilla kahdessa kolmasosassa väkivallan tekijä oli uhrin puoliso tai seurustelukumppani. Neljä naista kymmenestä on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joskus elämänsä aikana 15vuotta täytettyään. Nykyisen puolison tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi oli joutunut 22 prosenttia naisista."

"Sosiaali- ja terveysministeriö 2002Liite 1: NormikokoelmaSuomen perustuslaki 11.6.1999/731;

2 luku, 6 §:

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoltentasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 18.5.1990/439,SopS 19;

14 artikla: Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 30.1.1976/108,SopS 8; 26 artikla:

Kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Tässä suhteessa lain tulee kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtäläinen ja tehokas suojelu rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää vastaan.
YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus
26.9.1986/686,SopS 68; 3

artikla: Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin mukaan lukien lainsäädäntötoimet, kaikilla aloilla, erityisesti poliittisella, sosiaalisella, taloudellisella ja sivistyksellisellä alalla, varmistaakseen naisten täyden kehityksen ja etenemisen, jotta heille
taataan mahdollisuudet harjoittaa ja nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia tasa-arvoisina miesten kanssa.

Sopimus kokonaisuudessaan, kuten muukin voimassa oleva lainsäädäntö, löytyy osoitteesta
www.finlex.fi.Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609;

1 §:


Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä (www.finlex.fi)."......"YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 16.8.1991/1130, SopS 60;
2 artikla:

Sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisenhuoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun
seikkaan perustuvaa erottelua."


_________
liitteeksi havainnollinen esimerkki toiminnasta:


”TANE TIEDOTTAA:

YTL Jaana Kuusipalo: MIKÄ ON SE TASA-ARVO, JOTA TASA-ARVOPOLITIIKKA TAVOITTELEE? (Lyhennelmä alustuksesta)

...... Yhtäläisiin mahdollisuuksiin perustuva lainsäädäntö kohtelee ihmisiä tasapuolisesti vain niiden ominaisuuksien suhteen, jotka liitetään mieheen ja pitää naisten ”erityistarpeita” poikkeuksena. Naisnäkökulma kritisoi tätä ja politisoi henkilökohtaista, kuten naisiin kohdistuva väkivalta perheessä. Se toi tasa-arvopolitiikkaan myös positiiviset erityistoimet. Tasa-arvoa ei taata vain neutraalin lainsäädännön avulla, vaan antamalla naisille tasoitusta sillä vallitseva sukupuolihierarkia suosii miehiä."
PS. Muistutan että me kaikki olemme velvoitettuja toimimaan lainsäädännön puitteissa. Muu ON laitonta, ja se on sitä myös lainsäätäjälle, jopa oikeusministerille, ja jopa pressalle. Niin ikävää kuin se monista heistä varmaan onkin.

Ihmisoikeus -, lastensuojelu -, sukupuolten tasa-arvo -, yhdenvertaisuus-, syrjinnän kielto- ja lakiterveisin,
Antti Heiskala
-------


No mutta, Hyvää ystävänpäivää! arvoisat vaikuttajat,
toivottaa aina yhtä aurinkoinen
Isä A


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE


.