LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 7.2.2006


----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
kirjaamo@okv.fi ; leena.luhtanen@om.fi ; tiina.astola@om.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi
Cc: ......................................................Sent: Tuesday, February 07, 2006 2:02 PM
Subject: YHDENVERTAISUUSLAKIMME säätämää - liite kanteluuni oikeuskanslerille


Antti Heiskala
7.2.2006

Antti Heiskala
...................
..................
...................
...................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO

Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi

liite kanteluuniKANTELU OIKEUSKANSLERILLE,
alkaen 14.11 ja 27.11.2006Yhdenvertaisuuslain säätämää:
Ns. hedelmöityshoitolakiesityksen puoltajat ovat turvautuneet tasa-arvoisuuttamme, yhdenvertaisuuttamme ja ihmisoikeuksiamme määritteleviin ja turvaaviin lakeihimme monilla hyvin arveluttavilla vääristelevillä tavoilla, turvautuen siis jopa lakiemme sisällön vääristelyyn mediassa. Meillä on kuitenkin myös uusi yhdenvertaisuuslaki, jossa painotetaan yhdenvertaisuutta "sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta" , tämä laki on tietenkin myös otettava huomioon uusia lakeja säädettäessä, mutta mitä tämä laki sanookaan? Missä asioissa tätä lakia on sovellettava?Yhdenvertaisuuslaki


«Yhdenvertaisuuslaki» 20.1.2004/21

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

"Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa.


2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on:


1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta;
2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä;
3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta; taikka
4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista etuuksista.


Lakia sovelletaan lisäksi etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, kun kysymys on:

1) sosiaali- ja terveyspalveluista;
2) sosiaaliturvaetuuksista tai muista sosiaalisin perustein myönnettävistä tuista, alennuksista tai etuuksista;
3) asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta; taikka
4) asumisen taikka yleisölle tarjottavien tai yleisön saatavilla olevien irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjonnasta tai saatavuudesta muissa kuin yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa


3 §

Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta:

1) koulutuksen tavoitteisiin, sisältöön eikä koulutusjärjestelmään;
2) kun sovelletaan ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua koskevia säännöksiä, eikä ulkomaalaisten asettamiseen erilaiseen asemaan heidän lakiin perustuvasta oikeusasemastaan aiheutuvasta syystä."Kunnioittavasti
Antti Heiskala

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.