LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
11.11.2005DOKUMENTTI  ( pitkälti samansisältöinen kirje lähetetty oikeusministeri Johannes Koskiselle kesällä 2005 )

AVOIN KIRJE isänpäivän aaton aattona
Antti Heiskala
11.11.2005Arvoisa oikeusministeri Luhtanen, Olette ollut mukana valmistelemassa hedelmöityshoitolakia, katson sen valmistelussa tapahtuneen virheitä, ja että se rikkoo selkeästi yleisiä yhtäläisiä ihmisoikeuksia, allekirjoittamaamme Sopimusta lapsen oikeuksista, Perustuslakiamme (2 luku §6 ), Tasa-arvolakiamme ( §1 ja §7 ) sekä Rikoslain sukupuolen perusteella syrjinnän kieltävää pykälää / 11 luku ( / rikoksista ihmisyyttä vastaan / § 9 ).

Katson myös että sen valmistelussa käytetyt asiantuntijat ovat* ( korjattu oikolukuvirhe alkuperäisestä ) olleet puolueellisia, ehkäpä jäävejä asiaan, ainakaan he eivät ole tuoneet julki koko totuutta, ja että ne tutkimukset joiden väittämiin lakia nyt ollaan pohjaamassa eivät kestä kriittisempää tarkastelua.
Ihmisoikeuksia polkevia lakeja 
Sammutetuin lyhdyin, sokeanaOn mieletöntä, että hallitus ja kansanedustajat voivat tehdä sinun, minun, poikani, kaikkien miesten ja kaikkien lasten ihmisoikeuksia polkevia lakeja, ja täysin sammutetuin lyhdyin

Ainakaan itse en ole saanut yhdeltäkään viranomaiselta yhtään ainutta vastausta miten nyt valmisteltu lakiesitys valmistelussa muodossaan voisi olla yllä mainitsemieni kansalaisten ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa säätelevien lakien mukainen.
Eettisiä kysymyksiä:

Hedelmöityshoitolain hyväksymistä puoltavien perusteluissa viitataan usein vanhempien ”rakastavuuteen”, mutta missä on sellainen rakastavuus, jonka turvin voisimme kaventaa lapsen jopa allekirjoittamiemme kansanvälisten ihmisoikeussopimusten takaamia perusoikeuksia? Millä oikeudella kenelläkään voisi olla oikeutta jo oletusarvoisesti evätä lapselta toista vanhempaansa?

- Suurella rakkaudellako?


Paradoksaalisesti, lain hyväksymistä puoltavat tahot perustelevat aikuisen "oikeutta" jopa keinotekoiseen ( geneettiseen) biologiseen vanhemmuuteen lapsen geeniperimän merkityksen kieltämällä! Eikö tuossa nyt ole ristiriita? Jos geenit eivät merkitse mitään, kuten toisaalta väitetään - lasten kohdalla - niin miksi kuitenkin nimenomaan yksinäisen naisen, tai naisparisuhteessa elävän naisen, omat geenit ja biologinen vanhemmuus merkitsevätkin?

Toinen kysymys, jota hedelmöityshoitolakia laadittaessa ei voida ohittaa, on se miten toisen sukupuolen, naisen, "oikeutta" jopa keinotekoiseen (geneettiseen) biologiseen vanhemmuuteen voidaan perustella toisen sukupuolen, miehen, niin (geneettisen) biologisen vanhemmuuden kuin hänen sosiaalisenkin vanhemmuutensa merkityksen kokonaan kieltämällä?

Mitä mahtaisivat sanoa tasa-arvon tilasta maassamme ne tahot, jotka hedelmöityshoitolakia nyt valmisteltavassa muodossa puolustavat, jos nyt oltaisiinkin luomassa lakia jossa yksinäisille miehille, ja miespareille, kaavailtaisiin oikeutta lisääntyä täysin ilman naispuolista kumppania, ilman että lapsi saisi äitiä - edes tietoa äidistään? Entä mitä he sanoisivat, jos tuota "oikeutta" perusteltaisiin vielä väitteillä "ettei äidin puutteesta ole lapselle mitään haittaa"? Entä mitä, jos naisille vastaavaa oikeutta ei kaavailuissa olisi mukana?

Entä miten isyys voisi jossain laissa, ja juhlapuheissa ( ! ) olla lapselle tarpeellista, mutta toisessa laissa taas "tutkitusti" ”aivan tarpeetonta lapsen tasapainoiselle kehitykselle”?

Tarvitaanko tähän maahan nyt todellakin jopa lakeja joilla isyys "tarpeettomana" voidaan sivuuttaa kokonaan?

Demokratiasta ja laeista


Allekirjoittamiemme ihmisoikeussopimusten ja valtiosääntömme mukaan minulla on oikeus vaatia yhdenvertaista kohtelua, ja oikeus vaatia lakiemme kunnioittamista, myös uusien lakien laadinnan yhteydessä. Myös valtiovallalta.Demokratian ydin on se, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä
 ja että heillä on samat oikeudet.

- Milloin tämä toteutuu Suomessa? Miten tämä toteutuu Suomessa?

Miksi lainsäätäjät ovat nyt säätämässä / valmistelemassa Suomen lakeja ja allekirjoittamiamme ihmisoikeussopimuksia rikkovaa lakia? Sellainen on LAITONTA.
Valmistellun ns. hedelmöityshoitolain perusteista


Jos jokin laki perustuu seuraavaan väittämään ( kuten nyt valmisteilla oleva hedelmöityshoitolaki tekee ):


"Isän puuttumisesta ole ei havaittu koituvan lapselle haittaa",ei ole vaikeaa ymmärtää, että se on täydellisessä ristiriidassa yksilöiden yhdenvertaisuuden periaatteen, tasa-arvoisuuden periaatteen, lapsen edun periaatteen, kuin myös yleisten yhtäläisten ihmisoikeuksien periaatteen, Lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa ( sopimus on SITOVA )

Tuollaiseen yllä mainittuun väittämään tukeutumalla valmisteltu laki asettuu määrittelemään niin poikani, minun, kuin kaikkien miesten ja kaikkien lasten oikeudet toisiinsa heikommiksi kuin naisten. Sekä yleisesti heikommiksi kuin naisten. Tämä on LAITONTA

Minkä lain nojalla näin saisi tapahtua? Rikkoa lakeja.

Tämä on vastoin kaikkia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteita, ja ihmisoikeussopimuksia, jopa Rikoslakiamme. ( 11 luku §9 )


Lain valmistelussa on kuultu perusteena myös sellaisia puheenvuoroja, kuten:

"Lapsella on oikeus syntyä haluttuna rakastavaan ja vastuulliseen kotiin",

joista ei voi kuin kysyä: Kuka nämä tällaiset kodit määrittelee? Kansanedustaja Oras Tynkkynen?

Miten ihmeessä sellaisen kuin sen kuka ”pystyy antamaan lapselle rakastavan ja vastuullisen kodin” voisi edes kirjata lakiin etukäteen, millä mitata?

Vai noudatettaisiinko tässäkin jakoa pahoihin ja hyviin, syyllisiin ja uhreihin? Te tiedätte millä jakajalla. - Jos ette, neuvoisin teitä kysymää asiaa kummalta tahansa Tasa-arvoasian neuvottelukunnan ”pysyvältä ´asiantuntija´jäseneltä”.
Laittomia veteen piirrettyjä viivojaTuollaiset perusteet ovat, tietenkin, täysin veteen piirrettyjä käsitteitä.
Mikä oikeus kenelläkään on määritellä esim. toisen ihmisen ”rakastavuutta” ? Onko esimerkiksi minulla sellainen oikeus, onko teillä?

Kenellä on?

Jo etukäteen.

Tässä lähestytään nyt menetelmiä joita aikoinaan harrastettiin rodunjalostuksen nimissä, myös silloin valtiossa säädettyjen lakien mukaan.

Lakeja ei voida säätää tällaisilla perusteilla.Pysyviä ”asiantuntijoita” valtiollisissa elimissä


Selkeästi lapsen edun jo aiemminkin kannanotoillaan vaarantaneet valtiolliset pysyvät ”asiantuntijat”.

Lainvalmisteluosastonne on myös, oletan, käyttänyt apunaan Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ”asiantuntijoita”, onhan elimen tehtävänantona ”hallituksen tasa-arvopolitiikan valmisteleminen”, ja on selvää että tämä hedelmöityshoitolaki on nimenomaan tasa-arvokysymys.

Mutta se on sitä nimenomaan miesten ja lasten kannalta,

toisin kuin "asiantuntijanne" ___ % todennäköisyydellä ovat asian teille esittäneet.

Eli, todellisuudessa olette käyttäneet ”tasa-arvoasiantuntijoina” sellaisia tahoja jotka kelpaisivat puolueellisuudessaan nyky-Suomen lisäksi "tasa-arvo"asiantuntijoiksi tuonne seitsemän vuosikymmen takaiseen Keski-Eurooppaan. Ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan, myös siellä oli paljon ”pysyviä asiantuntijoita” valtiollisissa elimissä."Asiantuntijanne"

Olette mitä ilmeisimmin käyttäneet ”tasa-arvoasiantuntijoina” juuri samoja tahoja jotka ovat toimineet asemassaan vastoin lasten turvallisuutta ja hyvinvointia, jopa henkeä kohtaan yrittäessään estää lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimushankkeen neuvottelukunnan (TANE) "asiantuntijoita" ( viite : RAY:n myöntämä avustus valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle Ensi- ja Turvakotien liitolle )Lain valmistelu on aloitettava kokonaan uudelleen

Lakiemme ja allekirjoittamiemme sitovien ihmisoikeussopimusten nojalla minulla on oikeus vaatia teitä viheltämään koko peli poikki, ja aloittamaan lain valmistelu kokonaan uudestaan, siten että se ei riko aiemmin mainitsemiani lakeja sopimuksia, vedoten juuri noihin kansainvälisiin sopimuksiin, lakeihimme sekä siihen, että lain valmistelussa on mitä ilmeisimmin tukeuduttu sellaisiin "asiantuntijoihin", jotka tukevat asiantuntijaväitteensä valheellisen kuvan todellisuudesta antavaan tutkimukseen sekä pyrkivät salaamaan toisen puolen todellisuudesta kokonaan: Mitäänlakeja ei voi säätää tällaisilla perusteilla.Tullaan käyttämään isiä vastaan.


Muistutan myös, että mikäli laki jostain käsittämättömästä syystä etenisi ja se kuitenkin hyväksyttäisiin, tulee se olemaan lainsäätäjän viesti ja allekirjoittama periaate jota myös, nyt jopa suomalaiseksi ihmisoikeuskatastrofiksi kuvattavissa olevassa huoltajuuskiistatodellisuudessa tullaan käyttämään isiä vastaan. Ehkä myös kaikkia miespuolisia kansaedustajia ja heidän lapsiaan vastaan silloin.

Tilastollisesti avioeroon on 50 % mahdollisuudet. Ja kuten olette varmasti huomanneet, se näkyy selkeästi jo aivan valtakunnan johdon huipullakin.


Vaatimus

Vaadin teitä aloittamaan ns. hedelmöityshoitolain valmistelun aloittamisen kokonaan uudelleen, yleisiä yhtäläisiä ihmisoikeuksia ja lakejamme kunnioittaen, lasta ja isyyttä, laillisia oikeuksia kunnioittaen.
terveisin,
yhdenvertaisuuteen lakiemme nojalla oikeutettu kansalainen ja ennen kaikkea:

ylpeä isä
Antti Heiskala
........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.