LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
28.11.2005


( liite KANTELU oikeuskanslerille - ajatus siitä että laki naisten ja miesten tasa-arvosta koskisi ainoastaan naisia on täysin tasa-arvolain vastainen )


Antti Heiskala
28.11.2005


Antti Heiskala
..................
.................
.................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi

liite kanteluuni:
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 27.11.2005
Arvoisa oikeuskansleri Nikula,

Kertauksen vuoksi. ensimmäiseksi ote Teille lähettämästäni aiemmasta kanteluuni liittyvästä postista:1 ) "Yksin jo ajatus siitä että TASA-ARVOLAKI koskisi ainoastaan naisia on täysin tasa-arvolainvastainen."

Tämä on täysin selvä asia. Vai oletteko tästäkin eri mieltä?2 ) Ja, jos ja kun Laki naisten ja miesten tasa-arvosta koskee myös miehiä seuraa tästä:
3 ) että laki ( nyt valmisteltu ns. hedelmöityshoitolaki )joka asettaa

a ) sukupuolet

b ) NAISEN JA MIEHEN

c ) eri asemaan nimenomaan

d ) raskaudesta ja synnytyksestä johtuvasta syystä,ei voi olla sopusoinnussa, ja yhtä aikaa voimassa
sellaisen lain kanssa ( Laki naisten ja miesten tasa-arvosta )
jossa hyvin selkeästi, sanatarkasti lainaten ( § 7 ) , kerrotaan että:a ) "sukupuolten"

b ) "NAISEN JA MIEHEN "

c ) "eri asemaan asettaminen"

d ) "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä"

" on välittömänä syrjintänä "

" KIELLETTY " .
Näin ollen on täysin selvää, että tämä nyt valmisteltu ns. hedelmöityshoitolakiesitys on selkeästi ja aukotta, jopa kirjaimellisesti, sanasta sanaan, Tasa-arvolain vastainen ( mikä lakimiehen - tai naisen, unelma! ), sen lisäksi että

- se rikkoo "Perustuslakimme 1 luvun / Valtiojärjestyksen perusteet 1 § / Valtiosääntö ja 2 luvun / Perusoikeudet 6 § / Yhdenvertaisuus" pykälissä säädettyä lainsäädäntöämme vastaan.

Tämän lisäksi lakia valmistelleet viranomaiset ovat rikkoneet Rikoslain 11 luku / ..rikoksista ihmisyyttä vastaan § 9 / Syrjintää koskevaa pykälää vastaan.

Asiasta ei ole lakiemme suhteen epäselvyyttä. Mikäli olette eri mieltä voisitteko perustella kantanne laeillamme.
Selvennys

Selvennys, koskien Lakia naisten ja miesten tasa-arvosta, ja ns. hedelmöityshoitolakiesitykseen liittyvää lakiesityksen puolustajien esittämää argumentointia :Huomaa:

Lakiesitykseen ns. hedelmöityshoitolaista liittyen, on väitetty ( jopa oikeusministeriön virkamiehet ovat niin tehneet! ) ettei Lain naisten ja miesten tasa-arvosta, ”sukupuolet”, ”naisten ja miesten”, ”eri asemaan asettaminen”, ”raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä” , ”välittömänä syrjintänä” , ”kieltävä”, § 7 koskisi miehiä - ”koska miehet eivät voi synnyttää”.

( huomaa erityisesti tämä )
Haluan kuitenkin nyt muistuttaa oikeuskansleriakin siitä, ettei koko tuolla tasa-arvolain § 7 olisi ylipäänsä mitään virkaa, ei minkäänlaista merkitystä tai mieltä, jos sukupuolet saisi asettaa eriarvoiseen asemaan "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä", koska ” miehet eivät voi synnyttää” !

Sillä silloinhan sama peruste kävisi kaikkialla muuallakin: eli ”sukupuolet”, ” naiset ja miehet”, saisi ”asettaa eri asemaan” "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä" ! ( huomaa tämä )

Yhtälö on mahdoton, ja tämä olisi niin lainvalmisteluviranomaisten, tasa-arvovaltuutetun, kuin myös kuin ylintä laillisuusvalvontavaltaa käyttävän viranomaisen tullut huomata, tulisi huomata, tulee huomata.

Muu johtaa laittomuuteen.

Tähän liittyen haluankin kysyä Teiltä, oikeuskansleri Nikula, ymmärsittekö mitä tarkoitan?

Kertauksen vuoksi: Mikäli ”sukupuolet”, ”miehet ja naiset”, saa ”asettaa eri asemaan” "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä", on Lain naisten ja miesten tasa-arvosta § 7 täysin mieletön, ja ainakin se osa tasa-arvolakia täysin merkityksetön.

Näinkö siis on, ”koska miehet eivät voi synnyttää” ?


Saanen vielä huomauttaa, että Laissa naisten ja miesten tasa-arvosta jo lain tarkoitusta kuvailevassa § 1 kerrotaan, että ”Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.”

Oletan että silloin lain tarkoitus on nimenomaan tuo yllä esitetty.


Ja kun tasa-arvolain § 7 keskittyy kieltämään sukupuolten, naisten ja miesten, syrjintää , nimenomaan vieläpä erikseen mainiten: raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä sekä ”Eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella”;tai eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella,

Niinpä oletan että tuossa laissa sitä myös tarkoitetaan.

Miten tämä tulisi ymmärtää jos ei niin kuin laki on kirjoitettu?


Hyvä oikeuskansleri Nikula, vaadin Teitä kunnioittamaan Suomen tasavallan lakeja, ja vaadin Teitä pitämään huolen siitä että noita lakeja myös virkamieskunnassamme noudatetaan.

Vaadin teitä kertomaan lakiesityksen valmisteelle virkamieskunnallemme ja sen valmistelusta vastuussa oleville tahoille, eritoteten oikeusministeri Koskinen ja oikeusministeri Luhtanen, sen mitä Suomen lait kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta määräävät.

Vaadin teitä velvoittamaan tasa-arvovaltuutettua hoitamaan tehtävänsä siten kuin laissa hänen tehtävästään määrätään, nyt hän on sen velvoitteista määrätietoisesti ja jatketusti kieltäytynyt.

Vaadin teitä ryhtymään toimenpiteisiin niitä tahoja kohtaan jotka ovat lakejamme aiemmin kuvailemallani tavalla rikkoneet.

Vaadin teitä puuttumaan ns. hedelmöityshoitolain valmisteluun, ja sen valmistelun tuloksen saattamisen vallitsevan lainsäädäntömme mukaiseksi. Muu on laitonta.

Vaadin teitä myös pitämään huolen siitä että kantelussani mainitsemiani lakeja kunnioitetaan. Se on teidän tehtävänne.Kunnioittavasti,
Antti Heiskala

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.