LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
12.6.2009
Antti Heiskala

Kysymys Miesten tasa-arvo ry:lle sen agendaan liittyen:
Kymmenen syytä olla profeministi?


Nyt kun Henry Laasanen on masinoitut "miesliikkeen" sisäisen rakentavan ja maltillisen kritiikin jo hyvään vauhtiin, eri kirjoittajien tekstien Laasasen tarkalla silmällä kansantajuisiksi ja muodoltaan optimaalisiksi "formatoimiseksi", niin tokihan minäkin sitten hänen esimerkkiään noudattaen haluan osallista keskusteluun.

Nostan tällä kertaa tarkastelun alaiseksi Miesten tasa-arvo ry:n varapuheenjohtajan Pasi Malmin kirjoituksen Kymmenen syytä olla profeministi, ja kysyn Henry Laasaselta samalla neuvoa hänen kovin puutteellisiksi havaitsemiinsa kirjoituksiini, että olisiko tämä sellaista Naistutkimuksen ja Kriittisen miestutkimuksen patinoimaa vankasti formatoitua ja muodoltaan optimaalista ilmaisua jota minultakin toivoisit?

kuuliaisesti sinun Henry,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info( Laitoin alunperin nämä kirjoitukset Miesten tasa-arvo ry:n keskutelufoorumille, mutta koska he estivät minua sinne enää kirjoittamasta postaan muutamia tuossa keskustelussa esittämiäni kommentteja tänne omille sivuilleni, parempaan talteen. Loput / muut keskustelussa esitetyt kommentit voit lukea googlaamalla "Keskustelua miesten tasa-arvosta" - löydät keskustelun sieltä osiosta Foorumi ja sieltä Kymmenen syytä olla profeministi.  )

alla oleva lainaus /  http://www.minna.fi:80/minna/artikkelit/malmiprofeministi.html 


Kymmenen syytä olla profeministi

Pasi MalmiJohdanto


Olen seurannut kiinnostuneena man@kaapeli.fi sähköpostilistalla käynnissä olevaa miesten välistä taistelua, jossa vastakkain ovat profeministit ja antifeministit. Tämä taistelu toistuu suunnilleen samanmuotoisena myös kaikilla feminismiin liittyvillä WWW-keskustelufoorumeilla. Ainoana variaationa on se, ovatko taistelussa vastakkain profeministit ja antifeministit vai antifeministit ja feministit.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on esittää perustelut sille, miksi jokaisen miehen kannattaa olla profeministi. Samalla käy myös ilmi se, että jokainen profeministi on samalla myös tahattomasti tai tahallaan antifeministi. Profeminismia puoltavat perustelut on numeroitu yhdestä kymmeneen. Ne kaikki perustuvat feminismin sisäisiin keskusteluihin ja argumentteihin, jotka on otettu uusiokäyttöön profeministisestä miesnäkökulmasta käsin.


1.

Postmodernin feminismin mukaan meidän tulisi puhua enemmän siitä, kuinka monia erilaisia feminismejä on olemassa yhden ainoan monoliittisen feminismin sijasta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelun painopiste tulisi suunnata (yhdestä ainoasta) feminismistä feminismin sisäisiin suuntauksiin ja paradigmoihin sekä vieläkin tarkemmalla tasolla yksittäisiin ajatuksiin eli meemeihin (meemit, ks. Malmi 2005 luku 3.3). Tämän postmodernin ajatuksen seurauksena voidaan päätyä siihen tulokseen, että profeministin on mahdollista poimia feminististen ajatusten kirjosta juuri itselleen sopivat, joita hän (pro) kannattaa.

Valittuaan kannattamansa feministiset ajatukset, profeministi määrittyy samalla myös antifeministiksi, koska lähes kaikkia feminismin piirissä esitettyjä ajatuksia on kritisoitu feministien taholta. Tämänkaltaista ”antifeminismiä” ei kuitenkaan voitane pitää moraalisesti tuomittavana, koska kyseessä on puolen valinta feminismin sisäisissä keskusteluissa ja linjaerimielisyyksissä. Tämänkaltainen näkemys feminismistä ja profeminismistä on todennäköisesti tasa-arvokeskusteluihin osallistuville miehille varsin vapauttava näkökulma, koska kukaan mies ei todennäköisesti halua tulla leimatuksi ”moraalittomaksi antifeministiksi” sen paremmin kuin ”feministejä lammasmaisesti tottelevaksi nyhveröprofeministiksikään”. Seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin feminismin sisältä poimittuja miesmyönteisiä ”parhaita paloja”, jotka voivat houkutella miehiä näiltä osin profeministeiksi.


2.

Liberaalifeminismin, hyvinvointivaltiofeminismin sekä ns. pohjoismaisen feminismin mukaan demokratia sekä miesten ja naisten välinen yhteistyö ovat tärkeitä ja arvokkaita asioita tasa-arvoon pyrittäessä. Miehet eivät ole naisten vastustajia ja vihollisia vaan pikemminkin arvokkaita yhteistyökumppaneita, jotka on välttämätöntä saada mukaan tasa-arvoa edistävään prosessiin. Tämä tarkoittaa samalla irtisanoutumista sellaisista avoimen miesvihamielisistä feminismin suuntauksista, joiden diskurssissa miehet selvästi määritellään ”pahoiksi” ja ”vihollisiksi”.


3.

Liberaalifeminismiin sekä hyvinvointivaltiofeminismiin sisältyy ajatus siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo, syrjinnän poistaminen sekä jäykistä roolimalleista luopuminen ovat tärkeitä asioita, jotka voivat hyödyttää myös miehiä. Tasa-arvo ei tarkoita vain naisten tasa-arvoa suhteessa miehiin vaan myös miesten tasa-arvoa suhteessa naisiin. Kaikki miehiin kohdistuva mahdollinen syrjintä on siis poistettava. Samalla miesten roolia on avarrettava siten, että miehet saavat paremmin kosketuksen omiin omaan empatiakykyynsä, yhteistyökykyynsä ja yhteisöllisyyteensä sekä omiin helliin ja hoivaaviin tunteisiinsa siten, että heidän on helpompi toimia lasten hoitajan roolissa sekä tiimityökykyisenä työntekijänä ja johtajana työelämässä sekä yhteiskunnan eri organisaatioissa. (vrt. Wollstonecraft 1792, Harriet Taylor Mill 1851, John Stuart Mill 1869, de Beauvoir 1949, Friedan 1963 sekä Faludi 1991).


4.

Pohjoismaiseen feminismiin sisältyy usko siihen, että miehet ja naiset voivat solmia keskenään melko oikeudenmukaisen sukupuolisopimuksen niin filosofian, yhteiskunnan kuin myös parisuhteidensa tasolla (Hagenmann 1994 s. 332 sekä osin myös Hirdman 1988 s. 54). Miehet ja naiset eivät siis ole (ainakaan pohjoismaissa) patriarkaatin sekä ulkoa annetun sukupuolijärjestelmän passiivisia uhreja vaan vapaalla tahdolla varustettuja toimijoita, joilla on kyky emansipoitua mahdollisten haitallisten ajatusrakennelmien vallasta (Hagenman s. 332 sekä Carlsson Wettenberg 1992 s. 34, 37 ja 46).


5.

Feminismin piirissä on esitetty laajamittaista kritiikkiä patriarkaattiteoriaa kohtaan. Patriarkaattiteorian mukaan naiset ovat miehiin nähden olleet tuhansia vuosia alisteisessa asemassa ja tämä alisteisuus on institutionalisoitunut kaikille kielen, kulttuurin ja ihmiselämän eri sektoreille siten, että alistaminen saa jatkuvasti kaikissa yhteiskunnissa vakavia materiaalisia seurauksia. Kriitikoiden mukaan tämä näkemys on liian deterministinen kaikkiin eri kulttuureihin, maihin ja aikakausiin kohdistuva yleistys (ks. Rubin 1977 s. 168 sekä Eisler 1988). Liika deterministisyys vähättelee naisten ja miesten kykyä emansipoitua vanhoista rakenteista sekä kykyä muuttaa näitä rakenteita demokraattisten keinojen avulla (vrt. kohta 4). Liika yleistäminen puolestaan aiheuttaa ”sukupuolisokeutta” eli kyvyttömyyttä havaita yhteiskuntien, kulttuurien ja aikakausien välisiä eroja. Esimerkiksi Riane Eislerin mukaan maailman historiassa on vallinnut ennen vuotta 3000 eKr hyvin pitkä sukupuolten välisen tasa-arvon, kumppanuuden ja harmonian aikakausi. Vastaavasti Eisler näkee tällaisen uuden kumppanuuden aikakauden olevan käynnistymässä 2000-luvulla siten, että pohjoismaat ovat tässä prosessissa edelläkävijöitä (Eisler 1988, 1996 ja 2005). Suomessa patriarkaattiteorian heikon soveltuvuuden Suomen olosuhteisiin on havainnut mm. Minna Piispa (Piispa 2002).


6.

Feminismin sisältä on ollut aina löydettävissä voimakkaita essentialismia vastustavia näkemyksiä. Essentialismi on ajatus siitä, että miehen ja naisen ”luontoon” tai ”olemukseen” kuuluu tiettyjä taipumuksia, jotka yhdistävät lähes kaikkia samaan sukupuoleen kuuluvia henkilöitä. Kriitikoiden mukaan tällainen essentialismi korostaa liiaksi sukupuolten keskinäisiä eroja ja jättää huomioimatta sukupuolten sisäisen heterogeenisuuden. Samalla essentialismi toimii jäykkää ja vanhanaikaista sukupuolijärjestelmää uusintavana ajatustapana. Antiessentialismi on tärkeä ajatussuunta miesten kannalta, koska se vastustaa miesten stereotypisoimista väkivaltaisiksi vaimon ja lasten pahoinpitelijöiksi, insestin harjoittajiksi, taitamattomiksi lasten huoltajiksi sekä yhteistyökyvyttömiksi ja kilpailullisiksi vallantavoittelijoiksi. Antiessentialismi auttaa torjumaan miehiin kohdistuvaa syrjintää esimerkiksi avioerotilanteissa lasten huoltajuudesta päätettäessä (huoltajuussyrjintä, ks. Malmi 2005, luku 12). Hyvä esimerkki antiessentialismista on YK:n CEDAW-sopimuksen 5 §, joka edellyttää hallituksia ryhtymään toimenpiteisiin jäykkiä sukupuolirooleja vastaan siten, että miehen roolia ja tärkeyttä lasten huoltajana korostetaan.


7.

Postmodernin feminismin epistemologiaan kuuluu näkemys siitä, että stand-point-feminismi on väärässä uskoessaan naisten kokemuksen autenttisuuteen ja eettiseen ylemmyyteen verrattuna miesten kokemuksiin. Sorrettujen ryhmien kuten esimerkiksi naisten ja juutalaisten sortokokemukset eivät ole autenttista ja objektiivista kokemusperäistä tietoa vaan useiden eri teorioiden, uskomusten ja diskurssien kautta tulkittuja subjektiivisia havaintoja. Ajatus siitä, että sorrettujen ryhmien kokemuksista nouseva tieto olisi parempaa kuin muu tieteellinen tieto on naiivi ja sokea sille, että kaikki tieto on epävarmaa ja kytkeytyy eri intressiryhmien valtapyrkimyksiin. Kaikki sorrettujen ryhmien suosimat ismit (kuten feminismi ja semitismi) muodostavat omia diskurssejaan, joiden taustalta on löydettävissä pyrkimyksiä kyseisen ryhmän vallan lisäämiseen. Postmoderniin feminismiin sisältyy siis vahva itsekriittinen piirre, joka suosii feminismin sisällä esitettyjen totuuksien kyseenalaistamista. Tämä epistemologinen näkemys on tärkeä, koska se suojaa miehiä moraaliselta vallankäytöltä ja alistamiselta, jossa jokainen feminismin mitä tahansa ajatussuuntaa kritisoiva mies leimataan antifeministiksi ja misogyyniksi.


8.

Postmoderniin feminismiin sisältyy myös ajatus siitä, että kieli ja käsitteet eivät rakennu jyrkiksi muuttumattomiksi dikotomioiksi. Tämä on selvää kritiikkiä semioottista koulukuntaa (Irigaray ym.) kohtaan, joka väittää kielen ja käsitteistön muodostavan (aina) dikotomisen järjestelmän, jossa käsitteet ovat joko miehisiä tai naisellisia ja jossa miehiset käsitteet mielletään aina naisellisia arvokkaammiksi. Postmodernin feminismin mukaan käsitteet ovat muuntuvia ja epämääräisiä siten, että niiden sisällöstä käydään jatkuvaa neuvottelua, minkä lisäksi dikotomisuutta purkavat käsitteiden monet eri versiot ja variaatiot. Esimerkiksi kulttuurisesti rakentuneita sukupuolia ei ole olemassa kaksi toisilleen vastakkaista vaan suuri joukko erilaisia sukupuolia Postmodernissa yhteiskunnassa variaatio on tyypillisesti niin suurta, että se tarjoaa yksilöille mahdollisuuden valita itselleen haluamansa sukupuoli. Kaksinapainen sukupuolijärjestelmä on klisee, jonka postmodernit ihmiset ja alakulttuurit voivat murtaa omilla valinnoillaan ja tulkinnoillaan (vrt. Perkkiö s. 185). Tämä tulkinta on miesten kannalta tärkeä, koska se auttaa torjumaan ”sukupuolisokeaa” feminismiä ja kulttuurintutkimusta, jotka liioittelevat miehisyyden ja naisellisuuden välistä dikotomiaa ja vähättelevät niitä trendejä, jotka ovat esimerkiksi pohjoismaissa voimakkaasti lisänneet miesten kyvykkyyksiä ja käyttäytymistaipumuksia aiemmin naisellisina pidetyillä osa-alueilla.


9.

Kolmannen aallon feminismi sekä iFeminismi vastustavat feminismin piirissä esiintyneitä miesvihamielisiä ajatuksia, joiden mukaan a) naisen sukupuoliyhdyntä miehen kanssa on ”yhteistyötä miehen eli vihollisten kanssa”, b) homoseksuaalisuus on arvokkaampaa kuin heteroseksuaalisuus, c) klitoraalinen seksi on arvokkaampaa kuin vaginaalinen ja d) miehet ovat naisille tarpeettomia. Kolmannen aallon feminismi ja iFeminismi ovat myös 1900-luvun alun libertanistifeministien ja ”uusien moralistien” kanssa samoilla linjoilla siinä että eroottinen kirjallisuus, eroottiset kuvat sekä ja ”villi ja vapaa” heteroseksi eivät välttämättä ole naisia syrjiviä vaan päinvastoin kuuluvat naisen oikeuksiin (mutta eivät tietenkään velvollisuuksiin). Nämä ovat myös miesten kannalta tärkeitä näkökulmia, sillä ne mahdollistavat miehen ja naisen tasa-arvoisen kumppanuuden ilman ulkoa asetettuja normeja ja rajoja, jotka määrittelevät sen, millaista on se ainoa oikea ”poliittisesti korrekti” seksuaalisuus. (ks. Koivunen & Liljeström 2004 s. 221, Bland 1983, s. 15 sekä Kinnunen 1993 s.36-37).


10.

Pohjoismaisessa feminismissä ilmenee vahva legalistinen perussävy, joka näkyy mm siinä, että myös miehiin kohdistuvat positiiviset erityistoimet voidaan katsoa tietyissä tilanteissa hyväksyttäviksi (vrt. Ahtela 2004 sekä Anttila 2005). Pohjoismaiseen feminismiin on myös sisältynyt runsaasti miehiin kohdistuvaa syrjintää kritisoineita sekä miehille myönteisiä uudistuksia ajaneita kannanottoja. Näitä ovat mm. Tuija Braxin (vihr.) aloite huoltajuusriidoissa ilmenevän miesten syrjinnän poistamiseksi sekä Rosa Meriläisen (vihr.) ja Naisasialiitto Unionin esittämät aloitteet vain miehiä koskevan asevelvollisuuden poistamiseksi. Nämä aloitteet ovat miesten kannalta erittäin tärkeitä, koska ne luovat miehille uskoa miesmyönteisen feminismin olemassaolon mahdollisuuteen sekä ehkäisevät ”sukupuolten välisen sodan” rantautumista Suomeen. Poimimalla itselleen edellä kuvatut feminismin parhaat palat paatunutkin ”antifeministi” saattaa löytää oman sisäisen profeministinsa. Hedelmätön feminismin ja antifeminismin vastainen taistelu lienee tällöin mahdollista muuttaa analyyttiseksi sisäiseksi keskusteluksi.Pasi Malmi on jatko-opiskelija Lapin yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen laitoksella.

Tämä kirjoitus on julkaistu Minnassa marraskuussa 2005.

Löydät kirjoittajan yhteystiedot Minnan asiantuntijatietokannasta.LÄHTEET:

Ahtela, Karoliina (2004) ”Tasa- arvolakiin perustuva positiivinen erityiskohtelu erityisesti virkanimityksissä”. Työelämän tutkimus 2004 nro 2-3.
Anttila, Outi (2005) ”Sukupuolisyrjinnän kielto Suomen ja EU:n oikeudessa”. Artikkeli, joka on tarkoitettu julkaistavaksi Oikeustiede - Jurisprudentia - vuosikirjassa 2005.
de Beauvoir, Simone (1949) ”Toinen sukupuoli”, julkaistu suomeksi vuonna 1999. Helsinki. Tammi.
Bland, Lucy (1993) “Purity, Motherhood, Pleasure or Threat? Definitions of Female Sexuality 1900-1970, teoksessa Sex & Love. New Thoughts on Old Contradictions. Toim. Sue Cartledge and Joanna Ryan. The Women’s Press. London.
Carlsson – Wettenberg, Christina (1992) ”Från patriarkatet till genussystem – och vad kommer sedan?”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 3 (1992).
CEDAW-sopimus eli YK:n yleissopimus kaiken naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltämisestä (1979).
Eisler, Riane (1988) “The Chalice and the Blade”, Harper SanFrancisco. Ilmestynyt suomeksi nimellä “Malja ja miekka”.
Eisler, Riane (1996) Statements in interview “Sex, myth and politics” by Scott London. Radio Series “Insight & Outlook. Program 205. http://www.scottlondon.com/insight/scripts
Eisler, Riane (2005) “The Economics of the Enlighter Use of Power” teoksessa Enlightened Power: How Women are Transforming the Practice of Leadership. Lin Coughlin (Editor), Ellen Wingard (Editor), Keith Hollihan (Editor).
Faludi, Susan (1991) “Backlash. The Undeclared War Against American Women”. Julkaistu suomeksi 1994 nimellä “Takaisku. Julistamaton sota naisia vastaan. Suom. Marjo Kylmänen ja Tuuli-Maria Mattila. Kääntöpiiri. Helsinki.
Hagenman, Gro (1994) Kjön og industrialisering”. Universitetetsforlaget. Oslo 1994.
Hirdman, Yvonne (1988) ”Genussystemet – teoretiska reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 3 (1988).
Kinnunen, Tiina (1993) ”Ylistyslaulu naisellisuudelle. Johdatus Ellen Keyn feministiseen teoriaan”. Naistutkimus-Kvinnoforskning 3 (1993).
Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne (2004). ”Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen” Gummerus. Jyväskylä.
Malmi, Pasi (2005) “Miehiin kohdistuva syrjintä lain, tilastojen ja meemiteorian näkökulmasta”. Väitöskirjaluonnos. http://personal.inet.fi/tiede/pasi.malmi/publications.htm
Mill, John Stuart (1869) ”The Subjection of Women”.
Perkkiö, Heli (2003) ”Kukkomunarockia ja virtuooseja. Hevi ja maskuliinisuus.” Kirjoitus teoksessa ”Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentminen populaarikulttuurissa”. Toim. Arto Jokinen. Juvenes Print – Tampereen Yliopistopaino Oy. Tampere 2004.
Piispa, Minna (2002) Artikkeli lehdessä Violence against Women, July 2002.
Taylor - Mill, Harriet (1851) “The Enfranchisement of Women”.
Wollonstonecraft, Mary (1792) “A Vindication of the Rights of Women”.


_______________________________________________________________Antti Heiskala
Lähetetty: Lau Kes 13, 2009 12:34    Viestin aihe:
--------------------------------------------------------------------------------


.Miesten tasa-arvo ry:n hallitukselle


Aiheeseen liittyen, nostan tässä esiin myös tuolla Henry Laasasen blogissa Miesten tasa-arvo ry:lle esittämäni, heidän varapuheenjohtajaansa Pasi Malmia koskevan kysymyksen, sen muuten hautautuessa blogissa kirjoitetun hölynpölyn sekaan.

Alla Miesten tasa-arvo ry:n varapuheenjohtaja Pasi Malmin näkemyksiä /"tutkimusta", jota hän itse esitteli edesmenneellä Miessakkien palstalla.

Mitä mieltä Miesten tasa-arvo ry:n hallitus on tästä varapuheenjohtajansa näkemyksestä, jota hän puolusti niin kovin että kun lukijat Miessakkien palstalla aiheellisesti kritisoivat Pasi Malmin "tieteellistä tutkimusmenetelmää", siirtyi hän heti ensimmäisten kommenttien kohdalla ankaraan sensuuriin, jolla poisti kaikki hänen tutkimusmenetelmiään kriittisesti tarkastelevat selkeät, havainnolliset ja painavat puheenvuorot. Tällaista "rakentavaa ja maltillista" kaikin puolin sensuroitua keskusteluako Miesten tasa-arvo ry:n hallitus näihin tasa-arvokeskusteluihin peräänkuuluttaa. Edustavatko nämä varapuheenjohtajanne toimintamallit ja alla esittämät näkemykset yhdistyksenne kantaa?lainaus Miessakkien palstalta alkaa:

"Pasi Malmi
Jätkä

Lähetetty: Tor Maa 09, 2006 11:49 am
Viestin aihe:
Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?
-------------------------------------------------------


Olen tekemässä parhaillaan kysely- ja haastattelututkimusta siitä, esiintyykö suomalaisten naistutkijoiden ja feministien keskuudessa miesvihamielisiä tai naisten "yletöntä suosimista" ja miesten positiivista syrjintää kannattavia asenteita.

Tutkimus kohdistettiin naistutkimus@uta.fi-sähköpostilistan jäsenille. Kysymykset jakautuivat seuraaviin osioihin: 1) Naisen asema yhteiskunnassa, 2) Millaisia miehet ovat, 3) Miesten velvollisuudet, 4) Millaisia naiset ovat, 5) Naisten velvollisuudet, 6) Tasa-arvon edistämiskeinot.

Toistaiseksi kertyneiden vastausten valossa tilanne näyttää seuraavalta:

1. Tietoista miesvihamielisyyttä tai miehiin kohdistuvaa demonisointia ei esiinny lainkaan.

2. Mieskielteisiä stereotyyppejä sekä miehiä vähättelevää tai halventavaa essentialismia ei esiinny lainkaan.

3. Naisia suosivat kaksoisstandardit eivät saa lähes ollenkaan kannatusta eikä miehiltä vaadita naisia suosivaa romantiikkaa tai herrasmiesmäisyyttä. Ainoa pienenpieni ero on se, että vastaajat kokivat naisen orgasmin hieman merkittävämmäksi onnistuneen heteroseksin tunnusmerkiksi kuin miehen orgasmin.

4. Heterokielteinen separatismi ja laittomuuksiin yllyttävät vallankumoukselliset aatteet eivät nauti kannatusta vastaajien keskuudessa.

Päin vastoin, vastaajat olivat erittäin miesmyönteisiä mm. seuraavissa kysymyksissä:

1. Miehiin kohdistuva huoltajuussyrjintä katsottiin vakavaksi asiaksi olettaen, että huoltajuusoikeudenkäynneissä ilmenee vieläkin selittämätöntä naisia suosivaa tilastollista vinoutumaa.

2. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus katsottiin yksimielisesti miehiin kohdistuvaksi syrjinnäksi.

3. Sukupuolirooleja kannatettiin lähes yksimieliesti uudistettaviksi mm. siten, että mm. puunkaato, halonhakkuu, ulkovessan tyhjennys, laiturien ja veneiden vesille lasku sekä muut kesämökin perinteiset miesten työt pitäisi jakaa tasan miesten ja naisten kesken.

4. Vastaajien mukaan naisten tulisi ymmärtää, että miehiin kohdistuva väkivalta on aina ihmisoikeusrikos.

5. Viranomaisten harjoittamaan positiiviseen syrjintään suhtauduttiin kielteisesti.

6. Vastaajat eivät olleet sitä mieltä, että miesten tulisi tuntea kollektiivista syyllistyyttä omasta etuoikeutetusta asemastaan suhteessa naisiin.

7. Miehiin kohdistuvasta syrjinnästä puhumista ei pidetty vastaajien keskuudessa nahjusmaisena valittamisena eikä antifeministisenä propagandana.

Tältä pohjalta katsoen voisi arvella, että miesaktivistien ja suomalaisten feministien välille olisi helppo muodostaa puheyhteys tai jopa suoranainen yhteistyösuhde.

Kysely paljasti kuitenkin myös muutamia kohtia, joissa feministien ajatukset eroavat miesaktivistien näkemyksistä. Näitä ei kuitenkaan ole tarkoitus tuoda julkisuuteen ennen kuin kysely valmistuu kokonaisuudessaan. ".........................

antti heiskala
www.lapsenokeus.info


_________________________________________________________________


Antti Heiskala
Lähetetty: Sun Kes 14, 2009 3:56  Viestin aihe: Tasa-arvotesti kaikille!
-----------------------------------------------------------------------
.
Tasa-arvotesti kaikille ( myös ja etenkin Presidentti Tarja Haloselle )

Adressi: Biologisen isän oikeudet

http://www.adressit.com/mikael77Tämä adressi on varsin hyvä testi kaikille tasa-arvosta päivät pitkät vaahtoaville. Allekirjoituksista voimme helposti tunnistaa ne ihmiset, jotka oikeasti ajavat ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, ja toisaalta saatamme puuttuvista allekirjoituksista ehkä päätellä senkin ketkä vain väittävät olevansa ihmisten tasa-arvoisuuden kannalla, mutta eivät oikeasti sitä ole.

Onko esim. yksikään vihreiden nokkanainen ( tai -mies) allekirjoittanut tätä adressia? Entä onko esimerkiksi yksikään Naisasialiitto Unionin jäsen allekirjoittanut tätä adressia? - NYTKIS? - Naisjärjestöjen keskusliitto? Onko yksikään valtiollinen "tasa-arvoviranomainen" ?

Miten tasa-arvoon ja ihmisten yhtäläisiin perusoikeuksiin, sukupuolesta riippumatta, suhtautuu armas presidenttimme Tarja Halonen?written in the Criminal State of Finland?
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info______________________________________________________________________
Antti Heiskala
Lähetetty: Kes Hei 22, 2009 3:06    Viestin aihe:
---------------------------------------------------------------------------
.


Miesten tasa-arvo ry:lleEsitin tässä ketjussa muutamia kysymyksiä Miesten tasa-arvo ry:lle. Minkäänlaisia vastauksia ei kuitenkaan ole kuulunut. Kuuluuko Miesten tasa-arvo ry:n linjaan siis salaseuramaisuus ja yleinen umpimielisyys, vai mistä tämä nyt kiikastaa?

Miesten tasa-arvo ry:n agenda ja ihmisoikeudet

"Synthetic sperm brings mad feminist dream a step closer"Liitän tähän kommenttiini mukaan myös pari otetta tuonne Laasasen blogin puolelle kirjoittamastani sananvaihdosta, ne kun sivuavat tätä ketjua varsin mukavasti.

Nimimerkki Vortac kirjoitti: "Ilman Laasasta, olisi varmaankin aika vaikea käydä lähes mitään maanlaajuisia keskusteluja aiheesta 'miesten oikeudet', esimerkiksi."

Vortac, kaikella kunnioituksella, mutta jospa pysyisimme sentään edes jonkinlaisessa realismissa. Kaikella kunnioituksella siis myös Henryn työstämää sarkaa kohtaan, on minun jälleen kuitenkin mainittava se mikä on ihmetyttänyt minua hänen toiminnassaan. Minun on hyvin vaikea ymmärtää, että henkilö joka puhuu tasa-arvosta on heti seuraavassa henkäyksessään kieltämässä ihmisoikeudellisen näkökulman ja sen keskeisen merkityksen, hyvä ettei ole kieltämässä puhumista koko aiheesta.
Samoin minua on ihmetyttänyt se lapsellinen mestaroiva asenne, joka Henryllä on ollut mm. minun toimintaani kohtaan. Tjaa, ehkä minun olisi välillä neuvottava häntä, liian suuri urakka, arvelen ma :a]

Jos ihminen ei ymmärrä sitä, että ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat erottamattomasti yhteen liittyviä ja että kaikkein keskeisimpiä asioita ihmisten tasa-arvoisuuteen liittyen ovat ne ihmisoikeudet jotka syntyvälle ihmiselle ( siis jokaiselle meistä ) annetaan - tai ei anneta - niin ei kai olisi syytä sitten muita olla juuri neuvomassa. Tätä ei Henry Laasanen ja hänen Miesten tasa-arvo ry:n porukka ole ilmeisesti vieläkään lainkaan ymmärtänyt. Ikävä kyllä.

:aI
"Synthetic sperm brings mad feminist dream a step closer"


http://www.thefirstpost.co.uk/50404,news,synthetic-artificial-sperm-reproduction
-science-sex-men-women-feminism-eugenics-fertility


Vaan ei hätää. Siittä vaan. Kunhan saadaan miehillekin samanlainen moderni mahdollisuus, eikö niin Miesten tasa-arvo ry?

Vai olisiko niillä lapsen ( syntyneen ihmisen, siis kaikkien meidän ) ihmisoikeuksiin liittyvillä asioilla sittenkin jotain pientä merkitystä? Mitä mieltä on Henry Laasanen? Mitä mieltä puheenjohtaja Juuso Erno, mitä mieltä varapuheenjohtaja Pasi Malmi?et sillee tänään,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info

 
________________________________________________________________
Antti Heiskala

Lähetetty: Kes Syy 09, 2009 5:13   Viestin aihe:
---------------------------------------------------------------------------


Tässäkö vastaukset?
...Koska vastauksia ei ole kuulunut, etsin tuolta blogin puolelta muutaman:


Henry: "Tasa-arvokeskusteluistahan ei tullut mitään valmista edes naistutkimuslistalla, jossa esim. Malmi ja Janne Vainio yrittivät keskustella asiallisesti. Rationaaliset perustelut tulkittiin kuitenkin liian naisvastaisiksi, eli olisi pitänyt olla vielä feministisempi.

Minulle tasa-arvokeskustelu on sitä, että siihen osallistuu naisia, miehiä feministejä ja miesasiamiehiä. Sitten on olemassa erikseen yritystä poliittiseen vaikuttamiseen tuomalla miesasiaa esiin, mutta silloin kyse ei ole keskustelusta, vaan usein pikemminkin monologista.

Kai asia vaan on niin, että niin kauan kuin feministeillä on hegemoninen valta, heillä ei ole mitään intressiä osallistua keskusteluihin, koska heillä ei ole vapaista keskusteluista kuin hävittävää. Sitten kun feminismin valta murenee, keskustelutkin käynnistyvät."Henry kuule,

Ja mitenköhän tämä feminismin hegemoninen valta murenee jos he saavat yksin määrittää sen mikä on "asiallista" keskustelua, johon tekin näytätte monelle tapaa alistuvan, ja kun heillä ei ole mitään intressiä osallistua keskusteluun?
Enpä olisi kokemani ja lukemani perusteella aivan vakuuttunut myöskään Pasi Malmin kaikkien argumenttien rationaalisuudesta. Tosin hän on ottanut paljon opikseen viime vuosina.


Henry: "Tasa-arvokeskusteluistahan ei tullut mitään valmista edes naistutkimuslistalla"

Sielläkö sinäkin kuvittelit, ihan vakavissasi, sen ratkeavan. :a]

Vihjaat tuossa ensiksi lainaamani alussa ilmeisesti siihen, että kirjoitukseni eivät muka olisi keskustelua. Miksi eivät olisi? Ne ovat mitä terävintä kritiikkiä, ja jokainen voi halutessaan yrittää väitteitäni kumota, niin kaikki vakavasti otettava debatti etenee. Ei sensuurilla ja oppiarvoilla pröystäilemällä. Mutta on tietenkin luonnollista että jos ei siihen kykene, se saattaa harmittaa tavattomasti.

Monologista puheen ollen, huomautan myös, että minä en ole koskaan sensuroinut kenenkään kirjoituksia, tai estänyt heitä esittämästä näkökulmiaan, vaan olen perustanut kirjoitukseni luotettavaan tutkimukseen ja vankkoihin tosielämän tapahtumista otettuihin perusteluihin. Toisin on, ilmeisesti palvomasi, Pasi Malmin laita. Toivottavasti hän on kuitenkin jo ottanut opikseen. Monologia keskustelusta syntyy vasta sitten kun opponentit ovat kyvyttömiä mitään vastaamaan, ja ovat kuin siilit puolustuksessa.


Henry: "Minulle tasa-arvokeskustelu on sitä, että siihen osallistuu naisia, miehiä feministejä ja miesasiamiehiä."

Jos kerran noin Henry ajattelet, niin miksi sitten kirjoitat niin harvoin esim. Hesarin palstalle?
Itse olen puolestani siellä eräs aktiivisimmista tasa-arvoon liittyviä keskusteluja käyvä henkilö, ainakin omalla nimellä kirjoittavista ylivoimaisesti aktiivisin. Sielläkö ei siis mielestäsi keskustella vaan käydään vain monologia? Miten se on mahdollista?ystävällisesti,
mies jota ei ole,
ei mies erityinen,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info

_______________________________________________________________


Antti Heiskala
Lähetetty: Kes Syy 09, 2009 5:25    Viestin aihe:
----------------------------------------------------------------------------Tässäkö vastaukset 2/ https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5337895&postID=3643593285629736309&isPopup=true"Enemmistö tasa-arvosta kiinnostuneita"


Henry, kirjoitit: "Maltillinen moderoitu keskustelu on luultavasti sitä, mitä enemmistö tasa-arvosta kiinnostuneita kaipaisi. En tiedä pitäisikö tätä palstaa edes linkittää, koska lopputuloksenhan me kaikki arvaamme."

Eiköhän lähes kaikki ihmiset ole kiinnostuneita tasa-arvosta. Niinpä esim. Helsingin Sanomissa käydään lähes jatkuvasti maltillista ja moderoitua keskustelua tasa-arvosta. Oletko Henry osallistunut Hesarin keskusteluihin?

Ylipäänsä se mikä on "maltillista" ja sopivaa, riippuu kai sitä kuka määrittää sen mikä on maltillista ja sopivaa. Jos vallitseva feministinen hegemonia ja sen usein vain omaa uraansa varmistelevat myötäilijät määrittävät sen mikä on maltillista ja sallittua keskustelua, olemme saman tien jo pakkopaidassa - suukapula suussa. Naistutkimuksen laitoksilta olen kuullut jopa äänenpainoja joissa kerrotaan, että sukupuolten välisestä tasa-arvosta saisivat keskustella vain "asiantuntijat", eli vain he itse.
Jos "tavallinen ihminen" tuolloin ymmärrä avata suutaan, ja hyvin aggressiivisesti, on hänen päässään ja ymmärryksessään jotain pahasti vialla.

Jossain vaiheessa on myös ymmärrettävä ettei pelkkä keskustelu riitä, etenkään "maltillinen keskusteleminen", joskus keskustelun funktio on enää huomion kiinnittäminen epäkohtiin ja huomion herättäminen. No miten huomiota herätetään? "Maltillisilla" puheillako? - zzz ZZZ -krooh puuh.

Varmasti joka ainoa edes kohtuullisissa järjen voimissa oleva ihminen ymmärtää, että esim. vain miehille määrätty asevelvollisuus asettaa sukupuolet eriarvoiseen asemaan ( sukupuolet, joita ei sitten joidenkin mielestä ole .. *haukotus* ... naistutkimusta - jota tuskin voi riittävästi palstoilla parjata :a]

Henry, keskustelisimmeko siis maltillisesti, miljoonannen kerran, siitä asettaako asevelvollisuus sukupuolet ( joita ei sitten joiden mielestä ole *haukotus* ) eriarvoisen asemaan?
Toki voimme heittää tuon järjettömän maltillisen keskustelun lomaan vähän fiksua gendertutkimuskieltä, niin että se minkä joka ainoa ihminen ymmärtää hämärtyisi edes vähän?

Joskus miehenkin täytyy kasvaa aikuiseksi, ja ymmärtää että joskus on aika myös lopettaa pelkkä keskinäinen turhanaikainen lässytys ja ymmärtää alkaa myös vaatia. Vaatia muutosta asioihin joissa ihmisiä kohdellaan epätasa-arvoisesti jo laeissa. Kuten asevelvollisuuslaki, isyyslaki ja hedelmöityshoitolaki.

Se, kenelle vielä on epäselvää asetetaanko esim. noissa edellä mainituissa laeissa sukupuolet täysin eriarvoiseen asemaan, lukekoon ne ja keskustelkoon sitten, jos on vielä tarve, vaikka maailman tappiin saakka. Muiden on syytä toimia. Joskus on osattava myös vaatia, jopa miehen on tähän kyettävä.

antti heiskala
www.lapsenoikeus.info................................
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5337895&postID=7979378926605288084&isPopup=truehetero: "Mielestäni Heiskala kirjoitti sivuillaan aika osuvasti maan tilanteesta ja miesaktivismista, kun kuvaili tilanetta jotenkin siihen tapaan, että Suomessa jo pelkästään lapsen ihmisoikeussopimuksin turvattujen ihmisoikeuksien ja omien lakiemme kunnioittamisen vaatiminen saa "maltilliset" ja "asialliset" miesasiamiehet aivan pois tolaltaan, ja vaatimaan että hänen on vaiettava asiattomuutensa, tai että hänet on vaiennettava."

Henry: "Ei se saa tolaltaan. Tuollaisen pointin korostaminen on vain turhaa ja tekee enemmän haittaa kuin hyötyä."

Heiskala: "Henry Laasanen hyvä, ihmisoikeussopimusten noudattamisen vaatimisesta on siis mielestäsi enemmän haittaa kuin hyötyä? Kenelle?"

Henry: "Myös esille nostetut pointit, kuten Malmin kirjoitukset ja ihmisoikeussopimukset ovat aivan vääriä."

Heiskala: "Henry Laasanen hyvä, Pasi Malmi on yhdistyksenne varapuheenjohtaja ja - olivat ne sitten mielestäsi vääriä tai ei - niin ihmisoikeussopimukset ovat edelleen Suomen valtiota juridisesti sitovia asiakirjoja joiden sisältö menee yli kaiken kotimaisen lainsäädännön. Käytännössä tästä ei juuri kukaan tässä maassa välitä ( ette tekään, vähäänkään, kuten kirjoituksistasi on helppo taas huomata ) ja niinpä Suomen valtio saakin mm. EIT:stä (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin) jatkuvasti langettavia tuomiota.

Miesten tasa-arvo ry:n kanta ihmisoikeussopimuksiin?"


..............................TASA-ARVOISUUS, YHDENVERTAISUUS, DEMOKRATIA


Kirjoitin: "Naistutkimuksen laitoksilta olen kuullut jopa äänenpainoja joissa kerrotaan että sukupuolten välisestä tasa-arvosta saisivat keskustella vain "asiantuntijat", eli vain he itse.
Jos "tavallinen ihminen" ei tuolloin ymmärrä avata suutaan, ja hyvin aggressiivisesti, on hänen päässään ja ymmärryksessään jotain pahasti vialla."


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on demokratian perusta. Jättäisimmekö siis demokratian naistutkimusta harrastelevien täydellisten diletanttien harteille?
( ja keskusteleisimme sitten noiden "asiantuntijoiden" kanssa "maltillisesti" ja sopivasti. He määrittäisivät tietenkin sen mikä on maltillista ja sopivaa .. Kuten Pasi Malmi kerran yritti, feministimafiosojen sittemmin alas ajamalla Miessakkien palstalla.)

Mitä mieltä olette ? Henryn mielipide - miksei Pasi Malminkin - etenkin minua kiinnostaa, virallisesti tasa-arvo-oppineita hekin.


:a?


---------------------
mies jota ei ole,
ei mies erityinen,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info

_________________________________________________________________

Antti Heiskala
Lähetetty: Kes Syy 09, 2009 7:09    Viestin aihe:
------------------------------------------------------------------------------


KAS TÄSSÄ:
Muutama syy lisää olla profeministi! *

Viherfemifasismia läjäpäin:

http://www.lapsenoikeus.info/viherfemifasismia-lajapain-jussi-halla-aho-ja-jeff-hearn-
vankeuden-uhka-miehen-tyo-palkinto-vihreat-naiset-ry-ja-heidi-hautala.htmlLakisääteistä feminismiä- lakisääteisiä ihmisoikeusrikoksia

http://www.lapsenoikeus.info/lakisaateista-feminismia-eli-lakisaateisia-ihmisoikeusrikoksia.htmlystävällisesti
mies jota ei ole,
ei mies erityinen
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info

( * ainakin niille joita kiipeily kiinnostaa )

:a/

________________________________________________________________
Antti Heiskala
Lähetetty: Sun Syy 13, 2009 3:26    Viestin aihe:
---------------------------------------------------------------------------

Koska vastauksia vaan ei ole kuulunut, vaikka kuinka kiltisti olen niitä pyytänyt, niin on minun edelleen turvauduttava Tohtori Pasi Malmin aikaisempiin kirjoituksiin liittyen hänen akateemiseen tutkimukseensa siitä "Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä". Seuraava lainaus edesmenneeltä mIESSAKKIEN palstalta, jossa Pasi tuota akateemista miestutkimustaan esitteli, kas näin kuului rauhoittava viesti akateemisen Pasin suusta:
Pasi Malmi
Jätkä
Lähetetty: Tor Maa 09, 2006 5:28 pm Viestin aihe:
 
… (-)…

“Tähän mennessä olennaisin viestini miesaktivisteille on se, että ei kannata julistaa sotaa suomalaisia akateemisia ja aatteellisia feminismin johtohahmoja vastaan. Kaksinaismoralistit ja kaksoisstandardien kannattajat löytyvät todennäköisesti muualta.

Pasi ”


.....................Niin, että hjuumorihan se vain Pasilta oli. Ei taida jäädä epäselvyyttä asian laadusta kenellekään.

aaa
www.lapsenoikeus.info________________________________________________________________________
Antti Heiskala
Lähetetty: Tor Lok 22, 2009 11:58    Viestin aihe: Tampereen "miespäivät" ja Sepponen ja professori
------------------------------------------------------------------------------
"Mieluummin ihminen kuin mies"

( oikein oikean professorin viisaus tuokin, "miespäiviltä" )Hannu Sepponen
ja
"Miespäivät"


Arvoisa Miesten tasa-arvo ry,

Myös Hannu Sepponen on yhdistyksenne hallituksen jäsen. Siksi kysynkin seuraavaa:
Järjestäisikö myös Miesten tasa-arvo ry tällaiset "Miespäivät":

Tampereen Miespäivät
2009"Miehen voimat"Ohjelman alustava rakenne


Perjantai 6.11.

12.00 Päivien avaus

12.30 Suomalaisen miehen henkisyys
Kati Niemelä, tutkija, Kirkon tutkimuskeskus


13.30 Lounastauko

14.30 Mitä on henki?
Eero Ojanen, filosofi, kirjailija

15.45 Perhe voimavarana
Mika Lehtonen, psykoterapeutti, Väestöliitto / Miehen Aika

17.00 Miesten välinen ystävyys
Kirsi Kinnarinen, FM, Helsingin yliopistoLauantai 7.11.


11.00 Toisen päivän avaus
Heikki Mäntymaa: ”Miehen viisi vuodenaikaa”

11.30 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston tervehdys
Arto Jokinen, miesjaoston sihteeri

11.45 Isän tyttö
Kaarina Hazard, toimittaja


13.00 Kahvitauko

13.30 Mieluummin ihminen kuin mies
Antti Eskola, emeritusprofessori, tietokirjailija

15.00 Miehen voimat -paneeli:
Keskustelun juontaa Matti Saari, rehtori, Tampereen työväenopisto. Panelisteina Petri Karisma, puheenjohtaja, Tampereen vapaa-ajattelijat, Mikko Lehtonen, mediakulttuurin professori, Tampereen yliopisto, Juha Pihkala, emerituspiispa, Kauko Tuovinen, työttömyyseläkeläinen.

17.00 Tilaisuuden päätösYhteystiedot
Hannu T. Sepponen
044 275 1190
sepponen (at) tamperelainen.org

Ilkka Hjerppe
050 368 4413
ilkka.hjerppe (at) tampere-evlsrk.fi


The END

ei vaineskaa,

tässä lisää Ihmisen mallia teille luusereille, professorilta:Professori Antti Eskola ja IhmisyysEmeritusprofessori Antti Eskola tulee siis kertomaan Hannu Sepposen järjestämillä tämän vuoden Tampereen "miespäivillä" kuinka hän on "Mieluummin ihminen kuin mies",

- Joo, siltähän tuo näyttää jo vuodesta 1969 asti:

Professori Antti Eskola / Tampereen yliopisto / 1969:

"Eikö myös Neuvostoliitossa ja muissa sosialistimaissa kaiken edelle aseteta rakkaus: sosialistien toveruus tovereita, omaa maata ja vaikeuksissa olevaa toista sosialistimaata kohtaan ? Eikö ilman rakkautta, ilman tuota, tarvittaessa vaikka panssarivaunuin avuksi tulevaa sosialistista solidaarisuutta, myös ylistämäni vapaus ole vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen".

Eiköhän sentään.

katso lisää

Kaiken Edelle Asetettavasta Rakkaudesta ja Ihmisyydestä ja Rakkaasta Neuvostoliitosta:

http://www.foorumi.info/miestentasaarvo/viewtopic.php?t=266

helisevä vaski, kilisevä kulkunen
mies jota ei ole,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info_________________________________________________________________

Antti Heiskala
Lähetetty: Lau Lok 24, 2009 3:28    Viestin aihe: PETTÄJÄN TIE, KÄY HARHAAN
--------------------------------------------------------------------------------


( reason number one: the biggest reason )FOLLOW THE MONEY


"Sen lauluja laulat kenen leipää syöt"


Pari huomiota tuolta Henry Laasasen blogin puolelta,
Hannu Sepposen järjestelyistä, liittyen Tampereen mIESPÄIVIIN :Nimimerkki Arto: "Sen lauluja laulat kenen leipää syöt"

Anonyymi: "Tampereen "miespäiviä" rahoittaa Tane, joten ei sitä tälläkään kertaa tarvitse kaukaa syitä vallitsevaan onnettomaan asiantilaan etsiä."


Nimimerkki Arto:

"Rahoittajista:

# Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

# Miessakit ry

# Väestöliitto

# SAK:n Pirkanmaan aluepalvelukeskus

# Tampereen ensi- ja turvakoti ry

# Tampereen ev.lut.seurakuntien yhteiskunnallinen työ


Hyvin ikävä fiilis tuosta kyllä tulee: "Sen lauluja laulat kenen leipää syöt."

Arto"
Amerikkalaiset ilmaiset itsensä usein selkeästi ja tarkasti: FOLLOW THE MONEY
Mutta miten ihmeessä sinä pikku-Seppo kehtaat?

helisevä vaski, kilisevä kulkunen,
mies jota ei ole,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info

_______________________________________________________________________
Antti Heiskala
Lähetetty: Maa Lok 26, 2009 6:40    Viestin aihe: Re: PETTÄJÄN TIE, KÄY HARHAAN
---------------------------------------------------------------------
ensin Miesten tasa-arvo yhdistys kirjoitti:

Miesten tasa-arvo

Keskustelua sukupuolten tasa-arvosta


Miesten tasa-arvo Foorumin päävalikko -> Miesten tasa-arvo -yhdistys.


.sitten Miesten tasa-arvoyhdistys kirjoitti:Keskustelua miesten tasa-arvosta


Keskustelua miesten tasa-arvosta Foorumin päävalikko -> Foorumi
mitä puuhastelua!Joopa joo. Siis kun ( Miesten tasa-arvo ry:n ) yhdenkään jäsenen sanat eivät riittäneet kertomaan, oli muutettava Miesten tasa-arvo Foorumi toisen nimiseksi ja pötkittävä pois paikalta.
maltillisesti,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info______________________________________________________________________

Antti Heiskala
Lähetetty: Per Lok 30, 2009 3:03    Viestin aihe:
---------------------------------------------------------------------------
Rakkaat kymmenet profeministimiehet joilla on Kymmenen syytä( Rakkaat aktiiviset lukijani, kertokaa tämä "Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan" ( TANE ) "miesjaoston" "asiantuntijalle" Arto Jokiselle , että voi sitten kertoa "miespäivillä": )
Perheväkivalta Suomessa


--Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen
http://www.optula.om.fi/uploads/3ey309hz08t.pdf

Optulan tutkimuksesta:


Saman ruokakunnan sisäiset henkirikokset 2007 - Uhrit
( absoluuttisia lukuja ) ( kuvio 7 )


Nainen 13

Mies 9

Lapsi 3Tutkimuksesta ilmenee myös, että naiseen kohdistuneista selvänä suoritetuista puolisosurmista "joka seitsemännennessä puolestaan oli kyse parantumattomasti sairaan uhrin surmaamisesta hänen omasta vakaasta tahdostaan."

Omana huomiona esittäisin vielä sen, että yllättävän pieneltä vaikuttaa nuo saman ruokakunnan sisällä tapahtuneet lapsen surmat kun muistelee viime vuosien uutisia.

Omana huomiona myös tämä: Saman ruokakunnan sisäisissä törkeissä pahoinpitelyissä ja henkirikosten yrityksissä naiset ovat jo käyneet vuoden 2006 kohdalla miesten yläpuolella ( kuvio 12 )

( kertokaa tämä jo pian TANEN "Miehen työ"-palkinnolla palkitsemalle Jeff Hearnille )
Lievemmissä väkivaltatapauksissa näyttäisi tuon Optulan tutkimuksen mukaan olevan niin, että miehet ilmoittavat niistä poliisille huomattavasti harvemmin.


"Lasten kodissaan näkemä väkivalta on useimmin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ei äitiin tai isään kohdistuvaa"


Tiedoksi tämä on hyvä antaa myös vaikkapa Yleisradiolle ja sen täysin puolueettomalle toimitukselle, Helsingin Sanomille, Anne Moilaselle, Sari Näreelle, Emmi Latulle, Minna Piispalle, Sirkka Pertulle ja Marita Saxenille, Tampereen arvostettua naistutkimusta harrastelevalle Teija Hautaselle, Kirsi Erärannalle, Suomen Miestutkimuksen Seuran ihmeen viisaalle johtajalle Pia-Livia Hekanaholle (ja muille tiedemaailmamme ihmeille ) ja Suomen "Amnestyn" Jussi Förbomille ( luonnollisesti ), Leena Ruusuvuorelle ja eräälle Tarja Haloselle.


Myös mm. "Tasa-arvo on myös miesten ystävä" Jouni Varanka kuulee näistä tilastoista mielellään, ja kertoo asiaa eteenpäin profeministimiespiireissään yhdessä miestä lyövien iessakkien Tomi Timperin ja älykkö Jouni "Neonomide-Echi" Karhun kanssa.

( Uskon, että myös Miespäivillä esiintyvä Naisasialiitto Unionin Kaarina Hazard ilahtuu jos kerrotte hänelle. )

Uskon, että saatte heidän suuren kunnioituksen jos kerrotte heille.

erinomaisen ystävällisesti jälleen,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
http://www.lapsenoikeus.info/TANE-seka-suomen-amnesty-aivan-liian-usein-annetaan-tekijan-kertoa-
mita-muka-on-tapahtunut-suomen-amnesty-ja-suomen-valtio-karajille-ihmisoikeusrikoksista.html

http://www.lapsenoikeus.info/jeff-hearn-teki-miehen-tyon-vihreasta-langasta-sensuroitu-keskustelu.html


http://www.lapsenoikeus.info/viherfemifasismia-lajapain-jussi-halla-aho-ja-jeff-hearn-
vankeuden-uhka-miehen-tyo-palkinto-vihreat-naiset-ry-ja-heidi-hautala.html

http://www.lapsenoikeus.info/Sukupuolitohtori-Sari-Nare-ja-naisviha.html
.


PS:

Nobel Suomeen!
http://www.lapsenoikeus.info/nobel-suomeen-johanna-kantola-vuoden-tieteentekijaksi-kirje-ystavaltani.html___________________________________________________________________Antti Heiskala
Lähetetty: Maa Mar 02, 2009 2:12    Viestin aihe:
-----------------------------------------------------------------------------


"miehen voimat"


Tampereen Miespäivät 2009
MUISTUTTAISIKOHAN idea taas 'PIKKUSEN' kuvaa / Kantelu oikeuskanslerille:

http://www.lapsenoikeus.info/KANTELU-OIKEUSKANSLERILLE-
lapsen-oikeuksien-sopimuksen-suomennoksesta.html


Maltillisia huomioita ystäville:


http://www.lapsenoikeus.info/tampereen-miespaivat-2009.html

miehen voim:at
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
PS. Näyttää todellakin siltä, että nämä "miespäivät" on varastanut sen suojan (suojatien) mitä olen pyrkinyt myös niin miehille kuin lapsillekin ajamaan.
Tuossa kuvassa ilmeisesti joko Hannu Sepponen tai Arto Jokinen on viemässä pois sen suojatien mitä muuten voisi turvallisesti kulkea.

lisäys: Jälleen lisää syitä! olla Profeministi: postini 4.11.2009:

http://www.lapsenoikeus.info/mediasta-ja-sen-tietoisesta-valehtelemisesta
-suomalaiseen-vakivaltatutkimukseen-liittyen-helsingin-sanomat-harhaanjohtava-uutisointi.html____________________________________________________________________Antti Heiskala
Lähetetty: Sun Mar 08, 2009 3:11    Viestin aihe: Isänpäivän ( nyk. Siittiönpäivä ) kunniaksi, Mikko Lehtonen!
----------------------------------------------------------------------------


Saanko esitellä:


Isänpäivän ( nyk. Siittiönpäivä ) kunniaksi!

 

Mikko Lehtonen! - Tampereen miespäivien arvoisa panelisti
/ HS "viisaiden" raati: Nainen jää yhä miehen jalkoihin

/ Mikko Lehtonen: "Naisten euro on edelleen 80 senttiä eivätkä miehet ja naiset osallistu samanveroisesti hoivatyöhön heteroperheissä."


Et sillee seppo osaa!antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
Lähetetty: Sun Mar 08, 2009 7:34    Viestin aihe: Siittiönpäivän Kunniaksi - homososiaalisista Miespäivistä
-----------------------------------------------------------------------
näin Siittiönpäivän Kunniaksi!


Pari sanaa Tampereen ”homososiaalisista” Miespäivistä,Lainaan nimimerkin O Tempora O Mores kirjoittaman sukupuolisensitiivisen ( gender sensitive ) kuvailun Pasi Malmin yhdistystoverin, Hannu T. Sepposen, järjestämistä tämän vuoden Tampereen ”Miespäivistä”:Nimimerkki O Tempora O Mores kirjoitti :

”No - meillä oli eilen ”tsemppaava” luento Tampereella aiheenaan - Perhe miehen voimavarana.

En tiedä kuinka moni huomasi mikä oli puheen aihe, sillä sen logiikka meni niin, että ensin meitä toruttiin jonkin aikaa siitä miten porno ei ole ollenkaan mitään
seksiä, vaan muistakaa – inhottavaa, inhottavaa ja miten taas mm vain naisen kädestä kiinni pitokin on hienoa naista huomioivaa rakastelua. Tärkeää oli myös muistutella homojen ja lesbojen oikeuksista miehille, hieman niin kuin sivusävyyn, että ottakaa heiltä suomen junttimiehet mallia… Tämän aloituksen jälkeen sitten alkoikin puheen hieman pidempi pääosio, joka keskittyi siihen kuinka hirveän väkivaltainen peli jääkiekko on, puhumattakaan hirveistä väkivaltaisista elokuvista ja tietokonepeleistä… Ja sitä painotettiin useasti, että aina, aina miehen pitää juosta karkuun itsepuolustustilanteessa kadulla, jota minun Defendon ynm muiden kamppailulajien harrastajana oli hieman erikoista kuunnella, koska suurimmassa osassa tilanteista ei tutkitusti pääse karkuun ; ) … Eli pääaihe oli siis neitimäisen sokerisesti, vähän toruen puhua vain ja ainoastaan koko ajan miesten väkivaltaisuudesta ja haukkua normaali seksiä. Itsekin jotenkin menin vilpittömästi niin sekaisin, että vasta lopussa tajusin katsoa paperista, että ei tämä ollutkaan miessakkien lyömätön linja, vaan aiheena on ”perhe miehen voimavarana”…


Onneksi aiempi päivän ”miehen henkisyys” luento oli valmistanut jo tähän kaikkeen, sillä olin saanut kuulla Kati Niemelältä, että Kristityt miehet ovat pääsääntöisesti feminiini miehiä ja homoseksuaaleja. Joku kyllä yrittikin kysyä, että niin kuin mitä – että jotkut Texasin Raamattu vyöhykkeen ja Katolisen maailman mafioso tyyppiset miehet (viimeiset kirkossa ja srk käyvät miehet) … ja yleensäkin koti, uskonto, isänmaa patriarkaalinen kirkko onkin feministimiesten ja homojen kohtauspaikka? … sain myös maistiaiset tulevastakin samalla, kun Antti Eskola ei meinannut pysyä penkissään katsomossa, vaan hänen täytyi jo etukäteen alkaa julistamaan sieltäkin aika sanatarkasti, että miten hieno feministinen sosialismin henki tuli Suomeen -70 luvulla … Mutta, mutta … onneksi viimeisessä puheessa täysin sinisilmäinen Hki:n yliopiston feministitutkija oltiin hölmötetty oikein kunnolla HD jätkien parista tulemaan pitämään meille mainospuhetta järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tämä oli päivän kohokohtani, ja nautin tätä suunnattomasti ja minun oli vaikea pidätellä nauruani koko ajan. Siinä vaiheessa en enää pystynytkään pidättelemään, kun Hki:n feministitutkija ja joku yleisön sipsuttava kireä virkamiesnörttityyppi aivan tosissaan, todella vakavanoloisena alkoivat ”virallisesti pohtimaan” että paljonko HD klubilaisista oli miespareja ; ) myös Aamulehden toimittaja nauroi vielä makeammin tälle muiden vakavalle pohdinnalle… mielenkiintoista oli myös vähän tarkkasilmäisemmälle huomata kuin iloinen hieman sipsuttava veitikka oli Ilkka Hjerpe ja miten auliisti hän silmäili Arto Jokisen kanssa …

Eli terveisiä Tampereen miespäiviltä, ”Miehen voimara päiviltä” Suomesta, tämän päivän Kaarina Harakirin ja Arto Jokisen puheen jätän jo ihan suosiolla sitten suoraan väliin… täytyy katsoa jos menisi pidättelemään nauruaan iltapäivällä … ; )”


:a]!


https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5337895&
postID=827102582627251997&page=1&isPopup=true
Nimimerkki O Tempora O Mores ( en ole minä ) jatkoi mainiota kirjoitustaan Sepposen Hanskin järjestämistä Tampereen "miespäivistä" seuraavasti:"Mainittakoon vielä, että II päivä jatkoi I päivän rajua profeminismiä.

En edes jaksa kirjoittaa tänne turhaan mitään yksityiskohtia. Se on todella turhaa. Todettakoon vaan, että Antti Eskolankin pitkä puhe sisälsi kaikki ne eri aihe kategoriat ja niiden torppaamisen - mitä USA:n miesliikkeet pitävät voimavaroinaan ja minkä kautta ne toimivat. Niiden aiheiden vastustamisen mitä feministitkin pitävät itselleen takaiskunaan.

Kyse oli voimakkaasta profeministisestä puheesta höystettynä kriittisellä miestutkimuksella ja taistolaisuudella - asioita oikeasti seuraavalle katsojalle.

"Puheen alussa heti tuli ... vaikka aikamme suosii uskomattomia narsisteja perheen isinä, liikemiehinä, lainvalvojina..."

"... olin vapauttamassa naisia 70 luvulla ..."

"Ydinperheen määritelmänkin Eskola sanoi rehellisesti olevan vielä vasurifeministisempi mitä yleensä sosialisti tutkijoilla - hänen julkisuuteenkin ajamansa ydinperhe määritelmän mukaan siihen voi kuulua miehiä ja naisia pelkästään ja juuri useitakin vain toisen sukupuolen edustajia - isällä ei ole mitään virkaa tuli näin sivujuonteena selväksi "sukupuolettomalle Eskolalle."

"Mies ja nainen, varsinkin biologian fakat, ja uros ja naaras ovat hänelle hirveitä käsitteitä..."

"En ole koskaan ajatellut että olisi hieno olla mies..."

"Miehisyydellä ei saa vaatia ..Olen vain huonompi ihminen kuin vaimoni .. on turha väittää että miesten terveyshaitat johtuisivat muusta kuin itsestään.. turha puhua miesten lyhemmästä eliniästä"

Kaarina Harakirit ja Arto Jokiset olivat aamupäivällä - Harakiri oli kyllä kritiikkimme takia joutunut muuuttamaan "miespäivien urpot" puheen aihettaan ...

Nooo "joku" lobbasi onneksi Aamulehteen aivan eri sävyisen jutun asioista ; ) Taisi siitä syystä olla peräti 50 katsojaa ; )
"


....
Itse kommentoin tuohon tällä kertaa näin:

Minusta meidän tulisi alkaa "vaatia", että Sepposen Hanskin järjestämät "miespäivät" eivätkä "mies"sakit saa enää toimintansa yhteydessä käyttää sanaa mies .

Senkin totean rauhallisesti, että taitaa olla taas välillä aika hiukan ronskimpiin otteisiin näiden pellejen suhteen.:a]


antti heiskala
www.lapsenoikeus.info


___________________________________________________________________

Antti Heiskala
Lähetetty: Maa Mar 16, 2009 4:09    Viestin aihe: Arto Jokinen, Jouni Varanka, Pasi Malmi ja Jeff Hearn

--------------------------------------------------------------------femmalle se vaan sopii


Marionetti-huru-ukot vauhdissa

maksettuja miehiä

Jorma,

Jos lainaa toisen tekstiä esim. kirjaansa, on hyvän tavan mukaista mainita lähde. Etenkin silloin tuollainen lainaaminen asettuu hyvin outoon (opportunistiseen) valoon, kun lainaajat itse sitten vaikenevat lainaamansa henkilön kaikessa muutenkin.
En minä tätä hommaa sen takia ole tehnyt että jotkut toistaitoiset voivat ajatukseni pölliä, rääpiä niitä hiukan omissa nimissään ja sössiä ne sitten koska eivät niitä kuitenkaan kokonaisuuteen liittyen hallitse. Harmittaa katsoa kun asioita ei osata, mutta silti keekoillaan julkisuudessa, vaikka asiansa osaaviakin löytyisi. Tällainen ei palvele asiaa."miesasiaa" ja femman toiveet

Olen täysin kyllästynyt siihen, että aina kun mediassa on esillä "miesasiaa" paistattelevat siellä sellaiset henkilöt kuten Arto Jokinen, Jouni Varanka, Pasi Malmi ja Jeff Hearn, "Nyt puhuu Mies" .. "Miehet asialla" - He tekevät aivan varmasti enemmän haittaa kuin hyötyä monellakin tavalla, mutta myös siten että he estävät tämän kentän asioiden oikeasti hallitsevien näkymisen mediassa. Toki tällainen palvelee heidän ja 'erään' tahon toiveita erinomaisesti. Nostetaan esiin surkeita marionetteja, maksettuja miehiä, vaara ohi.

Kyllä, jos sitä epäilet, niin kyllä minulla on edelleen pokkaa sanoa, että olen mitä ilmeisimmin tämän kokonaisuuden paras asiantuntija tässä maassa ja kaikkein ahkerin vaikuttaja myös ( Tarkkonen taitaa olla kakkonen ). Eikö olekin sitten aika outoa, että erilaiset naistutkimuksen harrastelijat sitten keekoilevat "miesasiallaan" ja vaikenevat asian oikeasti osaavat tahot kaikessa, mutta ottavat heiltä ajatuksia valikoiden omiin nimiinsä? Ei ole. Tuollaisia tahoja on tapana kutsua opportunisteiksi, juuri niin kuin teenkin.
Katsopa tätäkin, parin vuodentakaa, kukaan ei kykene vastaamaan:

http://www.lapsenoikeus.info/HAASTE-mediapaivat-vaikeneva-kyla.htmltai katso tätä:

http://www.lapsenoikeus.info/KANTELU-OIKEUSKANSLERILLE-
lapsen-oikeuksien-sopimuksen-suomennoksesta.htmlKukaan ei kykene vastaamaan. Ei edes teoistaan.
Jos katsot noita Sepposen Hanskin järjestämiä "mies"päiviä, niin en usko että kritiikkini olisi millään tavalla perusteetonta. Ymmärtänet asian itsekin.


Katso nyt tätäkin: Ketkä siellä taas kirjoittavat? Kirjoittaako siellä Arto Jokinen? Kirjoittaako siellä Jouni Varanka? Kirjoittaako siellä Pasi Malmi ? Pasi kirjoittaa, mutta osaako hän asiaansa, siitä voi olla montaa mieltä.Ajankohtaista tasa-arvokeskustelua Suomen kuvalehdessä:

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/talous/pasi-malmi-ei-usko-huru-ukkoiluun-miesasia-on-seksikastaaaaPS. Ken haluaa yhteiskunnallisia epäkohtia korjata osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun, tässä jälleen uusi foorumi minkä kautta asiaa voidaan ihmisille ( mikä pahinta ÄÄNESTÄJILLE ) esiin tuoda.

http://www.city.fi/artikkeli/Hellan+ja+nyrkin+v%E4li/3255/
_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
Lähetetty: Maa Mar 16, 2009 7:10    Viestin aihe: Pasi Malmin vihreä toiminta

------------------------------------------------------------------------VIHREIDEN AGENDA

vs. "konservatiivinen näkemys"
Suomen Kuvalehden keskustelussa Pasi Malmi kirjoitti:

”Esimerkiksi itse olen tällä hetkellä mukana Vihreän liiton yhdenvertaisuusohjelman tekemisessä
(ohjelma on merkittävä, koska se ohjaa Vihreiden tavoitteenasettelua seuraavissa hallitusneuvotteluissa)”

Vertailua:


Puoluepolitiikkaan ja miesten ja naisten yhtäläisiin ihmisoikeuksiin ( = tasa-arvo ) liittyen,

Valaiseva esimerkki, vihreän liiton ”yhdenvertaisuusohjelmasta" :

”Hedelmöityshoito”lakiäänestyksessä Maija Rask oli ainoa nainen akselilla Vasemmistoliitto - Vihreät- SDP joka äänesti ”itsellisten” naisten ja lesboparien hedelmöitys”hoitoa” vastaan.

Kristillisissä ja Perussuomalaisissa kaikki kansanedustajat sen sijaan äänestivät tuollaista nyt jo lapsiin kohdistettua selkeää ihmisoikeusloukkausta ja tasa-arvorikosta vastaan.

Pasi Malmin kanssa tasa-arvosta nyt jeesustelevan Vihreän liiton kansanedustajat puolestaan äänestivät, joka ainoa heistä, miespuolisetkin, tuon lapsen oikeuden minkäänlaiseen isään, saati sitten omaan isäänsä, kieltävän
 ( siis täysin laittoman ) lain puolesta.

Ihmisoikeudet ja Vihreä liittoHeidi Hautala, TANEn puheenjohtaja ( vihr. ):

“Keskittymällä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ei väheksytä muiden ryhmien kokemuksia vaan pyritään tehokkuuteen”

www.heidihautala.fi/2009/10/tasa-arvon-pitaa-nakya/comment-page-1/

..........

Perheväkivalta Suomessa


--Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen
www.optulaom.fi/uploads/3ey309hz08t.pdf


Saman ruokakunnan sisäiset henkirikokset 2007 - Uhrit
( absoluuttisia lukuja ) ( kuvio 7 )


Nainen 13

Mies 9

Lapsi 3Saman ruokakunnan sisäisissä törkeissä pahoinpitelyissä ja henkirikosten yrityksissä naiset ovat jo käyneet vuoden 2006 kohdalla miesten yläpuolella.

Lainaus tutkimuksesta: "Lasten kodissaan näkemä väkivalta on useimmin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ei äitiin tai isään kohdistuvaa"

.......

Glowing
( entinen nimimerkki "Äijä", edesmenneeltä "mies"-sakkien palstalta ;a)
/ City-lehti

tänään 13:20


"Naisille suunnaatuissa väkivaltakyselyissä (esim. UTH) käsitellään mm. tämän tyyppisiä asioita:

Onko puolisosi...
- murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta asioista
- ollut töykeä/epämiellyttävä ystäviäsi kohtaan
- vaatinut sinua tilille siitä, miten olet käyttänyt rahaa
- tehnyt taloudellisia päätöksiä neuvottelematta kanssasi
- epäillyt ja syyttänyt sinua pettämisestä/toisesta suhteesta
- kritisoinut sinun lasten hoitoasi ja äitiyttäsi
- uhannut soittaa poliisille sinusta
- kritisoinut työtäsi kotona (ruoanlaittoa, pyykinpesua, siivousta yms.)
- pidättäytynyt hellyydenosoituksista
- pidättäytynyt seksistä kanssasi
- ei ole huomioinut tarpeitasi ja halujasi
- tönäissyt esim. pöytää sinun läsnäollessasi

Edellämainitut asiat on siis luokiteltu väkivallaksi naista kohtaan. Jostakin syystä näitä kyselytutkimuksia ei tehdä miehille."
......

NAISJÄRJESTÖJEN VÄKIVALTA
(tiedotteita)


http://www.lapsenoikeus.info/naisjarjestojen-antamia-tiedotteita-vakivaltatutkimukseen-liittyen.html
"Naisjärjestöjen Keskusliitto ihmettelee RAY:n avustusten jakoa"

( + kaikki muutkin feministiset naisjärjestöt + lähes kaikki eduskuntapuolueiden naisryhmät )"Naisjärjestojen Keskusliitto"..... (-)... "ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU)."


ja:"Naisten suojelu on parasta lasten suojelua."


Tosiasiassa naiset kuitenkin vastaavat 2/3:sta lasten pahoinpitelyistä, jopa kuolemaan johtaneiden pahoinpitelyiden osalta.
Naisjärjestöjen valtionavut ovat muuten nykyään jo lakisääteisiä, eli heidän uhrinsa maksavat myös heidän toimintansa ; tyypillisesti Heidi Hautalan ( vihr.) johdolla toimiva Tasa-arvoasian neuvottelukunta ( TANE ) jakoi tämänkin vuoden "Miehen työ"-palkinnon henkilölle joka on näistä asioista mediaan virheellistä informaatiota tuottanut, valehdellut, eli Jeff Hearnille.


Siinäpä sitä vihreää "vapaamielisyyttä" olikin. Totta. Lapseen kohdistuvan väkivallan tarkoituksellinen vaikeneminen ja jatkuva, useimmiten nimenomaan vihreiden suulla tehty valehtelu perheväkivallasta ei todellakaan ole konservatiivista.antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
__________________________________________________________________


2006


"Tietoista miesvihamielisyyttä tai miehiin kohdistuvaa demonisointia ei esiinny lainkaan."
..feministien keskuudessa ( Malmin mukaan 2006 )

Pasi Malmi: "Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?"

Henry Laasasen mukaan Pasi Malmi on miesten tasa-arvo ry:n meritoitunein mies,
kertomansa mukaan Akateeminen Malmi "ei usko huru-ukkoihin" ( Malmi SK 2009 )


"Antiessentialistinen profeministimies"


Pasi Malmi: ”Miesliikkeeseen kuuluu
kohta enemmän naisia kuin naisjärjestöihin”. ( Malmi SK 2009 )


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.