LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 10.2.2006


----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
kirjaamo@okv.fi
Cc:
leena.luhtanen@om.fi ; tiina.astola@om.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ....................................................................................... varanka@mappi.helsinki.fi ;
Sent: Friday, February 10, 2006 1:33 PM
Subject: liite kanteluuni Suomen hallituksen toiminnasta 9.2.2006


Antti Heiskala
10.2.2006
.............................
..............................
..............................
..............................
..............................

OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi

liite kanteluuni
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE alkaen 9.2.2006
Kantelu Suomen hallituksen toimista
ns. hedelmöityshoitolakiesitykseen liittyenArvoisa oikeuskansleri,


Hallituksen esityksestä:

"Tasa-arvolaissa syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilö asetetaan sukupuolen perusteella eri asemaan kuin toinen henkilö. Laissa ei kuitenkaan ole kysymys samanlaisuuden vaatimuksesta eikä siten erilaisuus aina merkitse epätasa-arvoisuutta. Hedelmöityshoitoa koskevan lainsäädännön osalta olennaista on, että naiset ja miehet poikkeavat juuri lapsen saamisen osalta biologisesti toisistaan."
Huomautukseni:

Mikä muu naisen ja miehen erottaisi kuin biologia?


"naiset ja miehet poikkeavat juuri lapsen saamisen osalta biologisesti toisistaan",
eli siis
"sukupuolen perusteella" !  

Onko Suomen hallituksen mielestä kuitenkin sukupuolen perusteella syrjiminen sallittua nimenomaan sukupuolien biologisten erojen vuoksi?

Muistutan,että syrjintä "raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä " on kielletty nimenomaan siksi, että nainen ja mies ovat biologisesti erilaisia, nytkö juuri sillä perusteella sukupuolet asetettaisiin eri asemaan toisessa laissa? Ei onnistu.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säätää, että "sukupuolten", "naisten ja miesten" , "asettaminen eri asemaan", " raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä" "on" "välittömänä syrjintänä" "kiellettyä", niinpä hallituksen lakiesitys on selkeästi täysin tasa-arvolain ( Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta! ) vastainen, nyt siis jopa - sanasta sanaan, ei pelkästään hengeltään."Hedelmöityshoitoa koskevan lainsäädännön osalta olennaista on, että naiset ja miehet poikkeavat juuri lapsen saamisen osalta biologisesti toisistaan"

Millä muulla tavalla "sukupuolet","nainen ja mies" eroavat Suomen hallituksen mukaan toisistaan kuin nimenomaan biologisesti? Entä onko tämä naisen ja miehen biologinen ero nyt lainlaatijan ja Suomen hallituksen mukaan ero, joka oikeuttaakin asettamaan sukupuolet eri asemaan raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä? Ajatus on täysin mieletön. Olen todella pahoillani hallituksen lakiesityksen tason johdosta.

Tasa-arvolain ja esitetyt hedelmöityshoitolain perustelut ovat sovittamattomassa ristiriidassa.

Perustuslakimme, joka on ylemmäntasoinen säädös, kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän myös yksiselitteisesti.

Mikäli ns. hedelmöityshoitolakiesitys halutaan tuossa muodossa laiksi vahvistaa, edellyttää se, ettei lainsäädännöstämme tulisi täysin ristiriitaista, perusteellisia muutoksia niin perustuslakimme kansalaisten yhdenvertaisuutta kuin valtiosääntöäkin koskeviin pykäliin, samoin lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, kuin myös rikoslain syrjinnän kieltävään pykälään. Samoin se edellyttää sitä, että Suomi irtisanoutuu allekirjoittamistaan kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.

Suomen hallitus ei ole esityksellään lainkaan kunnioittanut myöskään perustuslakimme lasten oikeuksista määräämää: "Lapsi on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti".

Ei voida ajatella, että lapsen sitovin kansainvälisin sopimuksin taattuja perusihmisoikeuksia voitaisiin lähtökohtaisesti kaventaa, vain sillä perusteella ettei asiaan voida lapsen mielipidettä kysyä.

Hallituksen esitys perustuu nyt siis täysin virheelliselle ja laittomalle lähtökohdalle. Lakimme vaativat naisten, miesten ja lasten yhdenvertaisuuden kunnioittamista, etenkin lasten ihmisoikeuksien kunnioittamista. Niitä Suomen hallitus ei ole nyt kunnioittanut lainkaan.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus:


" 7 artikla


1. Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen, ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan."


Lapsen oikeuden tuntea vanhempansa tulee siis toteutua heti syntymästä. Kukaan ei voi etukäteen sopimuksella kaventaa tuota lapsen oikeutta. Siis isä, joka on sukusolun luovutushetkellä kieltäytynyt isyydestä ei ole tehnyt pätevää sopimusta, vaan ihmisoikeussopimuksen mukaan mahdollisuutta sosiaaliseen isyyteen on isältä tiedusteltava nimenomaan heti lapsen synnyttyä.

Lapsella on tuon sopimuskohdan mukaan lähtökohtaisesti vähintään kaksi vanhempaa, johtuen sopimuksen yksikäsitteisestä monikkomuodosta. Kuka on siis itsellisen naisen synnyttäessä lapsen puuttuva vanhempi? Voiko se olla kukaan muu kuin geneettinen isä? Luonnollisesti ei voi olla. Tästä johtuu se, että heti lapsen synnyttyä vanhemmille, siis myös tälle isälle on tarjottava mahdollisuutta sosiaaliseen vanhemmuuteen. Kyse on lapsen perusoikeudesta, eikä sitä voida kaventaa sen enempää kansallisella lainsäädännöllä kuin isän aiemmin tekemällä sopimuksellakaan.

Sopimuksessa todetaan sanamuoto: "jos mahdollista" tämä tarkoittaa sitä, että lapsen vanhempi voi olla lapselle vahingollinen, vanhempi voi olla kuollut tai kieltäytyä vanhemmuudesta.

Asiaa vielä selventääkseni liitän asiaa koskevan kirjoitukseni Helsingin Sanomien painetun sanan mielipidepalstalta:

HS MIELIPIDE
PERJANTAINA 10.2.2006

Lapsen ihmisoikeudet on unohdettuHedelmöityshoitolakiesityksen perusteluissa on viitattu vanhempien "rakastavuuteen", mutta voidaanko lapsen perusihmisoikeuksien kaventamista jo lähtökohtaisesti perustella vanhemman rakastavuudella?
Koko tunnetun historian aikana ei maailmaan ole syntynyt yhtään ainutta lasta, jolla ei olisi ollut biologista isää ja äitiä. Tästä ei yli päästä, ei edes rakastavuudella. Nyt vain ei millään haluttaisi kertoa lapselle, kuka hänen isänsä on!

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista puhuu johdannossaan ihmiskunnan kaikkien jäsenten synnynnäisestä arvosta sekä yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksien tunnustamisen merkityksestä ja siitä, että lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa sekä ennen syntymää että sen jälkeen.
Yleissopimuksen 7. artikla "velvoittaa sopimusvaltiot tunnustamaan lapsen oikeuden tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan", 8. artikla kertoo, että sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan lapsen oikeutta säilyttää henkilöllisyytensä ja sukulaissuhteensa.
Lapsen perusihmisoikeuksiin siis kuuluu tuntea vanhempansa: isä ja äiti. Ei sitä, tunteeko äidin lesbokumppanin, mahdollisesti sarjan vaihtuvia miesehdokkaita.

Lakiesityksen hyväksymistä puoltavat tahot perustelevat aikuisen "oikeutta" keinotekoiseen (geneettiseen) biologiseen vanhemmuuteen lapsen geeniperimän merkityksen kieltämällä. Eikö tuossa ole ristiriita?

Jos geenit eivät merkitse mitään, kuten toisaalta lasten kohdalla väitetään, niin miksi kuitenkin nimenomaan yksinäisen naisen tai naisparisuhteessa elävän naisen omat geenit ja biologinen vanhemmuus merkitsevät?

Entä miten toisen sukupuolen "oikeutta" jopa keinotekoiseen geneettiseen vanhemmuuteen voidaan perustella toisen sukupuolen, niin geneettisen vanhemmuuden kuin tämän sosiaalisenkin vanhemmuuden merkityksen kokonaan kieltämällä?

Samalla kun biologisen isän merkitystä vähätellään, halvennetaan lapsen biologista isää. Niinpä kohtuullinen periaate olisikin se, että se, joka haluaa lapselta hänen toisen vanhempansa kieltää, aloittakoon kieltämisen itsestään.

Kansallinen lainsäädäntömme kieltää välittömänä syrjintänä naisten ja miesten asettamisen eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettamisen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. Lainsäädäntömme siis kieltää lakiesityksen sisällön tältä osin.
Niinpä ihmetyttääkin, ettei tasa-arvovaltuutettu ole katsonut lakiesitystä edes lausunnon arvoiseksi, ei lapsiasiavaltuutettu liiemmin. Sekin ihmetyttää, ettei lainvalmisteluosasto ole asiaan heidän kantaansa kysynyt, ettei Unicefin kantaa ole kysytty ja ettei myöskään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakihankkeiden yhteydessä vaadittua sukupuolivaikutusten arviointia ole tehty, ei vaikka kyse on nyt jo lakihankkeesta, jossa sukupuolet asetettaisiin täysin eriarvoiseen asemaan.
Kannattaa myös muistaa, että ajatus siitä, ettei laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta koskisi miehiä, on täysin mieletön.


ANTTI HEISKALA

Sipoo

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.