LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 7.2.2006

---- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
kirjaamo@okv.fi
Sent: Tuesday, February 07, 2006 1:06 PM
Subject: liite kanteluuni: TASA-ARVON VALEPUVUSSA: Sukupuolisyrjintää viranomaisten, virakamiesten toimesta

Antti Heiskala
7.2.2006

Antti Heiskala
..................
..................
..................
..................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO

Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi

liite kanteluuni

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE,
 alkaen 14.11 ja 27.11.2006TASA-ARVON VALEPUVUSSA:

Sukupuolisyrjintää viranomaisten, virkamiesten toimestaMitä vielä tarvitsemme argumenteiksemme?

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista lisäksi valmisteltu ns. hedelmöityshoitolakiesitys on nykymuodossaan:

- Perustuslakimme vastainen ( 2 luku, 6 § )

- Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vastainen ( § 1 ja § 7 )

- Rikoslain vastainen ( 11 luku, § 9 )Ensimmäinen määre

Huvittavinta valmistellun lakiesityksen puolustajien kommenteissa tasa-arvosta tässä kysymyksessä ( siitä kuinka "se ei nyt ollenkaan liity naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon" ) on se, että juuri tasa-arvoon vedotenhan yksinäiset naiset ja lesbot ovat "oikeuksiaan" olleet vaatimassa, turvautuen nyt siis jopa perustuslakimme sisällön vääristelyyn mediassa.*

"Yllättäen" tasa-arvolaista ei enää hiiskahdetakaan, no, sainhan viimein tasa-arvovaltuutetun pakotettua kertomaan, että tasa-arvolaki koskee ja suojaa nimenomaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, siis sitä minkä valvomisesta tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov, ikävä kyllä, edelleen kuitenkin käytännön tasolla kieltäytyy ; miehiä tasa-arvo ei siis viranomaisten toimien perusteella edelleenkään koske Suomessa ollenkaan, ei vaikka lain nimikin on "Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta", ei vaikka se on myös jo perustuslaissamme ensimmäinen mainittu määre jonka se kansalaisten yhdenvertaisuudesta puhuessaan mainitsee!Median vastuu. *

Helsingin Sanomat julkaisi 5.2.2006 mielipidepalstallaan kirjoituksen, jossa kerrottiin seuraavaa:

"Suomen perustuslaissa todetaan: 'Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.' "

Nimettömänä Helsingin Sanomiin kirjoittanut kirjoittaja kuitenkin jätti perustuslakimme kansalaisten yhdenvertaisuudesta säätämän pykälän sisällöstä pois heti ensimmäisen määreen minkä perusteella syrjiminen on perustuslakimme nojalla kiellettyä, eli: sukupuolen.

Sen sijaan nimetön kirjoittaja oli sujuvasti lisännyt "lainaukseensa" perustuslaistamme jotain aivan omaansa: sukupuolisen suuntautumisen

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731

2 luku
Perusoikeudet

6 §
Yhdenvertaisuus


"Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään."

VIRANOMAISTEN HARJOITTAMASTA, LASTEN TURVALLISUUDEN VAARANTAVASTA VÄÄRISTELYSTÄ:LAPSEN OMAT
biologiset vanhemmat
Jos perheessä ei ollut isää, pojat tekivät kahdeksan kertaa muita poikia enemmän väkivaltarikoksia.

Merkittävin tyttöjen aikuisiän rikollisuutta ennustava tekijä oli isän puuttuminen perheestä.”
*


Lakiesityksestä keskusteltaessa kuulee monasti sanottavan, että "tärkeintä on turvalliset aikuiset", kun halutaan antaa ymmärtää, ettei biologisella vanhemmuudella olisi lapsen kannalta mitään merkitystä. Mutta jos "tärkeintä on turvalliset aikuiset", niin totuus on, että lapsen omat biologiset vanhemmat ovat lasten turvallisuuden kannalta ylivoimaisesti turvallisimmat huoltajat, kuten kaikista asiasta tehdyistä laajoista tutkimuksista* ilmenee. Niinpä lapsia ja heidän todellisia perheitään on suojeltava, todellista vanhemmuutta on tuettava, suojeltava, lapsen molempien vanhempien merkitys lapsen tasapainoiselle kehitykselle ja turvallisuudelle on ymmärrettävä, myös viranomaisten on tuotava tätä esille - siis juuri pitkälti päin vastoin kuin nyt on tehty.

On siis toimittava juuri päin vastoin kuin Suomen valtio, aina ylintä johtoaan myöten, on katsonut parhaaksi tehdä.


Kohteena lapsen isä? Maksajina lapset.


En ymmärrä kenen etua ajetaan, kun lasten kannalta kiistämättömästi parhaasta perhemallista puhutaan jatkuvasti alentaen ( ja tämä täysin valheellisin perustein: asiasta tehtyä perusteellista kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta piilotellen ), syytäen perheen merkitystä, perhettä, etenkin lapsen isää alentavaa propagandaa tutkimuksen nimissä, laskun maksajina lapset.

Onkin kysyttävä kuka, tai ketkä, ovat ne todelliset vastuuhenkilöt koko tämän vastuuttoman politiikan takana.
Patriarkaalinen linnake

Perheiden hyvinvointi
- mittarit punaisella


Herää kysymys, vieläkö ( ilmeisesti lesbo- ) feminismin aikanaan kovastikin hellimä aate perheen hajottamisen välttämättömyydestä, "patriarkaalisena linnakkeena", tasa-arvoon pääsemiseksi, siis on täällä kovinkin voimissaan?

Pahaa jälkeä ainakin tulee: lapsia enemmän mielenterveyspotilaina kuin koskaan, aikuiset masentuneita.


Valtion toiminta:

Pelkästään se, mitä ilmenee lapsiin kohdistuvan väkivallan luvuista, kertoo että esim. isä- tai äitipuolet ovat lasten turvallisuuden kannalta aivan toista kertaluokkaa huonompi vaihtoehto kuin lasten omat biologiset vanhemmat. Mikä siis saa valtion syytämään aivan päinvastaisen kuvan antavaa informaatiota? Etenkin isien osalta. Kenen etua oikein ajetaan, ja millä keinoin.Ovatko keinot edes laillisia? Ketkä ovat toimijat tämän takana? Mitä yhteiskuntamme aikoo tehdä tämän asian suhteen?
Tasa-arvon valepuvussa

Olen lukenut viimeisen vuoden aikana julkisilta foorumeilta valtavan määrän kirjoituksia joissa otsikointi on ollut tasoa:


"Isän puuttumisesta ei ole havaittu koituvan lapselle haittaa"

"Turha pelätä isättömyyden vaikutuksia"


Tuolla viimeisellä vastuuttomalla otsikolla taisi kirjoittaa "bioetiikan tutkija" Kaija Rossi Helsingin Sanomissa viime talvena, kun lakiesitystä alettiin jälleen ajamaa piippuun. Ja samaa rataa on sitten jatkettu - saman tapaisia väitteitä on kuultu, niin korkea-arvoisilta poliittisilta johtajiltamme, kuin monilta vähemmän vaikutusvaltaisilta kansanedustajiltamme ja muilta medianäkyvyyttään hyväksi käyttäviltä tahoiltakin - tuollainen toiminta ja kirjoittelu, kaikkine lieveilmiöineen ja perättömine väitteineen, voidaan kuitenkin helposti nähdä rikoslain nojalla rikolliseksi säädettynä toimintana: syrjintänä ja kiihottamisena kansanosaa vastaan: - Rikoslaki 11 luku § 8 ja § 9 , sekä lasten ihmisoikeuksien polkemiseen yllyttämisenä:

Tuollaiset väitteet ovat lasten turvallisuuden vaarantavia ja lasten oman arvon kieltäviä, ja myös toisen sukupuolen koko olemassaolon tarpeellisuuden kiistäviä, siis silkkaa ylimielistä sukupuolifasismia, jopa tasa-arvon valepuvussa esitettynä! Aikooko joku vielä jatkaa sellaisen esittämistä? Itse harkitsen rikosilmoituksiin turvautumista vastuussa olevien vastuuttamiseksi, riippumatta tämän yhteiskunnallisesta asemasta tai vaikutusvallasta, jollei tämä yhteiskuntamme täysin laiton meno muuten laannu.


kunnioittavasti
Antti Heiskala

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.