LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
27.2.2008

----- Original Message -----
Cc: sauli.niinisto@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.valkeeniemi@yle.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; pirkko.makinen@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; jari.sarasvuo@trainershouse.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; matti.soinio@aamulehti.fi ; inka.leisma@ykliitto.fi ; matti.ahde@eduskunta.fi ; ................................................................................@eduskunta.fi ; astrid.thors@eduskunta.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; hanna.hamalainen@unicef.fi ; tiina.perkiomaki@unicef.fi ; raisa.sulamaa@unicef.fi ; kirsti.dalman@unicef.fi ; Inka Hetemäki ; mia.granqvist@unicef.fi ; veera.videnius@unicef.fi ; emili.osara@unicef.fi ; mari.hakojarvi@unicef.fi ; tuuli.lahti@unicef.fi ; liisa.susiluoto@unicef.fi ; sanna.merilainen@unicef.fi ; sara.park@unicef.fi ; karolina.roiha@unicef.fi ; santeri.ihalainen@unicef.fi ; minna.karvinen@unicef.fi ; helena.laukko@ykliitto.fi ; irja.avonius@ykliitto.fi ; hanna.juntunen@ykliitto.fi ; joonas.sarvamaa@ykliitto.fi ; mikko.sauli@ykliitto.fi ; kati.lyytikainen@ykliitto.fi ; marianne.kaspi@unicef.fi ; susanna.mcglynn@unicef.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; mari.alakoski@yle.fi ; susanne.paivarinta@yle.fi ; jan.andersson@yle.fi ; tuomas.hyytinen@yle.fi ; hanna.juuti@yle.fi ; janne.virkkunen@hs.fi ; janne.virkkunen@sanoma.fi
Sent: Wednesday, February 27, 2008 11:54 PM
Subject: Valtakunnan kanslerin erhe: YK:n lapsen oikeuksien sopimus sisältää jo itsessään velvoitteen saattaa sen sisältö yleisesti kansalaisten tietoon - Fw: Vastaus kanteluasiassanne. Mikäli haluatte vastauksen myös postitse, ilmoittanette osoitteenne kirjaamoon.


Valtakunnan kanslerin erhe


Tosiasiassa YK:n lapsen oikeuksien sopimus sisältää jo itsessään
 velvoitteen saattaa sen sisältö yleisesti kansalaisten, niin aikuisten
 kuin lastenkin tietoon.


 
Oikeuskanslerin virasto kirjoitti vastauksessaan kanteluuni YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen "suomennoksesta" 
 - siis väärennöksestä - kuten aiemmista asiaa koskevista kirjeistäni hyvin yksiselitteisesti ilmenee -  seuraavaa:
 
"Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 54 artiklan 1 momentin mukaan yleissopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, kiinan, englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset,  talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan."
 
Ei sitten valtakunnan kanslerille millään muistunut mieleen se, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus sisältää jo itsessään velvoitteen saattaa sen sisältö yleisesti kansalaisten, niin lasten kuin aikuistenkin tietoon? 
Tämä ei sitten millään tunnu menevän perille. Ei vaikka olen asiaa jo moneen kertaan painottanut ja aivan erityisesti korostanut, ellen jopa jankuttanut, niin oikeuskanslereillemme, kuin kaikille niille tahoille joiden ensisijainen velvollisuus, jopa virkavelvollisuus, sopimuksen sisällön esiintuominen ja sen noudattamisen valvominen olisi, kuten Lapsiasiavaltuutuuttu ja Suomen Unicef. 
 
Olettaako valtakunnan kansleri kenties, että suomalaislapset etsivät jostain sen YK.n lapsen oikeuksien sopimuksen arabian-, kiinan, englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankielisen todistusvoimaisen version, ja valittavat sitten sen perusteella siitä, että Suomen valtio on vain tyynesti pyyhkinyt peräpäänsä heidän ihmisoikeuksillaan?
 
 
 
antti heiskala
 
 
 
PS. Ei tämä kyllä tähän jää.
 
Aivan säälittävää hommaa, kertakaikkiaan, nuo oikeuskanslerinkin hommat.
Lapsikin osaisi ja ymmärtäisi paremmin mistä on kyse. 
Maassa ei lakia lainkaan.Mikä mikä maa. This is Finland.
_______________________________
"sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
-- setavallan presidentti Tarja Halonen
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 26, 2008 7:13 AM
Subject: Vastaus kanteluasiassanne. Mikäli haluatte vastauksen myös postitse, ilmoittanette osoitteenne kirjaamoon.

APULAISOIKEUSKANSLERI VASTAUS

Snellmaninkatu 1 A

PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO                                     25.2.2008                                         Dnro 1338/1/07

 

Antti Heiskala

antti.heiskala@kolumbus.fi

 

 

 

 

KANTELUKIRJOITUS

Olette toimittanut oikeuskanslerinvirastoon kaksi 17.9.2007 virastoon saapunutta kirjoitusta, joissa on kysymys lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa. Tuotte esille, että suomenkielisen yleissopimuksen johdanto on kirjoituksestanne tarkemmin ilmi käyvältä kohdalta puutteellinen verrattuna englanninkieliseen sopimustekstiin. Mielestänne sopimus on tahallaan väärennetty. Olette lisäksi arvostellut mainitun yleissopimuksen 7 artiklan suomenkielistä käännöstä.

RATKAISU

Perustuslain 108 § 1 momentin mukaan oikeuskanslerin tehtävänä on muun muassa valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskanslerin on tutkittava asia, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

Perustuslain 95 §:n 1 momentin mukaan valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan tasavallan presidentin antamalla asetuksella.

Kirjoituksessanne tarkoitettu lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on saatettu voimaan lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetulla lailla (1129/1991) ja lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetulla asetuksella (60/1991).

Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 1 § :n 1 momentin mukaan säädösten julkaisemista varten on Suomen säädöskokoelma. Pykälän 2 momentin mukaan säädöskokoelmassa on erillinen osa (sopimussarja) valtiosopimusten ja Suomen kansainvälisiä velvoitteita sisältävien muiden vastaavien asiakirjojen julkistamista varten.

Lain 11 §:n 1 momentin mukaa säädöskokoelmaa ja sopimussarjaa julkaistaan suomen ja ruotsin kielellä, jollei tässä laissa toisin säädetä. Pykälän 2 momentin mukaan jos suomi tai ruotsi ei ole valtiosopimuksen todistusvoimainen kieli, sopimus julkistaan lisäksi ainakin yhdellä todistusvoimaisella kielellä.

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 54 artiklan 1 momentin mukaan yleissopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, kiinan, englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa (SopS 60/91) suomen ja englannin kielellä. Ottamatta yksilöidymmin kantaa suomenkielisen sopimustekstin oikeellisuuteen totean, että edellä esitetyn perusteella muun muassa englanti on mainitun sopimuksen todistusvoimainen kieli, mikä seikka tulee ottaa huomioon, mikäli sopimuksen suomen- ja englanninkielisessä versiossa ilmenee eroavaisuuksia.

Asiassa ei ole käynyt ilmi sellaista, minkä johdosta minulla edellä esitettyyn viitaten olisi syytä ryhtyä tutkimaan kirjoituksessanne tarkoitettua asiaa. Kirjoituksenne ei siten myöskään aiheuta toimenpiteitäni.

 

 

Apulaisoikeuskansleri                     Mikko Puumalainen

 

 

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri     Marjo
Mustonen

 
 
 
 


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.