LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE


----- Original Message -----
Cc: tuula.tamminen@pshp.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hannele.torronen@etu.inet.fi ; hannu.savola@sanoma.fi ; kimmo.oksanen@sanoma.fi ; maria.guzenina@kolumbus.fi ; jouni.sarkijarvi@ymparisto.fi ; helena.creutz@fimnet.fi ; katriina.nikkanen@stm.fi ; terttu.savolainen@stm.fi ; marja.tallavaara@stm.fi ; ismo.kainulainen@stm.fi ; Tarkkonen Jyrki ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; matti.heikkila@stakes.fi ; juha.teperi@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; hannu.sepponen@luukku.com ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; anu.tuukkanen@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; john.alatalo@khperhetyo.fi ; jussit@jussitpasila.com ; miestyo@keskisuomenensijaturvakoti.fi ; jukka.ihalainen@lahdenensijaturvakoti.fi ; u.kukkonen@kehittamisyhd.inet.fi ; kari.hallikainen@viola-vakivallastavapaaksi.fi ; eero.keinanen@oulunensijaturvakoti.fi ; m.repo70@luukku.com ; esa.kangasjarvi@ensiturvary-tre.net ; max.arhippainen@hbl.fi ; barbro.teir@hbl.fi ; kari.hokkanen@ilkka.fi ; sinikka.valikoski@etelapohjanmaa-lehti.fi ; jorma.hernesmaa@esaimaa.fi ; risto.uimonen@kaleva.fi ; juha.tolonen@kaleva.fi ; isto.laaksonen@satakunnankansa.fi ; juha.luotola@satakunnankansa.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; ismo.silvo@yle.fi ; paivi.karkkainen@yle.fi ; ulla.martikainen-florath@yle.fi ; ari.jarvinen@yle.fi ; heikki.seppala@yle.fi ; gunilla.ohls@yle.fi ; minna.peltomaki@yle.fi ; ville.vilen@yle.fi ; eric.comet@hotmail.com ; heikki.vuohelainen@yle.fi ; helena.hiilivirta@yle.fi ; kari.manty@yle.fi ; juhani.nousuniemi@yle.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; heikki.piuhola@mtv3.fi ; timo.laukkio@mtv3.fi ; merja.yla-anttila@mtv3.fi ; Juhaveli.Jokinen@iltalehti.fi ; henri.forss@hbl.fi ; markku.heiskanen@pakk.poliisi.fi ; Suvi.Ronkainen@ulapland.fi ; skeskine@abo.fi ; mikko.oranen@etu.inet.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; jussi.pulli@etu.inet.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; kari.kivela@iltalehti.fi
Sent: Thursday, September 07, 2006 11:35 AM
Subject: Yhdenvertaisuuslaki ja sen soveltamisala - Tasa-arvosiskot "valtavirrassa" !

Antti Heiskala
7.9.2006
 Tasa-arvosiskot

 
Lisääntyminen on ehkä ainoa asia maailmassa johon todella tarvitaan kaksi eri sukupuolta. 
 
 
Ja tietenkin juuri tässä asiassa  virallinenkin suomalainen "valtavirta" feminismi on katsonut aiheelliseksi laittaa ihmiset täysin eriarvoiseen asemaan juuri ja vain sukupuolensa perusteella, ei luonnon tai biologian seurauksena, niin kuin he kehtaavat väittää. 
 
Yksikään ihminen ei pysty lisääntymään ilman toisen sukupuolen myötävaikutusta.  Mihin hallituksen hedelmöityshoitolakiesitystä tarvittaisiin jos  pystyisi?  Luonto on siis tässä asiassa 100 % tasa-arvoinen,  eli täsmälleen päin vastoin kuin viralliset suomalaiset "tasa-arvo"koneistot.
 

Ihmisen eri asemaan asettaminen synnynnäisestä ominaisuudesta johtuvasta syystä on syrjintää. Tämä on laissa kiellettyä. Ja sukupuoli varmuudella on synnynnäinen ominaisuus, eikö vain?

Nyt suomalaisten "tasa-arvo"virkailijoiden, "tasa-arvo"tutkijoiden ja  "tasa-arvoa" ajavien naispoliitikkojen joukkio, ja  heidän painostuksensa alla jo hallituksemme! haluaisi toteuttaa tämän syrjinnän elämän kaikkein tärkeimmässä kysymyksessä, lisääntymisessä -  sukupuolen perusteella - "sukupuolten biologisista eroavaisuuksista johtuen", kuten tasa-arvovaltuutettu Romanov  asian ilmaisi epätoivoisessa yrityksessään kiertää  lakia, jonka valvominen olisi ollut hänen lain mukainen tehtävänsä.

Suomalainen feminismi on päätynyt nyt siis jo siihen, että ihmisiä syrjitään juuri ja vain sukupuolensa perusteella, jo lain voimin, ja juuri siinä asiassa jossa sukupuolet tosiasiallisesti tarvitsevat toisiaan - kävi miten kävi, tämän jälkeenkin - vai mistä niitä miehen sukusoluja aiottiin ottaa - lehmästäkö?
"Tasa-arvo"siskot haluavat siis syrjiä. Ei vain lapsia, vaan myös miehiä - ja tämä elämän ratkaisevassa ydinkysyksessä - lisääntymisessä.
Tasa-arvovaltuutetulle, ja hallituksellemme esitänkin jälleen saman kysymyksen johon vastausta ei ole vielä  kuulunut:
-  Kertoisitteko   jo vihdoin mikä muu kuin sukupuolien biologiset eroavaisuudet erottaisi sukupuolet toisistaan?  Mikä?  Saisinko viimein kuulla?
 


 
 
 Alla ote asiaan liittyvästä keskustelusta Helsingin Sanomissa: ks etenkin alimmainen
 - 
Yhdenvertaisuuslaki - soveltamisala

 
Perustuslakivaliokunta
Antti Heiskala 


lakiesitystä puoltava nimimerkki ???, kirjoittaa: "Naisten kohdalla tilanne on se, että lääkärin avustama lisääntyminen mahdollistetaan ainakin joillekin naisille. Tällöin syrjintäväitteen perusoletukset täyttyvät, sillä naisia ei voi asettaa eri asemaan toistensa kanssa."

nimimerkki Cui Bono vastaa hänelle: "Mutta miehet voi asettaa eriarvoiseen asemaan kuin naiset? Koskeeko tasa-arvo siis vain naisia? Voit väännellä ja käännellä asiaa miten tahdot, mutta hedelmöityshoitolakiesitys asettaa naiset ja miehet sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan lapsenhankkimismahdollisuuksien suhteen. Niinpä lakiesitys on ristiriidassa tasa-arvolain kanssa. Välitöntä sukupuolisyrjintää ei voi oikeuttaa millään perusteella. Lakiesityksen virallinen tarkoitus voi olla mikä hyvänsä, mutta jos se on syrjivä, se on syrjivä."
 

oma vastaukseni: Perustuslakivaliokunnan olisi ollut syytä katsoa ensin mitä perustuslaki sanoo:


 
 "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
 
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muunhenkilöön liittyvän syyn perusteella* .
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään." **... tämän jälkeen perustuslakivaliokunnan olisi tullut katsoa lakia johon perustuslaki viittaa  (  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta** )  ja  mitä tämä laki sanoo ... ja  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta puolestaan täysin yksiselitteisesti KIELTÄÄ "naisen ja miehen" "eriarvoiseen asemaan asettamisen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä" !

 
 - siinä se olisi ollut, olisiko ollut liikaa vaivaa?


Yhdenvertaisuuslaki - soveltamisala *
Antti Heiskala  
 
 
Hallituksemme hedelmöityshoitolakiesityksen puoltajat ovat turvautuneet tasa-arvoisuuttamme, yhdenvertaisuuttamme ja ihmisoikeuksiamme määritteleviin ja turvaaviin lakeihimme monilla arveluttavilla tavoilla, jopa lakiemme sisältöä mediassa väärentäen. Mutta meillä on myös uusi yhdenvertaisuuslaki, jossa painotetaan yhdenvertaisuutta "sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta", tämä laki on myös otettava huomioon uusia lakeja säädettäessä. Mitä tämä laki sanoo asiaan? Missä asioissa tätä lakia on sovellettava?


Yhdenvertaisuuslaki 
 
 2 § - Soveltamisala

"Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on:
1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta;
2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä;
3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta; taikka
4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista etuuksista.

Lakia sovelletaan lisäksi etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, kun kysymys on:

1) sosiaali- ja terveyspalveluista;
2) sosiaaliturvaetuuksista tai muista sosiaalisin perustein myönnettävistä tuista, alennuksista tai etuuksista;
3) asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta; taikka
4) asumisen taikka yleisölle tarjottavien tai yleisön saatavilla olevien irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjonnasta tai saatavuudesta muissa kuin yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa

3 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta:

1) koulutuksen tavoitteisiin, sisältöön eikä koulutusjärjestelmään;
2) kun sovelletaan ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua koskevia säännöksiä, eikä ulkomaalaisten asettamiseen erilaiseen asemaan heidän lakiin perustuvasta oikeusasemastaan aiheutuvasta syystä."

 
 

 * Eli, yhdenvertaisuuslaki ei ulotu perheoikeudellisiin asioihin, eikä siis hedelmöityshoitolain problematiikan alueelle. mot.

- Tämäkin asia Perustuslakivaliokunnan olisi kannattanut tarkistaa kantaansa määritellessään. 
 
lakiterveisin,
antti heiskala


LOL


LOL- etusivulle