BIO  AQUA
 

Aqua-M mineraalipitoisen luonnonveden tuote-esite
 
 

IHON  TASAPAINOINEN  KOSTEUS  KOSTEUTTAJANA  AQUA-M
KOLLOIDINEN  MINERAALIPITOINEN  LUONNONVESI
 

Iho, ihmisen suurin elin, tarvitsee uusiutuakseen ravintoa samalla tavalla kuin
elimistö muutenkin. Kun iho saa oikeaa ravintoa, se ei kuivu ja pysyy elin-
voimaisena.

Aqua-M on kosteutta lisäävä ravintolisä ja oikeaa ravintoa iholle.
Aqua-M kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Hoitamalla Aqua-M:llä ihoa säännölli-
sesti sen kosteus muuttuu merkittävästi. Aqua-M palauttaa ja säilyttää ihon
kosteuden lisäämällä ihon kosteudensitomiskykyä. Kosteutuksen tuloksena
kuiva iho ei ole enää kuiva.

Aqua-M on ihosolun uusiutumista edistävä ravintolisä, mikä antaa elinvoi-
maa iholle ja lisää ihosolujen uudistumiskykyä.Tuloksena on elinvoimainen
iho. Aqua-M estää ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta (rypyt) ja kuivumiselta.

Aqua-M on ihosolun uusiutumista edistävä ja kosteutta lisäävä ravintolisä.
Se sisältää ihoa kosteuttavia ja tasapainottavia mineraaleja ja hivenaineita kol-
loidisena eli pieninä hiukkasina veteen liuenneena: kalsiumia, piitä, natriumia,
kaliumia, magnesiumia, sinkkiä jne.
Nämä ihon ja ihosolun aineenvaihdunnalle välttämättömät mineraalit kolloidi-
sena mahdollistavat niiden hyvän imeytymisen ihoon ja tasapainottavat
tehokkaasti ihon kosteus- ja alkuainetasapainoa.
 

1.  AQUA-M  LISÄÄ  IHON  KOSTEUTTA  JA  PARANTAA  IHON
     KOSTEUSTASAPAINOA

Kun iho kärsii kosteuden puutteesta, se näkyy ihon kuivuutena, elottomuu-
tena, juonteina ja uurteina. Ihon kosteustasapaino (vesipitoisuus alenee) on häi-
riintynyt. Jos iho ei ole terve, se kuivuu nopeammin.

Aqua-M ravintolisän mineraalit lisäävät ihon kosteudensitomiskykyä ja
ihon kosteutta. Aqua -M huolehtii tehokkaasti ihon päivittäisestä kosteudes-
ta. Tuloksena on ihon tasapainoinen kosteus.

Asiantuntijat ovat suorittaneet kaksoisokkotutkimukset Aqua-M:n vaikutukses-
ta naisten kasvoihon kuivuuteen. Tuloksien mukaan erittäin kuivan ja kuivan
kasvoihon kosteus lisääntyi  merkittävästi kaksi viikkoa kestäneellä Aqua-
M hoidolla.

Terveiden naisten kuiva kasvoiho on muuttunut käsittelyn jälkeen asteik-
koon: iho ei ole kuiva.  Tutkimus ja tulokset  jäljempänä kohta 4.1.

Kroonisesti atooppisten ihotulehduspotilaiden erittäin kuiva atooppi-
nen kasvoiho on hoidon jälkeen muuttunut asteikkoon: iho ei ole kuiva.
Tutkimus ja tulokset  jäljempänä  kohta 4.2.

Tulokset osoittavat, että Aqua-M normalisoi tehokkaasti kuivan ihon kos-
teustasapainoa ja kuivan ihon kosteus lisääntyi merkittävästi.
 
 

2. AQUA-M  LISÄÄ  IHON  UUDISTUMISKYKYÄ

Ikääntymisen myötä iho ei uudistu niin tehokkaasti kuin nuorempana,
ja ihokudosten kyky sitoa kosteutta vähenee. Lisäksi ympäristötekijät, UV-
säteily, saasteet, jne. osaltaan kiihdyttävät ihon ennenaikaista vanhene-
mista ja kuivumista . Ensimmäiset ikääntymisen merkit ilmaantuvat jo
30 ikävuoden tienoilla. Iho kuivuu, ohenee ja alkaa muodostua ryppyjä.

Ihon luonnollista ikääntymistä ei voi estää, mutta Aqua-M ravintolisällä
ihon uudistumis- ja kosteudensitomiskykyä voidaan merkittävästi parantaa
sekä ihon  suojautumis- ja puolustuskykyä tehostaa.

Aqua-M:n kolloidiset mineraalit tukevat ja lisäävät ihosolujen uudis-
tumiskykyä. Iho saa ihosolun uusiutumista ja aineenvaihduntaa edistä-
vää ravintoa. Aqua-M antaa iholle elinvoimaa. Iho vahvistuu ja jänte-
vöityy. Tuloksena on elinvoimaisempi iho.

Käyttäjät ovat todenneet, että pintarypyt ovat tasoittuneet tai näkyvät vä-
hemmän kosteutuksen jälkeen kiinteytyneellä  ja kostealla iholla. Aqua-
M:llä pystytään vaikuttamaan ihon ikääntymisen merkkeihin.

Aqua-M  parantaa ihon suojautumiskykyä ulkoisia ihoa vaurioittavia
ympäristötekijöitä vastaan, mikä hidastaa ihon ennenaikaista vanhenemista.
 

3. AQUA-M  NORMALISOI  IHON  ALKUAINETASAPAINOA

Kun monissa iho-ongelmissa on todettu ihon kosteustasapainon olevan häi-
riintyneen, niin samanaikaisesti on havaittu ihon alkuainetasapainon myös
olevan häiriintyneen ts. ihosolulta puuttuu solun aineenvaihdunnalle vält-
tämättömiä alkuaineita.

Kun Aqua-M sisältää runsaasti ihon ja ihosolun aineenvaihdunnalle vält-
tämättömiä mineraaleja ja hivenaineita, mitkä kolloidisina imeytyvät hel-
posti ihoon, voidaan vaikuttaa ihosolun alkuaineiden puutostiloihin
kosteuttamalla ihoa Aqua-M ravinnelisällä.  Siten annetaan solulle
puuttuvia alkuaineita.
Samalla kun Aqua-M mineraaleineen normalisoi ihon kosteustasapai-
noa, se normalisoi ihon ja ihosolun  alkuainetasapainoa ja aineenvaih-
duntaa.

Ihotutkimuksissa on todettu mm., että psoriasiksessa vaurioituneelta iho-
solulta puuttuu kosteutta ja ihon toiminnalle välttämättömiä alkuaineita.

Kun Aqua-M sisältää alkuaineita, jotka lisäävät ihon kosteutta ja joista
psoriaatikoilla on todettu olevan puute, voidaan psoriaatikon ihon alku-
ainepuutokseen vaikuttaa kosteuttamalla ihoa Aqua-M:llä. Kohta 5 jälj.

Kun psoriaatikot ovat kosteuttaneet ihoa säännöllisesti Aqua-M:llä,
tuloksena on ollut ihon psoriasiksen ulkoisten merkkien vähentyminen:
on päästy eroon kiusallisista psoriasisoireista ja psoriasisläiskät ovat
hävinneet/vähentyneet.

Tähän myönteiseen muutokseen on vaikuttanut se, että Aqua-M on tehok-
kaasti normalisoinut ja tasapainottanut vaurioituneen ihon kosteus- ja al-
kuaine-epätasapainoa ja ihosolun aineenvaihduntaa.
 
 

4.1.  KUIVAN  IHON  KOSTEUTTAMINEN AQUA-M:LLÄ  LISÄÄ
        IHON KOSTEUTTA

         ALLAN  LASSUKSEN , LÄÄKETIET. TOHTORI,  IHOTAUTIOPIN
         PROFESSORI, KLIININEN   TUTKIMUS.
 

Prof. Lassuksen kaksoissokkotutkimuksessa on arvioitu kolloidisia mine-
raaleja sisältävän Aqua-M:n vaikutusta  terveiden naisten  kuivan kasvo-
ihon kosteuteen/kuivuuteen verrattuna puhtaan vesijohtoveden vaikutukseen.

Prof. Allan Lassuksen ja lääket. tohtori Oksana Puusten kaksoissokkotutki-
muksessa on terveiden naisten kuivaa kasvoihoa hoidettu suihkuttamalla
Aqua-M:ää tai placebovettä  kahdesti päivässä kahden viikon ajan.
 
HOITOTULOKSET AQUA-M AQUA-M PLACEBO PLACEBO
ennen hoitoa 14 pv:n jälkeen ennen hoitoa 14 pv:n jälkeen
kosteus indeksin keskiarvo.          65,6          82,9          63,8          60,0
objektiiviset arviot ihon kuivuudesta           2,1           0,4           2,2            2,2
(Arvion pisteytys: 0= ei ole kuiva, 1=lievästi kuiva, 2=keskinkertaisesti kuiva, 3= erittäin kuiva).

Kliininen arviointi suoritettiin hoidon alkaessa ja kosteuskäsittelyn jälkeen.
Kliiniset tiedot potilaista: Naisten keski-ikä noin 36 v. Ihon kuivuuden kesto
noin 11 v. Naisia ryhmissä 15. Potilaat umpimähkäisesti jaettiin käyttämään
Aqua-M:ää tai placeboa.
Placebovesi oli kaupungin puhdasta vesijohtovettä.

Kliiniset arvioinnit ja tutkimuksen tulokset

Tutkimus osoittaa, että  Aqua-M:ää käyttäneiden ihon kosteusindeksi muuttui
65,6:sta pisteestä 82,9:ään.  Ihon kosteus lisääntyi ja kosteustasapaino parani.
Placeboryhmän kosteusindeksi aleni 63,8:sta pisteestä 60:een.
Ihon kosteus aleni . Mittaukset tehtiin ultraäänimittauslaitteella.
 

Objektiiviset kuivuusarviot:

ennen käsittelyä:  aktiivisesti käsitelty ryhmä 2,1  ja  placeboryhmä  2,2.
ja hoidonjälkeen: aktiivisesti käsitelty ryhmä 0,4  ja  placeboryhmä  2,2.
Aqua-M:ää käyttäneiden ihon kuivuus väheni merkittävästi ja arviot
lähenivät kuivuuspisteytyksen  0:aa = iho ei ole kuiva.

Kaikki Aqua-M:n käyttäjät itse kertoivat  ravinnelisän positiivisesta vaikutuk-
sesta kasvojen ihon kosteuteen, mikä on yhdenmukainen myös em. kuivuusarvi-
oiden ja mittaustuloksien kanssa.

Näin ei tapahtunut yhdenkään vesijohtovettä käyttäneiden osalta.
Mittaustulos myös osoitti, että vesijohtovedellä ihoa hoidettaessa ihon kos-
teus aleni. Objektiivissa kuivuusarvioinneissa ei tapahtunut mitään muutosta.

Yhteenveto ja loppulausunto

Tutkimuksen lopputulos osoittaa, että Aqua-M on merkittävästi tehok-
kaampi kuin vesijohtovesi hoidettaessa terveiden naisten kuivan ihon
kuivuutta.

Hoitotulos oli hyvä:  kaikki Aqua-M:ää käyttäneet saivat hyvän tuloksen.
Heidän ihokosteutensa lisääntyi merkittävästi ja arviot kuivan ihon kui-
vuudesta muuttuivat lähelle kuivuuspisteytyksen 0:aa =iho ei ole kuiva.

Tutkimuksen mukaan kolloidinen Aqua-M mineraalipitoinen luonnon-
vesi kosteutti ihoa tehokkaasti. Käytön tuloksena on ollut ihon merkit-
tävästi lisääntynyt kosteus eikä kuiva iho ollut enää käytön jälkeen
kuiva.

Tutkimuksesta käy ilmi, että säännöllinen ihonhoito vesijohtovedellä  ei
ollut ihon kosteutta edistävää,vaan ihon kosteus päinvastoin aleni.
On vielä  huomattava se, että iho kuivuu, kun se joutuu liiaksi tekemisiin
vesijohtoveden kanssa.

Tutkimus osoittaa, että ihon säännöllinen kosteuttaminen on tehtävä
kosteutta lisäävällä "oikealla"vedellä, jolla ihon kosteus lisääntyy
ja kosteustasapaino paranee ja iho pysyy elinvoimaisena.
 
 

4.2. KROONISESTI  ATOOPPISTEN  IHOTULEHDUSPOTILAI-
       DEN  KUIVAN   IHON  KOSTEUTTAMINEN  AQUA-M:LLÄ
       LISÄÄ  IHON  KOSTEUTTA.

        ALLAN  LASSUKSEN , LÄÄKETIET. TOHTORI, IHOTAUTIOPIN  PROFESSORI,
        KLIININEN  TUTKIMUS
 

Tutkimuksessa on arvioitu kolloidisia mineraaleja sisältävän Aqua-M
luonnonveden vaikutusta kroonisesti atooppisten ihotulehduspotilaiden
kuivan kasvoihon kosteuteen/ kuivuuteen verrattuna puhtaan luonnon
kivennäisveden vaikutukseen.

Prof. Lassuksen kaksoissokkotutkimuksessa on kroonisesti atooppisten
ihotulehdus-(dermatitis) potilaiden kuivaa kasvoihoa hoidettu suihkutta-
malla Aqua-M:ää tai placebovettä kahdesti päivässä kahden viikon ajan.
 
 
HOITOTULOKSET
 
AQUA-M
ennen hoitoa
AQUA-M
14 päivän jälkeen
PLACEBO
ennen hoitoa
PLACEBO
14 päivän jälkeen
Kosteusindeksin keskiarvo           29,9          65,7         31,1           36,8
Objektiivinen arvio ihon kuivuudesta             2,3           0,8           2,5             2,0
Subjektiivinen arvio ihon kuivuudesta             2,7           0,5           2,7             2,1
(Arvion pisteytys: 0= ei ole kuiva, 1=lievästi kuiva, 2=keskinkertaisesti kuiva, 3= erittäin kuiva).

Kliininen arviointi suoritettiin hoidon alkaessa ja kosteuskäsittelyn jälkeen.
Kliiniset tiedot potilaista: Naisia ryhmissä 15, keski-ikä 22 v ja atooppisen
ihotulehduksen (dermatitis) kesto noin 11 v.
Potilaat umpimähkäisesti jaettiin käyttämään Aqua-M:ää tai placeboa.
Placebovesi puhdasta luonnon kivennäisvettä sisältäen luonnostaan runsaasti
mineraaleja. Kivennäisainepitoisuus n 600 mg/l.

Kliiniset arvioinnit ja tulokset:

Tulokset osoittavat, että Aqua-M:ää käyttäneiden ihon kosteusindeksi
muuttui 29,9:stä pisteestä 65,7:ään.
Kuivan ihon kosteus lisääntyi merkittävästi ja  kosteustasapaino parani.
Vastaavasti placeboryhmän kosteusindeksimuuttui 31,1 pisteestä 36,8 :aan.
Mittaukset tehtiin ultraäänimittauslaitteella.

Arviot ihon kuivuudesta: Aqua M:n käyttäjien erittäin kuiva iho muuttui
arvioinnin pisteytysasteikossa alueelle: ei ole kuiva.

Yhteenveto ja loppulausunto

Tutkimuksen lopputulos osoittaa, että Aqua-M on merkittävästi tehok-
kaampi kuin puhdas kivennäisvesi hoidettaessa kroonisesti atooppisten
ihotulehduspotilaiden kuivan ihon kuivuutta.
Hoitotulos oli erittäin hyvä. Ihon kosteus lisääntyi merkittävästi ja kuivuus-
arviot erittäin kuiva iho muuttuivat pisteytyksessä alueelle: iho ei ole kuiva.

Tutkimuksen mukaan kolloidinen Aqua-M mineraalipitoinen luonnon-
vesi kosteutti ihoa tehokkaasti. Käytön tuloksena on ollut kuivan atoop-
pisen ihon merkittävästi lisääntynyt kosteus eikä erittäin kuiva iho ollut
enää Aqua-M:n käytön jälkeen kuiva.

On vielä huomattava, että normaalisti atooppisen vaurioitunut iho uusiutuu
hitaasti, ja ihottuman hoito vaatii aikaa. Tässä tutkimuksessa hoitoaika oli
vain 2 viikkoa ja  siinä ajassa  tulokset erittäin hyvät.

Tutkimuksesta käy ilmi, että säännöllinen ihonhoito runsaasti mineraaleja
sisältävällä kivennäisvedellä  ei juuri lisännyt kuivan ihon kosteutta eikä
arviot erittäin kuivasta ihosta muuttuneet pisteytyksessä  kuin alueelle kes-
kinkertaisesti kuiva. Kivennäisveden oli ajateltu olevan tehokas kuivan
ihon kosteuttaja.

Tämä tukee aikaisempia havaintoja, että  ihon säännöllinen kosteutta-
minen on tehtävä kosteutta lisäävällä"oikealla" vedellä, jolla iho kos-
teus lisääntyy ja kosteustasapaino paranee ja iho pysyy elinvoimaisena.
 
 

5.  PSORIASISIHON KOSTEUTTAMINEN  KOLLOIDISELLA
     AQUA-M MINERAALIPITOISELLA LUONNONVEDELLÄ
     VÄHENTÄÄ  PSORIASISLÄISKIÄ
 

5.1. PSORIASISIHON  KOSTEUS- JA  ALKUAINE-EPÄTASAPAINO

Ihotutkimuksissa on todettu, että psoriasiksessa ihosolut alkavat kiihty-
västi jakautua, kun ihon vesipitoisuus alenee alle 70 %:n ja  kosteus-
tasapaino on häiriintynyt. Solujen lisäkasvu työntää kuolleet solut ihon
pintaan, missä ne tulehtuvat ja muodostavat paksuuntuneita, punaisia,
hilseileviä läiskiä.

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että psoriaatikoilla on pääasiassa samo-
jen alkuaineiden puutostila ( kalium, magnesium, sinkki, pii ) ja siitä
aiheutuva alkuaineiden keskinäinen epätasapaino.

Voidaan päätellä, että psoriasiksessa vaurioituneelta ihosolulta puuttuu
vettä/kosteutta ja solun aineenvaihdunnalle välttämättömiä alkuaineita
ja alkuaineiden keskinäinen suhde on epätasapainossa.
 

5.2. PSORIASISIHON  RAVITSEMINEN  AQUA-M MINERAALI-
       PITOISELLA  LUONNONVEDELLÄ

Em. prof. Lassuksen tutkimuksista kohdat  4.1. ja 4.2. käy ilmi, että Aqua-
M normalisoi ja lisää tehokkaasti kuivan ihon kosteutta.

Aqua-M kolloidinen mineraalipitoinen luonnonvesi sisältää ihon aineen-
vaihdunnalle välttämättömiä  alkuaineita ja nimenomaan alkuaineita,
joista psoriaatikoilla on todettu olevan puute (kohta 1,2,3,4.1,4.2 edellä ).

Kun  psoriasiksessa vaurioituneelta ihosolulta puuttuu vettä/ kosteutta ja
ihon toiminnalle välttämättömiä alkuaineita, ja  Aqua-M sisältää niitä al-
kuaineita, jotka kosteuttavat ihoa ja joista psoriaatikoilla on todettu ole-
van puute, on mahdollisuus vaikuttaa Aqua-M:llä  psoriasiksen näky-
viin haittoihin.

Kosteuttamalla ihoa Aqua-M:llä  lisätään solujen vesipitoisuutta ja
annetaan ihosolulle sen aineenvaihdunnalle välttämättömiä alkuainei-
ta. Aqua-M:llä normalisoidaan ihosolun kosteus- ja alkuainetasapainoa
ja aineenvaihduntaa, ja sitä kautta pyritään vähentämään ja pääsemään
eroon psoriasisläiskistä.

Käytännön toteutuksena Aqua-M suihkutetaan iholle tai kostutetaan
sillä iho.

TULOKSIA

Aqua-M:llä ihoa kosteuttamalla on päästy eroon kiusallisista psoriasis-
oireista ja psoriasisläiskät ovat hävinneet / vähentyneet.

Kun psoriaatikot ovat kosteuttaneet ihoa säännöllisesti Aqua-M:llä, tulok-
sena on ollut ihon psoriasiksen ulkoisten merkkien vähentyminen.
Käyttäjät ovat päässeet eroon kiusallisista psoriasisoireista ja psoriasis-
läiskät ovat hävinneet/ vähentyneet sen myötä, että Aqua-M:llä koste-
uttamalla on ihon kosteus- ja alkuainetasapaino normalisoitunut.

Huomattava vielä, että  psoriasisihon  Aqua-M käsittelyn ensimmäisen
viikon päinvastaisen ihoreaktion jälkeen myönteinen kehitys ilmenee
jopa jo kolmessa viikossa.

Psoriasissairautta Aqua-M ei paranna, mutta helpottaa käyttäjän tilaa.
Käsittely lieventää oireita.
Psoriasis on tulehduksellinen sairaus, joka ei pysähdy vaan elää koko ajan.

Em. vesikäsittelyn tuloksissa on todettava se, mitä ruotsalainen profes-
sori G. Swanbeck ( Göteborgin Yliopisto) on psoriasistutkimuksissaan mm.
todennut," että on useampia muotoja  psoriasis-sairautta, jotka periytyvät
toisistaan riippumatta. Tämä merkitsee sitä, että toiset potilaat reagoivat
paremmin hoitoihin kuin toiset tai, että ei ole olemassa hoitomuotoa, joka
sopisi kaikille."
Tätä tosiseikkaa ei tämän solun biokemiallista toimintaa normalisoivan
vesikäsittelyn lopputuloksissa voida jättää huomioimatta.

Koska Aqua-M:llä  pyritään normalisoimaan ihosolua ja sen aineen-
vaihduntaa, samanaikainen solujen aineenvaihduntaa tai solujakautumista
estävä lääkitys ei ole suositeltavaa, koska vaikutukset päinvastaiset.
 
 

 6. SUORITETUT  TUTKIMUKSET  AQUA-M  LUONNON-
    VEDESTÄ

Vesitutkimus: Kunnan elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Veden terveellisyystutkimus: Helsingin yliopisto
Radioaktiivisuustutkimus: Säteilyturvakeskus

Tuloksia em. tutkimusselostuksista
Hyödyllisesti vaikuttavat mineraalit

Makrokivennäisaineet                       : mg/l   Natrium 57  kalsium 32  magnesium 3  kalium 13
Mikrokivennäisaineet                        : Pii 4.0

Puhtautta kuvaavat arvot ja ominaisuudet mikrobiologisesti:

E coli kpl                       100 ml                    0
Koliformiset bakteerit (35 C/ 44 C )             0
Heterotrofinen pesäkeluku  pes./ml               0

Aqua-M:llä ei  ole todettu olevan haittavaikutuksia.
Se ei sisällä säilöntäaineita eikä ihoa kuivattavaa alkoholia.
Veden pH-arvo on 8,2.
 

7. KÄYTTÖ

Aqua-M:ää suihkutetaan iholle tai kostutetaan ihoa aamuin ja  illoin.
Annetaan kuivua iholle, jolloin ihoa ravitsevat mineraalit imeytyvät ihoon.
Ihon pitää saada, mitä se kaipaakin: kosteutta ja kivennäisaineita.
Aqua-M:n mineraalit kolloidisena huolehtivat tehokkaasti ihon
päivittäisestä kosteudesta.
Kaikki  tutkimuksissa Aqua-M:ää  käyttäneet olivat tyytyväisiä tuloksiin.
 

8. AQUA-M:N KÄYTÖN NÄKYVIÄ VAIKUTUKSIA

Käyttäjien ihovaivat monenlaisia: syöpäsädehoidon palohaavat, sääri-
haavat, psori, sienet, kuiva iho:
- erittäin kuiva iho muuttui normaaliksi muutamassa viikossa
- atooppinen iho: kutina ja hilseily häviää viikon käytön jälkeen
- haavat, palohaavat jopa säärihaavat ja märkärakkulat paranevat,
- sieni-infektioiden hoitoon/ sienet vähenevät viikon käytön jälkeen,
- ihon pienet urat ja rypyt sekä ihon karhea pinta vähentyneet,
-psoriasisihoa ei Aqua-M paranna mutta normalisoi ihon alkuainetasa-
painoa ja kosteutta, mikä helpottaa tilannetta. Vesikäsittelyllä on päästy
eroon psoriasisoireista ja  psoriasisläiskät ovat hävinneet/ vähentyneet.
 

9. MITÄ KÄYTTÄJÄT KIRJOITTAVAT

Olen kärsinyt yli 10 vuotta allergisesta ihottumasta ja käsissäni oli
haavoja ja märkärakkuloita, joita ei ole saatu parannetuksi lääkityksellä.
Käytettyäni Agua-M:ää ulkoisesti tulokset olivat lupaavia. Haavautumat ja
märkärakkulat hävisivät viikossa. 1 kk:n kuluttua iho vaikuttaa normaalilta.
Muuta lääkitystä en käytä. Irmeli K. Helsinki

Käytettyäni Agua-M:ää ihoa kostuttamalla pääsin eroon psoriasisoireista-
ni 4 kk:n käytön jälkeen. Muutaman päivän jälkeen ihon ensimuutos vai-
kutti päinvastaiselta, mutta sitten iho normalisoitui. Timo S. Helsinki

Käsissäni oli ihottumaa ja haavautumia, joita hoidin voiteilla. Kostut-
tamalla käsiäni Agua- M:llä hilseily, kutina  ja haavat hävisivät kahdes-
sa viikossa eikä voiteita ole enää tarvinnut käyttää.  Kati T. Helsinki

Jaloissani varpaiden välissä oli aika ajoin haavautumia ja sientä.
Suihkutettuani niihin Aqua-M:ää, pääsin niistä eroon viikossa.
Veikko S. Helsinki

Minulla oli kaljuuntuneella osalla päätäni iho sairas ja laikukas.
Sen jälkeen kun suihkutin 1-5 kertaa päivässä Aqua-M:ää ongelma-
kohtiin iho merkittävästi parani ja tuli käytännöllisesti katsoen normaa-
liksi. Muutos tapahtui 1 viikon käytön jälkeen.Luonnehdin vettä:
" Miracle-water = ihmevesi."  Eugene R, Southfield. Michigan
 

BIO AQUA         Tiedustelut ja myynti  puh. 040-754 8577
                                   sähköposti:  se-ve.tarkiainen@kolumbus.fi
 
                             Hinta: 200 ml suihkepullo 10 euroa + postimaksu 5 euroa