Puolanvinttikoiran terveyskysely 2005

English summary of the results

Miksi terveyskysely?

SKL on käynnistänyt jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laadinnan kaikille koiraroduille, joiden viiden viimeisen vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on vähintään 50. Tavoiteohjelman laadinnasta vastaavat rotujen jalostustoimikunnat ja sen tulisi olla valmis vuoden 2006 loppuun mennessä. Terveyskysely on yksi osa tätä tavoiteohjelmaa.

Puolanvinttikoiralle ei tavoiteohjelmaa ole välttämätöntä laatia kokonaisuudessaan, tai sen laatiminen on vapaaehtoista. Niitä syitä, miksi terveyskysely päätettiin suorittaa, on kahdenlaisia. Ensiksi pyritään laatimaan dokumentti, jossa kotimainen koirakanta tulisi mahdollisuuksien mukaan kartoitetuksi, ja tekemään rodun tilaa myös tällä tavoin kotimaassa nykyisille ja tuleville harrastajille tunnetuksi. Toiseksi pyritään hakemaan sitä mallia, joka terveystutkimuksena olisi käyttökelpoinen tälle rodulle yleensä ja voisi siten toimia mahdollisesti pohjana tuleville Suomessa ja muissa maissa toteutettaville kyselyille. Puolanvinttikoiralle ei aikaisemmin tietääksemme ole missään suoritettu kattavaa ja tavoitteellista terveyskyselyä. Aikaisempaa tietoa kyselyn laadinnan yksityiskohdista meillä ei siis ole saatavilla. Kyselyn laatimisesta vastaavat avustajia tarpeen mukaan käyttäen rodun SVKL:n jalostusneuvojat.

Kyselyn laadinnassa on lähdettävä liikkeelle lähes tyhjästä. Puolassa ei ole saatavilla virallista tietoa puolanvinttikoirilla todetuista sairauksista, joten oli pitäydyttävä niissä sairauksissa ja vioissa, joita Suomessa on vinttikoirilla yleensä todettu ja oletettava niitä esiintyvän myös puolanvinttikoirilla. Haluttiin rajoittaa kysely koskemaan vain niitä sairauksia ja vikoja, jotka on mahdollisesti oletettava perinnöllisiksi tai joihin taipumuksen voi olettaa perinnölliseksi. Ongelman muodosti luonteen käsittely. Meillä ei ole toistaiseksi yleisesti käytössä pätevää vinttikoirille tarkoitettua luonnetestiä, ja taas kaikille roduille tarkoitetussa luonnetestissä puolanvinttikoiria ei liene kovin paljon käynyt. Luonteen arviointi jää siis koiran omistajalle tai kasvattajalle. Jonkinlaisena yleisenä ohjeena luonnetta arvioitaessa voitaisiin pyytää kiinnittämään huomiota erikoisesti siihen, miten koira suhtautuu tuntemattomia ihmisiin ja lajitovereihinsa. Yleisesti tässä osiossa kaikki vapaasti kirjatut huomiot ovat arvokkaita.

Kyselymme on ollut arvioitavana SVKL:n jalostustoimikunnassa, missä se on tarkastettu ja käytettäväksi hyväksytty.

Keitä kysely koskee?

Kysely koskee kaikkia suomalaisen omistuksessa olevia tai olleita puolanvinttikoiria. Käyttämällä kahta eri kyselyä toivomme saavamme tietoa niin monesta koirasta kuin mahdollista.

Kaksiosainen kysely

1. Kasvattajajien tulisi täyttää sekä kasvattajakysely että omistajakysely. Kysely on laadittu siten, että koirat voi kyselystä yksilöidä. Tämä saattaa tuntua joistakin vastaajista vaikealta, mutta on toisaalta ainoa keino tämänlaisessa kaksiosaisessa kyselyssä, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin ilman monimutkaisia selontekoja ja merkintöjä. Yksinkertaisinta nimittäin on, että kasvattajat ilmoittavat kasvattajakyselyssä kaikki omia pentueitaan koskevat tiedot niin pitkälle kuin ne tiedossa ovat. Sen lisäksi he täyttävät omistajakyselyn kaikista niistä koirista, jotka ovat olleet tai ovat tällä hetkellä heidän omistuksessaan riippumatta siitä ovatko ne omia kasvatteja vai muualta hankittuja.

2. Omistajien tulee täyttää omistajakysely kaikista niistä koirista, jotka ovat tai ovat olleet heidän omistuksessaan ja joista tietoja on saatavilla. Periaatteessa kaikki koirat voi käsitellä samalla kaavakkeella, tarvittaessa voi käyttää lisätilaa paperin toisella puolella tai erillisellä paperilla.

Miten tietoa tullaan käyttämään?

Niillä tiedoilla, joita puolanvinttikoirista tällä kyselyllä saadaan kerätyksi on kahdenlaisia tavoitteita. Ensiksi niiden toivotaan selvittävän koirakantamme nykyistä terveydentilaa, toiseksi ne antavat suuntaa tuleville terveyskyselyille.

Kyselyn tulokset analysoidaan ja niistä tehdään yhteenveto, joka julkaistaan puolanvinttikoiraharrastajien käyttöön. Mikäli JTO laaditaan soveltuvin osin terveyskysely tulee sisältymään siihen. Rodun kotimaa saa halutessaan käyttöönsä tulokset suomalaisesta tutkimuksesta. Kyselyn onnistuminen riippuu suuresti siitä, miten kattava palaute saadaan. Pyydämme sen tähden, että vastaatte mahdollisimman huolellisesti.

Lämmin kiitos vaivannäöstänne!

 

Tulosten yhteenveto
English summary of the results