Pitkäsen sukuseuran säännöt

Hyväksytty seuran perustamiskokouksessa 26.9.1998 Helsingissä.

1 §
Seuran nimi on Pitkäsen sukuseura ja toimialue koko Suomi.

2 §
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii
- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon
- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
- järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
- pitämään luetteloa suvun jäsenistä

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, periä maksuja eri tilaisuuksiin osallistumisesta, sekä niin päätettäessä periä jäsenmaksuja.

3 §
Sukuseuran jäseniä voivat olla kaikki 15 vuotta täyttäneet Sortavalan saariston Pitkäsistä polveutuvat ja sukuun avioliiton tai avoliiton kautta liittyneet henkilöt.

4 §
Sukuseuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi johtokunnan määräämänä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta. Kokouskutsu saatetaan jäsenten tietoon vähintään 14 päivää ennen kokousta. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kolmevuotiskauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely
5. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle toimintakaudelle
7. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten ja
varajäsenten valinta
8. Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

5 §
Seuran juoksevia asioita hoitaa seuran johtokunta, joka valitaan vuosikokouksessa. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä. Eri sukuhaarojen edustuksen turvaamiseksi valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka myös kutsutaan kokouksiin. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii.

6 §
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

7 §
Sukuseuran tilikausi on kolme kalenterivuotta ja toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä johtokunnalle viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

8 §
Sääntöjen muutokset tehdään vuosikokouksessa silloin, kun muutos on ilmoitettu kokouskutsussa. Sukuseuraa ei ole tarkoitus rekisteröidä näiden sääntöjen voimassaollessa. Soveltuvin osin noudatetaan kuitenkin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

[ Sivun alkuun ]