JURIJ BRZAN WO FINSKEJ
Pokazki (aktualizowane 28.5.2004)

Spisovael Jurij Brzan b wo Finskej 1956 na zahajenju knineje wustajecy NDR. Napisa wo tym zapisk Zymske puowanje do Finskeje (Zhromadene spisy 3. Ludowe nakadnistwo Domowina: Budyin 1967, str. 121-126). B to as ped generalnym stawkom nazymu 1956. Pisa mjez druhim:
 
 
Tam znowa doiwich, zo wude w Finskej nadede ludi, koti pomrnje wjele wo Serbach wda a so jara za nas a za nau literaturu zajimuja. Hodinu sedach mjez nkotrymi profesorami, powdajo jim wo Serbach a wotmowjejo na jich praenja.
Pjatk wjeor mjach swj pednok. Bchmy hosi peprosyli do rjaneje rumnose najsawnieho Helsinkskeho hotela. Za finske pomry ("bych wak smjer rady pio, ale sym statny pistajeny n, wse wak sam...", tak so zamowjee nkotry, kotreho bchmy woakowali!) b wopyt dobry, za nas pak nic runje jara zwjeselacy. Rjana a iwa diskusija pak so po pednoku wuwi, hde bch te pora wo nkotrych problemach naeho serbskeho pismowstwa. Nai finscy peeljo nam prajachu, zo smmy z wjeorom wulce spokojeni by.
Nto winy na sabym wopye mjee te fakt, zo bchu runje de prjedy wuzwolili noweho prezidenta finskeho stata, a bojazni ludo sej hie wsi njebchu, kak politika ntko dale pobi a za kajkim wtikom dyrbi ntko pa we.
Zyma wak te mha nkotrehokuli zatrai. B jeno nhde minus 12 stopj., ale aostny wichor mjetae sepje snha na hasy, tak zo kdy bojee, zo mh snano na hasy sta, zo njepojde ani bus ani elektriska ani taksa. Te hewak be iwjenje w Helsinkach hinae ha ped po ltom, hdy tam pobych na Swtowym mrowym kongresu. Wjele paiznow be dale wye so krosnowao, mloko na p. pai ntko nhde 0,50 hr. w lu pak wokoo 0,38 hr. Te chlb, mjaso a pjewa bchu so hdnje podrie. Mzdy pak bchu wostae na samsnym.
Mjach dos chwile, sej ntokuli dokadnio wobhlada, tak zo mu rjec, zo iwjenje w cyku tam tajke ka na zapoatku ticetych lt pola nas: wokna pone tworow, mnja wdnych ludi pak przdna.
Najhre je, zo su bydlenja smjer drohe: Za bydlenje jedna stwa, 24 qm, w modernym domje pai na 200 hr. msanje!
A wuer bjez nadhodin na p. zasui nhde 260 hr.! Nima modeho mandelstwa, hde njeby daa te ona, dokel mu sam njeme normalnje zasue telko, zo by dosahao za swjbu, za bydlenje, jd a drastu. Nto zajimawe hie: Wuhla a palneho drjewa poinae w kraju pobrachowa. Prajachu, zo su to praktiki nkotrych wulkowikowarjow, zo bych tak nowemu prezidentej Kekkonenej ee inili.
Kekkonen je zastupnik ratarskeje strony, ale znaty jako mudry a wobrotny mu, kotry so wo dobre poahi k wulkemu susodej, k Sowjetskemu zwjaskej prcuje.

Wukrajni sorabisa na wopye pola Jurja Brzana w le 2000


 
  ^ 

© 19982004 Eero Balk