Prosessien riskienhallinta


Tuotantoprosessit ja kemikaalien käsittely

Riskien arviointi käsittää kokonaisvaltaisen toiminta mallin, johon sisältyy vaaralähteiden tunnistaminen, päästötilanteiden tunnistaminen ja arviointi, kulkeutumis- ja altistustarkastelut sekä osatekijöiden yhdistäminen terveysriskien ja ekologisten riskien kuvaukseksi. Riskienhallinnan optimointia varten tunnistettuja ja merkityksellisiksi arvioituja riskejä vertaillaan keskenään ja suhteessa riskien pienentämismahdollisuuksiin. Toteutettavat hankkeet rajataan tarpeiden, tavoitteiden ja olosuhteiden mukaan, jolloin myös valitaan osavaiheissa käytettävät menetelmät.

Tarkastelu aloitetaan yleensä laajojen kokonaisuuksien arviointiin soveltuvilla kartoitusmenetelmillä ja yksityiskohtaisemmin arvioidaan vain alustavan arvioinnin perusteella merkittäviksi todetut osaprosessit. Tunnistamismenetelminä käytetään esimerkiksi poikkeamatarkastelua, toimintovirheanalyysiä, reaktiomatriisia. Seurausten arvioinnissa käytetään ATK-malleja esimerkiksi kaasupäästöjen leviämisen, jätevesijärjestelmissä tapahtuvan laimenemisen sekä maaperässä ja pohjavedessä kulkeutumisen mallintamiseen. Toimintamallia on sovellettu menestyksellisesti kymmenissä metsä-, metalli-, kemian- ja elintarviketeollisuuden toimipaikoissa.

Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin sekä painelaitteiden vaaranarviointi- ja turvallisuusselvitykset

Kemikaalilainsäädännön edellyttämissä vaaranarviointi- ja turvallisuusselvityksissä käytetään osittain samoja menetelmiä kuin kemikaalien teolliseen käsittelyyn liittyvässä ympäristöriskien arvioinnissa. Enocell Oy:ssä ja Enso Oy:n Varkauden tehtailla tutkittiin näiden selvitysten yhdistäminen on eduksi sekä ajansäästön, henkilöstön motivoinnin että tulosten hyödyntämisen kannalta. Tulokset on vahvistettu myös useissa muissa käytännön hankkeissa.

Kemikaalilainsäädännön uudistumisen myötä toiminnanharjoittajille on tullut uusia velvoitteita. Teollisuuskemikaaliasetuksessa 59/1999 (muutos 484/2005) ja sen nojalla annetuissa ohjeissa on määrätty, että asetuksessa määriteltyjen uusien sekä toiminnassa olevien laitosten on laadittava toimintaperiaateasiakirja taikka turvallisuusselvitys suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi. Selvitykset on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.

Painelaitelaissa 869/99 ja sen nojalla annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 953/99 on asetettu vaaranarviointivelvoitteita, jotka koskevat myös sellaisia painelaitteita, joissa ei ole vaarallisia kemikaaleja. Vanhojen yli 6 MW rekisteröitävien höyry- ja yli 15 MW kuumavesikattilalaitosten on esitettävä vaaranarviointiselvitys ensimmäisessä vuoden 20001 jälkeen tehtävässä määräaikaistarkastuksessa.

Kokemus ja valmiudet

Esko Rossin väitöskirja ”An Index Method for Environmental Risk Assessment in Wood Processing Industry” käsitteli riskinarvioinnin metodiikkaa. Väitöskirjatyön yhteydessä kehitettiin pienimuotoisia laskentamalleja muun muassa vaikutusten arviointia varten. Prosessihäiriöiden muodostamien riskien suuruutta voidaan yleensä pienentää erilaisin varautumisjärjestelyin. Varojärjestelmien tehokkuutta ja sen arviointia tutkittiin TEKES:in sekä UPM-Kymmene Oyj:n Rauman ja Kajaanin tehtaiden rahoittamassa tutkimuksessa.

Esko Rossi Oy on laatinut ympäristöriski- vaaranarviointi- ja turvallisuusselvityksiä useille kymmenille eri aloja edustaville toimipaikoille. Esimerkkeinä viimeaikaisista käytännön hankkeista voidaan mainita:

- Enocell Oy: Ympäristöriskianalyysi, turvallisuusselvitys, voimalaitosten vaaranarviointiselvitys.
- Stora Enso Fine Paper Oy: Varkauden tehtaiden turvallisuusselvitys ja soodakattilalaitoksen vaaranarviointiselvitys.
- Helsingin kaupunki: Vaaranarviointiselvitykset Oulunkylän ja Kallion liikuntapuistojen ammoniakkijärjestelmistä.
- Stora-Enso Oyj Imatran tehtaat: Jätevesien ympäristöriskianalyysi
- UPM-Kymmene Oyj Rauma: Ympäristöriskianalyysi ja vaaranarviointiselvitys, voimalaitoksen vaaranarviointiselvitys.
- Helsingin kaupunki, Helsingin vesi: Viikinmäen jätevesilaitoksen turvallisuustarkastelu.
- Stora Enso Oyj Varkauden tehtaat: Puunkäsittelyn uusimisprojektin turvallisuustarkastelu.
- UPM-Kymmene Oyj Rauma: Nestekaasujärjestelmän vaaranarviointiselvitys.
- Helsingin kaupunki: Turvallisuustarkastelu ammoniakkia käyttävien laitosten Kolikkokujan kaava-alueelle aiheutuvasta vaarasta.
- AvestaPolarit Stainless Oy: Tornion tehtaiden ympäristöriskianalyysi.

 

© 2006 Esko Rossi Oy