[ Välkommen ] [ Home ]

 

 

 

JHVH - JESHUA

 

 

SKAPAREN

 

JHVH:
1 Mos 1:1: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Jes. 44:24: Så säger JHVH, din förlossare, Han som

danade dig redan i moderlivet: "Jag, JHVH, är den som

för allt, den som ensam utspänner himmelen och utan

någons hjälp breder ut jorden.
Jes. 48:12,13:
Hör på mig, du Jakob, du Israel, som Jag

har kallat. Jag är det; Jag är den förste, Jag är ock den

siste. Min hand har lagt jordens grund, och Min högra

hand har utspänt himmelen; Jag kallar på dem, då stå de

där båda.
Ps. 33:6,9: Himmelen är gjord genom JHVH's ord och

all dess här genom Hans muns anda. Ty Han sade, och

det vart; Han bjöd, och det stod där.

 

JESHUA:
Joh. 1:10: I världen var Han, och genom honom hade

världen blivit till, men världen ville icke veta av Honom
1 Kor. 8:6: så finnes dock för oss allenast en enda Gud:

Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och

en enda Herre: Jeshua Messias, genom vilken allt är,

och genom vilken vi själva äro.
Kol. 1:16,17: Ty i Honom skapades allt i himmelen och

jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar

och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden.

Alltsammans har blivit skapat genom Honom och till

Honom. Ja, Han är till före allt annat, och alltsammans

äger bestånd i Honom.
Heb. 1:10-12: "Du, Herre, lade i begynnelsen jordens

grund, och himlarna äro Dina händers verk; de skola

förgås, men Du förbliver; de skola alla nötas ut såsom

en klädnad, och såsom en mantel skall Du hoprulla dem;

såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men Du är

densamme, och Dina år skola icke hava någon ände."

 


 

FRÄLSARE OCH FÖRLOSSARE

 

JHVH:
Jes. 43:3: Ty Jag är JHVH, din Gud, Israels Helige,

din frälsare.
Jes. 44:6: Så säger JHVH, Israels konung, och hans

förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag

är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.

 

JESHUA:
Luk. 2:10,11: Men ängeln sade till dem: "Varen icke

förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall

vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit

född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.
Gal. 3:13: Messias friköpte oss från lagens förbannelse,

när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet:

"Förbannad är var och en som är upphängd på trä."
Tit. 1:4: ...Nåd och frid ifrån Gud, Fadern, och Messias

Jeshua, vår Frälsare!
Tit. 2:10,13:
...utan på allt sätt visa dem redbar trohet,

att de i alla stycken bliva en prydnad för Guds, vår

Frälsares, lära. ...medan vi vänta på vårt saliga hopps

fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares,

Messias Jeshua, härlighets uppenbarelse.
Jud. 25: Honom som allena är Gud, och som är vår

Frälsare genom Jeshua Messias, vår Herre, Honom

tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid,

ock nu och i alla evigheter. Amen.

 


 

HERDE

 

JHVH:
Ps. 23:1: JHVH är min herde, mig skall intet fattas
Ps. 100:3: Förnimmen att JHVH är Gud.
Han har gjort

oss, och icke vi själva, till Sitt folk och till får i Sin hjord.
Jes. 40:10,11: Ja, Herren, JHVH kommer med väldighet,

och Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig Sin lön,

och Hans segerbyte går framför Honom. Han för Sin

hjord i bet såsom en herde, Han samlar lammen i Sin

famn och bär dem i sitt sköte och sakta för Han moder-

fåren fram.

 

JESHUA:
Joh. 10:11: Jag är den gode herden. En god herde giver

sitt liv för fåren.
Heb. 13:20: Men fridens Gud, som från de döda har

återfört vår Herre Jeshua, vilken genom ett evigt förbunds

blod är den store herden för fåren
1 Pet. 2:21-25: Ty därtill ären I kallade, då ju Messias

själv led för eder och efterlämnade åt eder en förebild, på

det att I skullen följa Honom och vandra i Hans fotspår.

"Han hade ingen synd gjort, och intet svek fanns i Hans

mun. När Han blev smädad, smädade Han icke igen, och

när Han led, hotade Han icke, utan överlämnade Sin sak

åt Honom som dömer rättvist. Och "våra synder bar Han"

i Sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort

ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och "genom

Hans sår haven I blivit helade". Ty I "gingen vilse såsom

får", men nu haven I vänt om till edra själars herde och

vårdare.
1 Pet. 5:4: Då skolen I, när Överherden uppenbaras,

undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.

 


 

KONUNG

 

JHVH:
Ps. 44:5: Du, densamme, är Min konung, o Gud; så

tillsäg nu Jakob seger.
Ps. 47:3,7-9:
Ty JHVH är den Högste, fruktansvärd är

han, en stor konung över hela jorden.....Lovsjungen Gud,

lovsjungen; lovsjungen vår konung, lovsjungen. Ty Gud

är konung över hela jorden; lovsjungen Honom med en

sång. Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt

sig på sin heliga tron.
Ps. 74:12: Gud, du är ju min konung av ålder, Du är den

som skaffar frälsning på jorden.
Jes. 43:15: Jag är JHVH, eder Helige, Israels skapare,

eder konung.
Jes. 44:6: Så säger JHVH, Israels konung, och hans

förlossare, JHVH Sebaot: Jag är den förste, och Jag är

den siste, och förutom Mig finnes ingen Gud.
Jer. 10:10: JHVH är en sann Gud, Han är en levande

Gud och en evig konung.

 

JESHUA:
Luk. 19:37,38: Och då Han var nära foten av Oljeberget,

begynte hela lärjungaskaran i sin glädje att med hög röst

lova Gud för alla de kraftgärningar som de hade sett; och

de sade: "Välsignad vare Han som kommer, konungen,

i JHVH's namn. Frid vare i himmelen och ära i höjden!"
Joh. 18:37:sade Pilatus till honom: "Så är du dock

en konung" Jeshua svarade: "Du säger det själ, att Jag

är en konung. Ja, därtill är Jag född, och därtill har Jag

kommit i världen, att Jag skall vittna för sanningen. Var

och en som är av sanningen, han hör min röst."
1 Tim. 6:13-16: Inför Gud, som giver liv åt allt, och inför

Messias Jeshua, som under Pontius Pilatus vittnade

med den goda bekännelsen, manar jag dig att, själv utan

fläck och tadel, hålla vad jag har bjudit, intill vår Herres,

Jeshua Messias, uppenbarelse, vilken den salige, ende

härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, Han som är

konungarnas Konung och herrarnas Herre, Han som

allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan

komma, Han som ingen människa har sett eller kan se.

Honom vare ära och evigt välde! Amen.
Upp. 19:11-16: Och jag såg himmelen öppen och fick

där se en vit häst; och mannen som satt på den heter

"Trofast och sannfärdig", och Han dömer och strider

i rättfärdighet. Hans ögon voro såsom eldslågor, och

sitt huvud bar Han många kronor och hade ett namn

där skrivet, som ingen känner utom Han själv. Och Han

var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det

namn Han har fått är "Guds Ord". Och Honom följde,

vita hästar, de himmelska härskarorna, klädda i fint

linne, vitt och rent. Och från Hans mun utgick ett skarpt

svärd, varmed Han skulle slå folken. Och Han skall styra

dem med järnspira; och Han trampar Guds, den Allsmäk-

tiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel, över

sin länd, har Han detta namn skrivet: "Konungarnas

Konung och herrarnas herre."

 


 

JAG ÄR

 

JHVH:
2 Mos. 3:14: Gud sade till Mose: "Jag Är den Jag Är."

Och Han sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn:

'Jag Är' har sänt mig till eder.
5 Mos. 32:39: Sen nu att Jag allena Är det, och att ingen

Gud finnes jämte Mig. Jag dödar, och Jag gör levande,

Jag har slagit, men Jag helar ock. Ingen finnes, som kan

rädda ur Min hand.
Jes. 43:10,11: Men I ären Mina vittnen, säger JHVH,

I ären Min tjänare, den som Jag har utvalt, på det att I

mån veta och tro Mig och förstå, att det Är Jag; före

Mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen

komma. Jag, Jag Är JHVH, och förutom mig finnes

ingen frälsare.

 

JESHUA:
Joh. 8:24-28: Därför sade Jag till eder att I skullen dö

i edra synder; ty om I icke tron att Jag Är den Jag Är,

skolen I dö i edra synder." Då frågade de honom:

"Vem är du då?" Jeshua svarade dem: "Det som Jag

redan från begynnelsen har uttalat för eder. Mycket

har Jag ännu att tala och att döma i fråga om eder.

Men Han som har sänt Mig är sannfärdig, och vad

Jag har hört av Honom, det talar Jag ut inför världen."

Men de förstodo icke att det var om Fadern som han

talade till dem. Då sade Jeshua: "När I haven upphöjt

Människosonen, då skolen I första att Jag Är den

Jag Är, och att Jag icke gör något av Mig själv, utan

talar detta såsom Fadern har lärt Mig.
Joh. 8:58: Jeshua sade till dem: "Sannerligen, sanner-

ligen säger Jag eder: Förrän Abraham blev till, Är Jag."
Joh. 18:5-8: De svarade Honom: "Jeshua från Nasaret."

Jeshua sade till dem: "Det Är Jag." Och Judas, förrä-

daren, stod också där ibland dem. När Jeshua nu sade

till dem: "Det Är Jag", veko de tillbaka och föllo till

marken. Åter frågade Han dem då: "Vem söken I?" De

svarade: "Jeshua från Nasaret." Jeshua sade: "Jag har

sagt eder att det Är Jag; om det alltså är Mig I söken,

låten dessa gå."
Upp. 1:17,18: När jag såg honom, föll jag ned för

hans fötter, såsom hade jag varit död. Men Han lade

sin högra hand på mig och sade: "Frukta icke. Jag Är

den förste och den siste och den levande; Jag var död,

men se, Jag lever i evigheternas evigheter och Jag har

nycklarna till döden och dödsriket.

 


 

DEN FÖRSTE OCH DEN SISTE

 

JHVH:
Jes. 41:4: Vem har verkat och utfört detta? Det har han

som från begynnelsen kallade människors släkten fram:

Jag, JHVH, som är den förste och som intill det sista är

densamme.
Jes. 43:10: Men I ären Mina vittnen, säger JHVH, I ären

Min tjänare, den som Jag har utvalt, på det att I mån veta

och tro Mig och förstå, att det är Jag; före Mig är ingen

Gud danad, och efter Mig skall ingen komma.
Jes. 44:6: Så säger JHVH, Israels konung, och hans

förlossare, JHVH Sebaot: Jag är den förste, och Jag är

den siste, och förutom Mig finnes ingen Gud.
Jes. 48:12: Hör på Mig, du Jakob, du Israel, som Jag har

kallat. Jag är det; jag är den förste, jag är ock den siste.

 

JESHUA:
Upp. 1:17,18: När jag såg honom, föll jag ned för hans

fötter, såsom hade jag varit död. Men Han lade sin högra

hand på mig och sade: "Frukta icke. Jag är den förste och

den siste och den levande; Jag var död, men se, Jag lever

i evigheternas evigheter och Jag har nycklarna till döden

och dödsriket..."
Upp. 2:8: ...Så säger den förste och den siste, Han som

var död och åter har blivit levande.
Upp. 22:13: Jag är A och O, den förste och den siste,

begynnelsen och änden.

 


 

KLIPPA

 

JHVH:
5 Mos. 32:3,4: Ty JHVH namn vill jag förkunna; ja,

given ära åt vår Gud. Vår klippa - ostraffliga äro Hans

gärningar, ty alla Hans vägar äro rätta. En trofast Gud

och utan svek, rättfärdig och rättvis är Han.
1 Sam. 2:2: Ingen är helig såsom JHVH ty ingen finnes

förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.
2 Sam. 22:32: Ty vem är Gud förutom JHVH, och vem

är en klippa förutom vår Gud?
Ps. 18:3: JHVH, mitt bergfäste, min borg och min

räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min

tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.
Ps. 78:34,35: När han dräpte folket, frågade de efter

honom och vände om och sökte Gud. De tänkte då på

att Gud var deras klippa, och att Gud den Högste var

deras förlossare.
Ps. 89:27: Han skall kalla Mig så: 'Du min Fader, min

Gud och min frälsnings (jeshu`ah) klippa.'
Jes. 17:10,11: Ty du har förgätit din frälsnings Gud,

och du tänker icke på din fasta klippa. Därför planterar

du ljuvliga planteringar och sätter i dem främmande

vinträd. Och väl får du dem att växa högt samma dag

du planterar dem, och morgonen därefter får du dina

plantor att blomma, men skörden försvinner på

hemsökelsens dag, då plågan bliver olidlig.
Jes. 44:8: Frukten icke och varen icke förskräckta.

Har Jag icke för länge sedan låtit dig höra om detta

och förkunnat det? I ären ju Mina vittnen. Finnes

väl någon Gud förutom Mig? Nej, ingen annan

klippa finnes, Jag vet av ingen.

 

JESHUA:
Matt. 16:17-19: Då svarade Jeshua och sade till

honom: "Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod

har icke uppenbarat detta för dig, utan Min Fader, som

är i himmelen. Så säger ock Jag dig att du är Petrus; och

denna klippa skall jag bygga Min församling, och

dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga.

Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder

jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad

du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen."
1 Kor. 10:4: och alla drucko de samma andliga dryck -

de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde

dem, och den klippan var Messias.

 


 

ÄNGEL FRAMFÖR

 

JHVH:
Mal. 3:1: Se, Jag skall sända ut min ängel, och han

skall bereda väg för Mig. Och med hast skall han

komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden, ja,

förbundets ängel, som I begären, se, Han kommer,

säger JHVH Sebaot.

 

JESHUA:
Matt. 11:10: Han är den om vilken det är skrivet:

'Se, Jag sänder ut min ängel framför dig, och han

skall bereda vägen för dig.'

 

JHVH:
Jes. 40:3,5: Hör, man ropar; "Bereden väg för JHVH

i öknen, banen på hedmarken en jämn väg för vår Gud.

JHVH härlighet skall varda uppenbarad, och allt kött

skall tillsammans se den. Ty så har JHVH mun talat".

 

JESHUA:
Matt. 3:1-3: Vid den tiden uppträdde Johannes döparen

och predikade i Judeens öken och sade: "Gören bättring,

ty himmelriket är nära." Det var om denne som profeten

Esaias talade, när han sade: "Hör rösten av en som ropar

i öknen: 'Bereden vägen för JHVH, gören stigarna jämna

för Honom'".
Luk. 1:76: Och du, barn, skall bliva kallad den Högstes

profet, ty du skall gå framför JHVH och bereda vägar

för Honom.

 


 

DOMARE

 

JHVH:
Jer. 11:20: Men JHVH Sebaot är en rättfärdig domare,

som prövar njurar och hjärta.
Jer. 17:10: Dock, Jag, JHVH, utrannsakar hjärtat och

prövar njurarna, och giver så åt var och en efter hans

vägar, efter hans gärningars frukt.

 

JESHUA:
Upp. 2:18: ...Så säger Guds Son, han som har ögon såsom

eldslågor, han vilkens fötter likna glänsande malm:
Upp. 2:23: ...Och alla församlingarna skola förnimma,

att Jag Är den som rannsakar njurar och hjärtan; och

Jag skall giva var och en av eder efter hans gärningar.

 


 

LJUS OCH HÄRLIGHET

 

JHVH:
Jes. 60:19: Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen,

och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan

JHVH skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara

din härlighet.

 

JESHUA:
Luke 2:30-32: ty mina ögon hava sett Din frälsning

(את-ישועתך Din Jeshua) , vilken Du har berett till att

skådas av alla folk: ett ljus som skall uppenbaras för

hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt

folk Israel.

 


 

STEN

 

JHVH:
Jes. 8:13,14: JHVH Sebaot skolen I hålla helig; Honom

skolen I frukta, och för Honom skolen I förskräckas.

skall Han varda för eder något heligt; men för de två

Israels hus skall Han bliva en stötesten och en klippa

till fall och för Jerusalems invånare en snara och ett giller.
Jes. 28:16: därför säger Herren, JHVH så: Se, jag har

lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar

hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver

icke fly.

 

JESHUA:
Apg. 4:11,12: Han är 'den stenen som av byggningsmännen'

- av eder själva - 'aktades för intet, men som har blivit en

hörnsten'. 12. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller

finnes under himmelen något annat namn, bland människor

givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."
Ef. 2:20: uppbyggda på apostlarnas och profeternas

grundval, där hörnstenen är Messias Jeshua själv.
1 Pet. 2:4-8: Och kommen till Honom, den levande stenen,

som väl av människor är förkastad, men inför Gud är "utvald

och dyrbar"; och låten eder själva såsom levande stenar

uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett "heligt

prästerskap", som skall frambära andliga offer, vilka genom

Jeshua Messias äro välbehagliga för Gud. Det heter

nämligen på ett ställe i skriften: "Se, Jag lägger i Sion en

utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall

icke komma på skam." För eder, I som tron, är stenen

alltså dyrbar, men för sådana som icke tro "har den sten

som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten",

som är "en stötesten och en klippa till fall". Eftersom de

icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt

om dem.

 


 

DEN ENDA

 

JHVH:
Jes. 45:21-23: ...förutom vilken ingen Gud mer finnes,

ingen Gud, som är rättfärdig och som frälsar, nej, ingen

finnes jämte Mig. Vänden eder till Mig, så varden I frälsta,

I jordens alla ändar; ty Jag är Gud och eljest ingen. Jag

har svurit vid Mig själv, från Min mun har utgått ett

sanningsord, ett ord, som icke skall ryggas: För Mig skola

alla knän böja sig, och Mig skola alla tungor giva sin ed.

 

JESHUA:
Fil. 2:10,11: för att i Jeshua namn alla knän skola böja

sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på

jorden, och deras som äro under jorden, och för att

alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att

Jeshua Messias är Herre.

 


 

STUNGIT

 

JHVH:
Sak. 12:10: Men över Davids hus och över Jerusalems

invånare skall Jag utgjuta en nådens och bönens ande,

att de se upp till Mig, och se vem de hava stungit.

Och de skola hålla dödsklagan efter Honom, såsom man

håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert

sörja Honom, såsom man sörjer sin förstfödde.

 

JESHUA:
Joh. 19:34-37: men en av krigsmännen stack upp Han

sida med ett spjut, och strax kom därifrån ut blod och

vatten. Och den som har sett detta, han har vittnat

därom, för att ock I skolen tro; och hans vittnesbörd

är sant, och han vet att han talar sanning. Ty detta

skedde, för att skriftens ord skulle fullbordas: "Intet

ben skall sönderslås på Honom". Och åter ett annat

skriftens ord lyder så: "De skola se upp till Honom

som de hava stungit".

 


 

SÄNDER

 

JHVH:
Jes. 6:1-3, 8-10: I det år då konung Ussia dog såg jag

Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på

Hans mantel uppfyllde templet. Serafer stodo omkring

Honom. Var och en av dem hade sex vingar: med två

betäckte de sina ansikten, med två betäckte de sina fötter,

och med två flögo de. Och den ene ropade till den andre

och sade: "Helig, helig, helig är JHVH Sebaot; hela jorden

är full av Hans härlighet". ...Och jag hörde Herren tala, och

Han sade: "Vem skall Jag sända, och vem vill vara vår

budbärare?" Och jag sade: "Se, här är jag, sänd mig". Då

sade Han: "Gå åstad och säg till detta folk: 'Hören alltjämt,

men förstån intet; sen alltjämt, men förnimmen intet'.

Förstocka detta folks hjärta, och tillslut dess öron, och

förblinda dess ögon, så att det icke kan se med sina ögon,

eller höra med sina öron, eller förstå med sitt hjärta, och

omvända sig och bliva helat".

 

JESHUA:
Joh. 12:39-43: Alltså kunde de icke tro; Esaias säger ju

ytterligare: "Han har förblindat deras ögon och förstockat

deras hjärtan, så att de icke kunna se med sina ögon eller

förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade

av Mig". Detta kunde Esaias säga, eftersom han hade sett

Hans härlighet, när han talade med Honom. - Dock funnos

jämväl bland rådsherrarna många som trodde på Honom;

men för fariséernas skulle ville de icke bekänna det, för

att de icke skulle bliva utstötta ur synagogan. Ty de

skattade högre att bliva ärade av människor än att bliva

ärade av Gud.
Apg. 28:23-28: Sedan utsatte de en viss dag för honom,

och på den kommo ännu flera till honom i hans härbärge.

Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad

därtill hör, och försökte att övertyga dem i fråga om Jeshua,

med bevis både ur Moses' lag och ur profeterna; därmed

höll han på från morgonen ända till aftonen. Och somliga

läto övertyga sig av det som han sade, men andra trodde

icke. Och då de icke kunde komma överens med varandra,

gingo de sin väg, och därvid sade Paulus allenast detta

ord: "Rätt talade den Helige Ande genom profeten Esaias

till edra fäder, när han sade: 'Gå åstad och säg till detta

folk: Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet

förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls

intet förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat;

och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de

tillslutit, så att de icke se med sina ögon eller höra med

sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig

och bliva helade av mig' Det mån I därför veta: till

hedningarna bar denna Guds frälsning blivit sänd;

de skola ock akta därpå".

 


 

JHVH's VITTNE ÄR JESHUA's VITTNE

 

JHVH:
Jes. 43:10: Men I ären Mina vittnen, säger JHVH, I ären

Min tjänare, den som Jag har utvalt, på det att I mån veta

och tro Mig och förstå, att det är Jag; före Mig är ingen

Gud danad, och efter Mig skall ingen komma.

 

JESHUA:
Apg. 1:8: Men när den Helige Ande kommer över eder,

skolen I undfå kraft och bliva Mina vittnen, både i

Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan

intill jordens ända."

 


 

NAMN

 

JHVH:
Joel 2:32: Men det skall ske att var och en som åkallar

JHVH namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg

och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom

JHVH har sagt; och till de undsluppna skola höra de

som JHVH kallar.

 

JESHUA:
Apg. 4:12: Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller

finnes under himmelen något annat namn, bland

människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."
Rom. 10:9-13: Ty om du med din mun bekänner Jeshua

vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt

honom från de döda, då bliver du frälst. Ty genom

hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens

bekännelse bliver man frälst. Skriften säger ju: "Ingen

som tror på Honom skall komma på skam". Det är ingen

åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och

samme Herre, och Han har rikedomar att giva åt alla

som åkalla Honom. Ty "var och en som åkallar JHVH:s

namn, han skall varda frälst".
1 Kor. 1:2: hälsar den Guds församling som finnes i

Korint, de i Messias Jeshua helgade, dem som äro

kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår

Herres, Jeshua Messias, namn, på alla orter där de

eller vi bo.

 


 

KOMMER

 

JHVH:
Ps. 50:1-6: Gud, JHVH Gud, talar och kallar jorden,

allt mellan öster och väster. Från Sion, skönhetens

fullhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer,

och Han skall icke tiga. Förtärande eld går framför

Honom, och omkring Honom stormar det med makt.

Han kallar på himmelen därovan och på jorden, för

att döma sitt folk: "Församlen till Mig Mina fromma,

som sluta förbund med Mig vid offer." Och himlarna

förkunna att Han är rättfärdig, att Gud är den som

skipar rätt.
Sak. 14:3,4a: ty JHVH skall draga ut och strida mot

de folken, såsom Han stridde förr på drabbningens

dag. Och Han skall den dagen stå med SINA FÖTTER

Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut.

 

JESHUA:
Mat. 25:31,32: Men när Människosonen kommer i

sin härlighet, och alla änglar med Honom, då skall han

sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola

församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra,

såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.

1 Thess. 3:13: så att edra hjärtan styrkas till att vara

ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader vid vår

Herre Jeshua tillkommelse, när Han kommer med alla

sina heliga
1 Thess. 4:16: Ty HERREN SKALL SJÄLV stiga

ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en

överängels röst och en Guds basun ( 1 Kor. 15:52 och

Upp. 11:15).
Tit. 2:11-13: Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning

för alla människor; den fostrar oss till att avsäga oss all

ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att

leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder

som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan

och på den store Gudens och vår Frälsares, Messias Jeshua,

härlighets uppenbarelse.
Upp 19:11-16: Och jag såg himmelen öppen och fick där

se en vit häst; och mannen som satt på den heter "Trofast

och Sannfärdig", och Han dömer och strider i rättfärdighet.

Hans ögon voro såsom eldslågor, och på sitt huvud bar

Han många kronor och hade ett namn där skrivet, som

ingen känner utom Han själv. Och Han var klädd i en

mantel som var doppad i blod; och det namn Han har

fått är "Guds Ord". Och Honom följde, på vita hästar, de

himmelska härskarorna, klädda i fint linne, vitt och rent.

Och från Hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed Han

skulle slå folken. Och Han skall styra dem med järnspira;

och Han trampar Guds, den Allsmäktiges,  stränga vredes

vinpress. Och på sin mantel, över sin länd, har Han detta

namn skrivet: "Konungarnas konung och herrarna Herre."

 

Zech. 14:9: JHVH skall då vara Konung över hela jorden;

ja, på den tiden skall JHVH vara EN, och HANS NAM ETT.

Amen!

 

 

[ Tillbaka upp ] [ Välkommen ] [ Home ]