[ Kotisivu ] [ Kirjoituksia ]

 

 

 

MESSIAS - JUMALA JA IHMINEN

 

Sana Messias tarkoittaa Voideltu. Ju-

malan voitelemia eli voideltuja olivat

1. kuningas 1 Sam. 9:16; 1 Kun. 19:15;

2. ylipappi 2. Moos. 30:30; 3. Moos.

16:32 ja

3. valittu Jumalan valtakunnan palveli-

ja, profeetta 1. Kun. 19:16 (myös paka-

na; esim. Koores Jes 45:1)

 

Juutalaisuuteen kuuluu Messiaan odo-

tus. Siihen kuuluu 13 prinsiippiä eli us-

kon periaatetta, jotka on laatinut Rabbi

Moshe ben Maimon (1135 - 1204), jota

kutsutaan myös lyhyesti nimellä

RaMBaM ja hänet tunnetaan myös

nimellä Mooses Maimonides. 12. uskon

periaate kuuluu näin: "Uskon vakaalla

uskolla Messiaan tuloon ja vaikkakin

Hän viipyy, niin edelleenkin odotan

Häntä joka päivä."

 

Alunperin juutalaisten messiaan odotus

perustuu Raamatun messiasta koskeviin

profetioihin joita on yli 300. Niiden perus-

teella odotetaan henkilöä, joka ei ole vain

kuningas, ylipappi tai profeetta, vaan nä-

mä kaikki yhdessä henkilössä. Myöhem-

min käsityksiin siitä, että kuka tai mikä

messias on, on kuitenkin syntynyt eroa-

vaisuuksia. Joidenkin mielestä hän on

kuningas Daavidista polveutuva ihmi-

nen. Toisten mielestä Jumalan messiaak-

si voitelema henkilö, riippumatta mistä

hän polveutuu. Jotkut odottavat vain

messiaanista rauhan aikakautta joka

saavutetaan esim. poliittisesti.

 

Myös kristittyjen uskoon kuuluu Messi-

aan tai kuten he yleensä Häntä kutsuvat -

Kristuksen paluun odotus. He uskovat,

että Hän tuli maan päälle 2000 vuotta sit-

ten. Häntä ei otettu vastaan ja hänet ris-

tiinnaulittiin ja ylösnoustuaan Hän nousi

taivaisiin. Ennen taivaaseen nousemis-

taan Hän lupasi palata takaisin.

 

Kristittyjenkin joukossa löytyy erilaisia

käsityksiä Hänestä. Pääosa uskoo, että

Hän, Jeesus, on Jumalan poika. Mutta

mitä he käsittävät sanoilla Jumalan poika,

on eroavaisuuksia. Toiset uskovat, että

Hän on siinnyt Pyhästä Hengestä, Juma-

lan poika, mutta jumaluudessa pienempi

jumala. On myös sellaisia, jotka uskovat,

että Hän on Jumalan poika, mutta ei Ju-

mala vaan ihminen. Toiset kristityt usko-

vat, että Hän on Jumala lihassa.

 

Myös juutalaisten Jeesukseen uskovien

joukossa on näkemyseroja. Näitä Jeesuk-

seen uskovia juutalaisia kutsutaan yleen-

sä messiaanisiksi. Messiaanisuus on kui-

tenkin laajempi käsite juutalaisesta näkö-

kulmasta katsottuna. Eri tyyppistä Mes-

siasta tai messiaanista aikaa odottavat

ovat messiaanisia - eivät siis ainoastaan

vain Jeesukseen uskovat. Nyt kuitenkin

käytämme tätä sanaa tarkoittaessamme

Jeesukseen uskovia juutalaisia. Yleensä

messiaaniset juutalaiset käyttävät Hänes-

tä Hänen heprealaista nimeään Jeshua.

 

Varhaisessa Jeshuaan uskovien yhtey-

dessä oli ainakin kolme juutalaista lahkoa.

Oli elkaniitit, ebioniitit ja nasaretilaiset.

 

1. Elkaniiteista tuli gnostilainen lahko ja

he menettivät uskonsa. Gnostilaisuus oli

3:lla ensimmäisellä vuosisadalla jKr. esiin-

tyviä lahkoja joissa oli sekaisin itämaisia

uskontoja, kristinuskoa, mysteeripalvon-

taa ja kreikkalaista filosofiaa.

 

2. Myös ebioniitit ajautuivat harhaoppiin.

He vääristivät Messiaan luonnon ja per-

soonallisuuden. Hänen jumaluutensa kiel-

lettiin. Hän ei ollut Jumalan Poika, vaan

Hänestä tehtiin vain ihminen, daavidilai-

nen Messias.

 

3. Nasaretilaiset olivat merkittävin ryhmä,

koska opillisesti he pitäytyivät todellisiin

Kirjoituksiin, vaikka he pyrkivät ilmaise-

maan uskoaan juutalaisin tavoin ja säilyt-

tivät monia juutalaiseen perintöönsä kuu-

luvia tapoja ja tottumuksia. Sen seurauk-

sena he joutuivat kärsimään vakavia vai-

noja sekä synagogan että katolisen kirkon

taholta.

 

Näin siis historiassa. Tänään tilanne on

samantapainen. Samoin kuin kristittyjen

joukossa niin myös messiaanisissa juuta-

laisissa on sellaisia jotka uskovat, että

Hän on siinnyt Pyhästä Hengestä, Juma-

lan poika, mutta jumaluudessa pienempi

jumala. On myös sellaisia, jotka eivät us-

ko Hänen jumaluuteensa, vaan pitävät

Häntä Jumalan voitelemana ihmisenä,

Joosefin poikana.

 

Valtaosa messiaanisista uskoo samoin

kuin varhaiset nasaretilaisetkin, että Jes-

hua on Jumala joka eli täällä maan päällä

ihmisenä, sovitti ihmiskunnan synnit ris-

tinkuolemallaan, nousi ylös kuolleista ja

palasi taivaisiin, josta Hän on palaava ta-

kaisin tämän aikakauden päättyessä tuo-

mitsemaan epäuskoisen maailman ja aloit-

tavan uuden iankaikkisen aikakauden.

 

Yleensä juutalaisuudessa ja useimmiten

myös messiaaniset kutsuvat tätä iankaik-

kista aikakautta tulevaksi maailmaksi.

Juutalaisuudessa Messiaan ajalla tarkoi-

tetaan nimenomaan juuri tuota tulevaa

maailmaa. Mutta raamatullisesti Messi-

aan aika on jo nyt. Messiaan ajoilla ei

tarkoiteta pelkästään Messiaan maalli-

sen elämän aikaa, vaan yleensä sitä ar-

motalouden aikaa, jolloin Messias toimii

välimiehenä.

 

Messiaanisten parissa löytyy myös

eroavaisuuksia suhteessa Tooraan:

1. Jeshuaan uskova on vapaa laista.

2. Mooseksen liiton kautta juutalainen

on velvoitettu henkilökohtaiseen kuuli-

aisuuteen Tooralle.

3. Käännös "Kristus on lain loppu"

(Room. 10:4) on virheellinen. Sanan

"telos" merkitys on 'päämäärä, tarkoi-

tus, täyttymys', eli Messias ei lopetta-

nut eikä lopeta Tooraa. Merkitys on pi-

kemminkin se, että Tooran päämäärä ja

tarkoitus ovat Messiaassa ja uskossa

Häneen. Hän on Tooran noudattami-

sen looginen seuraus, tulos ja täytty-

mys. Jumala on Uudessa liitossa kir-

joittanut Tooransa ihmisten sydämiin.

Jumala ei ole Jeremia 31:31:n mukaan

muuttanut Tooraa muuten kuin kirjai-

mesta eläväksi. Jeshua itse varoittaa

opetuslapsiaan "laittomuuden tekijöis-

tä" (Matt. 5:17-20

ja 7:21-23).

 

Kirjoituksista voimme selvittää, että ku-

ka Messias on. Aloitamme Jeshuan sa-

noista. Nämä sanat ovat kovat. Kuka

ihminen rohkenisi sanoa näin? "Hän sa-

noi heille: 'Te olette alhaalta, Minä Olen

ylhäältä; te olette tästä maailmasta, Minä

en ole tästä maailmasta. Sentähden Minä

sanoin teille, että te kuolette synteihinne;

sillä ellette usko Minua siksi, joka Minä

Olen, niin te kuolette synteihinne'" (Joh.

8:23,24).

 

Paratiisissa syntiin lankeemuksen jälkeen,

sitten kun Chava (Eeva) oli käärmeen pet-

tämänä ottanut kielletystä puusta hedel-

män ja tarjonnut miehelleen ja he olivat

yhdessä syöneet, lausui Jumala nämä sa-

nat naiselle ja käärmeelle: "...'Mitäs olet

tehnyt?' Vaimo vastasi: 'Käärme petti mi-

nut, ja minä söin.' Ja Herra Jumala sanoi

käärmeelle: 'Koska tämän teit, kirottu ole

sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien met-

sän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun

pitää käymän ja tomua syömän koko elin-

aikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vai-

mon välille ja sinun siemenesi ja hänen

siemenensä välille; se on polkeva rikki

sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä

kantapäähän'" (1 Moos 3:13-15).

 

Tässä on Raamatun ensimmäinen lupaus

sovituksesta Messiaassa. Hän on synty-

vä naisesta, mutta Hänen alkunsa ei ole

luonnollisesta miehen ja naisen välises-

tä suhteesta. Profeetta on kirjoittanut:

"Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet

vähäinen olemaan Juudan sukujen jou-

kossa, sinusta Minulle tulee se, joka on

oleva hallitsija Israelissa, jonka alkupe-

rä on muinaisuudesta, iankaikkisista

ajoista" (Miika 5:1). Hänen alkuperänsä

on iankaikkisuudesta. Tässä ennuste-

taan paikka jossa Hän syntyy lihaan

maan päällä.

 

"Tiukkukaa, te taivaat, ylhäältä, vuota-

koot pilvet vanhurskautta. Avautukoon

maa ja antakoon hedelmänänsä pelastuk-

sen, versokoon se myös vanhurskautta.

Minä, JHVH, olen sen luonut" (Jes. 45:

8). Iankaikkisuudesta ei ole olemassa ke-

tään muuta kuin Jumala, JHVH.

 

Nimen JHVH tarkkaa lukutapaa ei tun-

neta, koska juutalaisuudessa, perustuen

3:nteen käskyyn, tätä nimeä ei lausunut

kuin ylimmäinen pappi ja hänkin vain

kerran vuodessa ollessaan Suurena So-

vintopäivänä Temppelin Kaikkein Pyhim-

mässä. Tieto nimen lausuntatavasta siir-

tyi ylimmäiseltä papilta seuraavalle, mut-

ta kun Temppeli ja siinä ollut Kaikkein

Pyhin hävitettiin v. 70 lausuntatapa hä-

visi, koska enää ei voitu Suurena Sovin-

topäivänä mennä Kaikkein Pyhimpään ja

nimeä ei saanut muualla lausua.

 

Yleensä kaikki heprealaiset nimet tarkoit-

tavat jotakin ja niiden merkitys voidaan

ymmärrettävästi kääntää muillekin kielille.

Esimerkiksi Juudaan kuninkaan, Aasan

nimi merkitsee parantaja, lääkäri. Tai

profeetan ja Israelin tuomarin Shmuelin

(Samuel) nimi tarkoittaa Jumalan kuu-

lema tai Jumala kuulee. Hänen äitinsä

nimi Channa (Hanna) merkitsee armah-

dettu.

 

Jumalan nimi kirjoitetaan neljällä heprea-

laisella kirjaimella יהוה JHVH ja se esiin-

tyy lähes 7000 kertaa Raamatun heprean-

kielisessä osassa eli TaNaKh'ssa, ns.

Vanhassa Testamentissa. Tämä nimi on

heprealaisen verbin הוה hawah "olen,

oleva"eli "tulla joksikin" kausatiivi-

muoto ja merkitsee "Olen läsnäoleva"

(Olen oleva läsnä) tai "saattaa tule-

maan (joksikin)". Hän siis saattaa itsen-

sä tulemaan aina siksi, mikä on tarpeen,

jotta Hänen tarkoituksensa toteutuisivat.

Hänestä tulee muun muassa Luoja, Tuo-

mari, Pelastaja ja Elämän Ylläpitäjä täyt-

tääkseen lupauksensa. Tämä verbi on

sellaisessa kieliopillisessa muodossa,

että se viittaa toimintaan  joka on toteu-

tumassa. Hän siis saattaa itsensä yhä

tulemaan lupaustensa täyttäjäksi.

 

Profeetta Jesaja ennusti Messiaasta:

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika

on meille annettu, jonka hartioilla on

herraus, ja Hänen nimensä on: Ihmeel-

linen Neuvonantaja Väkevä Jumala Ian-

kaikkinen Isä Rauhanruhtinas" (Jes 9:

5). Tästä näemme, että Hän on Jumala.

 

Apostoli Paavali kirjoitti: "joka ei, vaikka

Hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut

saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan

tyhjensi itsensä ja otti orjan (palvelijan)

muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja Hänet

havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihmi-

nen (Fil 2:6,7). Hänen maailmaan tulonsa

ennustettiin jo paratiisissa syntiinlankee-

muksen jälkeen. Hänen syntymänsä ihmi-

seksi ei ollut luonnollinen vaikka Hän tuli

ihmiseksi. Hän luopui jumaluudestaan ja

tuli täysin ihmisten kaltaiseksi.

 

Hänen alustaan ihmiseksi kerrotaan Mat-

teuksen evankeliumissa: "Jeesuksen Kris-

tuksen syntyminen oli näin. Kun hänen

äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huo-

mattiin hänen ennen heidän yhteenmeno-

aan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.

Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli

hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa

häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljä-

tä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin

katso, hänelle ilmestyi unessa Herran en-

keli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika,

älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi;

sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Py-

hästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi

Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa

heidän synneistänsä." Tämä kaikki on ta-

pahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra

on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:

'Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyt-

tää pojan, ja tälle on annettava nimi Imma-

nuel', mikä käännettynä on: Jumala mei-

dän kanssamme. Herättyään unesta Joo-

sef teki, niin kuin Herran enkeli oli käske-

nyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykön-

sä eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän

oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hä-

nelle nimen Jeesus (Matt 1:18-25).

 

Jumala oli tuleva maan päälle ja  profee-

tan ennustamat sanat: "Jumala meidän

kanssamme" (Jes. 7:14), olivat toteutu-

massa.

 

Yleensä Raamatun käännöksissä ei ole

Jeshuan nimeä sen alkuperäisessä, hep-

realaisessa muodossaan. Nimi jonka

enkeli käski antaa hänelle oli hepreaksi

ישוע Jeshua. Tämän nimen merkitys voi-

daan kääntää ja se on: JHVH pelastaa

tai JHVH:n pelastus. Käännöksissä ei

ole mitään käännettävää merkitystä niis-

sä olevalla nimellä Jeesus. Jeshua on siis

JHVH:n lähettämä pelastus, itse JHVH

ihmisenä, Jumala meidän kanssamme.

 

"Näin sanoo JHVH, Israelin Kuningas,

ja sen Lunastaja, JHVH Sebaot: 'Minä

olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen,

ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa'

(Jes 44:6). JHVH on Israelin Kuningas

ja Lunastaja ja Hän sanoo itsestään, että

Hän on ensimmäinen ja viimeinen.

 

"Totisesti, Sinä olet salattu Jumala, Sinä

Israelin Jumala, sinä Vapahtaja. Ilmoitta-

kaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keske-

nänsä - kuka on tämän julistanut hamasta

muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut?

Enkö Minä, JHVH! Paitsi Minua ei ole

yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja

auttavaa jumalaa muuta kuin Minä. Kään-

tykää Minun tyköni ja antakaa pelastaa

itsenne, te maan ääret kaikki, sillä Minä

Olen Jumala, eikä toista ole" (Jes. 44:6,

21,22). Israelin Jumala, ainoa Jumala, on

Vapahtaja. "Sillä Jumala oli Messiaassa

ja sovitti maailman itsensä kanssa..."

(2 Kor. 5:19)

 

Alussa luettuun paratiisissa Jumalan

lausumiin sanoihin sisältyy toinenkin

merkitys kuin vain se, että Messias

olisi syntyvä neitsyestä. Luimme sieltä:

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon

välille ja sinun siemenesi ja hänen sie-

menensä välille; se on polkeva rikki si-

nun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kan-

tapäähän" (1 Moos 3:15)

 

Raamatun esikuvissa Israel on Jumalan

vaimo. Se näkyy monissa profeettojen

teksteissä, esim. Jer 3:20:ssa ja erityises-

ti Hoosean kirjassa, joka lähes kokonai-

suudessaan puhuu tällä tasolla. Noihin

Eedenissä lausuttuihin sanoihin siis si-

sältyi myös se, että koko ihmiskunnan

syntien sovittaja ja lunastaja syntyy

Jumalan "vaimosta", Israelin kansasta.

 

"ovat israelilaisia; heidän on lapseus ja

kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja ju-

malanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat

isät, ja heistä on Messias lihan puoles-

ta, Hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylis-

tetty iankaikkisesti, amen! (Room 9:4,5)

 

Messias on israelilainen lihan puolesta,

sillä hänen äitinsä oli neitsyt Juudan su-

kukunnasta. Messiaan syntyminen ihmi-

seksi tapahtui Beetlehemissä, Juudan

sukukunnalle kuuluvassa kaupungissa,

kuten profeetta Miika oli ennustanut:

"Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka

olet vähäinen olemaan Juudan sukujen

joukossa, sinusta Minulle tulee se, joka

on oleva hallitsija Israelissa, jonka alku-

perä on muinaisuudesta, iankaikkisista

ajoista" (Miika 5:1).

 

Moosekselle Jumala puhui seuraavat

sanat ja nämä tarkoittavat Messiasta:

 

"Sinun keskuudestasi, veljiesi joukos-

ta, JHVH, sinun Jumalasi, herättää si-

nulle profeetan, minun kaltaiseni; hän-

tä kuulkaa. Profeetan minä olen herät-

tävä heille heidän veljiensä keskuudes-

ta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sa-

nani hänen suuhunsa, ja hän puhuu

heille kaikki, mitä minä käsken hänen

puhua. Ja joka ei kuule minun sanoja-

ni, joita hän minun nimessäni puhuu,

hänet minä itse vaadin tilille" (5 Moos.

18:15,18,19).

 

Kun Jeshua eli täällä maan päällä juu-

talaisen kansan keskuudessa, Hän teki

runsaasti ihmetekoja. Hän paransi sai-

raita ja vapautti henkivaltojen sitomia,

teki ruokaihmeitä jne. Hän antoi tämän

saman vallan myös seuraajilleen. Kun

Jeshua oli ristiinnaulittu, haudattu ja

kolmen päivän kuluttua noussut hau-

dasta Hän 40 päivän ajan ilmestyi ope-

tuslapsilleen ja viimein ennen taivaa-

seen nousemistaan Hän antoi lupauk-

sen, että Hän lähettää Pyhän Hengen

ja opetuslapset tullaan voitelemaan

voimalla. Tämä tapahtui Shavuot-juh-

lan (Helluntain) aikana Jerusalemissa.

Siitä lähtien opetuslapset alkoivat toi-

mia täytettynä voimalla ja ihmeitä ja

tunnustekoja alkoi tapahtumaan hei-

dän kättensä kautta.

 

Kun sitten eräänä päivänä tapahtui,

että Pietarin ja Johanneksen toiminnan

kautta rampa nousi jaloilleen ja käveli

normaalisti ja ylisti tästä Jumalaa, he-

rätti se kansassa suurta hämmästystä.

Tämän tähden Pietari selitti kansalle:

 

"Sen nähdessään Pietari rupesi puhu-

maan kansalle ja sanoi: 'Israelin miehet,

mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä

noin katselette, ikäänkuin me omalla voi-

mallamme tai hurskaudellamme olisimme

saaneet hänet kävelemään. Aabrahamin

ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isi-

emme Jumala, on kirkastanut Poikansa

Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja

kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli

päättänyt hänet päästää. Te kielsitte Py-

hän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille

annettaisiin murhamies, mutta elämän

ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on

herättänyt kuolleista, ja me olemme sen

todistajat. Ja uskon kautta hänen ni-

meensä on hänen nimensä vahvistanut

tämän miehen, jonka te näette ja tunnet-

te, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on

hänelle antanut hänen jäsentensä ter-

veyden kaikkien teidän nähtenne. Ja

nyt, veljet, minä tiedän, että te olette

tietämättömyydestä sen tehneet, te niin-

kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta

näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän

oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain

suun kautta, että nimittäin hänen Voidel-

tunsa piti kärsimän. Tehkää siis paran-

nus ja kääntykää, että teidän syntinne

pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat

tulisivat Herran kasvoista ja hän lähet-

täisi hänet, joka on teille edeltämäärät-

ty, Messiaan Jeshuan. Taivaan piti

omistaman hänet niihin aikoihin asti,

jolloin kaikki jälleen kohdallensa asete-

taan, mistä Jumala on ikiajoista saakka

puhunut pyhäin profeettainsa suun

kautta. Sillä Mooses on sanonut: Pro-

feetan, minun kaltaiseni, Herra Juma-

la on teille herättävä veljienne joukos-

ta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän

teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jo-

kainen, joka ei sitä profeettaa kuule,

hävitetään kansasta. Ja kaikki profee-

tat Samuelista alkaen ja kaikki järjes-

tään, jotka puhuneet ovat, ovat myös

ennustaneet näitä päiviä. Te olette pro-

feettain ja sen liiton lapsia, jonka Juma-

la teki meidän isiemme kanssa sanoen

Aabrahamille: Ja sinun siemenessäsi

tulevat siunatuiksi kaikki maan suku-

kunnat. Teille ensiksi Jumala on herät-

tänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siu-

naamaan teitä, kun käännytte itsekukin

pois pahuudestanne'" (Apt 3:12-26).

Jeshua on siis tuo profeetta, jonka Ju-

mala Mooseksenkautta sanoi herättä-

vänsä Israelin kansan joukosta.

 

Seuraava TaNakh'in ennustus  vahvis-

taa, että syntiemme sovittaja, lunasta-

jamme, Golgatalla, Jerusalemin ulkopuo-

lella ristillä verensä vuodattanut ja hen-

kensä antanut Jeshua oli todellakin itse

JHVH lihaan tulleena: "Ja Minä vuoda-

tan Daavidin suvun päälle ja Jerusale-

min asukasten päälle armon ja rukouk-

sen hengen. He katsovat Minuun, jonka

he ovat lävistäneet. Ja he valittavat Hän-

tä, niinkuin valitetaan ainokaista, mureh-

tivat Häntä katkerasti, niinkuin murehdi-

taan katkerasti esikoista" (Sak 12:10).

 

Tässä profeetta ennustaa Messiaan kuo-

lemasta, joka toteutui kun roomalaiset

ristiinnaulitsivat Jeshuan ja siitä miten

juutalainen kansa tulee viimeisinä päivi-

nä katumukseen kun heille selviää, että

kuka oli Hän, jonka he luovuttivat tuon

petomaisen valloittajakansan armoille

tuomittavaksi. Saman 12. luvun edeltä-

vistä jakeista, 1, 4, 5, 7 ja 8 huomaamme,

että tässä puhuu itse JHVH. He katso-

vat siis itse JHVH:aan, valittavat ja mu-

rehtivat Häntä, jonka he antoivat paka-

noille teloitettavaksi.

 

Luemme vielä Jesajan kirjasta: "Minä

olen vannonut itse kauttani, minun

suustani on lähtenyt totuus, peruut-

tamaton sana: Minun edessäni pitää

kaikkien polvien notkistuman, minul-

le jokaisen kielen valansa vannoman"

(Jes 45:23). Koska Jumalan muodos-

taan itsensä tyhjentänyt Jeshua nöy-

ryytti itsensä ja tuli ihmisten kaltaisek-

si ja oli kuuliainen kuolemaan - ristillä

tapahtuneeseen sovituskuolemaan asti,

on Hän se jonka edessä kaikkien polvien

pitää notkistuman. Sentähden onkin Ju-

mala hänet korkealle korottanut ja anta-

nut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä

korkeamman, niin että kaikkien polvien

pitää Jeshuan nimeen notkistuman, se-

kä niitten, jotka taivaissa ovat, että niit-

ten, jotka maan päällä ovat, ja niitten,

jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen

pitää tunnustaman Isän Jumalan kun-

niaksi, että Jeshua Messias on Herra

(Fil 2:9-11)

 

Johannes kirjoittaa Messiaasta Ilmes-

tyskirjassaan ja kuvailee Hänet ylös-

nousemisensa jälkeen taivaaseen

nousseena: "Ja minä käännyin katso-

maan, mikä ääni minulle puhui; ja kään-

tyessäni minä näin seitsemän kultaista

lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskel-

lä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkälie-

peiseen viittaan puetun ja rinnan koh-

dalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja

Hänen päänsä ja hiuksensa olivat val-

koiset niinkuin valkoinen villa, niin

kuin lumi, ja Hänen silmänsä niin kuin

tulen liekki; Hänen jalkansa olivat ah-

jossa hehkuvan, kiiltävän vasken kal-

taiset, ja Hänen äänensä oli niin kuin

paljojen vetten pauhina. Ja Hänellä

oli oikeassa kädessään seitsemän täh-

teä, ja Hänen suustaan lähti kaksiteräi-

nen, terävä miekka, ja Hänen kasvon-

sa olivat niinkuin aurinko, kun se täy-

deltä terältä paistaa. Ja kun minä Hä-

net näin, kaaduin minä kuin kuolleena

Hänen jalkojensa juureen. Ja Hän pani

oikean kätensä minun päälleni sanoen:

'Älä pelkää! Minä Olen Ensimmäinen

ja Viimeinen, ja Minä elän; ja Minä olin

kuollut, ja katso, Minä elän aina ja ian-

kaikkisesti, ja Minulla on kuoleman ja

tuonelan avaimet'" (Ilm 1:12-18).

 

Enää Hän ei siis näytä aivan tavalli-

selta ihmiseltä. Hän tosin on ihmisen

muotoinen, kuten nuo sanat "Ihmisen

Pojan muotoisen" kertovat. Alkuperäi-

sessä merkityksessään sanat בן-אדם

ben-adam, ihmisen poika merkitsevät

yksinkertaisuudessaan ihminen. Hän

אל שדי El Shaddai, Kaikkivaltias Juma-

la, יהוה JHVH, Ensimmäinen ja Viimei-

nen ilmestyi tässä Johannekselle ja

hän sai nähdä Hänet sellaisena kuin

Hän nyt on.

 

Profeetta kirjoittaa: "Ja jokainen, joka

huutaa avuksi JHVH:n nimeä, pelas-

tuu" (Jooel 2:32). Apostoli Shaul eli

Paavali lainaa tätä Jooelin tekstiä ja

kirjoittaa: "Sillä 'jokainen, joka huutaa

avuksi JHVH:n nimeä, pelastuu'"

(Room 10:13)

 

Kauttaaltaan muualla UT:ssa opete-

taan, että Jeshua pelastaa. Mm. Apos-

tolien teoissa kerrotaan Shimonin eli

Pietarin sanoneen: "Eikä ole pelastus-

ta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole

taivaan alla muuta nimeä ihmisille an-

nettu, jossa meidän pitäisi pelastuman"

(Apt 4:12). Asiayhteydestä näemme,

että hän tarkoittaa Jeshua-nimeä (jae

10). Jopa Shaul kirjoittaessaan Timo-

teukselle korostaa pelastusta Jeshuas-

sa: "Siitä syystä minä kärsin kaikki va-

littujen tähden, että hekin saavuttaisi-

vat pelastuksen, joka on Messiaassa

Jeshuassa, ynnä iankaikkisen kirkkau-

den" (2 Tim 2:10).

 

Shaul opettaa, että tulisi huutaa avuk-

si JHVH:n nimeä, mutta toisaalla hän

sanoo pelastuksen olevan Jeshuassa.

Onko tässä nyt ristiriita?

 

Tarkastelemme lähemmin tätä heprea-

laista nimeä, ישוע Jeshua. Siihen sisäl-

tyy merkitys: apu, pelastus. Se näkyy

tämän nimen kolmessa ns. juurikirjai-

messa: ישע jesh'a, apu, pelastus.

 

Tässä nimessä on kaksi osaa: Ensim-

mäisessä osassa on ainoastaan י Jod-

kirjain. Se viittaa Jumalan nimeen יהוה

JHVH. Tämä Jumalan nimi esiintyy

TaNaKh'ssa joko kokonaisena tai

osina:

י

יה

יהו

יהוה

 

Pelkkä י Jod-kirjain esiintyy joissakin

nimissä.

 

Kirjaimet י Jod ja ה He muodostavat sa-

nan יה Jah, Jumala. Se esiintyy myös

useiden Raamatun henkilöiden nimissä.

 

Kirjaimet י Jod, ה He ja ו Vav muodosta-

vat sanan יהו Jahu, ja se esiintyy usei-

den Raamatun henkilöiden nimissä, ku-

ten mm.: Jesha'jahu (Jesaja) ja Jirmeja-

hu (Jeremia).

 

Toisen osan kolme kirjainta: שוע shu'a,

merkitsevät käännettynä: avunhuuto.

 

Kun lausumme nimen ישוע Jeshua, se

merkitsee sen hetkisestä tilastamme riip-

puen joko avunhuutoa: JHVH pelasta

tai kiitosta ja ylistystä siitä, että JHVH

pelastaa. Ristiriitaa ei siis ole, vaan jo-

kainen joka huutaa avuksi JHVH:n ni-

meä, huutaa: Jeshua!

 

Hän ei ole vain Jumalan voitelema ihmi-

nen, Mirjamin (Marian) ja Joosefin poika.

Eikä Hän ole jumaluudessa pienempi ju-

mala, vaan Hän on Jumala, JHVH, joka

eli täällä maan päällä ihmisenä, sovitti ih-

miskunnan synnit ristinkuolemallaan -

sovitti maailman itsensä kanssa (2 Kor.

5:19) ja nousi ylös kuolleista ja palasi tai-

vaisiin. Sieltä Hän on tuleva tämän aika-

kauden päättyessä tuomitsemaan epäus-

koisen maailman ja perustaa iankaikkisen

messiaanisen Valtakunnan, tulevan maa-

ilman, jossa Jumalan maja on ihmisten

keskellä, kuten profeetta Sakarja on en-

nustanut: "Riemuitse ja iloitse, tytär

Siion! Sillä Minä tulen ja asun sinun

keskelläsi, sanoo JHVH" (Sak 2:10).

Tämän profetian esitäyttymys oli kun

Jeshua, Sana tuli lihaksi ja asui kansan-

sa keskuudessa (Joh 1:14; huomaa

myös saman luvun 1. jae).

Nyt Hän on kansansa keskuudessa
Pyhässä Hengessä. "Ja katso, Minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti" (Matt 28:20b). "Sillä missä
kaksi tahi kolme on kokoontunut Minun
nimeeni, siinä Minä olen heidän
keskellänsä." (Matt 18:20).

 

Johannes näki ilmestyksessään edellä

olevan Sakarjan profetian lopputäytty-

myksen ja hän kirjoittaa siitä Ilmestys-

kirjassaan:

 

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistui-

melta sanovan: 'Katso, Jumalan maja ih-

misten keskellä! Ja Hän on asuva heidän

keskellänsä, ja He ovat hänen kansansa,

ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan,

heidän Jumalansa; ja Hän on pyyhkivä

pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä,

eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä mur-

hetta eikä parkua eikä kipua ole enää ole-

va, sillä kaikki entinen on mennyt'" (Ilm.

21:3,4)

 

Ennen ihmiseksi syntymistään Hänen

nimensä oli יהוה JHVH, nyt Hänen ni-

mensä on ישוע Jeshua, JHVH:n pelas-

tus ja tulevassa maailmassa Hänellä on

sitten uusi nimi (Ilm. 3:12).

Hän on ainoa Valtiaamme (Juuda 4).

 

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם

האדון ישוע המשיח אמן

Ylistetty Olet Sinä JHVH Jumalamme,

Maailmankaikkeuden Kuningas,

Herra Jeshua Messias.

 

 

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]