[ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]

 

 

HEPREAN- JA KREIKANKIELIEN NUMEROLLISUUS

 

Vuonna 1855 syntynyt ja vuonna 1942 kuollut

venäläissyntyinen vuonna 1882 U.S.A:aan muuttanut

tri Ivan Panin tutki n. 50 vuoden ajan Raamatun

numerollisuutta. Seuraavassa lyhyt otos hänen

laajasta tutkimuksestaan.

 

Raamatun kirjojen lukumäärä, 66, on 6 x 11 Kun

Raamatun kirjat numeroidaan 1 - 66 on näiden 66

numeron summa 2211, eli 201 x 11, ja tämä luku jakautuu

seuraavasti: Enemmän kuin yhden kirjan 22 kirjoittajalle

kuuluu 946, eli 86 x 11. Muille 44 kirjalle kuuluu 1265, eli

115 x 11. Raamatun 66 kirjasta 21 on kirjeitä. Niiden

numerot ovat 45 - 65. Noiden 66 kirjan summa, 2211,

jakaantuu siten kirjeiden ja ei-kirjeiden kesken näin:

Kirjeillä on 1155, eli 105 x 11, ja ei-kirjeillä on 1056, eli

96 x 11. Moosesta, Daavidia, Jesajaa, Jeremiaa, Hooseaa,

Jooelia ja Danielia lainataan UT:ssa nimenomaan VT:n

kirjoittajina. Heidän kirjojensa summa on 132, eli 12 x 11.

Raamatun kirjoittajien nimien lukuarvojen summa on

7931 = 11 x 7 x 103. 7931 on 721 x 11, ja tekijöiden, 7, 11

ja 103, summa on 121, eli 11 x 11.

 

Raamatun kirjoittajiksi nimetyn 26 kirjoittajan

numerollisten arvojen summa on seitsemän

kerrannainen, samoin kuin yhdentoistakin. Tästä

lukumäärästä VT:n 21 kirjoittajalle (eli 3 seitsemää)

kuuluu 3808, eli 544 seitsemää, ja UT:n kirjoittajille

kuuluu 4123, eli 589 seitsemää. VT:iin kuuluvasta

3808:sta, 2933, eli 419 seitsemää, kuuluu Tooran ja

Profeettojen kirjoittajille, Mooseksesta Malakiaan; ja

875, eli 125 seitsemää, kuuluu Pyhien Kirjoitusten

kirjoittajille, Daavidista Nehemiaan.

 

Seitsemän VT:n kirjoittajaa mainitaan nimeltä UT:ssa,

nimittäin: Mooses, Daavid, Jesaja, Jeremia, Daniel,

Hoosea ja Jooel. Heidän numerollinen arvonsa on 1554,

eli 222 seitsemää. Raamatun kirjoittajista Mooseksen,

joka on listan ensimmäisenä, ja Johanneksen, joka

päättää sen, numerolliset arvot, 345 ja 1069, ovat

yhteensä 1414, eli 202 seitsemää. Koska yhden ainoan

kirjaimen vaihtaminen kreikan- tai hepreankielisessä

sanassa muuttaa sanan numerollisen arvon, nähdään,

että Raamatun kirjoittajien nimet, sellaisina kuin ne meillä

nyt ovat, ovat niiksi aiotut.

 

Messias Jeshua syntyi vuonna 3999 laskettuna

Aadamin luomisesta. Hän nöyryytti itsensä ja tuli lihaksi

(Fil 2:6,7) pelastaakseen koko maailman - kreikkalaisten,

so. pakanain aakkosten kertomana, sillä 3999 on

kreikkalaisten aakkosten numerollinen arvo. Kun

vähennetään Egyptistä lähdön vuosiluku 2537,

ristiinnaulitsemisvuodesta, 4032, saadaan erotukseksi

1495 vuotta. Tämä 'lain aika', 1495 vuotta, on

heprealaisten aakkosten numerollinen arvo.

 

Seuraavassa esimerkki Raamatun tekstin tutkimisesta

numerollisesti hepreankielisestä tekstistä:

 

1Mooseksen kirja 1:1:

בראשית (B'reshit) Alussa 913 = (400+10+300+1+200+2)
ברא (baraa) loi 203 = (1+200+2)
אלהים (Elohim) Jumala 86 = (40+10+5+30+1)
את (et, akkusat.) 401 = (400+1)
השמים (haShamaim) taivaan 395 = (40+10+40+300+5)
ואת (v'et) ja 407 = (400+1+6)
הארץ (haArets) maan 296 = (90+200+1+5)

 

Jakeeseen on kätketty luku 7 monilla tavoilla ja se on

löydettävissä matemaattisina kuvioina mm. seuraavasti:

1. Sanojen Jumala, taivas ja maa lukuarvo on 777.

777 = 111 x 7
2. Ainoan verbin lukuarvo on 203. 203 = 29 x 7
3. Ensimmäinen, viimeinen ja kaksi keskimmäistä kirjainta

antavat lukuarvon 133 (2+90+40+1). 133 = 19 x 7
4. Kaikkien sanojen ensimmäisten ja viimeisten kirjaimien

lukuarvojen summa on 1393 (2+400+2+1+1+40+1+400+

5+40+6+400+5+90). 1393 = 199 x 7
5. Ensimmäisen ja viimeisen sanan ensimmäisten ja

viimeisten kirjaimien lukuarvojen summa on 497

(2+400+5+90). 497 = 71 x 7
6. Ensimmäisen ja viimeisen sanan viimeiset kirjaimet

antavat lukuarvon 490 (400+90). 490 = 70 x 7
7. Heprealaisten sanojen lukumäärä on 7. 7
8. Näiden heprealaisten sanojen kirjaimien lukumäärä

on 28. 28 = 4 x 7
9. Lauseen kolme ensimmäistä sanaa sisältävät subjektin

ja predikaatin. Näiden kolmen sanan kirjaimien

lukumäärä on 14. 14 = 2 x 7
10. Neljä viimeistä sanaa sisältävät objektin. Näissä

sanoissa on 14 kirjainta. 14 = 2 x 7
11. Jakeessa on kolme johtavaa sanaa: Jumala, taivas ja

maa. Näissä on 14 kirjainta. 14 = 2 x 7

 

Tämän tyyppisiä lukuun 7 pohjautuvia lukukuvioita on

kaikkialla Raamatussa, sekä yksittäisissä lauseissa että

laajemmissa kokonaisuuksissa. Mitä enemmän otetaan

mukaan lauseita sitä enemmän saadaan lukuun 7

pohjautuvia lukukuvioita. Seitsenjärjestelmän lisäksi

Ivan Panin osoittaa tässä Raamatun ensimmäisessä

jakeessa olevan myös 4:n, 37:n ja 73:n järjestelmät.

Numero 4:n järjestelmästä on 16 näyttöä, 37:stä 14 ja

73:sta 7 näyttöä. Numerolliset järjestelmät muodostavat

läpi Raamatun harmonisen mallikuvioinnin. Tätä voidaan

verrata vaikkapa saman kuvion toistumiseen pitsiä

virkattaessa.

 

Samalla tavalla voidaan tutkia koko Raamattua, siis

myös pois jätettyjä tai lisättyjä kohtia Raamatussa.

Numerojärjestelmiä voidaan käyttää hyväksi

tarkistettaessa, kuuluvatko kiistanalaiset kohdat

Raamattuun vai eivät. Jumalan tekstissä järjestelmiä

muodostuu, ihmisten tekstissä ei.

 

Panin on kiistattomasti osoittanut, että Raamattu ei voi

olla ihmisen kirjoittama. "Raamatun numerollisuuden on

suunnitellut yli kaiken yltävä Matemaattinen Äly,

Luonnon Matemaattinen Kirjailija", kuten Panin on

todennut. Hän jatkaa: "Vain ne, jotka kieltävät Älyllisen

Maailman Luojan olemassaolon yleensä ja ne, jotka

kiistävät sellaisen Luojan tällä tavoin kirjoittavan kirjaa,

voivat torjua tämän selityksen näistä selittämättömistä

ilmiöistä. Mutta tosiasioiden ja logiigan kaikkein

alkeellisimpien lakien kieltäminen on leimautumista

mieleltään, ei järjelliseksi, vaan järjettömäksi."

 

 

Moshe Zew

 

 

 

[ Alkuun ] [ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]