[ Sisällys ]


HEPREANKIELEN TUTKIMUSTAPOJA


Tässä tutustumme kolmeen tapaan tutkia hepreankielisiä tekstejä:
1. GYMtRYA
GEMATRIA, 2. NWtRYQWn NOTARIKON ja 3. TMWRH TEMURA.

 

GEMATRIA - HEPREANKIELEN NUMEROLLISUUS

Raamatun alkutekstejä, jotka ovat kirjoitetut pääasiassa hepreaksi ja kreikaksi voidaan tutkia numerollisesti. Kummassakin kielessä kirjainmerkeillä on lukuarvot. Alkukielen sanalle voidaan laskea lukuarvo laskemalla yhteen kirjainten lukuarvojen summa. Lauseen lukuarvo saadaan laskemalla sanojen lukuarvot yhteen. Numerollista tutkimista kutsutaan hepreassa gematriaksi, tarkemmin gematrioiksi, koska tutkimustapoja on lukuisia erilaisia. Sana gematria tulee kreikan sanasta 'geometria'. Juutalaisuudessa tutkimista gematrisin menetelmin kutsutaan 'viisauden jälkiruuaksi'. Se oli tunnettu jo Aleksanteri Suuren aikana.

Nykyään juutalaisten parissa sitä käyttävät kabbalistit, mutta jo varhaiskristillisissä kirjoituksissa on tavattu gematriaa. Tämä tulkintatapa perustuu Salomonin Viisauskirjan 11:22 jakeeseen, jossa sanotaan, että "Jumala on valmistanut kaiken mitan, lukujen ja painon mukaan". Raamatun - heprean- ja kreikankielen - numerollisuudet ovat olleet olemassa jo ennenkuin kukaan ihminen oli edes tiennyt sellaisista. Se ei ole kabbalistien eikä maagikkojen rakentama menetelmä, mutta myös he ovat sen löytäneet ja käyttävät omiin tarkoituksiinsa. Raamatun matemaattisuus ja gematriset menetelmät ovat Jumalan rakentamia. Nimi YSWa JESHUA, sanat LSWn kieli; puhe; puhuttu kieli ja MsPWR numerointi ovat lukuarvoiltaan 386, samoin myös XYRWp Tziruph (Temuran taulukko). (Ks. Hepreankielen aakkoset ja niiden lukuarvot). Esimerkki gematriasta löytyy Raamatussa Ilmestyskirjassa mainitusta pedon luvusta: 'Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi' (Ilm 13:18). Todennäköisimmin luku tarkoittaa henkilöä, joka johtaa saatanan sekä langenneen ihmisen yhteistä kapinaa Jumalaa ja Messiasta vastaan. Eri aikakausina sitä on tulkittu monilla eri tavoilla. Esimerkiksi erään tulkinnan mukaan kysymyksessä olisi ollut keisari Nero, jonka nimi kirjoitetaan hepreaksi: NRWn QsR Neron Caesar.

Gematriaa ei pidä sekoittaa nykyään muodissa olevaan numerologiaan, vaikka kummassakin on paljon yhteistä. Numerologiassa mm. päätellään henkilöiden syntymäajoista heidän luonnettaan ja laaditaan ennustuksia. Mutta kun tiedetään, että käytössä oleva kristillinen kalenteri on virheellinen - Jeshua syntyi 4-7 vuotta aikaisemmin kuin mikä on ko. kalenterin lähtökohta ja vuosi nolla (0) puuttuu kokonaan - niin kyseinen menetelmä menettää perustansa ja sen antamat tulokset ovat lähinnä arveluttavia. Gematriat taas ovat käyttökelpoisia apuvälineitä, kun tutkitaan esim. erilaisia tulkintoja Raamatun teksteistä.

Seuraavat tavat ovat yleisimmät:

1. Verrataan sanoja tai lauseita, joiden lukuarvo on sama, kun on laskettu aakkosten lukuarvot yhteen, esim. GBWRH voima; rohkeus (3 + 2 + 6 + 200 + 5) = 216 = ARYH leijona (1 + 200 + 10 + 5).

2. Vähennetään kirjaimen lukuarvosta sadat ja kymmenet pois (4 = T ; 2 = K). Esim. BYT talo; asunto; Jerusalemin Temppeli on lukuarvoltaan 412 (B = 2; Y = 10; T = 400) tavallisella tavalla laskettuna. Tässä tapauksessa lukuarvot ovat B = 2; Y = 1; T = 4 eli sana BYT on lukuarvoltaan 7, kuten myös BH hänessä (fem.). 1Kr 3:16: "...te olette Jumalan temppeli...", vrt. Jh 2:21: "Hän puhui ruumiinsa temppelistä" ja 1Kr 12:27: "te olette Messiaan ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä". Kun Raamatussa seurakuntaa kuvataan morsiameksi ja vaimoksi (esim. Ilm 21:9), niin tässä esiintyvä feminiinimuoto on kuvaava.

3. Kirjainten lukuarvot, niiden neliöjuuren mukaan lasketaan yhteen ja verrataan sanoihin ja lauseisiin joilla on sama lukuarvo. Esim. YHWH JHWH = 102 + 52 + 62 + 52 = 186. Sama lukuarvo on myös seuraavilla: MQWm paikka; tila; asema (40 + 100 + 6 + 40) ja aL-HKsA Valtaistuimella (70 + 30 + 5 + 20 + 60 + 1).

4. Aakkosen lukuarvo määräytyy sen lukuarvon matemaattisesta sarjasta. Esim. sana hY elävä: kirjain h on lukuarvoltaan 8 ja Y on lukuarvoltaan 10, eli matemaattisten sarjojen mukaan lukuarvot ovat: h = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 36 ja Y = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 55 eli yhteensä (36 + 55) 91, joka on sanan HALHYm Jumala lukuarvo.

5. MLWY täyttö. Aakkosen lukuarvo määräytyy niiden aakkosten summasta, joista sen nimi muodostuu (BY"T = 412; DL"T = 434; YW"D = 20). Kirjaimilla H ja W on erilaisia "täyttöjä" - HW, HH, HA ja WW, WAW, WYW; (alef -"täyttö", he -"täyttö" tai jod -"täyttö). Tällä tavalla saadaan neljä erilaista "täyttöä" sanalle YHWH JHWH, joka on Jumalan nimi. "Täyttö" YWD, HA, WAW, HA = 45, gematriassa ADm Adam; YWD, HH, WW, HH = 52, gematriassa Bn Poika; YWD, HY, WAW, HY = 63, gematriassa s"G, AhD HMH He ovat Yksi sekä YWD, HY, WYW, HY = 72, gematriassa a"B, Y + YH + YHW + YHWH J + JH + JHW + JHWH, YHWH ALHY JHWH Jumala, HYH HWH WYHYH oli, on ja on tuleva. Numerot 7-2 SBaH SNYm seitsemän, kaksi ovat lukuarvoltaan 777. Toinen tapa on "täytetty täyttö"; aakkosen lukuarvo määräytyy niiden aakkosten "täytetystä" summasta, joista sen nimi muodostuu (B : Y " T = 838; D : L " T = 914; Y : W " D = 466). Kolmas tapa on "vajaa täyttö", jossa aakkosen nimestä otetaan ensimmäinen aakkonen pois (Y on WD = 10; SDY Jumala Kaikkivaltias on Yn, LT ja WD = 500, SR Hallitsija).

6. Sanan tai lauseen lukuarvo kirjoitetaan kirjaimin, ja lukua verrataan toisiin saman lukuarvon antaviin sanoihin. Esimerkiksi seuraavat sanat ovat lukuarvoltaan 102: Bn-HADm Ihmisen Poika, ALHYNW Jumalamme, HWA MLk Hän on Kuningas, HWA LKn Hän on teille ja BaL aviomies. Luku 102 kirjaimin kirjoitettuna MAH WSNYm satakaksi on lukuarvoltaan 452, kuten myös HADWn YSWa Herra Jeshua tai YSWa HADWn Jeshua on Herra, YSWa MYHWH Jeshua JHWH:sta ja YSWa ALHYk Jeshua Jumalasi. Luku 102 kirjaimin kirjoitettuna MAH WSNYm satakaksi on lukuarvoltaan 1012, kun mem-sofit-kirjaimen ( m ) lukuarvo huomioidaan, samoin seuraavan: MAT ALHYm Mn-HSMYm taivaasta Jumalan luota.

7. Sanan tai lauseen lukuarvo kirjoitetaan kirjaimin numeroittain, ja lukua verrataan toisiin saman lukuarvon antaviin sanoihin. Esimerkiksi seuraavat sanat ovat lukuarvoiltaan 761: YSWa HWA HMSYh Jeshua on Messias ja ASR-HMH LW LA QBLHW Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan (Jh 1:11). Luku 761 numeroittain kirjoitettuna SBaH SSH AhD seitsemän, kuusi, yksi on lukuarvoltaan 995, kuten myös HWA XLm HALHYm HNaLm WBKWR KL-NBRA Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa (Kol 1:15).

 

NOTARIKON

NWtRYQWn Notarikon on johdettu latinankielisestä sanasta notarius, ja tarkoittaa sanojen etukirjaimiin tai viimeisiin kirjaimiin perustuvaa lyhentein kirjoittamista tai tulkitsemista.

Jeshuan ristillä oli päällekirjoitus vanhalla heprean kielellä (Jh 19:19): YSWa HNXRY WMLk HYHWDYm Jeshua Nasaretilainen Juutalaisten Kuningas. Ensimmäisistä kirjaimista muodostuu Jumalan nimi: YHWH JHWH.

MY YaLH-LNW HSMYMH kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen? (5Ms 30:12, vrt. Rm 10:6) Viimeisistä kirjaimista muodostuu nimi YHWH JHWH.

Paratiisi on hepreaksi Gn-aDn ja sen kirjaimet ovat alkukirjaimet sanoista GWp ruumis, NPS sielu, aD iankaikkisuus, DaT tieto, NKWn totuudellinen, oikea.

Gematriassa sana NWtRYQWn Notarikon ja MAYR aYNYm selventävä, silmiä avaava ovat tavallisella laskutavalla lukuarvoiltaan 431. Kun huomioidaan sofit-nun-kirjain ( n ) on sana NWtRYQWn Notarikon ja TWRT-HsWD kabbala lukuarvoiltaan 1081. Täytetyin kirjaimin N:W:t:R:Y:Q:W:n Notarikon ja BTWRT HMSYh Messiaan opissa ovat lukuarvoiltaan 1371. Täytetyin kirjaimin sofit-nun-kirjain huomioituna ovat N:W:t:R:Y:Q:W:n Notarikon ja S:B:T:Y L:A:Y:T:N:W elpyä lukuarvoiltaan 1927.

Sanan NWtRYQWn Notarikon kirjaimista Temuran taulukko ATBS antaa kirjainyhdistelmän tPNGMDPt joka on lukuarvoltaan 275, kuten myös sana: DBR AL LBW ajatella, miettiä, aRH paljastaa ja BGYMtRYA gematriassa. Täytetyin kirjaimin kirjainyhdistelmä t:P:N:G:M:D:P:t sekä YSMaW HGWYm WYSMhW WYHLLW AT-DBR YHWH WYAMYNW sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat (Apt 13:48) ovat lukuarvoiltaan 1703.

Sanan NWtRYQWn Notarikon kirjaimista Temuran taulukko ALBT antaa kirjainyhdistelmän YXsDNHXY joka on lukuarvoltaan 319, kuten myös sanat: DYSH puinti (myös asian). Täytetyin kirjaimin kirjainyhdistelmä Y:X:s:D:N:H:X:Y sekä NThNWT analyyttisyys ovat lukuarvoiltaan 914.

 

TEMURA

TMWRH Temura tarkoittaa korvaamista, muutosta, paikanvaihtoa. Hepreankielen 22:sta aakkosesta laadituilla taulukoilla tulkitaan tekstiä. Taulukoita kutsutaan nimellä XYRWp Tziruf (sanan lukuarvo 386 on sama kuin nimen YSWa Jeshua lukuarvo). Kirjaimia vaihtamalla muodostuu kirjainyhdistelmiä, joista voi mahdollisesti muodostaa sanoja tai tutkia yhdistelmää gematrisesti.

Seuraavassa esimerkki taulukosta, jota kutsutaan nimellä ATBS:

K Y t h Z W H D G B A
L M N s a P X Q R S T

Kirjaimet nimestä YSWa Jeshua muodostavat kirjainyhdistelmän MBPZ jonka kirjainten summa on 129. Seuraavien lukuarvot ovat samat: HWA YHWH HALHYm Hän on JHWH Jumala ja H:W:A Hän.

Jeremia 25:26:ssa mainitun kuninkaan nimi SSk Sheshakh (suom. Raamatussa Seesak), antaa ylläolevan taulukon mukaan nimen BBL Baabel.

Seuraavaa taulukkoa kutsutaan nimellä ALBT:

K Y t h Z W H D G B A
M N s a P X Q R S T L

Kirjaimet nimestä YSWa Jeshua muodostavat kirjainyhdistelmän hXGN jonka kirjainten summa on 151. Seuraavan lukuarvo on sama: YHWH ALHYm YHWH AhD JHWH Jumala JHWH on yksi.

Gematriassa sana TMWRH Temura ja HALHYm Jumala, NAm sanoo, AMRTY Minä sanoin ja XRYk LQRA täytyy lukea ovat tavallisella laskutavalla lukuarvoiltaan 651. Täytetyin kirjaimin T:M:W:R:H Temura ja hTWm sinetöity; suljettu; lukittu, HTBARWT selviäminen ja HNNY MWRYak katso, ilmoitan sinulle (Dn 8:19) ovat lukuarvoiltaan 1014.

Sanan TMWRH Temura kirjaimista Temuran taulukko ATBS antaa kirjainyhdistelmän AYPGX joka on lukuarvoltaan 184, kuten myös sanat: NXMD limittyä, yhdistyä ja BMQBYL rinnakkain. Täytetyin kirjaimin kirjainyhdistelmä A:Y:P:G:X sekä MLWn GYMtRYA gematrinen sanakirja ja KY Am-NDBR BsWD sillä me puhumme salattuja ovat lukuarvoiltaan 399.

Sanan TMWRH Temura kirjaimista Temuran taulukko tbla ALBT antaa kirjainyhdistelmän BKXDQ joka on lukuarvoltaan 216, kuten myös sana: HAYR valaista, kuv. selvittää, selittää. Täytetyin kirjaimin kirjainyhdistelmä B:K:X:D:Q sekä RhMY YSWa NKMRW WYGa BaYNYHm Jeshuan tuli heitä sääli, ja Hän kosketti heidän silmiänsä (Mt 20:34) ja M:H - A:T:H R:A:H mitä sinä näet? ovat lukuarvoiltaan 1236.

Moshe Zew


[ Alkuun ] [ Sisällys ]