[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

1. LAMMASPORTTI (Neh. 3:1,2)

 

(1) Ylimmäinen pappi אלישיב Eljasib (Jumala asettaa

entiselleen tai kostaa) ja hänen veljensä, papit, nousivat

ja rakensivat שער הצאן Lammasportin, jonka he pyhittivät

ja דלתתיו jonka ovet he asettivat paikoilleen, edelleen

מגדל המאה Hammea-torniin (sadan-torni) asti, jonka

he pyhittivät, ja edelleen מגדל חננאל Hananelin-torniin

(Jumala on armollinen-torni) asti.

 

Lammasportin uudelleen rakennus on esikuvallista puhetta

Jumalan seurakunnan uudelleen rakentamisesta. שער הצאן

Lammasportti, ריתוק liittäminen, lähentäminen ja להתמזג

yhdentyä ovat lukuarvoiltaan 716.

 

שער הצאן Lammasportti ("täytetyin kirjaimin") ja

היהודים והיונים  juutalaiset ja kreikkalaiset (suuret

numerot) ovat lukuarvoiltaan 1327.

 

Uskovat ovat lampaita (Joh. 10:1-16; 21:15,17), jotka kuiten-

kin nyt ovat pääasiassa hajoitettuina eri kirkkokuntiin,

lahkoihin ja ryhmiin, eikä vain opillisten eroavaisuuksien

vuoksi, vaan myös kansallisuuksien mukaan, kuten saamme

havaita ympäri maailmaa, juutalaisilla on omat seurakuntansa,

ja niin on myös pakanoilla omansa.

 

Koska yksikään tällaisten jakoperusteiden tuloksena

syntynyt kirkkokunta tai niin sanottu seurakunta ei ole

raamatullinen seurakunta on Jumalan Seurakunta kokonaan

uudelleen rakennettava.

 

Seurakunnassa ei ole eroitusta juutalaisen ja ei-juutalaisen

välillä. "Te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Messi-

aassa Jeshuassa. Sillä kaikki te, jotka olette Messiaaseen

kastetut, olette Messiaan päällenne pukeneet. Ei ole tässä

juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole

miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Messiaassa

Jeshuassa" (Gal. 3:26-28). "Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä

juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta,

ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja

kaikissa on Messias" (Kol. 3:11).

 

Messias on juutalaisten uskovien ja pakanauskovien Paimen.

Jeshua sanoi juutalaisille opetuslapsilleen: "Minulla on myös

muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä

tulee Minun johdattaa, ja ne saavat kuulla Minun ääneni, ja

on oleva yksi lauma ja Yksi Paimen" (Joh. 10:16). Ei ole oleva

erikseen seurakuntaa juutalaisille ja erikseen pakanoille, vaan

kullakin paikkakunnalla on oleva yksi seurakunta riippumatta

uskovien syntyperästä.

 

Ylimmäisen papin nimi Eljasib, ilmoittaa meille, että Jumala

johtaa seurakunnan ennalleen asettamisen. Se ei ole kenen-

kään yksityisen ihmisen tai ryhmän työ. Jeshuan työtovereina

(2 Kor. 6:1) Jumala tulee siinä työssä käyttämään apostoleita,

profeettoja, evankelistoja, paimenia ja opettajia (Ef. 4:11) ja

koko seurakuntaa, ja "Hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi"

(Hepr. 2:11).

 

Nimi אלישיב Eljasib ja sanat חמשה voideltu, השליח

apostoli ja הגשמה toimeenpano, toteuttaminen ovat luku-

arvoiltaan 353.

 

אלישיב Eljasib ("täytetyin kirjaimin") ja

הוא יטבל ברוח הקדש ובאש Hän kastaa Pyhässä Hengessä

ja tulessa ovat lukuarvoiltaan 997. Se tulee tapahtumaan

maailmanlaajuisesti Jumalan Pyhällä Hengellä voitelemien

palvelijoiden kautta ja sen seurauksena jokaiselle sellaiselle

paikkakunnalle, jossa on uskovia tulee muodostumaan

alkuperäisen mallin mukainen Seurakunta.

 

Portin ovet puhuvat meille Jeshuasta, Hän sanoi: "Totisesti,

totisesti Minä sanon teille: Minä olen lammasten ovi...Minä

olen ovi; jos joku Minun kauttani menee sisälle, niin hän

pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä

laitumen" (Joh. 10:7,9).

 

Sanat דלתתיו sen ovet, יהוה הוא באדון ישוע המשיח

JHVH on Herrassa Jeshuassa Messiaassa ja

קראו שמו עמנואל Häntä on kutsuttava nimellään Immanuel

(suom. käänn.: "tälle on annettava nimi Immanuel" Matt. 1:23)

ovat lukuarvoiltaan 850.

 

Sanat דלתתיו sen ovet ("täytetyin kirjaimin") ja

הנני-בא ושכנתי בתוכך Minä tulen ja asun sinun

keskelläsi (Sak. 2:10) ovat lukuarvoiltaan 1352.

Jumalan nimen יהוה JHVH lukuarvon 26 ja sanan בן Poika

lukuarvon 52 kertolaskun tulo on 1352 (26 x 52).

 

Ennalleen asetetun seurakunnan Paimen on Herra Jeshua

Messias, Hän sanoo: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille:

joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne

muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta

sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa,

ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat

lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki

omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat

häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne

eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne

vierasten ääntä" (Joh. 10:1-5).

 

Myös Jeshuan kehoitus: "Menkää ahtaasta portista sisälle"

(Matt. 7:13) gematrisesti tutkimalla vahvistaa, että tie pelas-

tukseen ja seurakuntaan on auki vain Hänen nimessään.

Sanat באו בפתח הצר menkää ahtaasta portista sisälle ja

lause: בשם האדון ישוע Herran Jeshuan nimessä (Kol. 3:17)

ovat kumpikin lukuarvoltaan 794.

 

מגדל המאה Hammea-torni eli Sadan torni kertoo ensik-

sikin sen, että Jumalan tahto on, että täydellä sydämellä

seuraamme Häntä. Sanat מגדל המאה Sadan torni, נזדלזל

alentaa itsensä; tulla halveksituksi ja צלוב ristiinnaulittu

ovat lukuarvoiltaan 128. Jeshua sanoi: "Jos joku tahtoo

Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon

ristinsä ja seuratkoon Minua. Sillä joka tahtoo pelastaa

elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä

Minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä

se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko

maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi

ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää Minua

ja Minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä

sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun

Hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa"

(Mark. 8:34-38, vrt. Matt. 16:24-28, Luuk. 9:23-27). "Joka

rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin Minua,

se ei ole Minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa

taikka tytärtänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle

sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minua, se ei ole

Minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja

joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän löytää sen"

(Matt. 10:37-39). "Totisesti Minä sanon teille: ei ole

ketään, joka Minun tähteni ja evankeliumin tähden on

luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai

isästä tai lapsista tai pellosta, ja joka ei saisi satakertai-

sesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä

ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa

maailmassa iankaikkista elämää" (Mark. 10:29,30; ks.

myös Kalaportti: Mesullam, Berekjan poika, joka oli

Mesesabelin poika). Uskoon tulo on monille maksanut

kerrotun hinnan, mutta myös kirkkokunnasta lähtö tulee

monille maksamaan saman. Jeshuan lupaukseen sisältyy

myös sen korvaaminen satakertaisesti. Useille se on

kuitenkin oleva niin suuri este, etteivät he halua lähteä,

vaan jäävät Baabeliin.

 

Toiseksi Sadan-torni kertoo, että seurakunnassa opetus on

Raamatullista ja antaa parhaan mahdollisen - satakertaisen -

sadon (Luuk. 8:8). Sen seurauksena uskovat kasvavat

täyteen miehuuteen Messiaan tuntemisessa (Ef. 4:12).

 

Profeetta Jeremia ennusti, että Jerusalem rakennetaan

jälleen Hananelin-tornista Kulmaporttiin asti eli koko

pohjoissivu (Jer. 31:38, Sak. 14:10). Pohjoissivun raken-

taminen on erittäin tärkeää, koska Raamatun esikuvissa

pohjoinen hengellisessä merkityksessä kuvaa kymmentä

kirkkokuntaa. Esikuvan pohjana on Israelin jakautuminen

pohjoisvaltioon, joka koostui kymmenestä sukukunnasta

ja eteläiseen, joka koostui Juudan ja Benjaminin sukukun-

nasta. Historia kertoo, että pohjoisen valtion kuninkaista

ei yksikään palvellut Herraa. Valtakuntien jälleenyhtymisen

estämiseksi kuningas Jerobeam pystytti pyhäkön Beeteliin,

rakensi uhrikukkuloita sekä alttareita ja "teki papeiksi

kaikenkaltaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä" (1 Kun.

12:31). Hän teetti myös kaksi kultaista vasikkaa, toisen

Beeteliin ja toisen Daaniin ja käski kansan palvella niitä

(12:26-33). Pakanallinen epäjumalanpalvelus vakiintui

valtion uskonnoksi (16:29-34). Ahabin foinikialaisen

vaimon, Iisebelin, kautta tuli maahan Baalin ja Astarten

palvonta ja Samariaan rakennettiin epäjumalantemppeli.

 

Tämä sama on tapahtunut kristillisyydessä. Sanat 'kristitty'

ja 'kristillisyys' ovat kreikkalaiset vastineet heprealaisille

sanoille 'messiaaninen' ja 'messiaanisuus' ja ne alun perin

tarkoittivat henkilöä ja suuntaa joka seurasi Messiasta,

Jeshuaa. Nyt ns. kristillisyys on muuttunut todellisuudessa

antikristillisyydeksi. Jeshua ei enää ole ylin auktoriteetti,

vaan kirkkoisien opetukset ja perinnäissäännöt ovat

syrjäyttäneet Hänet. Luopiokristillisyydessä sen pääksi

asetettua paavia jopa kutsutaan 'Jumalan Pojan sijaiseksi'

maan päällä. Sellaista arvonimeä ei Raamattu tunne, mutta

nimityksen 'antikristus', jonka heprealainen vastine on

'valhemessias' Raamattu tuntee, ja se antikristillisen

kristikunnan pää, paavi on. Uudelleen rakennettaessa

Jumalan Seurakuntaa on tärkeää tehdä selvä raja luopio-

uskonnollisuuden ja todellisen Jumalan palveluksen välille.

Yhtä tärkeää on muistaa, että kirkkokunnissa on myös

todellisia uskovia. Jumalan tahto on, että heitä kohtaan

ollaan armollisia, ja rakkaudella varoitetaan ja kutsutaan

heitä lähtemään ulos. Ehkä heidänkin kohdallaan tulee

todeksi sanat jotka ovat lukuarvoiltaan samat kuin

מגדל-חננאל Hananel-torni ("täytetyin kirjaimin"; 1486):

בקשו את-יהוה אלהים etsivät JHVH:a Jumalaansa

(suuret numerot) ja יבאו אל-עיר ירושלים he tulivat

Jerusalemiin (suuret numerot), kaupunkiin joka on

seurakunnan esikuva.

 

(2) Heistä eteenpäin rakensivat אנשי ירחו Jerikon

miehet; ja näistä eteenpäin rakensi זכור Sakkur

(muistettu, maineikas), אמרי Imrin (puhelias,

vuolassanainen; ylevä) poika.

 

Jerikon miehet, joukko Kooreksen aikana Baabelin

pakkosiirtolaisuudesta palanneita jerikolaisia (Esra 2:34;

Neh. 7:36), ovat esimerkkinä siitä miten kirkkokunnista

lähteneet uskovat päättäväisesti tarttuvat työhön

seurakunnan ennalleen asettamiseksi.

 

אנשי ירחו  Jerikon miehet, רצון-ברזל luja, päättäväi-

syys, tahto ja בכל לבבו מאדו ונפשו koko sydämestään,

mielestään ja sielustaan ovat lukuarvoiltaan 585.

 

אנשי ירחו Jerikon miehet ("täytetyin kirjaimin") ja

יצא ידי חובה suorittaa velvollisuutensa ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1557. Jerikon kaupunki

on Benjaminin sukukunnan alueella, eli Jerikon miehet

olivat benjaminilaisia, ja kukin heistä voi sanoa:

בן-ימיני אני minä olen benjaminilainen ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain). Nämä sanat ovat

myös lukuarvoltaan 1557.

 

Sakkur, Imrin poika, on esimerkki miehistä, jotka ovat

sopivia tällaiseen työhön. Tunnetut, hyvämaineiset ja

hyvän puhetaidon omaavat ovat tärkeitä seurakunnan

rakentamisessa.

 

Nimi זכור Sakkur; jokainen miehenpuoli, miehet,

רכוז kokoaminen, yhdistäminen ja כרוז kirjallinen /

suullinen julistus / ilmoitus; airut; kuuluttaja; lentolehti

kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä ja näin

ollen niiden lukuarvotkin ovat samat, 233.

 

Nimi זכור Sakkur; jokainen miehenpuoli, miehet

("täytetyin kirjaimin"), העדים todistajat (suuret numerot)

ja הכרזה julistaminen, julistus, kuulutus ovat lukuar-

voiltaan 689.

 

Nimi בן-אמרי Imrin poika sekä sanat וירא-אלהים

Jumalaa pelkäävä ja פעולה tehtävä, teko, toiminta, työ,

suoritus; toimitus, toimenpide ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 303.

 

Nimi בן-אמרי Imrin poika (suuret numerot) sekä sanat

הוא הגדול במלכות השמים hän on suuri Taivasten

Valtakunnassa (vrt. Matt. 5:19), לקרא אל-כל-ישראל

saarnaa koko Israelille, גשר rakentaa silta, yhdistää

("täytetyin kirjaimin"), יחסי-גומלין keskinäinen suhde,

vuorovaikutus ("täytetyin kirjaimin"), ענו בפניהם

puhuvat rohkeasti heille, אחוב tiedonanto ("täytetyin

kirjaimin") ja מינאם puhe, esitelmä ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 953.

 

Nimi בן-אמרי Imrin poika ("täytetyin kirjaimin") ja

sanat תפקודיים toiminnalliset ("täytetyin kirjaimin"),

לפי-סדר järjestelmällisesti ("täytetyin kirjaimin") ja

דיואן kirjailijan tuotanto ovat lukuarvoiltaan 1239.

 

Nimi בן-אמרי Imrin poika ("täytetyin kirjaimin" huo-

mioiden sofit-kirjain) ja sanat אדם נמרץ  peräänanta-

maton ja רצון-ברזל luja, päättäväisyys, tahto ovat

lukuarvoiltaan 1795.

 

Nimi זכור בן-אמרי Sakkur, Imrin poika ja

הפגשה kutsuminen yhteen, kohtaamisen järjestä-

minen ovat lukuarvoiltaan 536.

 

Nimi זכור בן-אמרי Sakkur, Imrin poika (suuret nu-

merot) ja כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה

sillä hän on hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja

uskoa ovat lukuarvoiltaan 1186.

 

(Lisää "Lammasporttiin" liittyvästä:

Lindeman: "Yksi ruumis - yksi seurakunta" ja

"Yksi seurakunta Suomessa" sekä

Nee: "Paikallisseurakuntien järjestäminen").

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]