[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

2. KALAPORTTI (Neh. 3:3-5)

 

(3) Ja שאר הדגים Kalaportin rakensivat הסנאה

senaalaiset (סנאה orjantappurainen); he kattoivat

sen ja asettivat paikoilleen דלתתיו sen ovet, מנעוליו

teljet ja בריחיו salvat.

 

Jeshua sanoi opetuslapsilleen: "Seuratkaa Minua, niin Minä

teen teistä ihmisten kalastajia" (Matt. 4:19; Mark. 1:17). Evan-

keliumin julistus on kalastamista.

 

Sana שאר הדגים Kalaportti on lukuarvoltaan 632, kuten myös

sanat הצהרה julistus, julkistaminen ("täytetyin kirjaimin"),

הזבחים teurasuhrit (suuret numerot) ja רחץ בנקיון כפיו

pyhittyä, puhdistua synnistä.

 

Koska ihminen on syntinen ja erossa Jumalasta, tarvitaan

puhdistusta synnistä. Jumalan laissa sanotaan: "veri tuottaa

sovituksen, koska sielu on siinä" (3 Moos. 17:11) ja "...ilman

verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista" (Hepr. 9:22).

Koska Vanhan liiton eläinuhrit eivät voineet tuoda iankaik-

kista autuutta syntiselle, vaan uhreja oli toistettava jatkuvasti

Jumala sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo JHVH, jolloin

Minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden

liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka Minä tein heidän

isäinsä kanssa silloin, kun Minä tartuin heidän käteensä ja

vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat

rikkoneet, vaikka Minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo

JHVH. Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin hei-

mon kanssa niiden päivien tultua, sanoo JHVH: Minä panen

lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;

ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat Minun kansani"

(Jer. 31:31-33). "Ja tämän tahdon perusteella me olemme

pyhitetyt Jeshuan Messiaan ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimitta-

massa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät

ikinä voi syntejä poistaa; mutta Tämä on, uhrattuaan yhden

ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan

oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes Hänen viholli-

sensa pannaan Hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on

yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka

pyhitetään" (Hepr. 10:10-14). Jeshuan lähettämät "ihmisten

kalastajat" julistavat ilosanomaa: "Jumalan armolahja on ian-

kaikkinen elämä Messiaassa Jeshuassa, meidän Herrassamme"

(Room. 6:23). "Sillä Jumala oli Messiaassa ja sovitti maailman

itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja

Hän uskoi meille sovituksen sanan. Messiaan puolesta me

siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme.

Me pyydämme Messiaan puolesta: antakaa sovittaa itsenne

Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, Hän meidän

tähtemme teki synniksi, että me Hänessä tulisimme Jumalan

vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme

teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.

Sillä hän sanoo: 'Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja

pelastuksen päivänä sinua auttanut'. Katso, nyt on otollinen

aika, katso, nyt on pelastuksen päivä" (2 Kor. 5:19-6:2).

 

Jeshua sanoi: "Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän

uskoa maan päältä?" (Luuk. 18:8). Luemme esimerkin

Ensimmäisestä Samuelinkirjasta, kun luopiokuningas Saul

jahtasi Daavidia, jonka Jumala oli valinnut Israelin kunin-

kaaksi. Yöllä Saulin joukkojen nukkuessa Daavid salaa hiipi

heidän joukkoonsa ja: "Daavid otti keihään ja vesiastian

Saulin päänpohjista, ja sitten he menivät tiehensä. Eikä

kukaan nähnyt tai huomannut sitä, eikä kukaan herännyt,

vaan he nukkuivat kaikki; sillä JHVH:n lähettämä raskas

uni oli vallannut heidät" (26:12). Jumala oli vaivuttanut

heidät raskaaseen uneen. Profeetta Jesaja kirjoittaa: "Sillä

JHVH on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen

hengen" (Jes. 29:10). Samoin on nyt hengellisesti: "Aamu

on tullut, mutta silti on yö" (Jes. 21:12). Miksi on näin?

Paavali kirjoittaa: "Sillä laittomuuden salaisuus on jo

vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka

nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka

Herra Jeshua on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava

tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu

saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja

tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä

niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät

ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen,

niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin,

jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vää-

ryyteen" (2 Tess. 2:7-12). Profeetta Danielin ennustama

peto, on saanut kristikunnan luopumaan Jumalan Sanasta

ja laista. "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy

maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se

syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne kymmenen

sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä

valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän

on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.

Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman

pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan

hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi"

(Dan. 7:25).

 

Koko kristikunta seuraa tätä petoa noudattamalla sen

muuttamia aikoja ja lakeja. He ovat rikkoneet ensimmäistä

käskyä vastaan, jonka Jumala Mooseksen kautta antoi:

"Minä olen JHVH, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois

Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia

Minun rinnallani" (2 Moos. 20:2,3). Nyt on hylätty Jumalan

auktoriteetti sekä Hänen Sanansa ja lakinsa ja noudatetaan

pedon sanaa ja sen muuttamaa lakia. Se tähden uskovat

nukkuvat, Jumala on vaivuttanut heidät raskaaseen uneen

koska heillä ei ole rakkautta totuuteen. Jeshuan tulemus

on aivan kohta tapahtuva tosiasia, mutta uskovat ajatte-

levat ja puhuvat kuten Pietari kirjoitti: "Missä on lupaus

hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät

nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luoma-

kunnan alusta" (2 Piet. 3:4). Johdannoksi Pietari sanoi mm.:

"...minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne"

(2 Piet. 3:1). Jeshua kehoitti: "Valvokaa siis, sillä ette tiedä,

minä päivänä teidän Herranne tulee" (Matt. 24:42). Evanke-

listat ovat kirjanneet evankeliumeissa kymmennen kertaa

Jeshuan kehoittaneen valvomaan: Matteus 4 kertaa, Markus

5 kertaa ja Luukas yhden kerran ja apostolit muistuttivat

myös valvomisesta: Paavali 3 kertaa ja Pietari yhden kerran.

Eli yhteensä 14 kertaa Jumala UT:ssa toistaa: Valvokaa.

 

Herätyskokoukset on ensisijaisesti suunnattava uskoville.

Heidän on herättävä työhön, jonka Jeshua antoi: "Menkää

kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille

luoduille" (Mark. 16:15). Heidän on herätettävä kalastamaan

(Matt. 13:47). Kirkkorakennus, rukoushuone tai jokin muu

kokoontumispaikka ei ole evankeliointi paikka. Tietysti

sielläkin voi tulla uskoon, mutta Jeshua kehoitti menemään

"teiden risteyksiin" (Matt. 22:9) sekä "teille ja aitovierille"

(Luuk. 14:23) eli sinne missä ihmiset ovat, ja niin tavoitetaan

ihmisiä joille voidaan kertoa hyvä uutinen Jumalan Valta-

kunnasta ja joita JHVH vapauttaa ja pelastaa. Kääntymät-

tömien tavoittamiseksi "syntyi" spontaanisti kokouksia

erilaisissa paikoissa, mm. synagoogissa (Apt. 13:5; 14:1;

17:17; 19:8), maantiellä (Apt. 8:26ss.), joen rannalla (Apt.

16:13) tai torilla (Apt. 17:17) eli paikoissa jossa ihmiset oli-

vat, ja siten toimimalla työ myös tuotti hedelmää. Syvälli-

semmin ajatellen "teiden risteykset" kuvaavat ihmistä, joka

on etsikkoajassa eli hän on tullut tienhaaraan, jossa hänen

valittavanaan on joko elämän tie tai kuoleman tie. Tien-

haarassa tarvitaan opastajaa, joka ohjaa oikealle tielle.

"Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?

Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa" (Room. 10:14).

Ennalleen asetettu seurakunta on evankelioiva seurakunta,

joka kertoo ilosanomaa Herrasta Jeshuasta Messiaasta joka

on 'Tie, Totuus ja Elämä' (Joh. 14:6).

 

Moni lukija ajattelee, että tehdäänhän kokoajan evankelioi-

mistyötä ympäri maailmaa. Mutta moniko on pysähtynyt

ajattelemaan kyseisten toimien motiivia. Kirkkokunnat

lähettävät lähettejään kasvattaakseen omia kirkkokuntiaan

ja sama motiivi on pienemmillä lahkoilla. Jopa yksityisillä

julistajilla on päämääränä saada itselleen kerätyksi joukkoa.

 

Kuinka moni todella haluaa rakentaa Jumalan Seurakuntaa?

Kuinka moni näistä haluaa järjestää uskoon tulleet itsenäi-

seksi paikallisseurakunnaksi? Kun eri kirkkokunnat yhdessä

järjestävät suuria evankelioimiskokouksia, niin kulissien

takana riidellään kenen joukkoon uskoon tulevat liitetään.

Nyt Jumalan kansan on todella herättävä evankelioimaan

raamatullisesti. Jumalan Seurakunta on yksi, ja sen Paimen

on Yksi: Herra Jeshua Messias. Uskoon tulleet kuuluvat

Hänelle! Uskoon tulleet on ohjattava paikalliseen seura-

kuntaan ja jos sellaista ei vielä paikkakunnalla ole, niin se

on järjestettävä alkuseurakunnan esimerkin mukaisesti.

 

Kalaportin rakentajat senaalaiset muistuttavat, että uskoon

tuleminen, Jeshuaan seuraaminen, tuo tullessaan meille

saman kuin Hänkin sai kärsiä: vainon, häväistyksen ja jopa

tappamisen, sillä kun saarnataan ristiinnaulittua Messiasta,

niin se on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus

(1 Kor. 1:23).

 

הסנאה senaalaiset, נהלול piikkikasvi,'orjantappura' ja

נכאים murhe, ahdistus ovat lukuarvoiltaan 121.

 

הסנאה senaalaiset ("täytetyin kirjaimin"), מובאש

halveksittu, שטם vihata; viha, vihollisuus, vihamieli-

syys ja אנינה suru, murhe ovat lukuarvoiltaan 349.

 

Jeshua sanoi: "Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että

se on vihannut Minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta

olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te

ette ole maailmasta, vaan Minä olen teidät maailmasta

valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se

sana, jonka Minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa

suurempi.' Jos he ovat Minua vainonneet, niin he teitäkin

vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin Minun sanastani,

niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken

tämän he tekevät teille Minun nimeni tähden, koska he eivät

tunne Häntä, joka on Minut lähettänyt" (Joh. 15:18-21). Ja

Johannes vielä kirjeessään muistuttaa: "Älkää ihmetelkö,

veljeni, jos maailma teitä vihaa" (1 Joh. 3:13). Jeshua sanoi

myös: "Katso, Minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien

keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin

kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät

oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat; ja teidät

viedään maaherrain ja kuningasten eteen Minun tähteni,

todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät

teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä

puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän

on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne

Henki puhuu teissä. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja

isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan

ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi

Minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun

asti, se pelastuu. Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupun-

gissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti Minä sanon teille: te

ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennen kuin

Ihmisen Poika tulee. Ei ole opetuslapsi opettajaansa pa-

rempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle

riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja

palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen.

Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka

paljoa enemmän hänen perheväkeään! Älkää siis peljätkö

heitä" (Matt. 10:16-26).

 

Jeshua ei salannut tätä puolta evankeliumista ja niin ei

meidänkään pidä tehdä. Kun kerromme, että "Jumalan

rmolahja on iankaikkinen elämä Messiaassa Jeshuassa,

meidän Herrassamme" (Room. 6:23), niin kerromme myös

minkälaisen vastaanoton saamme maailmassa. Se on

tärkeää jokaisen uskoon tulevan tietää alusta lähtien

pysyäkseen pystyssä ja että hänen katseensa pysyisi

voittopalkinnossa (1 Kor. 9:24), kohtaa hän sitten mitä

tahansa uskontiellä.

 

(4) Heistä eteenpäin korjasi muuria מרמות Meremot

(katkera kuolema), אוריה Uurian (JHVH:n valo)

poika, joka oli הקוץ Koosin (herätä) poika; hänestä

eteenpäin korjasi משלם Mesullam (maksettu, suori-

tettu), ברכיה Berekjan (JHVH siunaa) poika, joka oli

משיזבאל Mesesabelin (Jumalan pelastama) poika;

ja hänestä eteenpäin korjasi צדוק Saadok (hyväksymi-

nen), בענא Baanan (sorrossa tai tuskassa) poika.

 

Nimi Meremot, Uurian poika, joka oli Koosin poika kertoo

sen tosiasian, että uskoon tultuaan ihminen huomaa, että

sielun pelastumisen yhteydessä ei tapahdukaan lihan pe-

lastuminen. Liha ei tule uskoon, se ei pyhity.

 

Nimi מרמות Meremot ja פרות hedelmät ovat lukuarvoiltaan

686. On valittava millaista hedelmää elämämme tuottaa.

 

Nimi אוריה Uuria (JHVH:n valo) ja הבהיר kirkastaa,

selvittää; kirkastua ovat lukuarvoiltaan 222.

 

Kun ihminen on tullut herätyksen tilaan Jumalan valo, Pyhä

Henki, paljastaa, että "sydämestä lähtevät pahat ajatukset,

murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistuk-

set ja jumalanpilkkaamiset" (Matt. 15:19) sekä edellisten

lisäksi ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti,

ylpeys ja mielettömyys (Mark. 7:22). Uskova herää huomaa-

maan, että vielä uskoon tulon jälkeenkin ihmisen lihassa

ovat edelleenkin nämä edellä mainitut. Paavali kirjoittaa:

"vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha

himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä

ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä,

mitä tahdotte. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina,

niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne

ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus,

noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet,

eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut

senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo

ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoit-

tavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta Hengen

hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävälli-

syys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Messiaan

Jeshuan omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja

haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä

vaeltakaamme" (Gal. 5:16-25).

 

Vapautuakseen lihan teoista uskovalla ei ole jäljellä muuta

vaihtoehtoa kuin lihan kuolema. Apostoli Paavalille Jumalan

Henki kirkasti vastauksen henkilökohtaiseen ongelmaan ja

hän sanoo: "Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun

lihassani, asu mitään hyvää' ja 'niin huomaan siis itsessäni,

minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu

minussa kiinni'. Mutta hän näki tien vapauteen: 'jos te

Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää' (Room.

7:18,21, 8:13). Lihalle kuolema on katkeraa.

 

Nimi הקוץ Koos, הוא מצא חן hän sai armon, מנוקה puhdas

 puhdistettu ja הקצאה erottaminen jhnkn tarkoitukseen

ovat lukuarvoiltaan 201. "Kiitos Jumalalle Jeshuan Messiaan,

meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni pal-

velen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Niin

ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Messiaassa

Jeshuassa ovat. Sillä elämän hengen laki Messiaassa

Jeshuassa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista"

(Room. 7:25-8:2).

 

Nimi מרמות בן-אוריה בן-הקוץ Meremot, Uurian poika,

Koosin poika ja התבררות selkeäminen, selviäminen ovat

lukuarvoiltaan 1213. Näiden asioiden selvittäminen on

uskoon tulleelle tärkeää, sillä ilman niiden ymmärtämistä

hän ei voi ymmärtää ristiriitaa joka hänessä itsessään on.

Tällaiset ristiriidat ovat johtaneet lankeemuksiin ja jopa

luopumukseen monen kohdalla, kun ei ole ymmärretty

lihan ja hengen välistä jatkuvaa taistelua.

 

Mesullam, Berekjan poika, joka oli Mesesabelin poika muis-

tuttaa meille Jumalan lupauksesta: 'Minä korvaan teille ne

vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja

kalvajasirkka söivät, Minun suuri sotajoukkoni, jonka Minä

lähetin teitä vastaan. Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi

ja kiitätte JHVH:n, teidän Jumalanne nimeä, Hänen, joka on

tehnyt ihmeitä teitä kohtaan' (Jooel 2:25,26; katso myös

Lammasportti: Hammea-torni).

 

Useiden ihmisten elämän ennen kääntymystä, mutta myös

usein kääntymyksen jälkeenkin, Jumala johdattaa vaikeuk-

siin, ennenkuin he heräävät ja tahtovat kääntyä Hänen

puoleensa. Mutta kun he tulevat uskoon tai kun uskoon

tulleet antavat ehdoitta elämänsä Hänelle ja lähtevät kul-

kemaan Hänen johdattamaansa tietä, he tulevat saamaan

uuden elämän ja Jumala tulee siunaamaan heitä ja Jumala

tulee korvaamaan heille kaiken sen pahan, ahdistuksen ja

menetykset, joita joutuivat kokemaan ennenkuin ymmär-

sivät kääntyä tieltään.

 

Nimi משלם Mesullam (maksettu, suoritettu; uskollinen,

vilpitön; ehjä, täydellinen), הוא חפשי hän on vapaa /

vapautettu ja נרצא orja jolla on korva lävistetty; tulla

pistetyksi / reijitetyksi; vapaaehtoinen, halukas ovat

lukuarvoiltaan 410.

 

Jeshua on Golgatalla verellään ostanut meidät saatanan

vallasta ja vapauttanut meidät. Hän sanoo: "Totisesti,

totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä,

on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika

pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te

tulette todellisesti vapaiksi" (Joh. 8:34-36).

 

Taivaassa neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta

veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen otta-

maan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä Sinä olet tullut

teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset

kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansan-

heimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kunin-

gaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan

päällä" (Ilm. 5:9,10).

 

Uskoon tulleesta apostoli Paavali sanoo: "Niinpä sinä

et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet

myös perillinen Jumalan kautta" (Gal. 4:7).

 

Toorassa 2. Mooseksenkirjan 21:ssä luvussa on määräys

heprealaisen orjan vapauttamisesta seitsemäntenä vuonna.

Jos orja haluaa vapaaehtoisesti edelleen palvella isäntää

määrää laki: "niin hänen isäntänsä vieköön hänet Jumalan

eteen ja asettakoon hänet ovea tai pihtipieltä vasten, ja hä-

nen isäntänsä lävistäköön hänen korvansa naskalilla, ja

hän olkoon hänen orjansa ainiaan" (6. jae). Se on esikuva

uskovan vapaaehtoisesta orjuudesta Jumalle. Kun vapaa-

ehtoisesti antaudumme Messiaan palvelijoiksi Jumala tulee

siunaamaan ja korvaamaan kaikki "ne vuodentulot, jotka

heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät".

 

Nimi משלם Mesullam; maksettu, suoritettu; uskollinen,

vilpitön; ehjä, täydellinen (suuret numerot) ja מלא חפנים

runsaasti ovat lukuarvoiltaan 970.

 

Nimi משלם Mesullam ("täytetyin kirjaimin") ja

מפח יוקשים pyydystäjien paulasta (Ps. 124:7) ovat

lukuarvoiltaan 594.

 

Nimi משלם Mesullam ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain) ja לישרים oikeamielisille, suorille (suuret

numerot) ovat lukuarvoiltaan 1150.

 

Nimi ברכיה Berekja (JHVH siunaa) ja פיצוי sovittaminen;

korvaaminen; korvaus; hyvitys ("täytetyin kirjaimin") ovat

lukuarvoiltaan 237.

 

Nimi ברכיה Berekja ("täytetyin kirjaimin"),

עוד תפוצנה ערי מטוב vielä Minun kaupunkini ovat hyvyy-

destä ylitsevuotavaiset ja והריקתי לכם ברכה vuodatan

teille siunausta ovat lukuarvoiltaan 1048.

 

Nimi משיזבאל Mesesabel (Jumalan pelastama), נצרים

nasaretilaiset, זכר ונקבה mies- ja naispuolinen ja מנוקה

puhdas, puhdistettu ovat lukuarvoiltaan 390.

 

Nimi משיזבאל Mesesabel ("täytetyin kirjaimin"),

כצפור נמלטה מפח יוקשים kuin lintu pääsi pakoon

pyydystäjien paulasta (Ps. 124:7), מרוחץ kylvetetty;

kylpenyt, peseytynyt ja נסתלח tulla annetuksi anteeksi

tulla armahdetuksi ("täytetyin kirjaimin") ovat luku-

arvoiltaan 1124.

 

Nimi משלם בן-ברכיה בן-משיזבאל Mesullam, Berekjan

poika , Mesesabelin poika, השתלות istuttaminen,

istutetuksi tuleminen ja השתיכות yhteys / kuuluminen

jhnkn, liittyminen ovat lukuarvoiltaan 1141.

 

Nimi משלם בן-ברכיה בן-משיזבאל Mesullam, Berekjan

poika, Mesesabelin poika (suuret numerot) ja

היו-לי לעם ואני אהיה להם לאלהים he ovat minun kan-

sani ja Minä olen heidän Jumalansa ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjaimet; Sak. 8:8) ovat lukuarvoiltaan 3001.

 

Nimi צדוק Saadok, hyväksyminen (lukuarvo 200) tulee

sanasta צדק totuudellisuus, suoruus; olla oikeassa;

vapauttaa syytteestä. Uskoon tullut Jeshuan verellä

pesty ja upottamalla kastettu on vapautettu syytteestä.

Hän on vanhurskas Jumalan edessä.

 

Kasteeseen liittyy lupaus: "niin te saatte Pyhän Hengen

lahjan" (Apt. 2:38). Ennen taivaaseen nousemistaan Jeshua

sanoi: "kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman,

ja te tulette olemaan Minun todistajani sekä Jerusalemissa

että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka"

(Apt. 1:8). Sen seurauksena uskovasta tulee "Messiaan

Jeshuan sotamies" (2 Tim. 2:3), eli hänestä tulee יוצא צבא

asekelpoinen; asevelvollinen (lukuarvo 200).

 

Nimi צדוק Saadok, hyväksyminen ("täytetyin kirjaimin") on

lukuarvoltaan 736, joka on myös sanojen הצדקה oikeassa

olevaksi julistaminen; vanhurskauttaminen; oikeutus

("täytetyin kirjaimin"), נחנן tulla armahdetuksi; saada

lahjaksi; olla armoitettu ("täytetyin kirjaimin") ja חי וקים

elää ikuisesti; olla olemassa; elää ("täytetyin kirjaimin").

 

Nimi בענא Baana, sorrossa tai tuskassa muistuttaa meille,

että vanhurskas on maailmassa sorrossa ja tuskassa.

Monien herätyksen tilassa olevien kohdalla tietoisuus

siitä, että kääntyminen ja Jeshuaan uskominen johtaa hänet

tilaan, jossa hän joutuu sorron ja väkivallan - ruumiillisen ja

henkisen - kohteeksi, saa hänet perääntymään. "Kuningas

Salomo sanoo: "Ihmispelko panee paulan, mutta JHVH:aan

luottavainen on turvattu" (Sananl. 29:25).

 

Tosiasia on, että uskoon tuleva monissa tapauksissa joutuu

sukulaistensa, ystäviensä ja muun maailman taholta vainon

ja pilkan kohteeksi. Samoin moni uskova joutuu uskonnol-

listen vainon ja halveksinnan kohteeksi, jos hän osallistuu

ennalleenasettamistyöhön, eikä ole jäsenenä missään kirkko-

kunnassa. Mutta Raamattu sanoo: "Monen ahdistuksen

kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan"

(Apt. 14:22). Se on vanhurskaan osa tässä maailmassa, mutta

koska Jumala on luvannut: "'En minä sinua hylkää enkä sinua

jätä'; niin...me turvallisin mielin sanomme: "JHVH on minun

auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?"

(Hepr. 13:5,6).

 

Nimi בענא Baana ja sanat באדנינו Herrassamme, נחשה

suojautua ja מעוז turvapaikka; linnake; voima ovat

lukuarvoiltaan 123.

 

Nimi בענא Baana ("täytetyin kirjaimin") ja sanat

הוא על-ידי רוח הקדש hän Pyhän Hengen johtamana,

המשחות voitelu, היחשלות vahvistuminen, voimistuminen

ja מקלט turvapaikka, pakopaikka; pommisuoja ovat

lukuarvoiltaan 759.

 

Nimi צדוק בן-בענא Saadok, Baanan poika, joka on luku-

arvoltaan 375 kertoo, että vanhurskautetulla ja vainotulla

on חי עולמי העולמים iankaikkinen elämä. Hänet השכן

on asetettu asumaan, joka kuvannollisesti merkitsee, että

hän vallitsee, on olemassa, on vaikuttamassa. Jumala

sanoo, että hän on איש כלבבי sydämeni mukainen mies.

Ja hän on בחמישיה viiden ryhmässä. Kaikkien näiden

lukuarvo on 375.

 

Nimi צדוק בן-בענא Saadok, Baanan poika (suuret numerot),

עלמות החכמות viisaat neitsyet, הקדושים pyhät (suuret

numerot) ja התגיר kääntyä juutalaisuuteen ovat lukuar-

voiltaan 1025.

 

(5) Hänestä eteenpäin korjasivat muuria התקועים

tekoalaiset (torventoitottajat); mutta אדיריהם

heidän ylhäisensä eivät notkistaneet niskaansa

Herransa palvelukseen.

 

Sana התקועים tekoalaiset sekä אנשים מן-הקהל seura-

kunnan jäsenet, המודה כי ישוע הוא בן-האלהים tunnustaa,

että Jeshua on Jumalan Poika ja לעת מצא sopivan tilai-

suuden tullen ovat lukuarvoiltaan 631.

 

Sana התקועים tekoalaiset (suuret numerot), האחים veljet

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain), התפרשמות

julkaistuksi tuleminen ja באפן ברור selväpiirteisesti ovat

lukuarvoiltaan 1191.

 

Sana התקועים tekoalaiset ("täytetyin kirjaimin"), נצריים

nasaretilaiset ("täytetyin kirjaimin"), מודיעין neuvonta,

tiedonvälitys (suuret numerot) ja דעה צלולה selkeä tieto.

 

Sana התקועים tekoalaiset ("täytetyin kirjaimin" huomioi-

den sofit-kirjain), נצריים nasaretilaiset ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain), והמה עתה עדיו על-העם he ovat

nyt Hänen todistajansa kansan edessä (suuret numerot),

משודר lähetetty, radioitu ("täytetyin kirjaimin").

 

Torvia käytettiin varhaisempana aikana Israelin kansan

keskuudessa merkkisoittimena kokoonkutsumista ja sotaa

varten. Mm. riemuvuoden tulo ilmoitettiin torviin puhalta-

malla. Myös pasunaa käytettiin paljon jumalanpalveluk-

sessa sekä sillä annettiin merkkejä kansan kokoonkutsu-

miseksi taisteluja tai tärkeitä ilmoituksia varten. Ainoastaan

papeilla oli oikeus antaa merkkisoitto. Uuden liiton papisto

ovat seurakuntalaiset, ja he ovat Hänen todistajansa kansan

edessä. He käyttävät kaikkia mahdollisia tapoja levittääkseen

sanomaa Jeshuasta Messiaasta koko maailmaan.

 

Sanat קרן torvi, נצרי nasaretilainen ja המאמינים מן-הגוים

uskoon tulleet pakanat ovat lukuarvoiltaan 350.

 

Sanat אדיריהם ylhäisensä, פלפלן väittelijä, kiistelijä;

viisastelija, אירגון järjestö, ארגוני järjestöllinen, מעשק

työntekijä, palkannauttija ovat lukuarvoiltaan 270.

 

Sanat אדיריהם ylhäisensä (suuret numerot) ja כתתי

lahkolainen ovat lukuarvoiltaan 830. Tämä sanaluettelo

paljastaa ne, jotka eivät notkistaneet niskaansa Herransa

palvelukseen. Myös syyt heidän valintaansa selviävät tästä.

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]