[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

3. VANHAPORTTI (Neh. 3:6-12)

 

(6) שער הישנה Vanhan portin korjasivat יוידע

Joojada (JHVH tuntee tai tietää), פסח Paaseahin

(pääsiäinen; kulkea ohi) poika, ja משלם Mesullam

(korvaus, Jumalan korvaama), בסודיה Besodjan

(JHVH:n yhteydessä tai neuvossa) poika; he kattoivat

sen ja asettivat paikoilleen ovet, teljet ja salvat.

 

שער הישנה Vanha Portti, תמיד jatkuvaisuus, pysyväisyys;

aina, koko ajan ("täytetyin kirjaimin") ja השיבנו יהוה אליך

palauta meidät, JHVH, tykösi (suuret numerot) ovat luku-

arvoiltaan 940.

 

Sanat שער הישנה Vanha Portti ("täytetyin kirjaimin"),

אדני מה-תחפץ Herra (Adonai), mitä haluat? (suuret

numerot) ja חדל לסלף את-דרכי יהוה הישרים lakata vää-

ristelemästä JHVH:n suoria teitä ovat lukuarvoiltaan 1498.

Vanha Portti puhuu alkuseurakunnan aikaisista tavoista,

jotka ovat esimerkkejä seurakunnalle koko siksi ajaksi kun

seurakunta on maan päällä. Niistä ei olisi pitänyt luopua

vaan ne olisi tullut säilyttää koko ajan. Rooman ja Vatikaa-

nin vaikutuksesta alkuperäiset tavat on tyystin hävitetty

ja on luotu aivan uusi uskonto, jossa alkuperäisiä juuria

on vaikea enää havaita. Ennalleen asettamisessa on ytimenä

palata JHVH:n tykö, hylätä ihmisopit ja pitäytyä vain Hänen

säädöksiinsä.

 

Nimi יוידע Joojada, JHVH tuntee tai tietää, מי המה keitä

he ovat ja דומים yhdenmukaiset ovat lukuarvoiltaan 100.

 

Nimi יוידע Joojada ("täytetyin kirjaimin"), מיד ראשונה

ensikäden-, alkuperäinen, קדמוניות muinaisajan tapah-

tumat, muinaisuus; historia ja דורות sukupolvet; aika-

kaudet ovat lukuarvoiltaan 616.

 

Nimi פסח Paaseah (Pesach) pääsiäinen, ספח yhdistää,

liittää, הצטמד liittyä, yhdistyä ja כיוונון sovitus kohdalleen,

kohdalleen asettaminen ovat lukuarvoiltaan 148.

 

Nimi בן-פסח Paaseahin poika, קדמון hyvin vanha, mui-

nainen ja קדומים muinaisajat ovat lukuarvoiltaan 200.

 

Nimi בן-פסח Paaseahin poika (suuret numerot) ja

מה נשתנה miten erottuu (tämä yö muista öistä?

Seder-illan eli pääsiäisillan neljän kysymyksen nimitys)

ovat lukuarvoiltaan 850.

 

Nykyään esimerkiksi lepopäivä on muutettu viikon seitse-

männestä päivästä viikon ensimmäiseen päivään. Raamatun

mukaan kuitenkin viikon seitsemäs päivä on lepopäivä,

sapatti. "Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä

ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran,

sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita,

älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi

tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka

sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan

ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä

päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja

pyhitti sen" (2 Moos. 20: 8-11).

 

Myös vuorokausi on muutettu niin, että keskiyöllä alkaa uusi

vuorokausi, vaikka Raamatun mukaan vuorokausi vaihtuu

auringon laskiessa (esim. 1 Moos. 1:5).

 

Sama on tapahtunut kalenterille. Sana שנה vuosi on luku-

arvoltaan 355, ja juutalaisessa kalenterissa on 355 päivää

vuodessa, ja se pohjautuu Raamatun mukaisesti kuunkiertoon.

Kristillisessä Roomasta peräisin olevassa kalenterissa on

vuodessa 365 päivää, koska se puolestaan perustuu aurinko-

vuoteen, joka alkaa tammikuusta. Lisäksi kirkkokunnat pitäy-

tyvät roomalaiskatolisenkirkon määrittelemään kirkkovuoteen,

joka alkaa niin sanotulla adventtiajalla.

 

Vuoden kuukaudet Toora käskee laskemaan Aabib-kuusta

(2 Moos. 12:2). Myöhemmin Aabib-kuuta (muin. kanaanilai-

nen nimi) alettiin kutsumaan Niisan-kuuksi (Neh. 2:1; Est. 3:7).

Pääsiäisen eli Happamattomanleivänjuhlan (2 Moos. 12;

3 Moos. 23:5), Helluntain (Viikkojuhla, Leikkuujuhla, 2 Moos.

23:16, Uutisen päivä, 4 Moos. 28:26) ja Lehtimajanjuhlan

(Korjuujuhla, 3 Moos. 23:39-43) ajankohdat on määritelty

Toorassa. Pääsiäinen ja Helluntai ovat kristityille tutut, mutta

varsinkin kristillinen pääsiäinen sisältää paljon pakanallisia

tapoja ja lisäksi kirkko on muuttanut näiden juhlien alkuperäi-

set ajankohdat. Ennen Baabelin pakkosiirtolaisuutta Lehtima-

janjuhla Israelissa oli vähitellen jäänyt pois, mutta Baabelista

paluunjälkeen sitä alettiin taas viettämään. Myös Joh. 7: 1:ssa

mainitaan Lehtimajanjuhla ja 10. jae kertoo Jeshuan menosta

juhlaan. Lehtimajanjuhla on ainoa juhlista, jonka esikuvalli-

suus ei vielä ole täyttynyt. Jeshuan palatessa takaisin on

todellinen Korjuujuhla, kun Hän leikkaa sirpillään maan elon:

"Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmi-

sen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädes-

sänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli

huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: 'Lähetä sirppisi ja

leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt'.

Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leika-

tuksi" (Ilm. 14:14-16).

 

Kristillisyydessä on myös juhlia, joita ei Raamatussa mainita

ollenkaan. Esimerkiksi joulusta Raamattu ei puhu mitään. Emme

löydä Raamatusta - VT:sta tai UT:sta - mainintoja muiden kuin

uskomattomien syntymäpäiväjuhlista (Matt. 14:6). "Hyvä nimi

on parempi kuin kallis öljy, ja kuolinpäivä parempi kuin synty-

mäpäivä" (Saarn. 7:1ss) on Raamatun kanta asiaan.

 

Uudenliiton aikana ei Tooran määräämiä juhlia enää tarvitse

viettää, mutta niiden viettäminen ei ole kielletty: "Älköön siis

kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös

minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain

ovat tulevaisten varjo" (Kol. 2:16,17). Heprealaisessa UT:ssa

puhutaan sapateista eli sana on monikkomuodossa: שבתות

sapatit, ja sillä viitataan juhlien yhteydessä oleviin sapatteihin.

Muun muassa Suuri Sovintopäivä on sapatti, olkoon se minä

viikonpäivänä tahansa. Samoin seitsemän päiväisten juhlien

(Pääsiäinen ja Lehtimajanjuhla) ensimmäinen ja seitsemäspäivä

ovat sapatteja viikonpäivästä riippumatta. Tässä siis ei tarkoi-

teta lepopäivää, joka on viikon seitsemäspäivä.

 

Raamatullinen viikkosapatti on sisällöltään valtaosin toinen

kuin "ortodoksi"-juutalaisten sapatti, jossa rabbien säätämät

sapattiin liittyvät käskyt ovat tehneet lepopäiväksi tarkoite-

tusta päivästä viikon raskaimman päivän. Ihminen tarvitsee

viikottaisen lepopäivän ja se kannattaa jokaisen huomioida.

 

Tooran määräämät juhlat, myös viikkosapatti, ovat kaikki

esikuvallisia tulevasta (Hepr. 4:9). Rooman kirkon asettamilla

juhlilla ei ole perustaa Raamatussa, ei sisällön eikä ajankohdan

puolesta, eikä niillä juhlilla ole esikuvallista merkitystä, kuten

Raamatuussa asetuissa juhlissa. Raamatullisten juhlien vie-

tossa ja viettämättä jättämisessä on Uudenliiton kansalaisella

vapaus, mutta joka ne haluaa pitää, noudattakoon Raamatun

määräämiä ajankohtia, eikä kirkon muuttamia.

 

Ainoa, mitä Uudenliiton uskovien on käsketty viettää, on

Jeshuan kuoleman muisto (יום זכרון muistopäivä), jonka

ajankohta on niisan-kuun 14. päivän iltayöllä (Luuk. 24:7-20;

1 Kor. 11:23-26). Meidän "pääsiäislampaamme", Jeshua on

teurastettu, ja kuolemallaan hän on lunastanut meidät syn-

neistämme. JHVH tuntee omansa, eli jokainen, joka turvaa

Jeshuan vereen saa kokea kohdallaan omakohtaisen pääsi-

äisen: tuomion enkeli kulkee verimerkin ohi. "Egyptin orjuu-

den" eli entisen jumalattoman elämän saatanan orjuudessa

Jumala korvaa uudella täysipainoisella elämällä Hänen

yhteydessään ja neuvossaan, kuten nimet Mesullam ja

Besodjan meille kertovat.

 

משלם Mesullam, korvaus, Jumalan korvaama (katso

Kalaportti, Mesullam).

 

Nimi בסודיה Besodja, עבודה työ, toiminta, palveluskunta,

כוונה keskittäytyminen; tarkoitus, הכוון suuntaaminen,

suunnan määrääminen, הלבן valjeta, נלהב innokas;

sytyttävä, מזכך puhdas, kirkas ja מחלט tinkimätön,

ehdoton ovat lukuarvoiltaan 87.

 

Nimi בסודיה Besodja ("täytetyin kirjaimin"), תמימות

suoruus, rehellisyys, uskollisuus ("täytetyin kirjaimin"),

התלבן valkaistua; kuv. selvitä ("täytetyin kirjaimin").

נלבב viisastua ("täytetyin kirjaimin"), מנתב  luotsata

("täytetyin kirjaimin"), חתמים sinetöidyt ("täytetyin

kirjaimin"; Dan. 12:9) ja כנועים nöyrät ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain)  ovat lukuarvoiltaan 1004.

 

Nimi בן-בסודיה Besodjan poika, קלט imeä itseensä; käsittää,

tajuta ja לקט koota yhteen; poimia ovat lukuarvoiltaan 139.

 

Nimi בן-בסודיה Besodjan poika ja בשם אדון ישוע Herran

Jeshuan nimessä ovat lukuarvoiltaan 789.

 

בן-בסודיה Besodjan poika ("täytetyin kirjaimin") ja

אתם עדי נאם-יהוה te olette minun todistajani, sanoo JHVH

("täytetyin kirjaimin"; Jes. 43:10) ovat lukuarvoiltaan 1522.

 

בן-בסודיה Besodjan poika ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain) ja קהלת ישוע המשיח Jeshuan Messiaan

seurakunta ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 2078.

 

Nimi משלם בן-בסודיה Mesullam, Besodjan poika,

הייתם עדי tulette olemaan todistajani ja

הם חתומים he ovat sinetöidyt ovat lukuarvoiltaan 549.

 

Nimi משלם בן-בסודיה Mesullam, Besodjan poika (suuret

numerot) ja מאמינים ישוע נצרי Jeshua Nasaretilaiseen

uskovat ovat lukuarvoiltaan 1759.

 

(7) Heistä eteenpäin korjasivat muuria הגבעני gibeonilai-

nen מלטיה Melatja (JHVH vapauttaa tai pelastaa)

ja המרנתי meeronotilainen (hedelmällinen).

ידון Jaadon (hän jää jäljelle) sekä גבעון Gibeonin

(korkea paikka) ja המצפה Mispan (tähystyspaikka

tai vartiotorni, vartio) miehet, jotka olivat Eufrat-virran

tämänpuoleisen käskynhaltijan vallan alaisia.

 

הגבעני gibeonilainen ja יחידי-סגלה harvat ja valitut ovat

lukuarvoiltaan 140.

 

Nimi מלטיה Melatja ja sana המליט pelastaa kirjoitetaan

samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä, ja ne ovat lukuarvo-

iltaan 94, kuten myös הפדה pelastaa, vapauttaa; pelastua,

vapautua.

 

Nimi מלטיה הגבעני gibeonilainen Melatja, בר-לב puhdas-

sydäminen, vilpitön ja יוצא מן הלב sydämellinen, totuudel-

linen ovat lukuarvoiltaan 234.

 

Nimi מלטיה הגבעני gibeonilainen Melatja ("täytetyin

kirjaimin") ja הוא יקח מאה שערים hän on saava sata-

kertaisesti (suuret numerot) ovat lukuarvoiltaan 1356.

 

המרנתי meeronotilainen, יראי יהוה pelätä JHVH:a

("täytetyin kirjaimin"), התמסר antaa itsensä; antautua

kokonaan, קליטה juurtuminen; itseensä imeminen; ymmär-

tämiskyky ("täytetyin kirjaimin") ja מגויר juutalaisuuteen

kääntynyt ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 705.

 

המרנתי meeronotilainen ("täytetyin kirjaimin"), התמם olla

uskollinen ja suora ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-

kirjain) ja נברך tulla siunatuksi ("täytetyin kirjaimin") ovat

lukuarvoiltaan 1128.

 

Nimi ידון Jaadon ja sana דיון perinpohjainen selvittely;

pohdinta kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä,

ja ne ovat lukuarvoiltaan 70, kuten myös יבחן tutkia.

 

Nimi ידון Jaadon ("täytetyin kirjaimin") ja sana דיון perin-

pohjainen selvittely; pohdinta ("täytetyin kirjaimin")

kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä, ja ne ovat

lukuarvoiltaan 572, kuten myös אזורי-מחקר tutkimusalue

ja ציוניות sionismiin kuuluvat asiat.

 

Nimi ידון Jaadon ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-

kirjain) ja המרנתי meeronotilainen ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 1128.

 

Nimi ידון המרנתי meeronotilainen Jaadon, השתלם täydel-

listyä, tulla täydellisemmäksi, täydentää (esim. opintojaan

tms.), pätevöityä ja ועם ידעי אלהיו יחיקו ועשו niitten joukko,

jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä

(Dan. 11:32) ovat lukuarvoiltaan 775.

 

Nimi ידון המרנתי meeronotilainen Jaadon (suuret numerot),

הוי ציון המלטי יושבת בת-בבל voi, Siion pelastaudu, sinä

joka asut tytär Baabelin luona (Sak. 2:11, suom. 2:7),

השתכן asettua asumaan, kuv. vallita, olla olemassa (suuret

numerot), אדם נמרץ peräänantamaton ("täytetyin kirjaimin")

ja יהי אתם יוצא ובא kävi heidän keskuudessaan sisälle ja ulos

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1425.

 

Nimi ידון המרנתי meeronotilainen Jaadon ("täytetyin

kirjaimin") ja התחייבות velvoittautuminen; vastuu

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1700.

 

Nimi ידון המרנתי meeronotilainen Jaadon

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ja

אף אם-בער אנכי מדבור אינני בער מדעת

jos olenkin oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa

(2 Kor. 11:6) ovat lukuarvoiltaan 2256.

 

"Vanhaan porttiin" liittyy myös kokoontumisien ennalleen

asettaminen. Seurakunnan alkuaikoina uskovien kokoukset

olivat pääasiassa kotikokouksia, jossa jokaisella oli mah-

dollisuus osallistua kokouksen kulkuun. Tiettävästi ensim-

mäinen kirkkorakennus on rakennettu n. 160 jKr. eli alku-

seurakunnan aikana ei nähty tarpeelliseksi rakentaa kirkkoja.

 

Nykyisen käytännön mukaisia "herätyskokouksia" kirkoissa,

ja muissa "seurakunta"-saleissa, joilla yritetään tavoittaa

kääntymättömiä, ja joissa tavallisesti kaikki kuulijat ovat

uskovia ei järjestetty. Herätys- ja muut opetuskokoukset

olivat uskoville, ja sellaisia voitiin toisinaan tarpeen vaatiess

 järjestää isoimmissakin tiloissa kuin kodit olivat.

Tällainen alkuperäisellä tavalla järjestetty seurakunta on

"korkea paikka" ja "tähystyspaikka" eli "vartio" joka valvoo

ja tutkii ajanmerkkejä sekä opettaa ja huolehtii lauman turval-

lisuudesta, pitämällä tarjolla väärentämätöntä Jumalan Sanaa.

 

גבעון Gibeon, korkea paikka, ענוה nöyryys, vaatimattomuus,

בעל-הבטחה luotettava henkilö, בן-דעה viisas, האצלה inspi-

raatio, מנאם puhe, esitelmä ja נכונה totuus, oikein ovat luku-

arvoiltaan 131.

 

גבעון Gibeon, korkea paikka, העשות tehdyksi tuleminen,

toteutus, מחקר כתובה kirjoitusten tutkiminen, אמר שמר

vartija vastaa, אמץ-לב hengenvoima, rohkeus ("täytetyin

kirjaimin"), גלוי-שכינה Hengen ilmoitus, ilmestys ("täytetyin

irjaimin") ja נשא-על täyttää velvollisuutensa ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 781.

 

גבעון Gibeon, korkea paikka ("täytetyin kirjaimin"),

מגן kilpi; suoja; turva; vartiomies; ojentaa, antaa (suuret

numerot), אדוק uskovainen, hurskas; ortodoksinen;

puhdasoppinen; uskollinen (näkemykselleen) ("täytetyin

kirjaimin"), פעיליות toiminnat, toimeliaat ("täytetyin

kirjaimin"), נגידים tärkeät asiat ("täytetyin kirjaimin")

ja פרהשיה julkisuuteen levittäminen, julkistaminen

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 743.

 

גבעון Gibeon, korkea paikka ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain),

לא באתי בגאות הדבור והחכמה להגיד לכם en tullut puheen

tai viisauden loistolla kertomaan teille ja מראות-הלילה

yölliset näyt ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1299.

 

המצפה Mispa, tähystyspaikka tai vartiotorni, vartio,

טוהר puhtaus; rikkeettömyys, אחראי vastuullinen;

vastuuntuntoinen, בגירה täysi-ikäinen; aikuistuminen,

הגביר vahvistaa, vahvistua, מעינים lähteet, kuv. lähtö-

kohdat; tarkkaavaisuus, huomio, huomaavaisuus,

העמקה syventäminen; syventyminen ja מפיץ kirjojen tms.

levittäjä ovat lukuarvoiltaan 220.

 

המצפה Mispa, tähystyspaikka tai vartiotorni, vartio

("täytetyin kirjaimin"), מעז turvapaikka; linnake; voima

("täytetyin kirjaimin"), הסביר selittää, סבירה järkeenkäypä,

ymmärrettävä ja גימטריה gematria ovat lukuarvoiltaan 277.

 

אנשי גבעון והמצפה Gibeonin ja Mispan miehet,

תחקיר selonteko, tutkimus, חקירת- tutkimus-, tiedustelu-,

ביקורת tutkimus; kritiikki; arvostelu, חשב מספר החיה

laskea pedon luku, מגימטריות gematrioista, חדשות uutiset,

uutislähetykset; uutta, סמכות  valtuus; lupa, oikeus

("täytetyin kirjaimin") ja מכסח niittomies; niittää ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 718.

 

אנשי גבעון והמצפה Gibeonin ja Mispan miehet (suuret

numerot), חמש עלמות חכמות viisi viisasta neitsyttä,

כי הכל היה להם בשתפות sillä kaikki oli heillä yhteistä,

בדוק ומנסה ehdottomasti luotettava, koeteltu; vanha ja

koettu ("täytetyin kirjaimin"), דובר puhuja, tiedotussihteeri;

edustaja ("täytetyin kirjaimin"), דבור puhe, puhuminen;

puhuttu ("täytetyin kirjaimin") ja מגדל-פקוח vartiotorni

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1368.

 

אנשי גבעון והמצפה Gibeonin ja Mispan miehet ("täytetyin

kirjaimin"), אנשים יראי אלהים Jumalaa pelkäävät miehet

("täytetyin kirjaimin") ja יפנו אל-האדון he kääntyivät Herran

puoleen (suuret numerot) ovat lukuarvoiltaan 1629.

 

אנשי גבעון והמצפה Gibeonin ja Mispan miehet

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain),

אתם מלח הארץ te olette maan suola (suuret numerot)

ja נושא רוחים tuottava ("täytetyin kirjaimin") ovat luku-

arvoiltaan 2185.

 

(8) Heistä eteenpäin korjasi muuria עזיאל Ussiel(Jumala

on väkevyyteni), הרהיה Harhajan (JHVH on suoja)

poika, yksi kultasepistä, ja hänestä eteenpäin korjasi

חנניה Hananja (JHVH on armollinen), yksi voiteen-

sekoittajista (hepr. Raamatussa: voiteensekoittajan

poika); he panivat kuntoon ירושלם Jerusalemia

(rauhan perustus tai rauhan maja) החומה הרחבה

Leveään muuriin saakka.

 

Ennalleen asetetussa seurakunnassa yksilö kokee, että

Jumala on hänen väkevyytensä ja JHVH on hänen suojansa.

Myöskin JHVH:n armollisuus on siellä koettavissa. Sellainen

seurakunta on kuin esikuvansa Jerusalem (Ps. 122).

 

Nimi עזיאל Ussiel, פלח palvella / rukoilla Jumalaa; palvoa,

jumaloida; kunnioittaa, antaa arvoa ja חסן aarre; voima,

lujuus; voimakas; tulla vahvaksi; vahvistua, antaa vastus-

tuskykyä; saada vastustuskykyä ovat lukuarvoiltaan 118.

 

Nimi עזיאל Ussiel ("täytetyin kirjaimin"), ברר valita; erottaa

hyvä pahasta; tutkia tarkoin; olla selitetty, selvitä; olla

puhdistettu, olla seulottu; selittää; tehdä selväksi; puhdistaa;

valita; seuloa ja מנועל kengät jalassa, kengissä oleva ovat

lukuarvoiltaan 402.

 

Nimi חרהיה Harhaja, כארץ kuin setripuu; vahva; rohkea;

itsepintainen, חד-ראיה tarkkanäköinen, מפקח älykäs,

terävä; (myös poliisi-) tarkastaja; tarkastettu ja יצומו

he tulevat paastoamaan ("täytetyin kirjaimin") ovat luku-

arvoiltaan 228.

 

Nimi חרהיה Harhaja ("täytetyin kirjaimin") ja

מכונן kohdalleen asennettu ("täytetyin kirjaimin" huomi-

oiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 960.

 

Nimi עזיאל בן-חרהיה Ussiel, Harhajan poika, הוא יושע

hän pelastuu ovat lukuarvoiltaan 398.

 

Nimi עזיאל בן-חרהיה Ussiel, Harhajan poika (suuret

numerot), התבונן katsella tarkoin, tarkkailla, pohtia

("täytetyin kirjaimin"), הסבר selitys; selvitä, tulla selitetyksi

("täytetyin kirjaimin") ja התם tehdä suoraksi ja rehelliseksi;

tehdä loppuun, saada tehdyksi valmiiksi ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1048.

 

Nimi עזיאל בן-חרהיה Ussiel, Harhajan poika ("täytetyin

kirjaimin"), וישב ירושלים palasi Jerusalemiin; päästä

asumaan Jerusalemiin ("täytetyin kirjaimin"),

דין-וחשבון tilitys, selonteko, raportti ("täytetyin

kirjaimin"), רב-קשב hyvin tarkasti ja דברנות puhujan lahjat,

puheliaisuus ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1880.

 

Nimi עזיאל בן-חרהיה Ussiel, Harhajan poika ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ja הלך למישרים onnistua

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain)ovat lukuarvoil-

taan 2436.

 

Nimi עזיאל בן-חרהיה צורפים Ussiel, Harhajan poika,

yksi kultasepistä, השיבנו יהוה אליך ונשוב palauta meidät,

JHVH, tykösi, niin me palajamme, פולחן jumalanpalvelus;

palvominen; kunnioittaminen (suuret numerot),

דייקן täsmällinen (henkilö; suuret numerot)), פיכחון selvyys,

raittius (suuret numerot) ja עיון tarkkaan katseleminen,

tutkiminen; syventyminen asiaan ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 824.

 

Nimi עזיאל בן-חרהיה צורפים Ussiel, Harhajan poika,

yksi kultasepistä (suuret numerot), בן-חרהיה Harhajan

poika ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain),

אם תרצו אין זו אגדה 'jos te tahdotte se ei ole taru' (suuret

numerot) ja חבת-ציון siionistinen liike; rakkaus Siioniin

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuar-

voiltaan 2034.

 

Nimi חנניה Hananja ja חנינה armahdus; laupeus, armo

kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä ja ne ovat

lukuarvoiltaan 123, kuten myös באדנינו Herrassamme,

נחשה suojautua, מעוז turvapaikka; linnake; voima,

עילוז ilo ja ענג ilahduttaa.

 

Nimi חנניה Hananja ("täytetyin kirjaimin"), חנינה armahdus;

laupeus, armo ("täytetyin kirjaimin") ja ששון ilo, riemu ovat

lukuarvoiltaan 656.

 

הרקחים voiteensekoittaja, המשיח Messias ja משיחה voitelu;

mittanuora; mittaaminen ovat lukuarvoiltaan 363.

 

הרקחים voiteensekoittaja ("täytetyin kirjaimin") ja

נרקח tulla sekoitetuksi hajusteilla / yrteillä; kypsyä

ovat lukuarvoiltaan 1220.

 

חנניה בן-הרקחים Hananja, voiteensekoittajan poika,

בית-יהוה נלך menemme JHVH:n huoneeseen, חס armahtaa;

olla sääli, sääliä; säästää ja משען-לחם elatus, elanto

ovat lukuarvoiltaan 538.

 

חנניה בן-הרקחים Hananja, voiteensekoittajan poika (suuret

numerot), עדת אלהים חיים Elävän Jumalan Seurakunta

(suuret numerot), משען-לחם elatus, elanto (suuret numerot)

ja שיר-תודה kiitoslaulu ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuar-

voiltaan 1748.

 

ירושלם Jerusalem, יהוה שמרך JHVH on varjelijasi,

משומר vartioitu; säilyvä, pysyvä; säilötty, תוקף rohkeus;

voima; voimassa olo, תקוף ympäröity; voimassa olo,

נתן אלהים Jumala antaa, נתן לנו annettu  meille,

אל-קהלה קדושה Pyhälle seurakunnalle, אל-קהילתי

seurakunnalleni, לקדמותו ennalleen ja הכתל muuri

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 586.

 

ירושלם Jerusalem (suuret numerot), התרונן riemuita

("täytetyin kirjaimin"), קרויות Tooran lukijat ("täytetyin

kirjaimin") ja ריקוח voide ("täytetyin kirjaimin") ovat luku.

arvoiltaan 1146.

 

ירושלם Jerusalem ("täytetyin kirjaimin"), שימון voitelu,

öljyäminen (suuret numerot), חלש על hallita ("täytetyin

kirjaimin"), השמרים vartijat; valvovat, vartioivat ("täytetyin

kirjaimin"), נשמר tulla säilytetyksi / vartioiduksi ("täytetyin

kirjaimin"), תריס suoja, suojapaikka ("täytetyin kirjaimin"),

תבנינה rakentua ("täytetyin kirjaimin"), מעבד teko, työ

("täytetyin kirjaimin") ja קשר liittää yhteen; yhdistäminen,

liittyä yhteen, yhdistyä; olla yhteenliitetty; yhteys; ryhmä,

joukko ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1056.

 

ירושלם Jerusalem ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-

kirjain), העיר אשר-נקרא שמך עליה kaupunki, joka on

otettu Sinun nimiisi, ישבת שם asetu sinne, asu siellä (suuret

numerot), תלמיד-חכם kirjanoppinut, (Toora-) oppinut

("täytetyin kirjaimin")ovat lukuarvoiltaan 1612.

 

החומה הרחבה Leveä muuri, החיק מעמד kestää, pysyä

pystyssä; olla vahva; pitää pintansa, לצדיקים vanhurskaille

ja נצל pelastua, päästä pakoon; pelastaa ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 284.

 

החומה הרחבה Leveä muuri ("täytetyin kirjaimin"),

שם משיח Messiaan nimi ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain), ברוח ישוע Jeshuan Hengessä ("täytetyin

kirjaimin"), חמש חכמות viisi viisasta ("täytetyin kirjaimin")

ja הפיק רצון פלוני noudattaa jnkn tahtoa ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1874.

 

(9) Heistä eteenpäin korjasi muuria רפיה Refaja (JHVH

parantaa), חור Huurin (valjeta, olla ilmeinen) poika,

Jerusalemin piirin toisen puolen päällikkö.

 

Alkuperäiset merkit, kuten sairaiden parantaminen toimivat

ennalleen asetetussa seurakunnassa ja epäilijällekin tulee

ilmeiseksi, että Jumala on kansansa keskellä, kun Hän vai-

kuttaa heidän kanssansa ja vahvistaa sanan sitä seuraavien

merkkien kautta (Mark. 16:20).

 

Nimi רפיה Refaja, JHVH parantaa ja פריה hedelmällisyys;

hedelmällinen; hedelmien tuottaminen kirjoitetaan samoilla

kirjaimilla eri järjestyksessä, ja ne ovat lukuarvoiltaan 295,

kuten myös פטור vapaa, vapautettu; vapautus; vapautus

velan maksamisesta ja אמץ voima; rohkeus; lujuus;

vahvistaa, rohkaista; tulla vahvistetuksi; olla luja,

olla rohkea ("täytetyin kirjaimin").

 

Nimi רפיה Refaja, JHVH parantaa ("täytetyin kirjaimin")

ja פריה hedelmällisyys; hedelmällinen; hedelmien

tuottaminen ("täytetyin kirjaimin") sekä אמתי oikea,

todellinen; totuudellinen ("täytetyin kirjaimin") ja

יאמת todistaa oikeaksi ("täytetyin kirjaimin") jotka myös

kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä ovat luku-

arvoiltaan 617.

 

Nimi חור Huur, valjeta; selittää, selventää; valkaista;

olla selvä, olla selvitetty, olla ilmeinen; kunnioitettu

henkilö ja רוח henki kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri

järjestyksessä, ja ne ovat lukuarvoiltaan 214, kuten myös

ניצחון voitto; kuv. suurmenestys, אזור vyötetty ja

טהר puhdas; rikkeetön; puhtaus; rikkeettömyys;

puhdistaa; julistaa puhtaaksi.

 

Nimi חור Huur, valjeta; selittää, selventää; valkaista; olla

selvä, olla selvitetty, olla ilmeinen; kunnioitettu henkilö

("täytetyin kirjaimin") ja רוח henki ("täytetyin kirjaimin"),

שער הישנה Vanha portti, מאמינים ישוע המשיח Jeshua

Messiaaseen uskovat, התחדש הבריאה uudestisyntyminen,

השיבנו יהוה אליך palauta meidät, JHVH, tykösi (suuret

numerot) ja צחח olla puhdas ("täytetyin kirjaimin") ovat

lukuarvoiltaan 940.

 

Nimi בן-חור Ben-Hur, Huurin poika ja רוח-בן Pojan Henki

kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä, ja ne ovat

lukuarvoiltaan 266, kuten myös רוח אליהו Eliahun Henki,

אשטפנוס Stefanus, פילפוס Filippus, קהל seurakunta;

yhteisö; koota yhteen ("täytetyin kirjaimin"), מוחוור selvä,

בסדר järjestyksessä; hyvä; 'OK', הלך לו onnistaa,

צנועים nöyrät, ענווה nöyryys, vaatimattomuus ("täytetyin

kirjaimin"), דברכם puheenne, בכל בדבור kaikessa puheessa,

כמדבר kuten on sovittu, חבורים kirjoitelmat, kirjat, teokset.

 

Nimi בן-חור Ben-Hur, Huurin poika (suuret numerot) ja

רוח-בן Pojan Henki (suuret numerot) sekä ישרות suoruus,

totuudellisuus, rehellisyys, שירות pyhäkköpalvelu; palvelu-

ammatti; palvelun täyttäminen; apu ja רשיות vapaaehtoiset

toiminnat jotka kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyk-

sessä, ja ne ovat lukuarvoiltaan 916, kuten myös

באו אל-עיר ירושלים hän tulee Jerusalemiin,

נתינות  kansalaisuus; pyhäkköorjan asema,

מלטאת נפשו pelastaa henkensä, תפלות rukoukset,

שנסמתניו vyöttäytyä voimalla, בדם-השה Karitsan veressä

(suuret numerot) ja חתום sinetöity ("täytetyin kirjaimin").

 

Nimi בן-חור Ben-Hur, Huurin poika ("täytetyin kirjaimin"),

רוח-בן Pojan Henki ("täytetyin kirjaimin") ja

עברת heprealaistaa; kääntää hepreaksi; olla heprealais-

tunut ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1458.

 

Nimi בן-חור Ben-Hur, Huurin poika ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain), רוח-בן Pojan Henki ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ja שהדי במרומים taivas

on todistajani, todistajani on korkeuksissa ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 2014.

 

Nimi רפיה בן-חור Refaja, Huurin poika ("täytetyin kirjaimin")

ja דבר אלהים הולך ורב Jumalan sana menestyi ja levisi ovat

lukuarvoiltaan 916, kuten myös אחיו veljensä ("täytetyin kirjai-

min") ja אחוי yhteenliitetty, yhteenkiinnitetty; yhdistäminen

("täytetyin kirjaimin") jotka kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri

järjestyksessä.

 

(10) Hänestä eteenpäin korjasi ידיה Jedaja (Herran

lupa), חרומף Harumafin (tylppänenäinen, litteä-

nenäinen) poika, oman talonsa kohdalta; hänestä eteen-

päin korjasi חטוש Hattus (koottu), חשבניה Hasabnejan

(JHVH on laskenut tai suunnitellut tai JHVH on

muistanut minua) poika.

 

Ennalleenasettajilla on valtuus puhua Herran nimessä kun

he ovat korjanneet muurin oman talonsa kohdalta, eli teh-

neet parannuksen omalla kohdallaan kaikesta sellaisesta,

mitä heidän elämässään on ollut Jumalan tahdon vastaista.

He voivat sanoa: "Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti

sanoa..." (Apt. 2:29). Herra on koonnut heidät eri kirkkokun-

nista ja maailmasta, sillä Hän tuntee jokaisen sydämen ja

tietää kenellä on rakkaus totuuteen. Hän vie alkamassa

hyvän työn heidän kohdallaan päätökseen kuten Hän

parhaaksi näkee eikä unohda ketään heistä.

 

Nimi ידיה Jedaja, Herran lupa, הבמחה lupaaminen, lupaus;

varmuus; varmistaminen, turvaaminen, איחוד yhteenliittymi-

nen; yhdistäminen ja חדווה ilo ovat lukuarvoiltaan 29.

 

Nimi ידיה Jedaja, בשם בן-אלהים Jumalan Pojan nimessä,

היו-לי לעם ואני אהיה להם לאלהים he ovat Minun kansani

ja Minä olen heidän Jumalansa (Sak. 8:8),

הגוף ישוע Jeshuan ruumis, שפעל jälleenkäynnistää; tulla

uudelleen käynnistetyksi, משקם uudistettu, ennallistettu,

toipunut ja משכנע vakuuttava, kehoittava; vakuutunut;

täysin varma ovat lukuarvoiltaan 480, kuten myös

עתוד valmistautuminen, varustautuminen; valmis,

varustautunut, תעוד todistusaineisto ja עדות todistus;

todistajan lausunto, jotka kirjoitetaan samoilla kirjaimilla

eri järjestyksessä.

 

Nimi חרומף Harumaf; tylppänenäinen, litteänenäinen,

עצמי  itsenäinen; varsinainen ("täytetyin kirjaimin")

ja עצים keskitetty ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoil-

taan 334.

 

Nimi חרומף Harumaf; tylppänenäinen, litteänenäinen

(suuret numerot), גוף משיח Messiaan ruumis ("täytetyin

kirjaimin"), ציתנות kuuliaisuus, tottelevaisuus ("täytetyin

kirjaimin"), תורה באמת opettaa totuudessa,

בשורת עולם iankaikkinen evankeliumi,

אם-מתוך ישר הלב puhtaasta sydämestä, הסברה selittämi-

nen, selitys ("täytetyin kirjaimin") ja תום rehellisyys, suoruus

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuar-

voiltaan 1054.

 

Nimi חרומף Harumaf; tylppänenäinen, litteänenäinen

("täytetyin kirjaimin") ja במשיח ישוע הנצרי Messiaassa

Jeshuassa Nasaretilaisessa ovat lukuarvoiltaan 1101.

 

Nimi חרומף Harumaf; tylppänenäinen, litteänenäinen

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain)

ja הוא קמט את עצמו hän istuu syventyneenä jhnkn asiaan

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1657.

 

Nimi בן-חרומף Harumafin poika, מישול samankaltaiseksi

tekeminen; yhtäläistäminen, לשון kieli; puhe, ממוש toimeen-

pano, toteutus, שכלול täydennys, parannus, ריענון virkistä-

minen, piristäminen ja מרועכן vehmastunut, virkistynyt ovat

lukuarvoiltaan 386.

 

Nimi בן-חרומף Harumafin poika (suuret numerot) ja

אל-פתח העיר kaupungin portille ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 1756.

 

Nimi בן-חרומף Harumafin poika ("täytetyin kirjaimin"),

עם-האלהים Jumalan kanssa ("täytetyin kirjaimin" huomi-

oiden sofit-kirjain) ja אסיר-תודה kiitollinen ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1619.

 

Nimi ידיה בן-חרומף Jedaja, Harumafin poika,

קושט totuus,suoruus ja גדול כבשים lampaanhoito ovat

lukuarvoiltaan 415, kuten myös מעשה teko, työskentely ja

השמע olla julistettu, olla ilmoitettu, jotka kirjoitetaan

samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä.

 

Nimi ידיה בן-חרומף Jedaja, Harumafin poika (suuret

numerot), יספר להם אשר-הוציאו האדון מן-המשמר kertoo

heille kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankeudesta ja

ידבר מלאך-יהוה JHVH:n enkeli / sanansaattaja puhuu

ovat lukuarvoiltaan 1785.

 

Nimi חטוש Hattus, koottu ja הושיב asuttaa (ihmisiä); aset-

taa asumaan; asettaa tehtävään ovat lukuarvoiltaan 323.

 

Nimi חטוש Hattus, koottu ("täytetyin kirjaimin"),

השקיף tarkastella; pohtia ("täytetyin kirjaimin" huomioi-

den sofit-kirjain), תרגום kielenkääntäminen, tulkitseminen

(suuret numerot), פרסומת julkisuuteen levittäminen ("täyte-

tyin kirjaimin") ja לאנשים מן-הקהל seurakunnan jäsenille

ovat lukuarvoiltaan 1209.

 

Nimi חשבניה Hasabneja, איש כלבבי sydämeni mukainen

mies, אוצר בלום suuraarre; tietorikas ihminen; tieto-

niekka; tupaten täynnä, kokonainen varasto jtkn,

פרי-עטו kirjallinen tuotos, מאמץ ponnistus; vaivoin tehty

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 375, kuten myös

סריקה tarkka tutkiminen, tarkasteleminen ja סקירה katsaus;

katseleminen, katsominen, jotka kirjoitetaan samoilla kirjaimilla

eri järjestyksessä.

 

Nimi חשבניה Hasabneja ("täytetyin kirjaimin"),

דייקן täsmällinen (henkilö; "täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain) ja מושרש juurtunut (myös kuv.; "täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1322.

 

Nimi בן-חשבניה Hasabnejan poika,

איש יהודי אנכי minä olen juutalainen mies ja

אסיר ציון 'Siionin vanki', siionisti ovat lukuarvoiltaan 427.

 

Nimi בן-חשבניה Hasabnejan poika (suuret numerot),

מגדלת kasvattaja, hoitaja ("täytetyin kirjaimin"),

יזהר את-כלם לדבקה באדון בלב נכון kehoitti kaikkia

vakaalla sydämellä pysymään Herrassa,

כי כן אמר לנו sillä näin on meille sanottu (suuret numerot),

מאיר עינים selventävä, silmiä avaava; selkeä ("täytetyin

kirjaimin") ja תחזק ylläpitää, voimistaa, vahvistaa;

tulla ylläpidetyksi / voimistetuksi, vahvistetuksi ovat

lukuarvoiltaan 1077.

 

Nimi בן-חשבניה Hasabnejan poika ("täytetyin kirjaimin"),

אלה הם ההלכים אחרי השה nämä ovat ne, jotka seuraavat

Karitsaa (suuret numerot) ja ברי לבב puhdas sydämiset

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1840.

 

Nimi בן-חשבניה Hasabnejan poika ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain), הוא לא השתחוו לחיה ולצלמה

hän ei kumartanut petoa eikä sen kuvaa ("täytetyin

kirjaimin") ja דבר משפטים puhua suoria sanoja ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 2396.

 

Nimi חטוש בן-חשבניה Hattus, Hasabnejan poika ja

יהודים אנחנו olemme juutalaisia (suuret numerot) ovat

lukuarvoiltaan 750.

 

Nimi חטוש בן-חשבניה Hattus, Hasabnejan poika

(suuret numerot), תקשרת tiedonvälitys, kommunikointi,

תעודות todistukset ("täytetyin kirjaimin"), שרץ olla hedel-

mällinen; lisääntyä hedelmällisesti (suuret numerot),

שתדלני toisten hyväksi yrittävä ("täytetyin kirjaimin"),

צדיקים vanhurskaat ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain) ja נוקדן pikkutarkka ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 1400.

 

Nimi חטוש בן-חשבניה Hattus, Hasabnejan poika ("täytetyin

kirjaimin") ja לכן הנם לפני כסא-האלהים sentähden he ovat

Jumalan Valtaistuimen edessä ("täytetyin kirjaimin") ovat

lukuarvoiltaan 3049.

 

(11) Toisen osan korjasivat מלכיה Malkia (JHVH on

kuningas), חרם Haarimin (vihitty) poika, ja

חשוב Hassub (arvioitu tai ajatteleva, huolellinen),

פחת-מואב Pahat-Mooabin (Mooabin käskynhaltija)

poika, sekä sen lisäksi מגדל התנורים Uunitornin.

 

Herra on heidän kuninkaansa ja he ovat vihkiytyneet Hänelle.

He ovat ajattelevia ja suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja

yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta he työskentelevät

veljiensä rinnalla tasavertaisina.

 

Nimi מלכיה Malkia, JHVH on kuningas ja

המליך kruunata kuninkaaksi jotka kirjoitetaan samoilla

kirjaimilla eri järjestyksessä ovat lukuarvoiltaan 105, kuten

myös ליהודים juutalaisille.

 

Nimi מלכיה Malkia, JHVH on kuningas ("täytetyin kirjai-

min") ja המליך kruunata kuninkaaksi ("täytetyin kirjaimin")

jotka kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä ovat

lukuarvoiltaan 280, kuten myös הרעה Paimen ja

גואל Lunastaja, Messias, Vapahtaja ("täytetyin kirjaimin").

 

Nimi חרם Haarim; Jumalalle pyhitetty tavara, vihitty ja

רחם rakastaa; sääliä; tulla säälityksi jotka kirjoitetaan

samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä ovat lukuarvoiltaan 248,

kuten myös כלל kruunata, seppelöidä ("täytetyin kirjaimin").

 

Nimi חרם Haarim; Jumalalle pyhitetty tavara, vihitty

(suuret numerot), עתה בנים לאלהים אנחנו nyt me olemme

Jumalan lapsia ja אנשים או נשים miehet tai naiset ovat

lukuarvoiltaan 808.

 

Nimi חרם Haarim; Jumalalle pyhitetty tavara, vihitty

("täytetyin kirjaimin"), חתם sinetöidä; olla sinetillä vahvis-

tettu (suuret numerot), כבוץ kokoaminen; kerääntyminen

(suuret numerot), התאחז asettua asumaan ("täytetyin

kirjaimin"), חיים עולם לכם teillä on iankaikkinen elämä

("täytetyin kirjaimin"), ישרון Israel, israelilaiset (Jesurun,

5 Moos. 32:15, Jes. 44:2; "täytetyin kirjaimin"),

עבדיו palvelijansa ("täytetyin kirjaimin") ja

הוא חפשי hän on vapaa / vapautettu ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 1008.

 

Nimi חרם Haarim; Jumalalle pyhitetty tavara, vihitty,

ישרון Israel, israelilaiset (Jesurun, 5 Moos. 32:15, Jes. 44:2;

"täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ja

בעברים heprealaisissa ("täytetyin kirjaimin") ovat luku-

arvoiltaan 1564.

 

Nimi בן-חרם Haarimin poika, בן-אברהם Aabrahamin poika,

רוח אלהים Jumalan Henki; Jumalan voima; jumalallinen

inspiraatio; jumalallinen viisaus / tieto, ציר suurlähettiläs;

konsuli; valtuutettu; virallinen edustaja, הפריה hedelmöit-

täminen; kukoistamaan saattaminen ja מכס Jumalalle kuu-

luva määräosa ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 300.

 

Nimi בן-חרם Haarimin poika (suuret numerot),

עצם מעצמי ובשר מבשרי luu minun luistani ja liha minun

lihastani, זכר או נקבה miespuolinen tai naispuolinen

("täytetyin kirjaimin") ja הבדילו לי למלאכה אשר קראתים לה

erottakaa Minulle työhön, johon Minä olen heidät kutsunut

ovat lukuarvoiltaan 1510.

 

Nimi בן-חרם Haarimin poika ("täytetyin kirjaimin"),

שלשה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם kolme on

jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri ja

השלוחים lähetetyt ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1526.

 

Nimi בן-חרם Haarimin poika ("täytetyin kirjaimin" huomi-

oiden sofit-kirjain), יושיע מחטאתיהם vapauttava heidät

synneistänsä("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain),

נשע חן בעיני פלוני miellyttää jtkta, saavuttaa jnkn suosio

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ja

כי אם-ברצוני אעשה sillä jos teen vapaasta tahdostani

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ovat luku-

arvoiltaan 2638.

 

Nimi מלכיה בן-חרם Malkia, Haarimin poika,

החי לעולמי עולמים elää aina ja iankaikkisesti,

אכלש asuttaa; tulla asutetuksi ("täytetyin kirjaimin") ja

פעילים aktiiviset, toimeliaat ("täytetyin kirjaimin") ovat

lukuarvoiltaan 405.

 

Nimi מלכיה בן-חרם Malkia, Haarimin poika (suuret

numerot) ja הוא בבן Hän on Pojassa ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1615.

 

Nimi מלכיה בן-חרם Malkia, Haarimin poika ("täytetyin

kirjaimin") ja מפני שמי נחת הוא hän vapisi nimeni edessä

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1806.

 

Nimi מלכיה בן-חרם Malkia, Haarimin poika ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain)

ja ידעתי את-מעשיך ואהבתך ואמונתך ועבודתך וסבלך

Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja pal-

veluksesi ja kärsivällisyytesi ovat lukuarvoiltaan 2918.

 

Nimi חשוב Hassub; laskenta; tärkeä; arvossa pitäminen;

jtkn muistuttava, שבוח ylistäminen, kiittäminen; parem-

maksi tekeminen ja בחוש todella, konkreettisesti jotka

kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä ovat luku-

arvoiltaan 316. הקיץ herättää; havahtua, herätä unesta;

valveilla ("täytetyin kirjaimin") ja קיצה herääminen unesta

("täytetyin kirjaimin") kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri

järjestyksessä ja myös ne ovat lukuarvoiltaan 316, kuten

myös מועיל hyödyllinen ("täytetyin kirjaimin") ja

איזון punnitseminen; vertaaminen ("täytetyin kirjaimin").

 

Nimi חשוב Hassub; laskenta; tärkeä; arvossa pitäminen;

jtkn muistuttava ("täytetyin kirjaimin"), קבל על עצמו ryhtyä

jhnkn, ottaa tehdäkseen; sitoutua ("täytetyin kirjaimin"),

ישקם ennallistaa ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-

kirjain) ja פייטן runoilija, laulujen kirjoittaja; uskonnollisten

laulujen kirjoittaja ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-

kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1202.

 

Nimi בן-פחת מואב Pahat-Mooabin poika, נתן לגוים antaa

pakanoille ja וידוא varmistus, todistus  ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 589.

 

Nimi בן-פחת מואב Pahat-Mooabin poika (suuret numerot)

ja הלך אחרי seuratkoon Minua; käyttäytyä jnkn tavoin,

seurata ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1239.

 

Nimi בן-פחת מואב Pahat-Mooabin poika ("täytetyin kirjai-

min") ja תידרוך ohjaaminen, opastaminen, opastuksen /

ohjauksen antaminen ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain), במישרים suoraan ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 2038.

 

Nimi חשוב בן-פחת מואב Hassub, Pahat-Mooabin poika,

בדרך צדקה vanhurskauden tiellä (suuret numerot),

הוא בקהל המאמינים hän uskovien joukossa (suuret

numerot) ja פתח avata; kehittää ja parantaa; laajentaa

tietojaan; tulla avatuksi; tulla laajennetuksi / parannetuksi;

tulla laajennetuksi tiedoilla ovat lukuarvoiltaan 905.

 

Nimi חשוב בן-פחת מואב Hassub, Pahat-Mooabin poika

(suuret numerot), יתאו לשמע את-דבר האלהים hän haluaa

kuulla Jumalan Sanaa, לנו המאמינים באדון me uskomme

Herraan (suuret numerot) ja התאורר tuulettua, kuv.

uudistua ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1555.

 

Nimi חשוב בן-פחת מואב Hassub, Pahat-Mooabin poika

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ja

למקראים בין מיהודים בין מיונים kutsutuille juutalaisille ja

kreikkalaisille (suuret numerot) ovat lukuarvoiltaan 3796.

 

מגדל התנורים Uunitorni, שויוניות tasavertaisuus, tasa-

arvoisuus, כי הכל היה להם לנחלת כלם sillä kaikki oli

heillä yhteistä (Apt 4:32), אשרי האבלים כי-הם ינחמו

autuaita / onnellisia ovat murheelliset, sillä he saavat

lohdutuksen, בלשנות kielitiede, חכמה נסתרה salainen

viisaus, שביעות kylläisyys, כארז kuin setripuu; vahva;

rohkea; itsepintainen ("täytetyin kirjaimin"), ארזים setrit

("täytetyin kirjaimin"), עם-היהודים juutalainen kansa

("täytetyin kirjaimin"), אחזקה ylläpitäminen ("täytetyin

kirjaimin") ja משוכנע vakuuttunut, täysin varma ("täyte-

tyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 788.

 

מגדל התנורים Uunitorni (suuret numerot),

ישירו שיר חדש he veisasivat uutta virttä,

דעתו מישבת עליו olla harkitseva; hän on maltillinen, käyt-

tää järkeään, לא תעבר יוד אחת או-קוץ אחד ei katoa pienin-

kään kirjain, ei ainoakaan piirto, מלשון-עבר run. heprean

kielestä (suuret numerot), חמשתם viiden ryhmä (suuret nume-

rot), ברית liitto ("täytetyin kirjaimin"), חתנות naimisiinmeno;

häät ja קהלתיים seurakunnalliset ("täytetyin kirjaimin" huo-

mioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1348.

 

מגדל התנורים Uunitorni ("täytetyin kirjaimin"),

לכם בשלחן אדנינו te Herramme pöydässä (suuret numerot),

בנים לאברהם lapsia Aabrahamille ("täytetyin kirjaimin") ja

מישראלים israelilaisista ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1811.

 

מגדל התנורים Uunitorni ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain), בשם האדון ישוע המשיח Herran Jeshuan

Messiaan nimessä (suuret numerot) ja אנשים ונשים miehet

ja naiset ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ovat

lukuarvoiltaan 2367.

 

(12) Heistä eteenpäin korjasi שלום Sallum (kostaminen,

palkitseminen, palkka), הלוחש Looheksen (kuis-

kaaja) poika, שר חצי פלך ירושלם Jerusalemin piirin

toisen puolen päällikkö, הוא ובנותיו hän ja hänen

tyttärensä.

 

Heidän työllään on oleva palkka, sillä Herra on heidät pal-

kitseva tulemuksensa jälkeisessä Bema-tuomioistuimessa.

Ennalleen asetetussa seurakunnassa myös naiset toimivat.

Kokouksissa he eivät saarnaa eivätkä opeta eivätkä muu-

tenkaan ole äänessä, mutta jos on tarpeellista sanoa jotain

esimerkiksi miehelleen tai lapsilleen he puhuvat vain kuis-

katen. Tästä Paavali opettaa: "Niinkuin kaikissa pyhien

seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan-

kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot

alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat

tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään,

sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa" (1 Kor.

14:33b-35). "Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin

alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä

että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudes-

sa" (1 Tim. 2:11,12). "Vanhat naiset olkoot käytöksessään

niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia,

vaan hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja

akastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita,

kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan

sana pilkatuksi tulisi" (Tiit. 1:3-5). Kotona tai muualla heidän

tehtävänsä on opettaa nuorempia naisia ja lapsia. Muun

muassa tätä Paavali kehoitti Tiitusta opettamaan, sanoen:

"Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu" (1:1).

 

Nimi שלום Sallum; rauha, lepo, huolettomuus; sovinto;

tila, asema; tervehdys: rauhaa! rauhanmies; täydellinen;

maksu, palkka, maksaminen, מושל hallitsija, kuvernööri,

maaherra;hallitus; vertaustentekijä; esimerkki; vertainen

ja משול samanlainen, yhtäläinen; samankaltaiseksi teke-

minen; yhtäläistäminen kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri

järjestyksessä ovat lukuarvoiltaan 376. רצוף yhdistetty,

solmittu; asetettu vierekkäin / ilman väliä ja פורץ Raam.

tienraivaaja kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyk-

sessä ja ne myös ovat lukuarvoiltaan 376, samoin kuin

מאוזן vaakasuora; tasapainoinen ("täytetyin kirjaimin").

 

Nimi שלום Sallum; rauha, lepo, huolettomuus; sovinto;

tila, asema; tervehdys: rauhaa! rauhanmies; täydellinen;

maksu, palkka, maksaminen (suuret numerot),

בברית החדשה Uudessa Liitossa, גדול במלכות השמים

suuri Taivasten Valtakunnassa, כשירות pätevyys; kyke-

nevyys, עלה לדוכן nousta siunaamaan; nousta huomatta-

vaan asemaan ("täytetyin kirjaimin"), עשה שם nousta

maineeseen ("täytetyin kirjaimin"), בחן tutkia, tarkastaa

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 936, kuten myös

מסכם hyväksytty; sovittu; kokoava, keskitetty; viimeistelty

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ja

מסמך todistus; vakuutuskirja; asiakirja; viranomainen;

luotettava; pätevä; jhnkn perustuva ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain) jotka kirjoitetaan samoilla kirjaimilla

eri järjestyksessä.

 

Nimi שלום Sallum; rauha, lepo, huolettomuus; sovinto;

tila, asema; tervehdys: rauhaa! rauhanmies; täydellinen;

maksu, palkka, maksaminen ("täytetyin kirjaimin"),

מושל hallitsija, kuvernööri, maaherra; hallitus; vertaus-

tentekijä; esimerkki; vertainen ("täytetyin kirjaimin") ja

משול samanlainen, yhtäläinen; samankaltaiseksi teke-

minen; yhtäläistäminen ("täytetyin kirjaimin") kirjoitetaan

samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä ja ne ovat lukuarvoil-

taan 526. המשלה valtaan / hallitsemaan asettaminen;

vertauksien esittäminen ("täytetyin kirjaimin") ja

השלמה eheyttäminen; täydennys; päätös; täydelliseksi

t. päätökseen saattaminen; rauhan teko; suostuminen

("täytetyin kirjaimin") kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri

järjestyksessä ja ne ovat lukuarvoiltaan 526, kuten myös

מכות valtuus; lupa, oikeus, רישוי luvan antaminen / myö-

ntäminen, מופת ihme; todistus; esimerkki; merkki jstkn,

למנות nimittää tehtävään, הוא מאמין hän uskoi ("täyte-

tyin kirjaimin") ja הטיף tihkua; tiputtaa; saada tippumaan;

kuv. julistaa, ilmaista ("täytetyin kirjaimin").

 

Nimi שלום Sallum; rauha, lepo, huolettomuus; sovinto; tila,

asema; tervehdys: rauhaa! rauhanmies; täydellinen; maksu,

palkka, maksaminen ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-

kirjain), תמים-לב suora ja hyvä ihminen (suuret numerot),

ויאמר אליו האדון במחזה Herra sanoi hänelle näyssä /

ilmestyksessä (suuret numerot), לקרא אל-כל-עם saarnata

koko kansalle (suuret numerot), ויכרז להם את-המשיח

saarnasi heille Messiasta, עמד לנסיון läpäistä koe ("täyte-

tyin kirjaimin"), כי הנה-הוא מתפלל sillä katso, hän rukoilee

("täytetyin kirjaimin"), קשירה solmiminen, yhteenliittäminen;

suhteiden solmiminen ("täytetyin kirjaimin") ja הטיף tihkua;

tiputtaa; saada tippumaan; kuv. julistaa, ilmaista ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1082.

 

Nimi הלוחש Loohes, במעגלי-צדק oikealla / vanhurskaalla

tiellä, מושג ajatus, aate; tieto, ymmärrys; ymmärrettävä,

tajuttava, אדם מסדר järjestyksen ihminen; kunnon kan-

salainen, על-פי יהוה sanan mukaan ("täytetyin kirjaimin")

ja יאמינו he uskoivat ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoil-

taan 349.

 

Nimi הלוחש Loohes ("täytetyin kirjaimin"), השכל הישר

terve järki, אינכם ידעים אתו אני מגיד לכם sen minä teille

ilmoitan, יען ויאמר הן כתוב vastasi ja sanoi: Kirjoitettu on,

אשרי עניי הרוח autuaita / onnellisia ovat hengellisesti

köyhät, נשכך asettua, rauhoittua (suuret numerot),

נקי-כפים nuhteeton ihminen; lahjomaton, rehellinen

(suuret numerot), המשחה voiteleminen ("täytetyin kirjai-

min"), קם מחליו parantua, tervehtyä ("täytetyin kirjaimin")

ja תחייה elpyminen, uudistaminen; uudestisyntyminen,

ylösnousemus ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 870.

 

Nimi בן-הלוחש Looheksen poika, הנוצרים nasaretilaiset,

הוא היה הרוח המים והדם hän on henki, vesi ja veri

(1 Joh. 5:8), הוא אל-משיח hän on messiaalle,

הסופרים kirjanoppineet ja אמינים autenttiset, luotettavat;

uskottavat ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 401.

 

Nimi בן-הלוחש Looheksen poika (suuret numerot),

רצון אבי שבשמים Taivaallisen Isäni tahto,

אנחנו עזבנו את-הכל ונלך אחריך me olemme luopuneet

kaikesta ja seuranneet Sinua ja הסתפקות tyytyminen,

tyydytys; riittoisuus ovat lukuarvoiltaan 1051.

 

Nimi בן-הלוחש Looheksen poika ("täytetyin kirjaimin"),

נוצרים nasaretilaiset ("täytetyin kirjaimin" huomioiden

sofit-kirjain), להם מלכות heidän on valtakunta ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain), בן-פורת kelpo, kunnon

(suuret numerot), התיחסות suhde, suhtautuminen, osallisuus

jhnkn ("täytetyin kirjaimin"), רצונך tahtosi; sinä tahdot

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain), תעודת-

todistus- ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1388,

kuten myös ידברו he puhuivat ("täytetyin kirjaimin"),

דיבור puhe, puhuminen ("täytetyin kirjaimin") ja דבורי-

puhe- ("täytetyin kirjaimin"), jotka kirjoitetaan samoilla

kirjaimilla eri järjestyksessä.

 

Nimi בן-הלוחש Looheksen poika ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain), נצחהו בדם-השה on voittanut

hänet Karitsan veressä ("täytetyin kirjaimin"),

יאהב את-משיח rakastaa Messiasta ("täytetyin kirjaimin"),

היטיבה יהוה לטובים tee / anna hyvää hyville, JHVH

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1944.

 

Nimi שלום בן-הלוחש Sallum, Looheksen poika,

גוף של-משיח Messiaan ruumis, יאהב את-משיח rakastaa

Messiasta, המשיח הוא ימשל-בך Messias on sinua vallit-

seva, על-התפלה rukouksessa ("täytetyin kirjaimin"),

נצטלל upota; kirkastua, puhdistua ("täytetyin kirjaimin"),

מפוקח älykäs, terävä; tarkastettu ("täytetyin kirjaimin")

ja מצנפת (naisen) pääliina ("täytetyin kirjaimin") ovat

lukuarvoiltaan 777.

 

Nimi שלום בן-הלוחש Sallum, Looheksen poika (suuret

numerot) ja לא-יטעמו טעם מיתה eivät maista kuolemaa

(Matt. 16:28; "täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1987.

 

Nimi שלום בן-הלוחש Sallum, Looheksen poika ("täytetyin

kirjaimin"), את-מתנת רוח הקדש Pyhän Hengen lahja,

הוא חתום חתם Hän sinetillä vahvistaa,

אדוך אמר uskovainen sanoo ("täytetyin kirjaimin" huomi-

oiden sofit-kirjain) ja בשים-לב tarkkaavaisesti ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 1914.

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]