[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

4. LAAKSOPORTTI (Neh. 3:13)

 

(13) Laaksoportin korjasivat חנון Haanun (armahdettu)

ja זנוח Saanoahin (hylätty tai löyhkäävä) asukkaat;

he rakensivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet

ja salvat. Sen lisäksi he korjasivat tuhat kyynärää muuria,

Lantaporttiin saakka.

 

Laaksoportti puhuu meille ahdistuksista joissa uskova tässä

maailmassa on. Paavali kirjoittaa Tessaloniakiassa asuvista

uskovista esimerkkinä tällaisista ahdistetuista: "Me olemme

velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet,

niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kas-

vaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kai-

kissa teissä, niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kers-

kaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne

kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestet-

tävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuo-

miosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakun-

taan, jonka tähden kärsittekin, ja antaa teille, joita ahdiste-

taan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeshua

ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja

kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia

meidän Herramme Jeshuan evankeliumille. Heitä kohtaa sil-

loin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista

ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee,

että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa

uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme"

(2 Tess. 1:3-10).

 

Paavali ja Barnabas "vahvistivat opetuslasten sieluja ja ke-

hoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: 'Monen ah-

distuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan val-

takuntaan'" (Apt. 14:22). Kuningas Daavid sanoo: "Vaikka

minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään

pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauva-

si minua lohduttavat" (Ps. 23:4).

 

Jumalan tahdosta piittaamaton uskova joutuu ahdistukseen,

sillä "niskoittelijat asuvat kuivassa maassa" (Ps. 68:7).

 

Hesekiel kertoo näystään, jossa hän näki uuden Temppelin,

elävistä kivistä rakennetun Seurakunnan: "Ja katso, vettä

kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin, sillä temppe-

lin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin oikean-

puolisen sivuseinämän alitse, alttarin eteläpuolitse. Sitten

hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ul-

kopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden; ja katso, ve-

si virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessän-

sä itää kohti mies, mittanuora kädessään, mittasi tuhat kyy-

närää ja antoi minun käydä veden poikki: vettä oli nilkkoihin

asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä veden

poikki: vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi

minun käydä poikki: vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mitta-

si tuhat: tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä

vesi nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poik-

ki" (Hes. 47:1-5). Jos me tahdomme kulkea Jumalan tahdos-

sa, johdattaa Hän meidät kuivasta maasta vaiheittain, sen

mukaan kun haluamme alistua Hänen tahtoonsa aina uima-

veteen, virtaan, asti.

 

Ennalleen asetetun seurakunnan julistukseen kuuluu myös

julistus laista ja tuomiosta: "Ja kun Hän (Pyhä Henki) tulee,

niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskau-

den ja tuomion: synnin, koska he eivät usko Minuun; van-

hurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää

minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on

tuomittu" (Joh. 16:8-11). Julistetaan täyttä evankeliumia, jos-

sa lain avulla osoitetaan ihmisen syntisyys Jumalan edessä:

"Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös

ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä

tehneet, ne lain mukaan tuomitaan; sillä eivät lain kuulijat ole

vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurs-

kautetaan. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa

tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat

itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut

heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa

ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolus-

tavat heitä - sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmis-

ten salaisuudet Messiaan Jeshuan kautta, minun evankeliu-

mini mukaan" (Room. 2:12-16. "Sillä kaikki ovat syntiä teh-

neet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla" (Room. 8:23), koska

"...yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kaut-

ta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi,

koska kaikki ovat syntiä tehneet" (Room. 5:12).

 

Jumalan lain mukaan kaikki ovat lainrikkojia, koska kukaan

ei ole pystynyt täydellisesti lain mukaan elämään ja siksi he

ovat tuomion alaisia. Paavali sanoo: "me tiedämme, että kai-

ken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokai-

nen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan

edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään

vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tun-

to. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat

todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurs-

kaus, joka uskon kautta Jeshuaan Messiaaseen tulee kaik-

kiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta

vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan

sen lunastuksen kautta, joka on Messiaassa Jeshuassa, jon-

ka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen

vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli

jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa

kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan ny-

kyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskaut-

taa sen, jolla on usko Jeshuaan" (Room. 3:19-26).

 

Paavali jatkaa: "Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen

Jumalaa heidän (juutalaisten) edestänsä, että he pelastuisi-

vat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan

puolesta, mutta ei taidon mukaan; sillä kun he eivät tunne

Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa van-

hurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden

alle. Sillä Messias on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle,

joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, jo-

ka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.

Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: 'Älä

sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?' se on: tuo-

maan Messiasta alas, tahi: 'Kuka astuu alas syvyyteen?' se

on: nostamaan Messiasta kuolleista. Mutta mitä se sanoo?

'Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi';

se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tun-

nustat suullasi Jeshuan האדון (HaAdon) Herraksi ja uskot

sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt,

niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurs-

kaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raa-

mattu: 'Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään'.

Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä;

sillä yksi ja sama on kaikkien אדון (Adon) Herra, rikas antaja

kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä 'jokainen, joka huu-

taa avuksi JHVH:n nimeä, pelastuu'" (Room. 10:1-13). "Sillä

synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ian-

kaikkinen elämä Messiaassa Jeshuassa, meidän Herrassam-

me" (Room. 6:23). Jumala armahtaa jokaisen jolla on usko

Jeshuaan Messiaaseen.

 

Kun Jeshua oli tullut Jerusalemiin ratsastaen aasin selässä

puhui Hän kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan kansalle

sanoen: 'Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän

maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylen-

netään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni'. Mutta sen

hän sanoi antaen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla hän oli

kuoleva" (Joh. 12:31). Jeshua on se "vaimon siemen", jonka

Jumala ilmoitti tulevan, ja Hän on polkeva rikki käärmeen, tä-

män maailman ruhtinaan, pään (1 Moos. 3:15).

 

Saatana tullaan sitomaan Tuhatvuotisen Valtakunnan alka-

essa (Ilm. 20:1-3) ja tuhat vuotisen valtakunnan lopussa

"päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitse-

mään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maa-

gogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin me-

ren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät

pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa

taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, heidän villitsijänsä,

heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä

profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaik-

kisesti" (Ilm. 20:7-10). Saatana ja kaikki Jeshuan hylkäävät

ihmiset tulevat saamaan saman tuomion. Jerusalemin Lanta-

portin ulkopuolella avautuu גיא הנם (Ge Hinnom, kreik. Ge-

henna) Hinnomin laakso (Neh. 11:30; nykyhepreassa

גיהנם, Matt. 18:9), joka oli kaatopaikka ja siellä paloi ikui-

nen tuli ja se on helvetin esikuva. Sinne vietiin rikollisten ja

itsestään kuolleitten eläinten ruumiit sekä muu saastainen

poltettavaksi.

 

Nimi חנון Haanun; armelias, laupias; armahdus; (armon-)

anonta; armahdettu; armahtaa; suoda armo; saada armo;

olla lahjakas; rakastettu ja ננוח rauhoittua, palautua enti-

selleen kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä, ja

ne ovat lukuarvoiltaan 114. ניחום lohdutus ja מינוח nimit-

täminen, nimenantaminen kirjoitetaan samoilla kirjaimilla

eri järjestyksessä, ja myös ne ovat lukuarvoiltaan 114.

מדע tieto, viisaus ja עמד seisoa, olla pystyssä; nousta

pystyyn; olla asetettu; olla paikoillaan; olla olemassa;

aikoa; pystyttää, asettaa seisomaan kirjoitetaan samoilla

kirjaimilla eri järjestyksessä, ja myös ne ovat lukuarvoiltaan

114, kuten myös הוא עבד-יהוה Hän on JHVH:n palvelija,

דיק olla täsmällinen, olla tarkka; olla täsmällisesti tehty,

tarkka, מלמד tutkain; opettaja; oppinut; asiantuntija;

kokenut, מחוכם älykäs, כון לבו keskittää ajatuksensa ja

המה אזנו אל kuunnella tarkoin.

 

Nimi חנון Haanun; armelias, laupias; armahdus; (armon-)

anonta; armahdettu; armahtaa; suoda armo; saada armo;

olla lahjakas; rakastettu (suuret numerot), איש אמת הוא

hän on totuuden mies, כון לבו keskittää ajatuksensa (suuret

numerot), שליחיות tehtävä, asia (jolle joku lähetetään) ja

לחיי עולם iankaikkiseen elämään (suuret numerot; Dan.

12:2) ovat lukuarvoiltaan 764.

 

Nimi חנון Haanun; armelias, laupias; armahdus; (armon-)

anonta; armahdettu; armahtaa; suoda armo; saada armo;

olla lahjakas; rakastettu ("täytetyin kirjaimin") ja ננוח

rauhoittua, palautua entiselleen ("täytetyin kirjaimin")

kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri järjestyksessä, ja ne

ovat lukuarvoiltaan 642, kuten myös אתם עדי נאם-יהוה

te olette minun todistajani, sanoo JHVH (Jes. 43:10),

עסוקות työllistetyt, נציב hallitsija; pääjohtaja; pylväs

("täytetyin kirjaimin") ja תועלי hyödyllinen.

 

Nimi חנון Haanun; armelias, laupias; armahdus; (armon-)

anonta; armahdettu; armahtaa; suoda armo; saada armo;

olla lahjakas; rakastettu, הסיב את דעתו laajentaa näke-

mystä, מתבונן katselija (suuret numerot), עבוד נתונים tieto-

jenkäsittely (suuret numerot), פרטי פרטים erityiset asiat

(suuret numerot), חמש ככרים viisi leiviskää (suuret nume-

rot), מאוזרח kansalaiseksi päässyt ("täytetyin kirjaimin")

ja קום ועשה ויהי יהוה עמך nouse ja ryhdy työhön ja JHVH

olkoon kanssasi ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan

1198.

 

ישבי זנוח Saanoahin asukkaat (זנוח hylätty tai löyhkäävä),

נגעל tulla puhdistetuksi; tulla huuhdotuksi ("täytetyin kirjai-

min"), לו שם-טוב hänellä on hyvä nimi / maine ja הפגשה

kutsuminen yhteen, kohtaamisen järjestäminen ovat luku-

arvoiltaan 393.

 

ישבי זנוח Saanoahin asukkaat ("täytetyin kirjaimin"),

הנגע בכם נגע בבבת עינו joka teihin koskee, se koskee Hänen

silmäteräänsä (suuret numerot), השריץ tuottaa hedelmälli-

sesti / paljon (suuret numerot), מדה גדושה täpötäysi mitta

("täytetyin kirjaimin"), רומם את-העם koroittaa tämän kansan

("täytetyin kirjaimin") ja קרואי-העדא kunniavieraat ovat luku-

arvoiltaan 1415.

 

חנון וישבי זנוח Haanun ja Saanoahin asukkaat,

יורם ויאמר opetti heitä ja sanoi, כי אמן אמר אני לכם sillä

totisesti minä sanon teille, חוזה חזיונות näkijä, unennäkijä,

התבונן katsella tarkoin, tarkkailla, pohtia, התחנן anoa

armoa, rukoilla armoa, מחמאתיהם synneistänsä, רגיש

herkkä; tunteellinen, vastaanottavainen ja מתגיס palve-

lukseen astuja ovat lukuarvoiltaan 513.

 

חנון וישבי זנוח Haanun ja Saanoahin asukkaat (suuret

numerot), התאזר בסבלנות odottaa kärsivällisesti,

התבונן katsella tarkoin, tarkkailla, pohtia (suuret nume-

rot), התחנן anoa armoa, rukoilla armoa (suuret numerot),

בעל-נפש tunteet omaava; hienotunteinen, herkkätunteinen

("täytetyin kirjaimin") ja נחן taipua alas, kumartua (suuret

numerot) ovat lukuarvoiltaan 1163.

 

חנון וישבי זנוח Haanun ja Saanoahin asukkaat ("täytetyin

kirjaimin"), הצדיק עליו את הדין hyväksyä tuomio ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 2069.

 

חנון וישבי זנוח Haanun ja Saanoahin asukkaat ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjaimet), כשר הדבר לפניו kat-

soa soveliaaksi ("täytetyin kirjaimin"), הצדיק עליו את הדין

hyväksyä tuomio ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-

kirjaimet) ja ותרמית לא-נמצאה בפיהם eikä heidän suus-

saan ole valhetta havaittu ("täytetyin kirjaimin") ovat

lukuarvoiltaan 2625.

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]