[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

6. LÄHDEPORTTI (Neh. 3:15-25a)

 

(15) Lähdeportin korjasi שלון Sallun, suom.

Raam. käänn. väärin: Sallum (kostaminen,

palkitseminen  palkka), כל-חזה Kolhoosen

(kaikki näkevä) poika, מצפה Mispan (tähystys-

paikka tai vartiotorni, vartio) piirin päällikkö;

hän rakensi sen, teki siihen katon ja asetti paikoil-

leen sen ovet, teljet ja salvat. Sen lisäksi hän korjasi

Vesijohtolammikon muurin, kuninkaan puutarhan luota,

aina niihin portaisiin saakka, jotka laskeutuivat דויד

Daavidin (rakastettu tai lemmikki) kaupungista.

 

Profeetta Jeremia ennustaa 31:ssä luvussa mitä Israelin

kansalle aikojen lopulla tapahtuu. Edellisen luvun lo-

pusta näemme, että hän puhuu nimenomaan "aikojen

lopulla" tapahtuvasta asiasta. Tässä profeetan ennus-

tuksessa puhutaan kirjaimellisen merkityksen mukaan

Israelin kansalle tapahtuvasta Jumalan armon osoituk-

sesta, jossa Hän lupaa koota hajoitetun kansansa ta-

kaisin omaan maahansa. Hengellisesti tulkitsemalla

tätä profetiaa näemme, että Jumala tulee kokoamaan

myös seurakuntansa, "hengellisen Israelin", joka nyt

on hajoitettuna eri kirkkokuntiin. Hän lupaa viedä

"heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kom-

pastu" (9). Kun he ovat palanneet, on "heidän sielunsa

on oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä

he enää näänny" (12). sillä "näin sanoo JHVH: Pidätä

äänesi itkusta, silmäsi kyyneleistä, sillä sinun työstäsi

on tuleva palkka, sanoo JHVH, ja he palajavat viholli-

sen maasta" (16). Profeetta ennustaa, että Jumala tekee

"Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden Liiton"

(31) ja tässä Uudessa Liitossa Jumala "panee lakinsa

heidän sisimpäänsä ja kirjoitaa sen heidän sydämiinsä"

(33). He pääsevät vesilähteelle. Jeshua sanoo: "joka juo

sitä vettä, jota Minä hänelle annan, se ei ikinä janoa;

vaan se vesi, jonka Minä hänelle annan, tulee hänessä

sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elä-

mään" (Joh. 4:14).

 

Profeetta Jeremia kirjoittaa jakeessa 38: "Katso, päivät

tulevat, sanoo JHVH, jolloin JHVH:n kaupunki raken-

netaan jälleen Hananelin-tornista Kulmaporttiin asti".

Kun he palaavat takaisin rakennetaan Jerusalem, Daa-

vidin kaupunki, entiselleen kuten tapahtuu myös

Jumalan Seurakunnalle kun he palaavat kirkkokunnista.

Kun Seurakunta järjestetään alkuperäiseen muotoon,

uskovat pääsevät vesilähteelle, jossa vesi on kirkasta

ja puhdasta. Jeshua virvoittaa heitä Jumalan Pyhän

Hengen kautta.

 

Alkuseurakunnan mallin mukaisessa seurakunnassa

profeetan virka ja profetoimisen lahjat palautetaan

arvoonsa. UT:n opetuksessa niitä pidetään arvokkaim-

pina. Maailmanlaajuisessa Jumalan Seurakunnassa

apostolit ovat ensisijalla, sillä heidät Jumala on lähet-

tänyt perustamaan uusia seurakuntia ja he ovat myös

profeettoja ja opettajia. Paikallisseurakunnassa ei kui-

tenkaan ole apostolin virkaa, sillä se virka liittyy ainoas-

taan seurakunnan perustamistyöhön. Paikallisseura-

kunnassa profeetat ovat tärkeitä, koska he Pyhän

Hengen kautta tietävät mitä Jumala haluaa seurakun-

nalle puhua. Tavallisesti profeetta ja opettaja ovat yksi

ja sama henkilö, joka saamansa sanan opettaa seura-

kunnalle. Seurakunnassa on myös opettajia jotka eivät

ole profeettoja. Heille Jumala on antanut kyvyn ymmär-

tää kirjoitettua Sanaa ja he osaavat kirjoitusten pohjalta

opettaa seurakuntaa.

 

(16) Hänen jälkeensä korjasi נחמיה Nehemia

(JHVH lohduttaa), עזבוק Asbukin (perusteel-

linen hävitys) poika, בית-צור Beet-Suurin (kal-

liotalo) piirin toisen puolen päällikkö, aina דויד

Daavidin (rakastettu tai lemmikki) hautojen

kohdalle ja Tekolammikolle ja Urhojentalolle saakka.

 

Profeetan virassa ja profetoimisen lahjassa (1 Kor.

12:10) vaikuttaa profeettojen henki (1 Kor. 14:32).

Profetoimisen lahja voi olla useilla, joissakin tapauk-

sissa jopa kaikilla, mutta profeetan virka kuuluu vain

joillekin, jotka Pyhä Henki seurakuntaan asettaa

(1 Kor. 12:38,39; Ef. 4:11). Profetoiva ei varsinaisesti

opeta, vaan tuo saamansa Hengen sanoman "raken-

nukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi" (1 Kor.

14:3), kun taas profeetta opettaa saamansa sanan

pohjalta. Profeetan virkaan Pyhä Henki asettaa aino-

astaan miehiä, mutta profetian lahja voi olla miehellä

tai naisella. Apostolien teoista (21:9) löydämme esi-

merkin naisista jotka profetoivat, ja heistä mainitaan

että he olivat neitsyitä. Tämä osoittaa meille, että ai-

noastaan neitsyet saavat profetoida seurakunnassa,

mutta vaimojen pitää vaieta, kuten Paavali opetti ko-

rinttolaisille: "Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen

toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki

kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille

alamaiset; sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan

rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnis-

sa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouk-

sissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot

alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahto-

vat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta

miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seura-

kunnassa" (1 Kor. 14:31-35).

 

On erittäin tärkeätä että profeettoja ja opettajia on

seurakunnassa useampia, sillä silloin vältytään ti-

lanteesta, että seurakunta alkaa rakentua yhden mie-

hen johtamaksi seurakunnaksi, joka helposti mah-

dollisesta hyvästä alusta huolimatta ajankuluessa

muotoutuu lahkoksi. Jumala paheksuu sellaisia ryh-

miä, kuten voimme nähdä profeetta Jesajan kirjasta,

jossa hän kirjoittaa tällaisista yhden miehen lahkoista:

"seuraten miestä, joka on heidän keskellänsä...niistä

kaikista tulee loppu, sanoo JHVH" (66:17). Joillakin

paikkakunnilla tilanne kuitenkin voi olla sellainen,

että uskovien joukko on niin pieni, ettei heidän jou-

kostaan Jumala ole voinut valita useita. Sellaisessa

tilanteessa on erityisen tärkeätä että profeetta/opet-

taja itse ymmärtää asemansa ja että myöskin seura-

kuntalaiset täysin ymmärtävät seurakunnan tavoit-

teen, joka on tehdä "pyhät täysin valmiiksi palveluk-

sen työhön, Messiaan ruumiin rakentamiseen, kunnes

me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan

Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Messiaan

täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi ala-

ikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin-

tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa

juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudes-

sa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää,

Messias, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa

pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuak-

seen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä

kullakin osalla on" (Ef. 4:12-16). Osaamme päätellä mitä

tapahtuu joukolle, joka on riippuvainen yhdestä mie-

hestä, kun tämä jostain syystä ei enää olekaan ryhmän

johdossa. Hän voi kuolla, tai hän joutuu muuttamaan

toiselle paikkakunnalle, tai hän voi luopua uskostaan.

 

Historiasta löytyy valtava määrä esimerkkejä tällaisista

ryhmistä, jotka johtajan kuoltua ovat jääneet "paikol-

leen", kasvu heidän kohdallaan on pysähtynyt. Enti-

sen johtajan puheet ja postillat joten kuten pitävät

heidät "elossa", mutta edistyminen on loppunut.

Usein on myös tapahtunut, että kun johtajaa ei enää

ole ryhmän johdossa, ei kohta ole ryhmääkään. Seura-

kunta paikkakunnalla voi joutua samaan tilaan kuin

Israelissa Tuomarien ajalla toistamiseen tapahtui:

"Mutta kun tuomari kuoli, vaelsivat he jälleen kelvot-

tomasti, vielä pahemmin kuin heidän isänsä, kulkien

muiden jumalien jäljessä, palvellen ja kumartaen niitä.

He eivät lakanneet teoistansa eivätkä paatuneesta

vaelluksestansa" (Tuom. 2:19). Siksi on tärkeää ym-

märtää, että Seurakunnasta ei saa muodostua jouk-

koa, joka on riippuvainen jostakin määrätystä ihmi-

sestä. Uskovien joukko, joka järjestäytyy Jumalan

Sanan mukaan ja on riippuvainen yksin Messiaasta

Jeshuasta, on seurakunta joka on rakennettu kalliolle.

Ja sellainen joukko on Jumalalle erityisen rakas, kos-

ka siellä ei ole muita "jumalia" Hänen rinnallaan

(2 Moos. 20:2,3).

 

(17) Hänen jälkeensä korjasivat muuria הלוים

leeviläiset: רחום Rehum (sääli, armeliaisuus),

בני Baanin (rakennettu; jälkeläinen; poikani)

poika; hänestä eteenpäin korjasi חשביה Hasabja

(JHVH on laskenut), קעילה Kegilan (linna,

linnoitus) piirin toisen puolen päällikkö, piirinsä

puolesta.

 

Vanhan Liiton aikana leeviläisten eli temppelipalvelijoi-

den tehtävänä oli mm. seistä JHVH:n kasvojen edessä,

palvella Häntä ja siunata (5 Moos. 10:8) sekä ylistää

Häntä (1 Aik. 23:3-5,30). Heidän tehtäviinsä kuului

myös opettaa kansaa (2 Aik. 17:8,9; 35:3) ilmestysmaja-

(4 Moos. 8:19,22) temppelipalvelusten ohella.

 

Uudessa Liitossa ei enää ole erillistä papistoa eikä

leeviläisiä, kuten Vanhan Liiton aikana. Nyt on vain

yksi Ylimmäinen pappi, ihminen Messias Jeshua

(1 Tim. 2:5) ja Hänen ruumiinsa, seurakuntansa on

nykyään papistona. Tavallaan voimme kyllä nähdä

seurakunnassa leeviläiset, jotka tekevät aputyöt seu-

rakunnassa ja avustavat pappeja, seurakuntalaisia,

suorittamaan tehtäväänsä. Seurakunnassa "leeviläi-

siä" ovat apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet

ja opettajat, sillä Jeshua sanoi: "joka teistä on suurin,

se olkoon teidän palvelijanne" (Matt. 23:11). Hän sanoi

myös: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja

niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi. Mutta älkää

te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se

olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka pal-

velee. Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai

se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta Minä olen

teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee" (Luuk.

22:25-27). Tässä Hän antaa esimerkin jota meidän on

seurattava: seurakunnassa suurimmat ovat toisten

palvelijoita, päinvastoin kuin maailmassa ja yleensä

kirkkokunnissa.

 

Seurakunnan tehtävä on nyt seistä JHVH:n kasvojen

edessä, palvella Häntä ja siunata (5 Moos. 10:8) sekä

ylistää Häntä (1 Aik. 23:3-5,30). Juutalaisten tehtävä

oli olla Hänen todistajansa maailmassa, sillä Hän antoi

tämän tehtävän ensin heille: "Te olette Minun todis-

tajani, sanoo JHVH, Minun palvelijani, jonka Minä

olen valinnut, jotta te tuntisitte Minut ja uskoisitte

Minuun ja ymmärtäisitte, että Minä se olen. Ennen

Minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä Minun jäl-

keeni toista tule. Minä, Minä olen JHVH, eikä ole

muuta pelastajaa, kuin Minä. Minä olen ilmoittanut,

olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta juma-

laa teidän keskuudessanne. Te olette Minun todista-

jani, sanoo JHVH, ja Minä olen Jumala" (Jes. 43:10-12).

 

Kun Hän tuli maan päälle ihmiseksi, he eivät tunteneet

Häntä, vaan hylkäsivät Hänet ja antoivat pakanoille

ristiinnaulittavaksi. Paavali sanookin: "sillä jos he oli-

sivat Hänet tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa

ristiinnaulinneet" (1 Kor. 2:8). Ylösnoustuaan kuolleis-

ta Jeshua antoi todistamistehtävän opetuslapsilleen

sanoen: "Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte

voiman, ja te tulette olemaan Minun todistajani sekä

Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja

aina maan ääriin saakka" (Apt. 1:8).

 

Ennalleen asetetusta seurakunnasta tulee alkuseura-

kunnan mallin mukainen Pyhän Hengen voimassa to-

distava seurakunta. Jokaiselle uskoon tulleelle anne-

taan Raamatullista opetusta kasteista (Hepr. 6:2):

vesikasteen lisäksi annetaan opetusta Pyhän Hengen

kasteesta, joka on elintärkeä jokaiselle uskovalle pys-

tyäkseen Hengessä vaeltamaan ja täyttyäkseen jatku-

vasti voimalla ollakseen Jeshua Messiaan todistaja

maailmassa ja kestääkseen kaiken vihollisen ja juma-

lattomien sekä uskonnollisten vastustuksen, vainon

ja vihan.

 

(18) Hänen jälkeensä korjasivat heidän veljensä:

בוי Bavvai (toivova, haluava), חנדד Heena-

dadin (Aramilaisen ukkosen ja sateen jumalan

Hadadin armo) poika, joka oli קעילה Kegilan

(linna, linnoitus) piirin toisen puolen päällikkö.

 

Apostoli Paavali kirjoittaa toivosta: "Koska me siis

olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on

rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeshuan

Messiaan kautta, jonka kautta myös olemme uskossa

saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme,

ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toi-

vo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenam-

me ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ah-

distus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys

koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestä-

minen toivoa; mutta toivo ei saata häpeään; sillä Juma-

lan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän

Hengen kautta, joka on meille annettu" (Room. 5:1-5).

"Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimyk-

set eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on

ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitse-

minen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luo-

makunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta

tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan,

koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi tur-

meluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapau-

teen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä

huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä

ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikois-

lahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lap-

seksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toi-

vossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee

täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toi-

voo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe,

niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös

Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tie-

dä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi,

mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomat-

tomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä

Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon

mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki

yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakas-

tavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat

kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on

myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että

hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka

hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja

jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskautta-

nut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on

myös kirkastanut" (Room. 8:18-30).

 

Yksi armolahjoista, jonka Pyhä Henki uskovalle antaa,

on eri kielillä puhumisen lahja. Helluntaipäivänä, kun

Pyhä Henki vuodatettiin 120 uskovan päälle Jerusale-

missa, kerrotaan, että he "alkoivat puhua muilla kielillä,

sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja

Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä

miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.

Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa;

ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan

hänen omaa kieltänsä" (Apt. 2. luku). Kielillä puhuva

voi myös puhua kieltä, jota kukaan ei ymmärrä. Eräs

armolahjoista on lahja selittää kieliä. Paavali opettaa,

että seurakunnassa ei pidä puhua kielillä, ellei ole joku,

joka selittää: "Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kul-

lakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerral-

laan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin

olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Ju-

malalle" (1 Kor. 14:27,28). Kielillä puhuminen yksinäi-

syydessä rukoillessa on tärkeä armolahja, sillä "kielillä

puhuva rakentaa itseään" (1 Kor. 14:4). Yllä olevasta

Paavalin kirjeestä roomalaisille luimme: "Henki auttaa

meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä mei-

dän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta

Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomatto-

milla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä

Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon

mukaan pyhien edestä" (8:26,27).

 

"Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu

meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raama-

tun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta toivon

Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla

uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän

Hengen voiman kautta" (Room. 15:4,13). Uskovaa

kehoitetaan täyttymään jatkuvasti Pyhällä Hengel-

lä: "Täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psal-

meilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisa-

ten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina

Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeshuan

Messiaan nimessä" (Ef. 5:18b-20).

 

Alueilla, joissa suurimman osan vuodesta eletään

kuivuudessa, kuten esimerkiksi Lähi-Idässä, on

luonnollista, että toivo on luonnonvoimissa, joita

pidetään jumalina, kuten esim. ukkosen ja sateen

jumala, jollei tunneta Koko Luomakunnan Luojaa.

Uskovan ei kuitenkaan tarvitse laskea toivoansa

epäjumalan, ihmisen tai jonkin amuletin varaan, sil-

lä Jumala on antanut kansalleen Kirjoitukset, jotka

ovat luotettavat. Hänen sanansa on varma, minkä

Hän lupaa, sen Hän tekee. "JHVH on sorretun lin-

na, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne,

jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää nii-

tä, jotka sinua etsivät, JHVH" (Ps. 9:10,11).

 

Hän huolehtii kaikista tarpeista joita Hänen kansal-

laan on. "Näin sanoo Herra: 'Katso, minä käännän

Jaakobin majojen kohtalon, minä armahdan hänen

asuntojansa; kaupunki rakennetaan kukkulallensa,

ja linna on oleva oikealla paikallansa. Ja niistä on

kaikuva ylistyslaulu ja iloitsevaisten ääni. Minä

enennän heidät, eivätkä he vähene; minä saatan

heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi jää'" (Jer. 30:

18,19). "Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin

me olemme aivan rohkeat" (2 Kor. 3:12). Jumala on

kääntävä myös seurakunnan kohtalon, ja sieltä on

kaikuva ylistyslaulu ja iloitsevaisten ääni. Amen.

 

(19) Hänestä eteenpäin korjasi עזר Eeser (apu),

ישוע Jeshuan suom. Raam. käänn. väärin:

Jeesuan (JHVH pelastaa, JHVH on pelastus)

poika, מצפה Mispan (tähystyspaikka tai var-

tiotorni, vartio) päällikkö, toisen osan, siltä koh-

dalta, mistä noustaan asehuoneeseen, joka on

Kulmauksessa.

 

Jeshua on luvannut seurakunnalleen: "Minä olen ru-

koileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan

olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden

Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se

ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te tunnette Hä-

net, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä

oleva. En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä tulen teidän

tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Mi-

nua näe, mutta te näette Minut; koska Minä elän,

niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte,

että Minä olen Isässäni, ja että te olette Minussa ja

Minä teissä. Jolla on Minun käskyni ja joka ne pitää,

hän on se, joka Minua rakastaa, mutta joka Minua

rakastaa, häntä Minun Isäni rakastaa, ja Minä rakas-

tan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Tämän Minä olen

teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta Puo-

lustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun ni-

messäni, Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä

kaikesta, minkä Minä olen teille sanonut. Rauhan

Minä jätän teille: Minun rauhani - sen Minä annan

teille. En Minä anna teille, niinkuin maailma antaa.

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköön-

kä peljätkö" (Joh. 14:16-21, 25-27). "Minulla on vielä

paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä

kantaa. Mutta kun Hän tulee, totuuden Henki, joh-

dattaa Hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä

Hän puhuu, ei ole Hänestä itsestään; vaan minkä

Hän kuulee, sen Hän puhuu, ja tulevaiset Hän teille

julistaa. Hän on Minut kirkastava, sillä Hän ottaa

Minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä

on, on Minun; sentähden Minä sanoin, että Hän ot-

taa Minun omastani ja julistaa teille. Vähän aikaa, niin

te ette enää Minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te

näette Minut" (Jh 16:12-16).

 

Pyhä Henki, jonka Jeshua lähetti on uskovan puolus-

taja, auttaja. Pyhä Henki on myös profeettojen Henki,

sillä "tulevaiset hän teille julistaa." Profeetta Aamos

sanoo: "Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta

salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille" (3:7). Jes-

huan paluu ei tule seurakunnalle yllätyksenä, sillä

Pyhä Henki avaa profeettain ymmärryksen näkemään

merkit, jotka ennakoivat Hänen paluutaan.

 

(20) Hänen jälkeensä korjasi ברוך Baaruk (siu-

nattu), זבי Sabbain (merk. tuntematon) poika,

suurella innolla toisen osan, Kulmauksesta aina

ylimmäisen papin אלישיב Eljasibin (Jumala

asettaa entiselleen tai kostaa) talon oveen

saakka.

 

"Jos kuulet JHVH:n, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät

tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päi-

vänä sinulle annan, niin JHVH, sinun Jumalasi,

asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan

päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osak-

sesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet JHVH:n, sinun

Jumalasi, ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa ja

siunattu olet kedolla. Siunattu on sinun kohtusi he-

delmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raa-

vaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on

sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi. Siunattu olet

tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi. JHVH antaa

sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vas-

taan; yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta seit-

semää tietä he sinua pakenevat. JHVH käskee siu-

nauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mi-

hin ryhdyt; hän siunaa sinua siinä maassa, jonka

JHVH, sinun Jumalasi, sinulle antaa. JHVH korot-

taa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niinkuin hän

valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä nouda-

tat JHVH, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen

teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että

JHVH on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät

sinua. Ja JHVH antaa sinulle ylen runsaasti hyvää,

tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja

maasi hedelmän ylen runsaaksi siinä maassa, jonka

JHVH sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut

antaa sinulle. JHVH avaa sinulle rikkaan aarrekam-

mionsa, taivaan, antaakseen sinun maallesi sateen

aikanansa ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työt;

ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun itsesi

ei tarvitse lainaa ottaa. Ja JHVH tekee sinut pääksi

eikä hännäksi; sinä aina vain ylenet etkä koskaan

alene, jos tottelet JHVH:n, sinun Jumalasi, käskyjä,

jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että ne tar-

koin pitäisit, etkä poikkea oikealle etkä vasemmalle

yhdestäkään niistä sanoista, jotka minä tänä päivä-

nä teille annan, et seuraa muita jumalia etkä palvele

niitä" (5 Moos. 28:1-14). Nämä siunaukset Jumala

sanoi Israelille, mutta samat lupaukset koskevat

myös Jumalan Seurakuntaa, jos he vaeltavat Hänen

tahdossaan, ja haluavat elämässään, perheessään

ja seurakunnassa asettaa kaikki kohdalleen kuten

ne alussa Hänen aivoituksissaan ovat olleet. "Mutta

jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä

tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiän-

sä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki

nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat

sinut" (5 Moos. 28:15-68). Jumalan tahto on, että

teemme valinnan. Jos valisemme Hänen tahtonsa

mukaisen tien, voimme sanoa kuten Daavid: "Sillä

Sinä, אדני Adonai (Herra), JHVH, olet sen luvannut,

ja sinun palvelijasi suku on oleva siunattu Sinun siu-

nauksellasi iankaikkisesti" (2 Sam 7:29) sekä: "Sillä

mitä Sinä, JHVH, siunaat, se on oleva siunattu iäti"

(1 Aik. 17:27).

 

Jeshua kehoitti uskovia: "rakastakaa vihollisianne,

tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa

niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä,

jotka teitä parjaavat" (Luuk. 6:27b,28), samoin Paa-

vali: "Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä

kirotko" (Room. 12:14) ja myös Pietari kehoitti:

"Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta

herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä

siihen te olette kutsututkin, että siunauksen peri-

sitte" (1 Piet. 3:9). Tässä näemme tien siunaukseen:

Jumalan tahdon tekeminen, ja hyvän tekeminen lä-

himmäisille, jopa niille jotka meitä vihaavat. "Vaan

jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä

on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat

tulisia hiiliä hänen päänsä päälle" (Room. 12:20),

opettaa meille Paavali. Näin tehden vihamiehem-

mekin voi kääntyä Jeshuan seuraajaksi, ja hänestä

tulee meidän veljemme.

 

Siunaamalla tai kiroamalla käytössämme on voimia,

jotka voivat rakentaa tai tuhota. Käyttäkäämme oi-

kein Jumalan Pyhän Hengen voimaa joka meille on

annettu ollaksemme siunaukseksi ja rakennukseksi.

Kun Jeshuan lähettämät seitsemänkymmentä ope-

tuslasta palasivat iloiten Jeshuan tykö "ja sanoivat:

אדנינו Adoneinu (Herramme), riivaajatkin ovat meil-

le alamaiset Sinun nimesi tähden'. Silloin Hän sanoi

heille: 'Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin-

kuin salaman. Katso, Minä olen antanut teille vallan

tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen

voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää

kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille ala-

maiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat

kirjoitettuina taivaissa'" (Luuk. 10:17-20).

 

(21) Hänen jälkeensä korjasi מרמות Meremot

(katkera kuolema), אוריה Uurian (JHVH

valo) poika, joka oli הקוץ Koosin (herätä) poika,

toisen osan, אלישיב Eljasibin (Jumala asetta

 entiselleen tai kostaa) talon ovesta Eljasibin

talon päähän.

 

Tässä tapaamme uudelleen Meremotin, Uurian po-

jan, joka oli Koosin poika. Hän oli rakentamassa

muuria myös Kalaportin luona. Tässä voimme uu-

delleen lyhyesti katsoa mitä hänen nimensä meille

kertoo. Siihen on myös selvä syy, sillä tavallisesti

uudestisyntynyt kokee tämän toistamiseen, ensin

uskoon tullessaan, ja uudelleen jossain vaiheessa

uskossa ollessaan. Sillä uudestisyntynyt uskova

on edelleen lihassa, hän ei vielä maan päällä olles-

saan muutu lihansa puolesta, sillä liha ei tule us-

koon, se ei pyhity. Hänenkin "sydämestä lähtevät

pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet,

varkaudet, väärät todistukset ja jumalanpilkkaami-

set" (Matt. 15:19) sekä edellisten lisäksi siellä asu-

vat ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan-

suonti, ylpeys ja mielettömyys (Mark. 7:22).

 

Jumalan Pyhä Henki paljastaa uskovalle, ja hän

herää huomaamaan, että vielä uskoon tulon jälkeen-

kin ihmisen lihassa ovat edelleenkin nämä edellä

mainitut. Vapautuakseen niistä hänellä ei ole muuta

vaihtoehtoa kuin lihan kuolema. Hengellisessä maa-

ilmassa käsitteet ovat useimmiten päinvastaiset kuin

materialistisessa maailmassa. Kun olimme synnin val-

lassa, olimme hengellisessä mielessä kuolleita. Lihal-

linen ihmisemme eli, ja sellaisen tilan me käsitimme

olevan todellista elämää. Kun kuulimme hyvän sano-

man Jumalan Valtakunnasta, käsitimme että tilassa

jossa elimme, olimmekin kuolleita. Meidän oli uudes-

tisynnyttävä. Kun olimme sisäisesti uudestisynty-

neet, huomasimme, että lihamme edelleen eli, mutta

se ei tahtonut alistua Jumalan lain alle, se ei pyhitty-

nyt vaan oli kokoajan taistelussa Henkeä vastaan.

Myös apostoli Paavali totesi saman: "Sillä minä tie-

dän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään

hyvää' ja 'niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tah-

don hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa

kiinni'. Mutta hän näki tien vapauteen: 'jos te Hengel-

lä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää' (Room.

7:18,21,8:13). Uskovan on jatkuvasti täytyttävä Hen-

gellä, mutta lihalle kuolema on katkeraa. Hyvä lihan

kuolettamisen apu on myös Raamatullinen vesipaas-

to, jota myös Paavali usein harjoitti (2 Kor. 11:27).

"Jeshua sanoi opetuslapsillensa: 'Jos joku tahtoo

Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja

ottakoon ristinsä ja seuratkoon Minua. Sillä joka

tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta

joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän löytää

sen" (Matt. 16:24,25).

 

(22) Hänen jälkeensä korjasivat papit,

Lakeuden miehet.

 

Alkuseurakunnassa ei ollut erillistä pappisluokkaa

ja ennalleen asetetussa seurakunnassa ei sellaista

myöskään tule olemaan. Uudessa Liitossa papis-

toon kuuluvat kaikki uudestisyntyneet ihmiset.

Pietari kirjoittaa: "rakentukaa itsekin elävinä kivinä

hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uh-

raamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeshuan Messiaan

kautta ovat Jumalalle mieluisia" (1 Piet. 2:5). Heidän

kaikkien tehtävänä seurakunnassa on, että he "ra-

kentavat jälleen ikivanhat rauniot", ja sellaisesta

uskovasta sanotaan: "sinä kohotat perusmuurit,

muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi on

oleva: "halkeamain umpeenmuuraaja" ja "teitten

korjaaja maan asuttamiseksi" (Jes 58:12).

 

Lakeudella tarkoitetaan Jordanin ympäristöaluetta

lähellä Jerikon kaupunkia, Jordanin laakson alinta

osaa ennen virran laskemista kuolleeseen mereen.

Jeriko oli ensimmäinen kaupunki Kanaanin maassa,

jonka israelilaiset valloittivat Luvattuun Maahan

tullessaan.

 

(23) Heidän jälkeensä korjasivat בנימן Benjamin

(oikean käden poika so. onnen poika) ja

חשוב Hassub (arvioitu tai ajatteleva, huolel-

linen; lueskelija, luvunlaskija) oman talonsa

kohdalta; heidän jälkeensä korjasi עזריה Asarja

(JHVH on auttanut), מעשיה Maasejan

(JHVH:n teko) poika, joka oli ענניה Ananjan

(JHVH on suoja) poika, talonsa viereltä.

 

Valtakunnan jakaantuessa osa Benjaminin suku-

kunnasta joutui Israelin valtakuntaan ja toinen osa

Juudan valtakuntaan. Juudan valtakuntaan kuulu-

nut osa Benjaminia muodosti Baabelista paluun jäl-

keen juutalaisen siirtokunnan ytimen (Esra 4:1; 10:9).

Kuningas Saul ja apostoli Paavali (jonka heprealai-

nen nimi myös oli Saul) olivat molemmat benjamini-

laisia (Room. 11:1; Fil. 3:5). Benjaminin sukukunta

on siitä erikoinen, että kahtia jakautuminen näkyy

sen historiassa monintavoin. Sellainen, joka aluksi

on ollut paha muuttuu hyväksi ja päinvastoin, hyvä

muuttuu pahaksi. Benjaminin isä Jaakob näki tämän

Hengessä siunatessaan hänet: "Benjamin on raatele-

vainen susi; aamulla hän syö riistaa, ja illalla hän ja-

kaa saalista" (1 Moos 49:27). Iso osa meistä ennal-

leenasettajista on syntynyt "Baabelissa", eli jossa-

kin kirkkokunnassa, mutta "sabrojen", maassa syn-

tyneiden, eli suoraan Jumalan Seurakuntaan synty-

neiden määrä kasvaa kokoajan. Mutta me, jotka olem-

me "syntyneet" kirkkokunnissa, olimme ennen kuin

"raatelevaisia susia", hajoitimme Messiaan Ruumista

ja kiivailimme kirkkokuntiemme opinkäsitysten puo-

lesta. Mutta kiitos Jumalalle, että Hän vapautti meidät

"Baabelista" ja nyt saamme olla rakentamassa Jumalan

Seurakuntaa, joka on tällainen "illalla saalista jakava"

seurakunta.

 

Jumalan Seurakunta on Kirjoituksia tutkiva seura-

kunta. Opetus ennalleen asetetussa seurakunnassa

on raamatullista, koska Raamatun tutkimus sen pii-

rissä on tarkkaa. Kirjoituksia tutkitaan alkukielillä, ja

siellä käytetään kaikkia tunnettuja tapoja Kirjoitusten

tutkimiseksi. Kummassakin Raamatun alkukielessä -

hepreassa ja kreikassa - kirjoitusmerkeillä on myös

lukuarvot, eli lukemisen lisäksi voidaan erilaisia

matemaattisia menetelmiä käyttää Kirjoitusten tut-

kimisessa. Jumala on kätkenyt näihin kieliin myös

monia muita menetelmiä. Monet näistä menetelmistä

olivat tunnettuja jo alkuseurakunnan aikana. Jumalan

Pyhä Henki auttaa heitä löytämään totuuden kaikissa

tärkeissä opillisissa ja muissa hengelliseen elämään

liityvissä asioissa, jotka antikristillinen kristikunta on

onnistunut sotkemaan tai hävittämään. On Jumalan

teko, että ennalleen asetettu seurakunta tulee ole-

maan yhtä oikeaoppinen kuin alkuseurakuntakin ja

Hänen Henkensä on suojeleva ja varjeleva sitä sot-

keutumasta harhaoppeihin.

 

(24) Hänen jälkeensä korjasi בנוי Binnui

(rakennettu), חנדד Heenadadin (Arami-

laisen ukkosen ja sateen jumalan Hadadin

armo) poika, toisen osan, עזריה Asarjan

(JHVH on auttanut) talosta aina Kulmaukseen

ja kulmaan saakka.

 

Tässä tapaamme toisen Heenadadin pojan Binnuin,

Bavvain (jae 18) veljen. Hänen nimensä kertoo, että

seurakunta on rakennettu Jumalan asumukseksi

Hengessä: "ette siis enää ole vieraita ettekä muu-

kalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan

perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle ra-

kennettuja, kulmakivenä itse Messias Jeshua, jossa

koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temp-

peliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten

kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä"

(Ef. 2:19-22). Paavali opettaa, että me myös yksilöinä

olemme Pyhän Hengen temppeleitä: "Vai ettekö tie-

dä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli,

joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Juma-

lalta, ja ettette ole itsenne omat?" (1 Kor. 6:19). Kun

kokoonnumme yhteen on Jeshua keskellämme ja Hän

on auttava meitä kun anomme Hänen nimessään, sillä

Hän on antanut lupauksen sanoessaan: "jos kaksi

teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta ta-

hansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen Minun

Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme

on kokoontunut Minun nimeeni, siinä Minä olen hei-

dän keskellänsä" (Matt. 18:19, 20). Meidän ei siis

tarvitse turvautua taikuuksiin, epäjumaliin tai ihmisiin.

 

(25a) פלל Paalal (tuomari tai välittäjä),

אוזי Uusain (väkevä) poika, korjasi Kulmauk-

sen ja המגדל היוצא Ylätorni (jakeessa 26

Ulkoneva torni) kohdalta, joka ulkonee kunin-

kaan linnasta vankilan pihaan päin;

 

Jeshua Messias on Väkevä Jumala. Profeetta Jesaja

kirjoittaa Hänestä: "Sillä lapsi on meille syntynyt,

poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus,

ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja,

Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas"

(Jes. 9:5). Hän on Israelin ja Seurakuntansa Vapaut-

taja. "Eksynyt lammas on Israel, leijonat ovat sen

eksyksiin ajaneet. Ensiksi Assurin kuningas söi

sen, ja nyt viimeksi Nebukadressar, Baabelin ku-

ningas, kalusi sen luut. Sentähden, näin sanoo

JHVH Sebaot, Israelin Jumala: Katso, Minä ran-

kaisen Baabelin kuningasta ja hänen maatansa,

niinkuin Minä rankaisin Assurin kuningasta. Ja

Minä tuon Israelin takaisin sen omille laidunmaille,

ja se on käyvä laitumella Karmelilla ja Baasanissa

ja tyydyttävä nälkänsä Efraimin vuorilla ja Gileadis-

sa. Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo JHVH,

etsitään Israelin rikkomusta, eikä sitä enää ole, ja

Juudan syntiä, eikä sitä löydetä; sillä Minä annan

anteeksi niille, jotka Minä jäännökseksi jätän. Näin

sanoo JHVH Sebaot: Sorrettuja ovat niin israelilai-

set kuin Juudan miehet, ja kaikki heidän vangitsijan-

sa pitävät heitä kiinni, he eivät tahdo päästää heitä

irti. Mutta heidän lunastajansa on Väkevä, JHVH

Sebaot on Hänen nimensä. Hän ajaa heidän asiansa,

tuo rauhan maan päälle, mutta Baabelin asukkaille

vavistuksen" (Jer. 50:17-20,33,34). Jumala lupaa ran-

kaista Israelin vihollisia ja tuoda kansansa omaan

maahansa. Monissa maissa, joissa juutalaiset ovat

nyt, he ovat sorrettuja ja vainottuja, eikä heitä pääs-

tetä lähtemään omaan maahansa. Samoin oli enti-

sessä Neuvostoliitossa ja tällä hetkellä vielä monis-

sa arabimaissa. Heitä vihataan, mutta ei haluta las-

kea lähtemään. Lopussa juutalaisvainot laajenevat

maailmanlaajuiseksi. Jumala, heidän lunastajansa

on Väkevä, ja Hän on luvannut ajaa heidän asiansa

ja pelastaa heidät vainoojiensa käsistä. Samoin Ju-

malan Seurakuntakin on suurelta osin Baabelin ku-

ninkaan, paavin otteessa, niin isoissa kuin pienissä-

kin kirkkokunnissa ja jopa "vapaissa suunnissa",

sillä niissäkin pitäydytään suurimmalta osaltaan

Rooman kirkon ja Vatikaanin oppeihin ja perinnäis-

sääntöihin. Mutta, Jeshua, heidän lunastajansa on

Väkevä, ja Hän vapauttaa omansa kirkkokunnista.

 

Kuningas Salomo sanoo, että "Jumala on vanhurs-

kas tuomari" (Ps. 7:12), samoin Hänestä sanoo pro-

feetta Jeremia: "JHVH Sebaot on vanhurskas tuo-

mari, joka tutkii munaskuut ja sydämen. Salli minun

nähdä sinun kostavan heille, sillä sinun haltuusi

minä olen uskonut asiani" (Jer. 11:20). Jeshua sa-

noo niistä, jotka seuraavat harhaoppista "naista,

Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa

ja eksyttää Minun palvelijoitani harjoittamaan

haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua...Kat-

so, Minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne,

jotka hänen kanssaan tekevät huorin, Minä syök-

sen suureen ahdistukseen, jos eivät tee paran-

nusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lap-

sensa Minä tappamalla tapan, ja kaikki seura-

kunnat saavat tuntea, että Minä olen se, joka

tutkin munaskuut ja sydämet; ja Minä annan

teille kullekin tekojenne mukaan" (Ilm. 2:20,22,23).

Jeshua on Jumala, Vanhurskas Tuomari, Hän joka

tutkii "munaskuut ja sydämet". Hän kehoittaa te-

kemään parannuksen ja luopumaan Iisebelin teois-

ta, joka opettaa seuraamaan muita jumalia. Sillä

huorinteko, josta tässä puhutaan on, että seura-

taan epäjumalia, paavia, kirkkoisiä, pappeja ja

muita ihmisiä ja syrjäytetään Jumala.

 

Jeshua, Vanhurskaana Tuomarina paluunsa jälkeen,

on jyrkkäsanainen. Mutta nyt ennen paluutaan Hän

on armollinen, ja niin Hän myös meitä kehoittaa ole-

maan: "Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne

on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitä-

kään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin

ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa an-

teeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin

teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja

kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä

mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin"

(Luuk. 6:36-38).

 

Paavali kirjoittaa: "...minkätähden sinä tuomitset

veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä hal-

veksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Juma-

lan tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on: 'Niin

totta kuin minä elän, sanoo JHVH, minun edessäni

pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen

ylistämän Jumalaa'. Niin on siis meidän jokaisen teh-

tävä Jumalalle tili itsestämme. Älkäämme siis enää

toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla

panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai lange-

tusta...Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää

rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme" (Room.

14:10-13,19) Meidän tulee olla armahtavaisia kaikkia

veljiämme ja sisariamme kohtaan, myös niitä, jotka

vielä ovat kirkkokunnissa, emmekä saa tuomita heitä,

vaan meidän tulee rukoilla heidän puolestaan, että

Jumala avaisi heidän ymmärryksensä näkemään Ju-

malan tahdon.

 

Profeetta Jeremia kirjoittaa: "Näin sanoo JHVH:

Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön

väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas

kerskatko rikkaudestansa; vaan joka kerskaa, kers-

katkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee

Minut: että Minä, JHVH, teen laupeuden, oikeuden

ja vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin

Minä mielistyn, sanoo JHVH" (Jer. 9:23).

 

Huomaamme, että Apostoli Paavali oli oppinut tämän,

kun hän kirjoittaa: "...minä mieluimmin kerskaan heik-

koudestani, että Messiaan voima asettuisi minuun

asumaan. Sentähden minä olen mielistynyt heikkou-

teen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin,

Messiaan tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä

olen väkevä" (2 Kor. 12:9b-10). Kun olemme heikkoja,

silloin Pyhän Hengen voima meissä on väkevä.

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]