[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

7. VESIPORTTI (Neh. 3:25b-27)

 

(25b) hänen jälkeensä פדיה Pedaja (JHVH lunas-

taa tai vapauttaa; vapautus, lunastus), פרעש

Paroksen (kirppu) poika
(26) - temppelipalvelijat asuivat
עפל Oofelilla (linnoi-

tettu kukkula) - itäisen Vesiportin ja המגדל היוצא

ulkonevan tornin (jakeessa 25a Ylätorni) kohdalta.

 

Kun kuningas Saul vainosi Daavidia, Daavid nimitti itseään

kirpuksi: "Kenen jälkeen Israelin kuningas on lähtenyt? Ke-

tä sinä ajat takaa? Koiranraatoa, yhtä kirppua! (1 Sam. 24:15)

ja hän sanoo: "... Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle et-

simään yhtä kirppua, niinkuin ajetaan peltokanaa vuorilla"

(1 Sam. 26:20). Kuningas Saulilla oli murha-aikeet Daavidia

kohtaan. Daavid piti itseään pienenä, mitättömänä. Sen sa-

man asenteen myös juuri uskoon tullut omaksuu, kun hän

huomaa miten Maailmankaikkeuden Kuningas on löytänyt

hänet, pienen mitättömän ihmisen ja tarjoaa hänelle pelas-

tusta ja iankaikkista elämää Valtakunnassaan.

 

Mutta on olemassa ehto, Taivasten Valtakuntaan ei niin

vain mennä kuin jonnekin lomanviettopaikkaan. Ennen lu-

pausta Taivasten Valtakunnasta Jeshua sanoo: "Tehkää

parannus" (Matt. 4:17). Samaa julisti myös Johannes Kas-

taja (Matt. 3:2). Myös Pietari sanoi saman kehoittaessaan

ihmisiä ottamaan kasteen: "Tehkää parannus ja ottakoon

kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen synti-

enne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen

lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on

annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra,

meidän Jumalamme, kutsuu" (Apt. 2:38,39).

 

Parannuksen teko on kuolemista, kuolemista pois syn-

nistä. Paavali kirjoittaa roomalaisille: "Me, jotka olemme

kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?

Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut

Messiaaseen Jeshuaan, olemme Hänen kuolemaansa

kastetut? Niin olemme siis yhdessä Hänen kanssaan

haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Mes-

sias herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, sa-

moin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

Sillä jos me olemme Hänen kanssaan yhteenkasvanei-

ta yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös

yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen,

että meidän vanha ihmisemme on Hänen kanssaan ris-

tiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin et-

temme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se

on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme

kuolleet Messiaan kanssa, niin me uskomme saavamme

myös elää Hänen kanssaan, tietäen, että Messias, sitten

kuin Hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema

ei enää Häntä vallitse. Sillä minkä Hän kuoli, sen Hän

kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä Hän

elää, sen Hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne

synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Messiaassa

Jeshuassa" (6:2-11).

 

Jeshua sanoi: "joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minua,

se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadot-

taa sen; ja joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän

löytää sen" (Matt. 10:38,39). Ja: "Jos joku tahtoo Mi-

nun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja otta-

koon ristinsä ja seuratkoon Minua. Sillä joka tahtoo

pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadot-

taa elämänsä Minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä

se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa

koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taik-

ka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä Ihmi-

sen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä

kanssa, ja silloin Hän maksaa kullekin hänen tekojensa

mukaan" (Matt. 16:24-27). Hän kertoi myös opettavai-

sen vertauksen nisunjyvästä: "Totisesti, totisesti Minä

sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole,

niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa

paljon hedelmää. 25. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa

sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän

on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään" (Joh 12:24,25).

Valtakuntaan pääsyn ehtona on kuolema. Kasteessa

uskovan vanha elämä haudataan ja vedestä hän nousee

uuteen elämään.

 

Kun ennen uudestisyntymistämme elimme synnin val-

lassa, olimme todellisuudessa hengellisessä mielessä

kuolleita. "Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte

kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vael-

sitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallit-

sijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee

työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa

mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, nou-

dattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luon-

nostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; mutta Jumala,

joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden,

jolla Hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka

olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Messiaan kanssa -

armosta te olette pelastetut - ja yhdessä Hänen kans-

saan herättänyt ja yhdessä Hänen kanssaan asettanut

meidät taivaallisiin Messiaassa Jeshuassa, osoittaak-

seen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista

runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Messiaassa

Jeshuassa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon

kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette

tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme

Hänen tekonsa, luodut Messiaassa Jeshuassa hyviä

töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut,

että me niissä vaeltaisimme" (Ef. 2:1-10).

 

Näin ennalleenasettamisen aikana kehoitamme paran-

nuksen tehneitä uskovia, joita ei ole kastettu raama-

tullisella tavalla, sekä juuri uskoontulleita ottamaan

kasteen Herran Jeshuan Messiaan nimeen, alkuseu-

rakunnan esimerkin mukaisesti. Se kehoitus on syvim-

mältä olemukseltaan kehoitus saapua omiin hautajai-

siinsa. Mutta ne hautajaiset poikkeavat ihanalla ta-

valla tavallisista hautajaisista, sillä siellä koemme

myös ylösnousemuksen voimaa, kun uskova nou-

see haudasta uuteen elämään. "Minun sieluni Juma-

la lunastaa tuonelan vallasta, sillä Hän ottaa minut

huomaansa" (Ps. 49:16).

 

Näyttää siltä, että kastaminen kuuluu UT:n "temp-

pelipalvelijoille eli leeviläisille".

 

(27) Hänen jälkeensä korjasivat התקעים tekoa-

laiset (torventoitottajat) toisen osan, suuren,

ulkonevan tornin kohdalta aina עפל Oofelin (lin-

noitettu kukkula) muuriin saakka.

 

Kasteasian yhteydessä tapaamme toistamiseen tekoa-

laiset. Aikaisemmin tapasimme heidät muurinkorjaajina

Kalaportin ja Vanhan portin väliltä (5). Tekoalaiset mer-

kitsevät suomennettuna torventoitottajat. Torvia käy-

tettiin varhaisempana aikana Israelin kansan keskuu-

dessa merkkisoittimena kokoonkutsumista ja sotaa

varten. Mm. riemuvuoden tulo ilmoitettiin torviin pu-

haltamalla. Myös pasunaa käytettiin paljon jumalan-

palveluksessa sekä sillä annettiin merkkejä kansan

kokoonkutsumiseksi taisteluja tai tärkeitä ilmoituksia

varten. Ainoastaan papeilla oli oikeus antaa merkki-

soitto. Evankeliumin julistus, josta Kalaportti meille

puhui ja kaste ovat yhteenkuuluvia julistuksen aiheita,

ja ne molemmat ovat aiheita jotka vaativat selvän, kuu-

luvan äänen. Ne olivat alkuseurakunnan aikana yhdes-

sä tapahtuvia asioita, sillä uskoon tulleet kastettiin vä-

littömästi samana päivänä (Apt. 2:41; 18:8), jopa yöllä

(Apt. 16:33), eikä jääty odottamaan seuraavaa päivää,

puhumattakaan pitemmistä ajoista, kuten nykyään on

tapana.

 

(Aiheesta lisää: Zew: "Kaste").

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]