[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

8. HEVOSPORTTI (Neh. 3:28,29a)

 

(28) Hevosportin yläpuolelta korjasivat הכהנים

papit, kukin oman talonsa kohdalta.

 

Hevosportti puhuu meille taistelusta, koska entisai-

kojen sodankäynnissä hevosilla oli tärkeä merkitys.

Paavali antaa meille ohjeita, joiden avulla voimme

varustautua taisteluun: "Vahvistukaa Herrassa ja

Hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne

Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perke-

leen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta

ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja

vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanval-

tiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan tai-

vaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne

Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivä-

nä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä

pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyi-

nä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,

ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.

Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa

kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pe-

lastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan

Sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomi-

sella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten val-

voen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaik-

kien pyhien puolesta" (Ef. 6:10-18).

 

Ensimmäiseksi Paavali kehoittaa vahvistumaan Her-

rassa. Hän kirjoittaa 2. kirjeessään korintolaisille:

"Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa it-

seänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeshua Mes-

sias on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta" (13:5).

Sillä taistelu ei ole ihmisiä vastaan, vaan henkival-

toja vastaan. On tärkeää, että puhumme totta, niin

opissa kuin elämässäkin ja että vaelluksemme on

pyhää. Meillä pitää myös jatkuvasti olla valmius

todistamaan uskostamme. Heprealaisille Paavali

kirjoittaa, että "usko on luja luottamus siihen, mi-

tä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei

näy" (11:1). Pelastusvarmuus on myös tärkeä osa

taisteluvarustuksessa, ja Jumalan Sanaa kohtaan

luottamuksemme pitää olla ehdoton. Raamatun li-

beraalisointi ei tule kysymykseenkään. Paavali ke-

hoittaa myös: "Rukoilkaa lakkaamatta" (1 Tess. 5:

17). Samoin Juuda kehoittaa rukoilemaan: "raken-

takaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle,

rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin it-

senne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne mei-

dän Herramme Jeshuan Messiaan laupeutta ian-

kaikkiseksi elämäksi" (1:20,21).

 

Tällä tavoin me pappeina voimme korjata muurin

omalta kohdaltamme. Sillä Uuden Testamentin ope-

tuksen mukaan me uskovat olemme papisto. Näem-

me sen Pietarin opetuksesta: "rakentukaa itsekin

elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi

papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka

Jeshuan Messiaan kautta ovat Jumalalle mieluisia"

(1 Piet. 2:5) ja samoin myös Ilmestyskirjasta: "... teh-

nyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen

ja Isälleen..." (1:6).

 

(29a) Heidän jälkeensä korjasi צדוק Saadok

(vanhurskas), אמר Immerin (puhelias,

vuolassanainen) poika, oman talonsa kohdalta.

 

"Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen

korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot

ovat pahantekijöitä vastaan. Ja kuka on, joka voi tei-

tä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Vaan

vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olet-

te kuitenkin autuaita. 'Mutta älkää antako heidän pel-

konsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö', vaan

pyhittäkää Herra Messias sydämissänne ja olkaa aina

valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen

toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyy-

dellä ja pelolla, pitäen hyvän omantunnon, että ne, jot-

ka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Messiaassa,

joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.

Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Ju-

malan tahto, kuin pahaa tehden" (1 Piet. 3:12-17).

 

"Koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoi-

tettu on: 'Minä uskon, sentähden minä puhun', niin

mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,

tietäen, että Hän, joka herätti Herran Jeshuan, on he-

rättävä meidätkin Jeshuan kanssa ja asettava esiin

yhdessä teidän kanssanne" (2 Kor. 4:13,14). "Kun

siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetam-

me saada ihmisiä uskomaan" (2 Kor. 5:11). Ja Juma-

lan työtovereina me kehoitamme ihmisiä vastaanot-

tamaan Jumalan armon niin, ettei se jää heidän koh-

dallaan turhaksi (2 Kor. 6:1). Jeshua opetti, että ei

pidä laitaa lamppuaan vakan alle (Matt. 5:15; Mark.

4:21; Luuk. 11:33), vaan meidän tulee todistaa ihmi-

sille joiden kanssa olemme tekemisissä. Ja se on

myös Jeshuan käsky: "Tämä valtakunnan evanke-

liumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, to-

distukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu"

(Matt. 24:14) ja "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat

Minun opetuslapsikseni" (Matt. 28:19, tarkempi

käännös on: menkää kaikkiin kansoihin ja tehkää

opetuslapsia).

 

"Jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja van-

hurskauden: vaeltaa Minun käskyjeni mukaan ja

noudattaa Minun oikeuksiani, niin että tekee sitä,

mikä oikein on - hän on vanhurskas, hän totisesti

saa elää, sanoo אדני יהוה Adonai JHVH" (Hes.

18:5,9). Jumalla suojaa vanhurskasta (Ps. 5:13) ja

tukee häntä (Ps. 37:17) ja Hän on vanhurskaan tur-

va (37:39). Vanhurskauden hedelmän saa aikaan

Jeshua Messias (Fil. 1:11). Paavali opettaa kirjees-

sään roomalaiselle, että uskovat on Messiaan yh-

teydessä asetettu vanhurskauteen, joka muovaa-

vana elämän voimana tekee heidät "vanhurskau-

den palvelijoiksi" (6:18).

 

Uskovan vanhurskaus ei merkitse sitä, että hän on

täydellinen, mutta hän on katuvainen ja armoa etsi-

vä. Vanhurskas alistuu Jumalan tuomioon ja rukoilee

vilpittömästi sydämestään anteeksiantamusta. Usko-

va on maan päällä ollessaan lihaa ja verta. Hänen

"sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, avio-

rikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja

jumalanpilkkaamiset" (Matt. 15:19) sekä edellisten

lisäksi siellä asuvat ahneus, häijyys, petollisuus, irs-

taus, pahansuonti, ylpeys ja mielettömyys (Mark. 7:

22). Paavali kirjoittaa galatalaisille: "Mutta lihan teot

ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, ka-

teellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juo-

mingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille

edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut,

että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Juma-

lan valtakuntaa" (5:19). On olemassa opetusta, jossa

yllämainittujen asioiden väitetään olevan riivaajia, ja

kun on havaittu jossakin uskovaisessa jotakin näistä

hänestä on alettu ajamaan pahaa henkeä ulos.

 

Meidän on opittava taistelemaan oikein, ei ilmaan ho-

suen. On opittava eroittamaan milloin on taistelu hen-

kivaltoja vastaan ja milloin lihallisuutta vastaan. Us-

kovan kohdalla ulkopuolelta tulevat hyökkäykset ovat

useimmiten henkivalloista, ehkä joidenkin ihmisten

kautta, mutta sisältäpäin tulevat hyökkäykset ovat läh-

töisin hänen omasta lihastaan. Sekin, jos ihminen ais-

tiensa avulla havaitsee jotain himoa herättävää, on si-

sältäpäin tulevaa hyökkäystä, vaikka ärsyke olisikin

ulkopuolella hänen kehonsa. Kun tämä ymmärretään,

osataan valita oikeat aseet ja toimintatavat. Paavali

opettaa roomalaisille: "Sillä jos te lihan mukaan elätte,

pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte

ruumiin teot, niin saatte elää" (8:13). "Mutta Hengen

hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystäväl-

lisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitse-

minen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat

Messiaan Jeshuan omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa

himoineen ja haluineen" (Gal. 5:22-24).

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]