[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

9. ITÄPORTTI (Neh. 3:29b,30)

 

(29b) Ja hänen jälkeensä korjasi שמעיה Semaja

(JHVH on kuullut tai kuulee), שכניה Sekan-

jan (JHVH on asunut tai JHVH:n uskottu)

poika, שמר שער המזרח Itäportin vartija.

 

Itäportin kautta kuninkaat kulkivat Temppelialueelle.

Itäportti puhuu Kuninkaan Jeshua Messiaan paluusta.

Seurakunta odottaa Hänen saapuvan takaisin Temppe-

liinsä, jossa Hänen nimensä asuu kansansa keskellä:

"...siinä paikassa, jonka JHVH, sinun Jumalasi, valit-

see nimensä asuinsijaksi" (5 Moos. 16:11).

 

Stefanus sanoi saarnassaan, joka johti hänen murhaa-

miseensa: "Todistuksen maja oli meidän isillämme erä-

maassa, niinkuin Hän, joka puhui Moosekselle, oli mää-

rännyt sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan, minkä Moo-

ses oli nähnyt. Ja meidän isämme ottivat sen perintönä

vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä

he valtasivat pakanoilta, jotka Jumala karkoitti meidän

isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka. Hän sai

armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa

majan Jaakobin Jumalalle. Mutta Salomo Hänelle huo-

neen rakensi. Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyis-

sä huoneissa; sillä näin sanoo profeetta: 'Taivas on Mi-

nun valtaistuimeni ja maa Minun jalkojeni astinlauta;

minkäkaltaisen huoneen te Minulle rakentaisitte, sanoo

JHVH, tai mikä paikka olisi Minun leposijani? Eikö Mi-

nun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?'" (Apt. 7:44-50).

 

Salomon rakentaman Temppelin Baabelin sotajoukot

tuhosivat valloittaessaan Jerusalemin. Baabelista pa-

lanneen Esran johdolla rakennettin toinen Temppeli,

jonka Rooman sotajoukot tuhosivat.

 

Monet odottavat, että vielä rakennetaan kolmas

Temppeli Jerusalemiin, mutta jos he tutkisivat Kir-

joituksia, he näkisivät, että se on jo olemassa. Paa-

vali kysyy ensimmäisessä kirjeessään korintolaisilta:

"Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että

Jumalan Henki asuu teissä?" (1 Kor. 3:16). Hän tois-

taa kysymyksen: "Vai ettekö tiedä, että teidän ruu-

miinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä

on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole

itsenne omat?" (1 Kor. 6:19). Toisessa kirjeessään

korintolaisille hän selittää: "...Sillä me olemme elävän

Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 'Minä

olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja

oleva heidän Jumalansa, ja he ovat Minun kansani'"

(2 Kor. 6:16).

 

Jumalan Seurakunta on kolmas Temppeli, ja sitä tu-

hoaa kokoajan Baabelista Rooman kautta kristikun-

taan tulleet harhaopit jotka ovat muuttaneet kristil-

lisyyden antikristillisyydeksi. Rooman kirkon opit

paavien (antikristusten) ja papistojen (pienien anti-

kristusten) avustuksella ovat hapattaneet alkuperäi-

sen uskon Herraan Jeshuaan Messiaaseen.

 

Edelleen Paavali kysyy korintolaisilta: "Ettekö tiedä,

että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Pe-

ratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi tai-

kina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä on-

han meidän pääsiäislampaamme, Messias, teuras-

tettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapa-

tuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa,

vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa"

(1 Kor. 5:6-8). Tekstiyhteydestä näemme, että Juma-

lan Seurakunta ei ole "kansankirkko", niinkuin suuret

kirkkokunnat tahtovat itseään kutsua. Jumalan Seu-

rakunnassa on vain uudestisyntyneitä uskovia. Seu-

rakuntaa kehoitetaan perkaamaan pois hapatus, erot-

tautumaan maailmasta seuraamaan teurastettua Karit-

saa Jeshuaa Messiasta ulkopuolelle leirin.

 

Heprealaiskirjeessä kirjoitetaan: "Älkää antako mo-

nenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sil-

lä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä

ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudatta-

neet, eivät ole mitään hyötyneet. Meillä on uhrialt-

tari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä. Sil-

lä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen

pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhim-

pään, poltetaan ulkopuolella leirin. Sentähden myös

Jeshua, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kär-

si portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis Hänen

tykönsä 'ulkopuolelle leirin', Hänen pilkkaansa kan-

taen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia,

vaan tulevaista me etsimme" (Hepr. 13:9-13).

 

Rukoilkaamme, kuten Daniel, kun hän Baabelissa ru-

koili Jumalaa: "Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule pal-

velijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvo-

si pyhäkkösi ylitse, joka on autiona; Herran tähden.

Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmä-

si ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia,

joka on otettu sinun nimiisi; sillä me annamme rukouk-

siemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurs-

kauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen.

Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja

tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumala-

ni; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun

nimiisi otetut." (Dan. 9:1-19).

 

Se oli rukous, jonka Jumala kuuli ja se on rukous jon-

ka Jumala kuulee. Jumala kokoaa omansa kirkkokun-

tien Baabelista seurakuntaan. Ja sen seurakunnan

Herra Jeshua Messias saapuu hyvin pian noutamaan

maan päältä. Se seurakunta on kolmas Temppeli, paik-

ka, jonka Jumala valitsi nimensä asuinsijaksi.

 

Kun seurakunta on taivaassa, ei enää tarvita Temp-

peliä, Jumalan nimen asuinsijaa. Johannes kirjoittaa:

"Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra

Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.

Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä

kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen

lamppu on Karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan

sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne

kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä

ei siellä ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kal-

leudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä

ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan

ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän-

kirjaan" (Ilm. 21:22).

 

(30) Ja hänen jälkeensä korjasivat חנניה Hananja

(JHVH on armollinen), שלמיה Selemjan

(JHVH:n palkinto tai JHVH:n yhteysuhri) poika,

ja חנון Haanun (armahdettu), צלף Saalafin (mer-

kitys tuntematon, nykyhepr.: kapriisipensas)

kuudes poika, toisen osan; hänen jälkeensä korjasi

משלם Mesullam (korvaus, Jumalan korvaama),

ברכיה Berekjan poika (JHVH siunaa), yliskam-

mionsa kohdalta.

 

Tässä mainittu Hananja on todennäköisesti sama

henkilö, Hananja, yksi voiteensekoittajista, jonka

tapasimme muuria korjaamassa Vanhan Portin jäl-

keen lähellä Leveää muuria (3:8). Hänen nimensä

suomennettuna: JHVH on armollinen, kertoo meille

Jumalan armosta. Jumalan armo, ilmenee meille siinä,

että Hän on valmistanut ihmisille lunastuksen syn-

neistään. Koska Vanhan Liiton eläinuhrit eivät voi-

neet tuoda iankaikkista lunastusta uhraajalle (Hepr.

9:9,10), niin Hän itse tuli maan päälle ihmiseksi, "tyh-

jensi itsensä ja otti orjan (palvelijan) muodon" (Fil.

2:7), ja kuolemallaan hankki iankaikkisen lunastuk-

sen jokaiselle joka uskoo Häneen: "Mutta kun Mes-

sias tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin

hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jo-

ka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luoma-

kuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta,

vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein-

pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka,

saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuh-

tauteen, kuinka paljoa enemmän on Messiaan veri,

Hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi it-

sensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän

omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elä-

vää Jumalaa! Ja sentähden Hän on uuden liiton vä-

limies, että, koska Hänen kuolemansa on tapahtu-

nut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rik-

komuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luva-

tun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testa-

mentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytet-

tävä; sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on

pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa teki-

jänsä eläessä. Sentähden ei myöskään ensimmäis-

tä liittoa verettä vihitty. Sillä kun Mooses oli kai-

kelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin

ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen

veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vih-

moi sekä itse kirjan että kaiken kansan, sanoen:

'Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille

säätänyt'. Ja samoin hän verellä vihmoi myös ma-

jan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin

puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja

ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksianta-

mista. On siis välttämätöntä, että taivaallisten ku-

vat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaal-

liset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin

nämä. Sillä Messias ei mennyt käsillä tehtyyn

kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean ku-

va, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Juma-

lan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä Hän

mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin-

kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein-

pyhimpään, vierasta verta mukanaan, sillä muutoin

Hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman

perustamisesta asti; mutta nyt Hän on yhden ainoan

kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaak-

seen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoinkuin ihmi-

sille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen,

mutta senjälkeen tulee tuomio, samoin Messiaskin,

kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on

toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi

niille, jotka häntä odottavat" (Hepr. 9:11-28). "Sillä

laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus

on tullut Jeshuan Messiaan kautta" (Joh. 1:17; vrt.

Room. 5:15-21). Jeshuan ensimmäisen tulemuksen

tarkoitus oli, kun Hän syntyi maailmaan neitsyt Mir-

jamista (lat. Maria) että Hän tuo armahduksen jokai-

selle, joka uskoon Häneen.

 

Kun Baabelin pakkosiirtolaisuudesta oli joukko juu-

talaisia palannut rakentamaan uuden Temppelin tu-

hotun sijaan Esra rukoili näin: "Jumalani, minä olen

häpeissäni enkä kehtaa kohottaa kasvojani sinun

puoleesi, minun Jumalani; sillä meidän rikkomuksem-

me ovat nousseet päämme ylitse ja meidän syyllisyy-

temme on kohonnut taivaaseen asti. Isiemme päivistä

aina tähän päivään asti on meidän syyllisyytemme

ollut suuri; ja rikkomustemme tähden on meidät, mei-

dän kuninkaamme ja pappimme annettu maan kunin-

gasten käsiin miekan, vankeuden, ryöstön ja häpeän

alaisiksi, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.

Mutta nyt on meille hetkiseksi tullut armo Herralta,

meidän Jumalaltamme, koska Hän on sallinut pelastu-

neen joukon meistä jäädä jäljelle ja antanut meille jalan-

sijan pyhässä paikassansa, että Hän, meidän Jumalam-

me, valaisisi meidän silmämme ja soisi meidän hiukan

hengähtää orjuudessamme. Sillä orjia me olemme; mut-

ta orjuudessamme ei meidän Jumalamme ole meitä hyl-

jännyt, vaan on suonut meidän saavuttaa Persian ku-

ningasten suosion ja hengähtää, pystyttääksemme

Jumalamme temppelin ja kohottaaksemme sen rauni-

oistaan, ja on antanut meille suojatun paikan Juudassa

ja Jerusalemissa" (Esra 9:6-9). Rukous jatkuu aina 15:

nnen jakeen loppuun asti ja se on sisällöltään sama,

jonka me nyt rukoilemme, ennalleenasetettaessa Juma-

lan Seurakuntaa, kolmatta Temppeliä. Jumala on luvan-

nut korvata kansalleen ne menetykset jotka ovat koh-

danneet sitä sen ollessa kristillisessä Baabelin pakko-

siirtolaisuudessa kirkkokunnissa. 'Minä korvaan teille

ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuho-

sirkka ja kalvajasirkka söivät, Minun suuri sotajoukko-

ni, jonka Minä lähetin teitä vastaan. Ja te syötte kyllälti

ja tulette ravituiksi ja kiitätte JHVH:n, teidän Jumalan-

ne nimeä, Hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan'

(Jooel 2:25,26; katso myös Lammasportti: Hammea-torni).

Se, että Israel ja Seurakunta ovat kokeneet saman histo-

riassa on ollut Jumalan teko, koska kumpikin oli luopu-

nut Hänestä ja palvellut epäjumalia. Nyt viimeisen suku-

polven aikana Hän kokoaa Israelin "pakkosiirtolaiset"

omaan maahansa ja seurakunnan "pakkosiirtolaiset"

kirkkokunnista, ennalleen asetettuun Seurakuntaan.

 

"Katso, Minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan

heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja

rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena jouk-

kona he palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja Minä joh-

datan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien hei-

dät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu.

Sillä Minä olen Israelin isä, ja Efraim on Minun esikoi-

seni. Kuulkaa JHVH:n sana, te kansat, ilmoittakaa

kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Is-

raelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin-

kuin paimen laumaansa. Sillä JHVH on lunastanut

Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kä-

destä. Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla,

tulevat virtanaan JHVH:n hyvyyden tykö, jyväin,

viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja

heidän sielunsa on oleva niinkuin runsaasti kasteltu

puutarha, eivätkä he enää näänny. Silloin neitsyt iloit-

see karkelossa ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä.

Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille

lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Ja Minä

virvoitan pappien sielut lihavuuden ääressä, ja Minun

kansani ravitaan minun hyvyydelläni, sanoo JHVH"

(Jer. 31:8-14).

 

Tässä Jeremia profetoi Israelin kansan paluusta omaan

maahansa, ja se toteutuu parhaillaan meidän sukupol-

vemme aikana ja se on esikuvallista Jumalan Seurakun-

nan paluusta "pohjoisesta maasta", kirkkokunnista.

Kuva "pohjoisesta" maasta ja "eteläisestä maasta" pe-

rustuu Israelin ja Juudan valtioihin kuninkaiden aikana.

Pohjoinen valtio oli jumalaton, kylläkin uskonnollinen,

ja sen uskonto oli sekoitus juutalaisuutta ja pakanaus-

kontoja, kuten kirkkokuntienkin uskonto on sekoitus,

joka sisältää Raamatun oppeja ja pakanauskontoja. Ete-

läisessä valtiossa, Juudassa palveltiin Israelin Jumalaa,

mutta ajankuluessa sekin maallistui, kuten on käynyt

myös monille paikallisseurakuntaperiaatteella aloitta-

neille ns. "vapaisiin suuntiin" kuuluville seurakunnille.

Nykyään nekin ovat kirkkokuntia, ja niissä olevat us-

kovat ovat joutuneet "Baabelin pakkosiirtolaisuuteen"

samalla tavoin kuin isoimmissa kirkkokunnissa olevat

ovat jo olleet vuosisatoja.

 

Kun Jeremia puhuu pohjoisesta maasta, hän tarkoittaa

kirjaimellisesti valtakuntaa joka on maapallolla pohjoi-

sessa. Karttaa tutkimalla näemme, että sillä tarkoitetaan

Venäjää ja sen liittolaisia, entistä (mahdollisesti myös

tulevaa) Neuvostoliittoa. Sieltä muutto Israeliin on pa-

rasta aikaa tapahtumassa. Tämä muutto on esikuvallista

Jumalan Seurakunnalle, myös uskovat palaavat nyt

"kirkkokuntien Baabelista" ennalleen asetettuun seura-

kuntaan, ja Jumala korvaa heille "ne vuodentulot, jotka

heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söi-

vät", sillä Jumala siunaa heitä: "te syötte kyllälti ja tulet-

te ravituiksi ja kiitätte JHVH:n, teidän Jumalanne nimeä,

Hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan". Kukin us-

kova "yliskammiossaan" kiittää Jumalaa Hänen siunauk-

sestaan, kun Hän ravitsee kansaansa ja vahvistaa heitä,

heidän odottaessaan Kuninkaan Herran Jeshuan Mes-

siaan paluuta noutamaan heitä.

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]