[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

11. EFRAIMIN PORTTI ja

12. VANKILAPORTTI (Neh. 12:39)

 

Nehemian kirjan 12. luvussa kerrotaan muurin vihki-

misjuhlasta. Sitä vietettiin "iloiten, kiitosvirsiä ja lau-

luja laulaen, kymbaaleja, harppuja ja kanteleita soit-

taen" (27). "Papit ja leeviläiset puhdistautuivat ja

puhdistivat kansan sekä portit ja muurin" (30). Jär-

jestettiin myös kaksi suurta laulukuntaa ja juhlakul-

kuetta, joista toinen Esran, kirjanoppineen johdolla

lähti Lantaportille päin, ja he menivät Lähdeportin

ohi aina Vesiportille asti (31-37). Toinen laulukunta

kulki vastakkaiseen suuntaan, ja sen jäljessä kulki

Nehemia ja toinen puoli kansaa "Uunitornin yläpuo-

litse aina Leveälle muurille asti" (38),

 

(12:39) ja שער-אפרים Efraiminportin (אפרים

Efraim, hedelmällinen) yläpuolitse ja Vanhan-

portin, Kalaportin, Hananelin-tornin ja Hammea-

tornin ohitse aina Lammasportille saakka; ja he

asettuivat שער-המטרה Vankilaportin luokse.

 

Senjälkeen molemmat laulukunnat asettuivat Jumalan

Temppeliin (40). "Ja he uhrasivat sinä päivänä suuria

uhreja ja iloitsivat, sillä Jumala oli suuresti ilahuttanut

heitä; myöskin vaimot ja lapset iloitsivat. Ja ilo kuului

Jerusalemista kauas" (41).

 

Jakeesta 39 huomaamme, että jo tutkimiemme 10 portin

lisäksi kaupungissa oli lisäksi kaksi porttia joita aikai-

semmin ei ole mainittu. Ne ovat Efraimin portti (jota

myöhemmin kutsuttiin Benjaminin portiksi) ja Vankila-

portti.

 

Ennalleen asettaminen on prosessi, jossa jonkun

asian kohdalleen asettaminen asettaa monia muita

asioita sen seurauksena kohdalleen. On asioita, jot-

ka ovat uskovaisten vastuulla, ja jos he tekevät ku-

ten Jumalan Sana opettaa, korjaantuu sen johdosta

monia muitakin asioita.

 

On myös asioita, joihin uskovat eivät voi suoranai-

sesti vaikuttaa, mutta jotka kuitenkin Jumalan suun-

nitelmissa Hänen aikataulunsa mukaan ennalleen

asettuvat. Joihinkin asioihin uskovat voivat välilli-

sesti vaikuttaa, vaikka asia onkin loppujen lopuksi

Jumalan säätämänä aikana tapahtuva. Sellainen asia

on esimerkiksi luomakunnan ennalleen asettaminen

(Room. 8:21), johon uskovat voivat välillisesti vai-

kuttaa jouduttamalla JHVH:n päivän tuloa (2 Piet.

3:12) evankelioimalla, jolloin pakanoiden luku täyt-

tyy nopeammin (Room. 11:25).

 

Nehemian 3. luvussa mainitut portit opettivat meille,

että
1) kun järjestämme Seurakunnan uudelleen Raama-

tun mukaan (Lammasportti), ja
2) evankelioinnin suoritamme Jeshua opetuksen ja

alkuseurakunnan esimerkin mukaan (Kalaportti) ja
3) palaamme alkuseurakunnan mukaiseen elämään

(Vanhaportti) ja
4) julistamme täyttä evankeliumia (Laaksoportti) ja
5) hoidamme uskovien sielut (Lantaportti) ja
6) annamme Pyhän Hengen johtaa yksilöitä ja seu-

rakuntaa (Lähdeportti) ja
7) uskoon tulleet kastamme Raamatullisesti

(Vesiportti) ja
8) taistelemme oikein (Hevosportti) ja
9) odotamme Kuningasta (Itäportti) ja
10) rukoilemme (Vartioportti),
niin Seurakunta on oleva siunattu, mutta myös vai-

nottu kuten alkuseurakunta, josta Luukas kertoo

Apostolien teoissa: "Ja he pysyivät apostolien ope-

tuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän mur-

tamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli

pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui

apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat

yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät

maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan

kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati, joka päivä, yk-

simielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää

ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinker-

taisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan

suosiossa. Ja האדון Herra lisäsi heidän yhteyteen-

sä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen" (Apt.

2:42-47).

 

"Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja

pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset hei-

dän eteensä, närkästyneinä siitä, että he opettivat

kansaa ja julistivat Jeshuassa ylösnousemusta

kuolleista. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat

heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä

oli jo ehtoo. Mutta monet niistä, jotka olivat kuul-

leet sanan, uskoivat" (Apt. 4:1-4a).

 

Myös ennalleen asetettu seurakunta on joutuva

uskonnollisten johtomiesten vainon kohteeksi, ja

jopa maallinen esivalta on heidän rinnallaan. Mutta

silloinkaan he eivät ole yksin, sillä Jeshua on sano-

nut: "Katso, Minä lähetän teidät niinkuin lampaat

susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet

ja viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä,

sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagogissaan

he teitä ruoskivat; ja teidät viedään maa herrain ja

kuningasten eteen Minun tähteni, todistukseksi

heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oi-

keuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä pu-

huisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä tei-

dän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan tei-

dän Isänne Henki puhuu teissä. Ja veli antaa vel-

jensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nouse-

vat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja

te joudutte kaikkien vihattaviksi Minun nimeni

tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti,

se pelastuu. Ja kun teitä vainotaan yhdessä kau-

pungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti Minä sa-

non teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kau-

punkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee. Ei ole

opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija

parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että

hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja pal-

velijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännäl-

leen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beel-

sebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perhevä-

keään!" (Matt. 10:16-25; Mark. 13:9-13).

 

Kun tottelemme Hänen Sanaansa ja toimimme

Hänen tahtonsa mukaan ja kun saarnaamme al-

kuperäistä Jumalan Sanaa, niin Markuksen evan-

keliumin viimeisissä jakeissa olevat Jeshuan sa-

nat koskevat myös meitä: "Nämä merkit seuraa-

vat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he

ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nos-

tavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuo-

lettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat käten-

sä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi" ja "he

lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja האדון Herra

vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti Sanan sitä

seuraavien merkkien kautta" (Mark. 16:17,18,20).

Amen.

 

Moshe Zew

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]