[ Kirjoituksia ]

 

 

 

PUHTAAT JA SAASTAISET ELÄIMET

Uuden liiton kirjoituksissa ei missään ole kumottu Jumalan asettamia
ruokasäädöksiä (3Moos. 11. ja 5Moos. 14.). Nooa tiesi jo ennen lain
antamista erotuksen puhtaiden ja saastaisten eläinten välillä (1Moos 7:2,3).

Yksittäisillä jakeilla kun ne irroitetaan asiayhteydestä saadaan tosin
näyttämään että Uudessa liitossa kaikkien eläinten liha olisi syötäväksi
kelpaavaa. Tällaisia kohtia teksteistä käytetään usein kun halutaan
osoittaa että Jumalan antamat ruokasäädökset eivät Uudessa liitossa
ole voimassa.


Näin Hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi” (Mark 7:19).

Kun luetaan koko asiayhteys niin nähdään että tässä oli kysymyksessä
vain käsienpesu ennen ruokailua. Mark 7:3: "Sillä eivät fariseukset eivätkä
ketkään juutalaiset syö, ennen kuin ovat tarkoin pesseet kätensä, noudattaen
vanhinten perinnäissääntöä." Matteuksen 15:nnessä luvussa (1-20) kerrotaan
samasta asiasta. Siinä Jeshua kertoo että sydämestä lähtevät pahat asiat
saastuttavat ihmisen ja Hän jatkaa: "Nämä ihmisen saastuttavat; mutta
pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä" (15:20).
Ei siis ollut
kysymys siitä mitä syötiin vaan miten syötiin (Mark 7:1-19; Matt 15:1-20).


"Nouse, Pietari, teurasta ja syö" (Apt 10:13).

”...minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi" (Apt 10:15).

Apostolien teoissa (10:1-11:18) kerrotaan Pietarin näystä jossa hänen eteensä
laskettiin liinavaatteessa saastaisia eläimiä ja hänelle sanottiin: "Nouse, Pietari,
teurasta ja syö." Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi
merkitä ja hän mietti tuota näkyä. Tällä näyllä Jumala halusi selvittää Pietarille
että ilosanoma kuuluu myös pakanoille. Juutalaiselle on luvatonta seurustella
vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä; mutta tällä näyllä  Jumala
osoitti, ettei pidä sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi eikä saastaiseksi. Näinä
vuosina Jeshuan kuoleman jälkeen juutalaiset eivät olleet kertoneet ilosanomaa
Jeshuasta pakanoille vaan kaikki uskovat olivat juutalaisia mutta nyt Pietari
meni roomalaisen pakanan kotiin. Kun hän sieltä palattuaan Jerusalemiin selvitti
asiaa veljille niin yhdessä todettiin: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut
parannuksen elämäksi."
Tässä ei siis ollut kysymyksessä ruoka vaan juutalaisten
saastaisina pitämät pakanat jotka myös ovat puhtaita kun he ottavat vastaan
ilosanoman ja tulevat Jeshuaan uskoviksi.Pietari söi Galatiassa pakanoiden kanssa

Joidenkin vuosien kuluttua Galatiassa Pietari (Keefas) oli unohtanut tämän
opetuksen. Hän kyllä meni pakanauskovien koteihin ja söi heidän kanssaan,
mutta kun paikkakunnalle tuli juutalaissyntyisiä uskovia niin hän ei enää
tehnyt niin vaan erottautui pakanoista. Tästä Paavali moitti häntä.
Gal 2:11-13:
”Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja,
koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä ennenkuin Jaakobin
luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa;
mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten
ympärileikattuja, ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin
juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.”
Tässä ei ollut kysymyksessä että mitä syötiin vaan missä seurassa syötiin.


Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään,
kyselemättä mitään omantunnon tähden”
(1 Kor 10:25).

Tällä jakeella usein yritetään osoittaa että ruokasäädökset eivät ole enää
voimassa: ”Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään
omantunnon tähden” (25). ”Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte
mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä
mitään omantunnon tähden” (27). Tällaisesta Paavali antaa ohjeen: ”Mutta jos
joku sanoo teille: ’Tämä on epäjumalille uhrattua’, niin jättäkää se syömättä
hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden; en tarkoita sinun
omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen
omantunnon tuomittavaksi? (28,29). Näissä ei ole kysymyksessä puhtaat tai
saastaiset eläimet vaan epäjumalille uhratuista lihoista.”…
ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä,
jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti”
(Hepr 9:9,10).

Heprealaiskirjeen 9:nnestä myös otetaan usein esille nämä sanat: ”
Tämä on
nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja
ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä,
joka jumalanpalvelusta toimittaa, vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja
erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa
uuden järjestyksen aikaan asti” (9,10). Tämä on kirjoitettu ennen temppelin
hävitystä ja eikä tässä siis ole kysymys arkielämän ruuista, juomista ja
pesuista vaan temppelipalvelukseen liittyvistä asioista. Jeshuan kuoleman
ja ylösnousemisen jälkeen temppelipalvelusta jatkettiin vielä n. 40 vuotta
 mutta turhaan, sillä oli tullut uusi järjestys. Tämä siis käsittelee vanhan
liiton uhrijumalanpalvelusta ja rituaalisia puhdistuksia, mitä papit suorittivat
ennen Jahvelle uhraamista. Herralle tuli uhrata eläimiä, lestyjä jauhoja, niistä
leivottuja kaltiaisia ja viiniä eli ruoka- ja juomauhreja eläinuhrien lisäksi. Sekä
eläimen jalat että sisälmykset tuli pestä vedessä että myös papin itsensä ja
itsensä saastuttaneen ihmisen tuli pestä itsensä vedessä. (2Moos. 29:40;
3Moos 1:9,13; 2:1; 4Moos 19:7-22.) Näiden säädösten noudattaminen tuli
tarpeettomaksi, koska Jeshua Messias on yhdellä ainoalla uhrilla korvannut
aikaisemmat eläin- ja ruokauhrit sekä juomauhrin. Asiayhteydestä päätellen
tässä ei kumota eläinten jaottelua saastaisiin ja puhtaisiin eläimiin vaan
ainoastaan eläinten uhraaminen ja pesut (mikve: upotus) eli puhdistusrituaalit,
mitkä eivät kuulu uuden liiton jumalanpalvelukseen.


Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea…” (Room 14:2).

Room 14:1-4: ”Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä.
Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö
vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö,
älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa.
Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän
seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen
hänet pystyssä pitämään.” Tässä ei ole
kysymyksessä puhtaat tai saastaiset
eläimet vaan se miten tulee suhtautua kasvis- ja liharuokiin.

Seuraavissa jakeissa on puheena paasto. Room 14:5-7: ”Toinen pitää yhden
päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin
olkoon omassa mielessään täysin varma.
Joka valikoi päiviä, se valikoi
Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa;
ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa.
Sillä ei kukaan
meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä.” Tässä olevia sanoja:
"Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät
yhtä hyvinä" käytetään yleensä silloin, kun halutaan kumota Jumalan
asettama sapatti tai muut juhlapäivät (3 Moos 23) mutta asiayhteydestä
näkee että siitä ei ole kysymys vaan paastoamisesta. Paavali kirjoittaa että
kukin voi valita itse päivät jolloin paastoaa. Ortodoksijuutalaisilla on määrätyt
viikonpäivät jolloin ei syödä, mutta Jeshuaan uskova voi itse vapaasti valita
syökö vai paastoaako ja milloin paastoaa.


”…
on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista…” (Hepr 13:9).

”Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on
hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä
menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet” (13:9). Tässä ei ole
puhe tavallisesta ruuasta vaan opeista.

 

 

"Älä tartu, älä maista, älä koske!" (Kol 2:21)

Jos te olette Messiaan kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te,

ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
"Älä tartu, älä maista, älä koske!"
- sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta -
ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?

Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja
nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman
mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi” (Kol 2:20-23).


Tässä ei ole kysymyksessä Jumalan asettamat säädökset vaan ihmisten

kuten tuossa sanotaan: ” ihmisten käskyjen ja oppien mukaan”.

On uskonlahkoja joissa määritellään että mitä saa tehdä ja syödä.

”ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala
on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet
totuuden tuntemaan” (1Tim 4:3). Ihan mitä tahansa Jumala ei ole luonut
syötäväksi kiitoksella mutta jos esim. kielletään syömästä liharuokia,
juomasta kahvia jne. niin ne ovat ihmisten säädöksiä joita uskovan ei
tarvitse noudattaa.


"Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta,
älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka
vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Messiaan" (Kol 2:16,17).

Kun tämä luetaan asiayhteydessään niin selvästi näkyy että Jumalaa
tottelevia ei pidä tuomita.
Käännöksissä tämä on saatu näyttämään toiselta,
sillä alkutekstin vastaisesti siihen on lisätty "vain" sana. Eivät nämä ole
VAIN tulevaisten varjoja, vaan ne OVAT juuri sitä, ne ovat esikuvallisia.

(Lue myös:
KIRJALLINEN JA SUULLINEN TOORA) 

 

Moshe Zew

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]