[ Home ] [ Välkommen ] [ Hebreiska kännetecken och nummern värden ]

 

 

 

MESSIAS i TaNaKh och HaBrit HaChadasha

 

תנ"ך "TaNaKh" = תורה Torah, נביאים Profeter och

כתובים Skrifter är så kallad "Gamla Testamentet".

הברית החדשה HaBrit HaChadashah är

"Nya Testamentet" (ירמיה / Jer. 31:31; Hebr. 8:8).

 

[ Sidan 1 ] [ Till Sidan 2 ]

 

 

 

Spådom:

 

בראשית / 1Mos. 3:15: Och jag skall sätta fiendskap mellan dig

och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall

söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.

 

 

YESHUA = JESHUA
My Name = Min Namn
YHWH = JHWH
GOD = GUD
I'am = Jag är
her seed = hennes säd

 

 

Besannande:

 

Gal. 4:4: Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son,

född av kvinna och ställd under lagen.

 


 

Spådom:

 

בראשית / 1Mos. 12:3: Och jag skall välsigna dem som välsigna

dig (Abram), och den som förbannar dig skall jag förbanna,

och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade."
בראשית / 1Mos. 22:18: Och i din (Abraham) säd skola alla folk

jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 1:1: Detta är Jeshua Messias (Jesu Kristi),

Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
Luk. 3:34: ...som var son av Abraham, som var son av Tara...
Gal. 3:16: Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans "säd".

Det heter icke: "och åt dem som komma av din säd", såsom när

det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en

enda: "och åt din säd", vilken är Messias (Kristus).

 


 

Spådom:

 

בראשית / 1Mos. 17:19: Då sade Gud: "Nej, din hustru Sara

skall föda dig en son, och du skall giva honom namnet Isak;

och med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt

förbund, som skall gälla hans säd efter honom.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 1:2: Abraham födde Isak...
Luk. 3:34: ... som var son av Isak, som var son av Abraham...

 


 

Spådom:

 

בראשית / 1Mos. 28:14: Och din (Jakob) säd skall bliva såsom

stoftet på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster

och norr och söder, och alla släkter på jorden skola varda

välsignade i dig och i din säd
במדבר / 4Mos. 24:17: Jag ser honom, men icke denna tid, jag

skådar honom, men icke nära. En stjärna träder fram ur Jakob,

och en spira höjer sig ur Israel.

 

 

YESHUA = JESHUA
a star out of Ya`akob =

En stjärnä träder fram ur Jakob

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 1:2: ...Isak födde Jakob...
Luke 3:34: som var son av Jakob, som var son av Isak...

 


 

Spådom:

 

בראשית / 1Mos. 49:10: Spiran skall icke vika ifrån Juda,

icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer

till Silo och folken bliva honom hörsamma.
מיכה / Mik. 5:2: Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa

för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en

som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör

förgångna åldrar, forntidens dagar.

 

 

YESHUA = JESHUA

Ruler in Yisra'el = En furste i Israel

In the majesty of the name of the YHWH His God =

JHWH:s, sin Guds, namns höghet

King is 90 in gematria = Kung är 90 i gematria

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 1:2: ...Jakob födde Judas och hans bröder...
Luk. 3:33,34: ...som var son av Judas, som var son av Jakob...

Hebr. 7:14: Ty det är en känd sak att han som är vår Herre

har trätt fram ur Juda stam...
Upp. 5:5: Men en av de äldste sade till mig: "Gråt icke. Se,

lejonet av Juda stam, telningen från Davids rot, har vunnit

seger, så att han kan öppna bokrullen och och bryta dess

sju insegel."

 


 

Spådom:

 

שמואל ב" /

2 Sam. 7:12: När din tid är ute och du vilar hos dina fäder,

skall jag efter dig (David) upphöja den son som skall utgå ur

ditt liv; och jag skall befästa hans konungadöme.

 

 

YESHUA = JESHUA
your seed
after you =

skall jag efter dig upphöja den so

 

 

ישעיה 9:5 / Jes. 9:6: Ty ett barn varder oss fött, en son

bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila;

och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud,

Evig fader, Fridsfurste.

 

 

YESHUA = JESHUA
Sin Offering = Ett Syndoffer
and His name shall be called Wonderful Counselor Mighty God Everlasting Father Prince of Shalom =
hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste

The Truth = Sanningen

 

 

ישעיה 9:6 / Jes. 9:7: Så skall Herradömet varda stort och friden

utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas

och stödjas med rätt och rättfärdighet,  från nu och till evig tid.

JHWH Sebaots nitälskan skall göra detta.

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH will bring on you = över dig...skall JHWH låta
Of the increase of His goverment and shalom there shall be no end =
Herradömet varda stort och friden utan ände

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 1:1,6: Detta är Jeshua Messias, Davids sons,

Abrahams sons, släkttavla...Jessai födde David, konungen...
Luk. 1:32,33: Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son,

och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron.

Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid,

och på hans rike skall ingen ände vara.

 


 

Spådom:

 

ירמיה / Jer. 23:5,6: Se, dagar skola komma, säger JHWH,

då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han

skall regera såsom konung och hava framgång, och han

skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar

skall Juda varda frälst och Israel bo i trygghet; och detta

skall vara det namn han skall få: JHWH vår rättfärdighet.
תהלים / Ps. 132:11: JHWH har svurit David en osviklig

ed, som han icke skall rygga: "Av ditt livs frukt skall jag

sätta konungar på din tron.

 

 

Besannande:

 

Jochanan / Joh. 7:42: Säger icke skriften att Messias skall

komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem,

där David bodde?
Upp. 22:16: Jag, Jeshua, har sänt min ängel för att i

församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen

från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den

klara morgonstjärnan.

 


 

Spådom:

 

מיכה / Mik. 5:2: Men du Bet-Lehem Efrata, som är så

ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig

utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens

härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.

 

 

YESHUA = JESHUA
Ruler
in Yisra'el = En furste i Israel
In the majesty
of the name of the YHWH His God =
JHWH:s,
sin Guds, namns höghet
King is 90 in gematria = Kung är 90 i gematria

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 2:1,6: När nu Jeshua var född i Betlehem

i Judeen, på konung Herodes' tid...'Och du Betlehem, du

judiska bygd, ingalunda är du minst bland Juda furstar,

ty av dig skall utgå en furste som skall vara en herde

för mitt folk Israel.'"
Luk. 2:4: Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av

Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen

upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen.
Jochanan / Joh. 7:42: Säger icke skriften att Messias skall

komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem,

där David bodde?

 


 

Spådom:

 

דניאל / Dan. 9:25: Så vet nu och förstå: Från den tid då

ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick,

till dess en Smord (Messias), en furste, kommer, skola

sju veckor förgå; och under sextiotvå veckor skall det

åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar,

om ock i tider av trångmål.

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD

 

 

Besannande:

 

Luk. 2:1-7: Och det hände sig vid den tiden att från kejsar

Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.

Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när

Kvirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla

var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde

ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt,

for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad,

som heter Betlehem, i Judeen, för att låta skattskriva sig

jämte Mirjam (Maria), sin trolovade, som var havande.

Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon

skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade

honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum

för dem i härbärget.
Gal. 4:4: Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son,

född av kvinna och ställd under lagen.

 


 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 7:14: Så skall då Herren själv giva eder ett

tecken: Se, den unga kvinnan (עלמה fröken, jungfru)

skall varda havande och föda en son, och hon skall giva

honom namnet Immanuel.

 

 

YESHUA = JESHUA
Behold the virgin will conceive and bear a son and shall call His name Immanuel =
Se, den jungfrun skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
His name Immanuel = Honom namnet Immanuel

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 1:18,23: Med Jeshua Messias födelse gick

det så till. Sedan Mirjam (Maria), hans moder, hade blivit

trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans,

vara havande av helig and..."Se, jungfrun skall bliva havande

och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel"

 (det betyder Gud med oss).
Luk. 1:26-35: I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av

Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret, till en jungfru

som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus;

och jungfruns namn var Mirjam. Och ängeln kom in till henne

och sade: "Hell dig, du högtbenådade! Herren är med dig."

Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på

vad denna hälsning månde innebära. Då sade ängeln till

henne: "Frukta icke, Mirjam; ty du har funnit nåd för Gud.

Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall

du giva namnet Jeshua. Han skall bliva stor och kallas den

Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader

Davids tron. Och han skall vara konung över Jakobs hus till

evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara." Då sade

Mirjam till ängeln: "Huru skall detta ske? Jag vet ju icke av

någon man." Ängeln svarade och sade till henne: "Helig

ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall

överskygga dig; därför skall ock det heliga som varder fött

kallas Guds Son".

 


 

Spådom:

 

ירמיה / Jer. 31:15: Så säger JHWH: Ett rop höres i Rama,

klagan oeh bitter gråt; det är Rakel som begråter sina barn,

hon vill icke låta trösta sig i sorgen över att hennes barn

icke mer äro till.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 2:16-18: När Herodes nu såg att han

hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket

vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn

i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år

gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden,

som han hade fått genom att utfråga de vise männen. Då

fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias,

när han sade: "Ett rop hördes i Rama, gråt och mycken

jämmer; det var Rakel som begrät sina barn, och hon

ville icke låta trösta sig, eftersom de icke mer voro till."

 


 

Spådom:

 

הושע / Hos. 11:1: När Israel var ung, fick jag honom kär,

och ut ur Egypten kallade jag min son.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 2:13-15: Men när de hade dragit åstad,

se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och

sade: "Stå upp och tag barnet och dess moder med dig,

och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger

dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra

det." Då stod han upp och tog barnet och dess moder med

sig om natten, och drog bort till Egypten. Där blev han kvar

intill Herodes' död, för att det skulle fullbordas, som var sagt

av Herren genom profeten som sade: "Ut ur Egypten kallade

jag min son."

 


 

Spådom:

 

8:23-9:1 ישעיה  

Jes. 8:22-9:2: Dock, natt skall icke förbliva där nu ångest

råder. I den förgångna tiden har har han låtit Sebulons och

Naftalis land (Galileen) vara ringa aktat, men i framtiden

skall han låta det komma till ära, trakten utmed Havsvägen,

landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det

folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över

dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.

 

 

YESHUA = JESHUA
Great Light = Ett Stort Ljus
The Light of Yisra'el will be for a fire and his Holy One for a flame =
Israels ljus skall bliva en eld och hans Helige en låga
a burnt offering = ett brännoffer, ett syndoffer

 

 

 

YESHUA = JESHUA
Great Light = Ett Stort Ljus

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 4:12-16: Men när han hörde att Johannes

hade blivit satt i fängelse, drog han sig tillbaka till Galileen.

Och han lämnade Nasaret och begav sig till Kapernaum, som

ligger vid sjön, på Sebulons och Naftalis område, och bosatte

sig där, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten

Jesha`jahu (Jesaja, Esaias), när han sade: "Sebulons land och

Naftalis land, trakten åt havet till, landet på andra sidan Jordan,

hedningarnas Galileen - det folk som där satt i mörker fick se

ett stort ljus; ja, de som sutto i dödens ängd och skugga, för

dem gick upp ett ljus."

 


 

Spådom:

 

דברים / 5Mos. 18:15: En profet bland ditt folk, av dina

bröder, en som är mig lik, skall JHWH, din Gud, låta

uppstå åt dig; honom skolen I lyssna till.

 

 

YESHUA = JESHUA
you shall surely set Him King over you whom YHWH your GOD shall choose =
så skall du till konung över dig sätta den som JHWH, din Gud, utväljer
then He shall minister in the name of YHWH His GOD =
han må då göra tjänst i HERRENS, sin Guds
to Him you shall listen = Honom skolen I lyssna till

 

 

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH your GOD will raise up to you a prophet from the midst of you of your brothers like me to Him you shall listen =
En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall JHWH, din Gud, låta uppstå åt dig; Honom skolen I lyssna till.
Salvation = Frälsning

 

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH your GOD = JHWH, din Gud
to Him you shall listen = Honom skolen I lyssna till

 

 

דברים / 5Mos. 18:18: En profet skall jag låta uppstå åt

dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall

lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt

vad jag bjuder honom.

 

 

YESHUA = JESHUA
and I will put My words in His mouth =

och jag skall lägga mina ord i hans mun
My Son = Min Son

 

 

 

YESHUA = JESHUA
and I will pu My words in His mouth and He shall speak to them all that I shall command Him =
och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom
The Truth = Sanning

 

 

Besannande:

 

Jochanan / Joh. 6:14: Då nu människorna hade det tecken

som han hade gjort, sade de: "Denne är förvisso Profeten

som skulle komma i världen."
Jochanan / Joh. 7:40: Några av folket, som hörde dessa

ord, sade då: "Denne är förvisso Profeten."
Apg. 3:22: Moshe (Moses) har ju sagt: 'En profet skall

JHWH Gud låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som

är mig lik; honom skolen I lyssna till i allt vad han

talar till eder'.
Apg. 7:37: Det var samme Moshe som sade till Israels barn:

'En profet skall Gud låta uppstå åt eder, av edra bröder,

en som är mig lik.'

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 110:4: JHWH har svurit och skall icke ångra sig:

"Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt."

 

 

YESHUA = JESHUA
You are a priest forever in the order of Malki-Tzedek =
Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt
Your loving kindness = din nåds
Your truth's = din sannings

 

 

Besannande:

 

Hebr. 5:4-6: Och ingen tager sig själv denna värdighet,

utan han måste, såsom Aron, kallas därtill av Gud. Så tog

sig icke heller Messias (Smord) själv äran att bliva

överstepräst, utan den äran tillföll honom genom den som

sade till honom: "Du är min Son, jag har i dag fött dig",

likasom han ock på ett annat ställe säger: "Du är en präst

till evig tid, efter Melkisedeks sätt."
Hebr. 6:19,20: ...som når innanför förlåten, dit Jeshua,

såsom vår förelöpare, har gått in för oss, i det han blev

en överstepräst "efter Melkisedeks sätt, till evig tid".
Hebr. 7:17,21: Han får nämligen det vittnesbördet:

"Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt"

...har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom

den som sade till honom: "Herren har svurit och skall

icke ångra sig: 'Du är en präst till evig tid'".

 


 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 53:4: Men det var våra krankheter han bar,

våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom

för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.

 

 

YESHUA = JESHUA
Surely He has borne our sickness, and carried our suffering =
Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig
Sin Offering = Ett Syndoffer

 

 

ישעיה / Jes. 53:5: Ja, han var sargad för våra överträdelsers

skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var

lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår

bliva vi helade.

 

 

YESHUA = JESHUA
our shalom was on Him; and by His wounds we are healed =
att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade

Salvation = Frälsning

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 8:16,17: Men när det hade blivit afton,

förde man till honom många som voro besatta; och han

drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla som voro sjuka

botade han, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom

profeten Jesha`jahu (Jesaja, Esaias), när han sade: "Han tog

sig våra krankheter, och våra sjukdomar bar han."

 


 

Spådom:

 

69:10 תהלים

Ps. 69:9: Ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig,

och dina smädares smädelser hava fallit över mig.

 

כי-קנאת ביתך אכלתי

Ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig (מלוי) och

ישוע הוא המשיח לישראל

Jeshua är Israels Messias (מלוי)

siffervärde är 2684.

 

 

Besannande:

 

Jochanan / Joh. 2:14-17: Och när han fick i helgedomen

se huru där sutto män som sålde fäkreatur och får och

duvor, och huru växlare sutto där. Då gjorde han sig ett

gissel av tåg och drev dem alla ut ur helgedomen, med får

och fäkreatur, och slog ut växlarnas penningar och stötte

omkull deras bord. Och till duvomånglarna sade han:

"Tagen bort detta härifrån; gören icke min Faders hus till

ett marknadshus." Hans lärjungar kommo då ihåg att det

var skrivet: "Nitälskan för ditt hus skall förtära mig."

 


 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 42:1-4: Se, över Min Tjänare som jag uppehåller,

min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag

låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken.

Han skall icke skria eller ropa och icke låta höra sin röst på

gatorna. Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa, och en

tynande veke skall han icke utsläcka; han skall i trofasthet

utbreda rätten. Hans kraft skall icke förtyna eller brytas, intill

dess att han har grundat rätten på jorden; havsländerna

vänta efter hans lag.

 

 

YESHUA = JESHUA
I will help you, says YHWH, and your Redeemer is the Holy One of Yisra'el =
Jag hjälper dig, säger JHWH; din förlossare är Israels Helige
Behold, My Servant = Se, över Min Tjänare
Sin Offering = Ett Syndoffer
the Lamb = Lammet

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 12:18-21: "Se, över min tjänare, som jag

har utvalt, min älskade, i vilken min själ har funnit behag, över

honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna

rätten bland folken. Han skall icke kiva eller skria, och hans röst

skall man icke höra på gatorna, Ett brutet rör skall han icke

sönderkrossa, och en rykande veke skall han icke utsläcka,

intill dess att han har fört rätten fram till seger. Och till hans

namn skola folken sätta sitt hopp."

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 2:2,3: Jordens konungar resa sig upp, och

furstarna rådslå med varandra, mot JHWH och Hans Smorde:

"Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss."
ישעיה / Jes. 53:3: Föraktat var han och övergiven av människor,

en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom

en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom

för intet.

 

 

MESSIAH = MESSIAS, SMORD
a man of suffering, and acquainted with disease =

en smärtornas man och förtrogen med krankhet

 

 

Besannande:

 

Luk. 17:25: Men först måste han lida mycket och

bliva förkastad av detta släkte.
Luk. 23:18: Då skriade hela hopen och sade: "Hav bort

denne, och giv oss Barabbas lös."
Jochanan / Joh. 1:11: Han kom till sitt eget, och hans

egna togo icke emot honom.
Apg. 4:25-28: Och du har genom vår fader Davids, din

tjänares, mun sagt genom helig ande: 'Varför larmade

hedningarna och tänkte folken fåfänglighet? Jordens

konungar trädde fram, och furstarna samlade sig tillhopa

mot JHWH och Hans Smorde.' Ja, i sanning, de församlade

sig i denna stad mot Din Helige Tjänare Jeshua, mot

onom som du har smort: Herodes och Pontius Pilatus

med hedningarna och Israels folkstammar; de församlade

sig till att utföra allt vad din hand och ditt rådslut förut

hade bestämt skola ske.
1 Kor. 2:7,8: ...vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda,

om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har

bestämt att den skall bliva oss till härlighet, och som ingen

av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt

den, så hade de icke korsfäst härlighetens Herre.

 


 

Spådom:

 

תהלים / Psalms 45:7,8: Gud, din tron förbliver alltid och

evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira. Du älskar

rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din

Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.
ישעיה / Jes. 11:2-5: Och på honom skall JHWH:s Ande

vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande,

JHWH:s kunskaps och fruktans Ande. Han skall hava sitt

välbehag i JHWH:s fruktan; och han skall icke döma efter

som ögonen se eller skipa lag efter som öronen höra. Utan

med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa

skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden

med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de

ogudaktiga. Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans

länder och trofasthet bältet omkring hans höfter.

 

 

YESHUA = JESHUA
he Spirit of YHWH shall rest on Him =

Och på honom skall JHWH:s Ande vila
the Holy One of Yisra'el = Israels Helige

 

 

Besannande:

 

Luk. 2:52: Och Jeshua växte till i ålder och vishet och nåd

inför Gud och människor.
Luk. 4:18,19: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort

mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för

de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de

blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet och till att predika

ett nådens år från Herren."

 

 

[ Sidan 1 ] [ Till Sidan 2 ]

[ Upp ]
[ Home ] [ Välkommen ] [
Hebreiska kännetecken och nummern värden ]