[ Home ] [ Välkommen ] [ Hebreiska kännetecken och nummern värden ]

 

 

 

MESSIAS i TaNaKh och HaBrit HaChadasha

 

[ Till Sidan 1 ] [ Page 2 ]

 

 

 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 62:11: Hör, JHWH höjer ett rop, och det når

till jordens ända: Sägen till dottern Sion: Se, din frälsning

kommer. Se, han har med sig sin lön, och hans segerbyte

går framför honom.

 

 

YESHUA = JESHUA
Behold, your salvation comes =

Se, din frälsning kommer

 

 

זכריה / Sak. 9:9: Fröjda dig storligen, du dotter Sion;

höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer

till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig,

ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.

 

 

YESHUA = JESHUA
Behold, your king comes to you =

Se, din konung kommer till dig

 

 

 

YESHUA = JESHUA
He is righteous, and having salvation =

rättfärdig och segerrik är Han

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 21:4-9: Detta har skett, för att det skulle

fullbordas, som var sagt genom profeten som sade: "Sägen

till dottern Sion: 'Se, din konung kommer till dig, saktmodig,

ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle.'" Och

lärjungarna gingo åstad och gjorde såsom Jeshua hade befallt

dem och ledde till honom åsninnan och fålen; och de lade sina

mantlar på denne, och han satte sig därovanpå. Och folkskaran,

som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen; men

somliga skuro kvistar av träden och strödde på vägen. Och

folket, både de som gingo före honom och de som följde efter,

ropade och sade: "Hosianna Davids son! Välsignad vare han

som kommer, i JHWH:s namn. Hosianna i höjden!"
Jochanan / Joh. 12:12-16: När dagen därefter det myckna

folk som hade kommit till högtiden fick höra att Jeshua var

väg till Jerusalem, togo de palmkvistar och gingo ut för

att möta honom och ropade: "Hosianna! Välsignad vare han

som kommer, i JHWH:s namn, han som är Israels konung."

Och Jeshua fick sig en åsnefåle och satte sig upp på den,

såsom det är skrivet: "Frukta icke, du dotter Sion. Se, din

konung kommer, sittande på en åsninnas fåle." Detta

förstodo hans lärjungar icke då strax, men när Jeshua hade

blivit förhärligad, då kommo de ihåg att detta var skrivet

om honom, och att man hade gjort detta med honom.

 


 

Spådom:

 

תהלים 41:10 / Ps. 41:9: Ja, också min vän, som jag litade

på, han som åt mitt bröd, lyfter nu mot mig sin häl.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 26:14-16,47-50: Därefter gick en av de

tolv, den som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna

och sade: "Vad viljen I giva mig för att jag skall överlämna

honom åt eder?" Då vägde de upp åt honom trettio silver-

penningar. Och från den stunden sökte han efter lägligt

tillfälle att förråda honom.... Och se, medan han ännu talade,

kom Judas, en av de tolv, och jämte honom en stor folkskara,

med svärd och stavar, utsänd från översteprästerna och

folkets äldste. Men förrädaren hade givit dem ett tecken;

han hade sagt: "Den som jag kysser, den är det; honom

skolen I gripa." Och han trädde nu strax fram till Jeshua

och sade: "Hell dig, rabbi!" och kysste honom häftigt.

Jeshua sade till honom: "Min vän, gör vad du är här för

att göra." Då stego de fram och grepo Jeshua och togo

honom fången.
Mark. 14:10,11,43-45: Och Judas Iskariot, han som var

en av de tolv, gick bort till översteprästerna och ville förråda

honom åt dem. När de hörde detta, blevo de glada och lovade

att giva honom en summa penningar. Sedan sökte han efter

tillfälle att förråda honom, då lägligt var.... Och i detsamma,

medan han ännu talade, kom Judas, en av de tolv, och jämte

honom en folkskara med svärd och stavar, utsänd från

översteprästerna och de skriftlärde och de äldste. Men

förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken

och sagt: "Den som jag kysser, den är det; honom skolen

I gripa och föra bort under säker bevakning." Och när han

nu kom dit, trädde han strax fram till honom och sade:

"Rabbi!" och kysste honom häftigt. Då grepo de Jeshua

och togo honom fången.

 


 

Spådom:

 

זכריה / Sak. 11:12,13: Därefter sade jag till dem: "Om I

finnen för gott, så given mig min lön; varom icke, må

det så vara." Och de vägde upp trettio siklar silver

såsom lön åt mig. Då sade JHWH till mig: "Kasta det åt

krukmakaren" - det härliga pris vartill jag hade blivit

värderad av dem! Och jag tog de trettio silversiklarna

och kastade dem i JHWH:s hus åt krukmakaren.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 26:14,15: Därefter gick en av de tolv,

den som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna

och sade: "Vad viljen I giva mig för att jag skall överlämna

honom åt eder?" Då vägde de upp åt honom trettio

silverpenningar.
Mark. 14:10,11: Och Judas Iskariot, han som var en av

de tolv, gick bort till översteprästerna och ville förråda

honom åt dem. När de hörde detta, blevo de glada och

lovade att giva honom en summa penningar. Sedan sökte

han efter tillfälle att förråda honom, då lägligt var.
Mattitjahu / Matt. 27:3-10: När då Judas, som hade

förrått honom, såg att han var dömd, ångrade han sig

och bar de trettio silverpenningarna tillbaka till

översteprästerna och de äldste och sade: "Jag har

syndat därigenom att jag har förrått oskyldigt blod."

Men de svarade: "Vad kommer det oss vid? Du får själv

svara därför." Då kastade han silverpenningarna i templet

och gick sin väg. Sedan gick han bort och hängde sig.

Men översteprästerna togo silverpenningarna och sade:

"Det är icke lovligt att lägga dem i offerkistan, eftersom

det är blodspenningar." Och sedan de hade fattat sitt

beslut, köpte de för dem Krukmakaråkern till

begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern

ännu i dag Blodsåkern. Så fullbordades det som var sagt

genom profeten Jirmejahu (Jeremias), när han sade:

"Och jag tog de trettio silverpenningarna - priset för

den man vilkens värde hade blivit bestämt, den som

israelitiska män hade värderat - och jag gav dem till

betalning för Krukmakaråkern, i enlighet med Herrens

befallning till mig."

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 109:8: Blive hans dagar få, hans ämbete

tage en annan.

 

 

Besannande:

 

Apg. 1:18-20: Och med de penningar han hade fått såsom

lön för sin ogärning förvärvade han sig en åker. Men han

störtade framstupa ned, och hans kropp brast mitt itu, så

att alla hans inälvor gåvo sig ut. Detta blev bekant för alla

Jerusalems invånare, och så blev den åkern på deras

tungomål kallad Akeldamak (det betyder Blodsåkern).

Så är ju skrivet i Psalmernas bok: 'Hans gård blive öde,

och ingen må finnas, som bor däri' (69:26); och vidare:

'Hans ämbete tage en annan.'

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 35:11: Orättfärdiga vittnen träda fram;

de utfråga mig om det jag icke vet.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 26:59-61: Och översteprästerna och

hela Stora rådet sökte efter något falskt vittnesbörd mot

Jeshua, för att kunna döda honom; men fastän många

falska vittnen trädde fram, funno de likväl intet. Slutligen

trädde dock två män fram och sade: "Denne har sagt:

'Jag kan bryta ned Guds tempel och på tre dagar bygga

upp det igen.'"

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 38:13,14: Snaror lägga de ut, som stå efter

mitt liv, och de som söka min ofärd tala vad fördärvligt är;

svek tänka de hela dagen. Men jag är lik en döv, som

intet hör, och lik en stum, som icke upplåter sin mun;

ja, jag är lik en man som intet hör, och som icke har något

gensvar i sin mun.

 

 

YESHUA = JESHUA
I am as a man who doesn't hear, In whose mouth are no roproofs =
Jag är lik en döv, som intet hör, och lik en stum, som icke upplåter sin mun

 

 

ישעיה / Jes. 53:7: Han blev plågad, fastän han ödmjukade

sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort

att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa

det ja, han öppnade icke sin mun.

 

 

YESHUA = JESHUA
as a sheep that before its shearers is mute =

lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja
For your Maker is your husband; YHWH of Hosts is His name =

Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är JHWH Sebaot

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 26:62,63: Då stod översteprästen upp

och sade till honom: "Svarar du intet? Huru är det med det

som dessa vittna mot dig?" Men Jeshua teg...
Mattitjahu / Matt. 27:12-14: Men när översteprästerna och

de äldste framställde sina anklagelser mot honom, svarade han

intet. Då sade Pilatus till honom: "Hör du icke huru mycket de

hava att vittna mot dig?" Men han svarade honom icke på en

enda fråga, så att landshövdingen mycket förundrade sig.

 


 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 50:6: Jag höll fram min rygg åt dem som slogo

mig och mina kinder åt dem som ryckte mig i skägget; jag

skylde icke mitt ansikte mot smädelse och spott.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 26:67: Därefter spottade man honom

i ansiktet och slog honom på kinderna, den ene med

knytnäven, den andre med flata handen
Mark. 14:65: Och några begynte spotta på honom; och

sedan de hade höljt över hans ansikte, slogo de honom på

kinderna med knytnävarna och sade till honom: "Profetera."

Också rättstjänarna slogo honom på kinderna.

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 69:5: Flera än håren på mitt huvud äro de som

hata mig utan sak; många äro de som vilja förgöra mig, de

som äro mina fiender utan skäl; vad jag icke har rövat, det

måste jag gälda.
תהלים / Ps. 109:3-5: Med hätska ord hava de omgivit mig,

de hava begynt strid mot mig utan sak. Till lön för min

kärlek stå de mig emot, men jag beder allenast. De hava

bevisat mig ont för gott och hat för min kärlek.

 

 

YESHUA = JESHUA
In return for My love, they are My adversaries; but I am in prayer =

Till lön för min kärlek stå de mig emot, men jag beder allenast

 

 

Besannande:

 

Jochanan / Joh. 15:23-25: Den som hatar mig, han hatar ock

min Fader. Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar,

som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd;

men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och

min Fader. Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet

i deras lag: 'De hava hatat mig utan sak.'

 


 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 53:4-11: Men det var våra krankheter han bar,

våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för

att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad

för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars

skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och

genom hans sår bliva vi helade. Vi gingo alla vilse såsom får,

var och en av oss ville vandra sin egen väg, men JHWH lät allas

vår missgärning drabba honom. Han blev plågad, fastän han

ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres

bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa

det ja, han öppnade icke sin mun. Undan våld och dom blev han

borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes

bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull

kom plåga över honom. Och bland de ogudaktiga fick hans in

grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han

ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.

Det behagade JHWH att slå honom med krankhet: om hans liv

bleve ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge

leva, och JHWH:s vilja skulle genom honom hava framgång.

Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt

och bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många

rättfärdiga,  han, den rättfärdige, Min tjänare, i det han bär

deras missgärningar.

 

 

YESHUA = JESHUA
Surely He has borne our sickness, and carried our suffering =

Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig

 

 

 

YESHUA = JESHUA
yet we considered Him plagued, struck by GOD, and afflicted =

medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pina
Sin Offering = Ett Syndoffer
The Truth = Sanningen

 

 

 

YESHUA = JESHUA
But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities =
han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull
The GOD of Yisra'el = Israels Gud
a tender plant = en ringa telning

 

 

 

YESHUA = JESHUA
our shalom was on Him; and by His wounds we are healed =
för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade
The Salvation = Frälsning

 

 

 

YESHUA = JESHUA
as a sheep that before its shearers is mute =

lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja
For your Maker is your husband; YHWH of Hosts is His name =
Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är
JHWH Sebaot

 

 

 

YESHUA = JESHUA
My righteous servant = den rättfärdige, Min tjänare

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 8:17: för att det skulle fullbordas, som

var sagt genom profeten Jesha`jahu (Jesaja, Esaias), när

han sade: "Han tog på sig våra krankheter, och våra

sjukdomar bar han."
Rom. 4:25: vilken utgavs för våra synders skull och

uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull
1 Kor. 15:3: Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke

vad jag själv hade undfått: att Messias (Kristus) dog för

våra synder, enligt skrifterna.
2 Kor. 5:21: Den som icke visste av någon synd, honom

har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må

bliva rättfärdighet från Gud.
1 Kefa / Pet. 2:22-24: Han hade ingen synd gjort, och intet

svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han

icke igen, och när han led, hotade han icke, utan överlämnade

sin sak åt honom som dömer rättvist. Och "våra synder bar

han" i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort

ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och "genom

hans sår haven I blivit helade".

 


 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 53:12: Därför skall jag tillskifta honom hans

lott bland de många, och med talrika skaror skall han få

utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev

räknad bland överträdare, han som bar mångas synder

och bad för överträdarna.

 

 

YESHUA = JESHUA
and was numbered with the transgressors =

och blev räknad bland överträdare

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 27:38: Med honom korsfästes då ock

två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra.
Mark. 15:27,28: Och de korsfäste med honom två rövare,

den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra.

Och så de skriftens ord fullbordas: "Han blev räknad bland

överträdare".
Luk. 23:33: Och när de hade kommit till den plats som

kallades "Huvudskallen" korsfäste de honom där, så ock

ogärningsmännen, den ene på högra sidan och den andre

vänstra.

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 22:17: Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har

kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat.

 

 

YESHUA = JESHUA
For dogs have surrounded me. A company of evil-doers have enclosed me.

They pierced my hands and my feet =
Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig,

mina händer och fötter hava de genomborrat

 

 

זכריה / Sak. 12:10: Men över Davids hus och över

Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och

bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de

hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter

honom, såsom man håller dödsklagan efter ende

sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man

sörjer sin förstfödde.

 

 

YESHUA = JESHUA
and they will look to Me whom they have pierced =

att de se upp till mig, och se vem de hava stungit

 

 

 

YESHUA = JESHUA
and they shall mourn for Him, as one mourns for His only son =
de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen

 

 

 

YESHUA = JESHUA
and will grieve bitterly for Him, as one grieves for His firstborn =
skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde

 

 

Besannande:

 

Jochanan / Joh. 19:34,37: men en av krigsmännen stack upp

han sida med ett spjut, och strax kom därifrån ut blod och

vatten...Och åter ett annat skriftens ord lyder så: "De skola

se upp till honom som de hava stungit."
Jochanan / Joh. 20:25-27: Då nu de andra lärjungarna sade

till honom att de hade sett Herren, svarade han dem: "Om jag

icke ser hålen efter spikarna i hans händer och sticker mitt

finger i hålen efter spikarna och sticker min hand i hans sida,

kan jag icke tro det." Åtta dagar därefter voro hans lärjungar

åter därinne, och Tomas var med bland dem. Då kom Jeshua,

medan dörrarna voro stängda, och stod mitt ibland de, och

sade: "Frid vare med eder!" Sedan sade han till Tomas:

"Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit

din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro."
Upp. 1:7: Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola

se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla

släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

 


 

Spådom:

 

תהלים 22:7-9 / Ps. 22:6-8: Men jag är en mask, och icke

en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.

Alla som se mig bespotta mig; de spärra upp munnen, de

skaka huvudet: "Befall dig åt JHWH! Han befrie honom,

han rädde honom, ty han har ju behag till honom."

 

 

YESHUA = JESHUA
I'am = Minä Olen
Sin Offering = Ett Syndoffer

 

 

תהלים / Ps. 69:20,21: Du känner min smälek, min skam och

blygd; du ser alla mina ovänner. Smälek har krossat mitt hjärta,

så att jag är vanmäktig; jag väntade på medlidande, men där

var intet, och på tröstare, men jag fann ingen.
תהלים / Ps. 109:25: Till smälek har jag blivit inför dem;

när de se mig, skaka de huvudet.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 27:39-44: Och de som gingo där förbi

bespottade honom och skakade huvudet och sade: "Du som

bryter ned templet och inom tre dagar bygger upp det igen,

hjälp dig nu själv, om du är Guds Son, och stig ned från

korset." Sammalunda talade ock översteprästerna, jämte de

skriftlärde och de äldste, begabbande ord och sade: "Andra

har han hjälpt; sig själv kan han icke hjälpa. Han är ju Israels

konung; han stige nu ned från korset, så vilja vi tro på honom.

Han har satt sin förtröstan på Gud, må nu han frälsa honom,

om han har behag till honom, han har ju sagt: 'Jag är Guds

Son.'" På samma sätt smädade honom också rövarna som

voro korsfästa med honom.
Mark. 15:29-32: Och de som gingo där förbi bespottade

honom och skakade huvudet och sade: "Tvi dig, du som

'bryter ned templet och bygger upp det igen inom tre dagar'!

Hjälp dig nu själv, och stig ned från korset." Sammalunda

talade ock översteprästerna, jämte de skriftlärde, begabbande

ord med varandra och sade: "Andra har han hjälpt; sig själv

kan han icke hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, han

stige nu ned från korset, så att vi få se det och tro." Också de

män som voro korsfästa med honom smädade honom.

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 69:22: De gåvo mig galla att äta, och ättika att

dricka, i min törst.

 

 

YESHUA = JESHUA
In my thirst, they gave me vinegar to drink =

och ättika att dricka, i min törst

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 27:34: räckte de honom vin att dricka,

blandat med galla; men då han hade smakat därpå, ville han

icke dricka det.

 


 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 53:12: Därför skall jag tillskifta honom hans

lott bland de många, och med talrika skaror skall han få

utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev

räknad bland överträdare, han som bar mångas synder

och bad för överträdarna.
תהלים / Ps. 109:4: Till lön för min kärlek stå de mig emot,

men jag beder allenast.

 

 

Besannande:

 

Luke 23:34a: Men Jeshua sade. "Fader, förlåt dem;

ty de veta icke vad de göra".

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 22:19: De dela mina kläder mellan sig och

kasta lott om min klädnad.

 

 

YESHUA = JESHUA
They cast lots for my clothing =

och kasta lott om min klädnad

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 27:35: Och när de hade korsfäst honom,

delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem.
Mark. 15:24: Och de korsfäste honom och delade sedan

hans kläder mellan sig, genom att kasta lott om vad var och

en skulle få.
Luke 23:34b: ...Och de delade hans kläder mellan sig och

kastade lott om dem.
Jochanan / Joh. 19:23,24: Då nu krigsmännen hade korsfäst

Jeshua, togo de hans kläder och delade dem i fyra delar, en del

åt var krigsman. Också livklädnaden togo de. Men livklädnaden

hade inga sömmar, utan var vävd i ett stycke, uppifrån och

alltigenom. Därför sade de till varandra: "Låt oss icke skära

sönder den, utan kasta lott om vilken den skall tillhöra." Ty

skriftens ord skulle fullbordas: "De delade mina kläder mellan

sig och kastade lott om min klädnad." Så gjorde nu krigsmännen.

 


 

Spådom:

 

שמות / 2Mos. 12:46: I ett och samma hus skall det ätas; du

skall icke föra något av köttet ut ur huset, och intet ben skolen

i sönderslå därpå.
תהלים / Ps. 34:21: Han bevarar alla hans ben; icke ett enda

av dem skall sönderslås.

 

 

 

Besannande:

 

Jochanan / Joh. 19:33: När de därefter kommo till Jeshua och

sågo honom redan vara död, slogo de icke sönder hans ben.

 


 

Spådom:

 

ישעיה / Jes. 53:9: Och bland de ogudaktiga fick hans in grav

bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen

orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 27:57-60: Men när det hade blivit afton,

kom en rik man från Arimatea, vid namn Josef, som ock hade

blivit en Jeshuas lärjunge; denne gick till Pilatus och utbad

sig att få Jeshuas kropp. Då bjöd Pilatus att man skulle lämna

ut den åt honom. Och Josef tog hans kropp och svepte den

i en ren linneduk och lade den i den nya grav som han hade

låtit hugga ut åt sig i klippan; och sedan han hade vältrat

en stor sten för ingången till graven, gick han därifrån.

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 16:10: Ty du skall icke lämna min själ åt

dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

 

 

YESHUA = JESHUA
For You will not leave My soul in She'ol =

Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket

 

 

Besannande:

 

Mattitjahu / Matt. 28:6: Han är icke här, ty han är uppstånden,

såsom han hade förutsagt. Kommen hit, och sen platsen där

han har legat.
Mark. 16:6: Men han sade till dem: "Varen icke förskräckta.

I söken Jeshua från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden,

han är icke här. Se där är platsen där de lade honom.
Luk. 24:6,7: Han är icke har, han är uppstånden. Kommen

ihåg vad han talade till eder, medan han ännu var i Galileen,

huru han sade: 'Människosonen måste bliva överlämnad i

syndiga människors händer och bliva korsfäst; men på tredje

dagen skall han uppstå igen.'"
1 Kor. 15:3,4: ...Messias dog för våra synder, enligt skrifterna,

och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje

dagen, enligt skrifterna.

 


 

Spådom:

 

תהלים / Ps. 68:19: Du for upp i höjden, du tog fångar, du

undfick gåvor bland människorna...
תהלים / Ps. 110:1: JHWH sade till min herre: "Sätt dig på

min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till

en fotapall."

 

 

Besannande:

 

Luk. 24:50,51: Sedan förde han dem ut till Betania; och

där lyfte han upp sina händer och välsignade dem. Och

medan han välsignade dem, försvann han ifrån dem och

blev upptagen till himmelen.
Apg. 1:9: När han hade sagt detta, lyftes han inför deras

ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn.
Apg. 2:33-35: Och sedan han genom Guds högra hand har

blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige

Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören. Ty icke

har David farit upp till himmelen; fastmer säger han själv:

'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, till

dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.
Ef. 4:8-10: Därför heter det: "Han for upp i höjden, han tog

fångar, han gav människorna gåvor." Men detta ord "han

for upp", vad innebär det, om icke att han förut hade farit

hit ned till jordens lägre rymder? Den som for ned, han är

ock den som for upp över alla himlar, för att han skulle

uppfylla allt.
Kol. 2:15: Han har avväpnat andevärldens furstar och

väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det

att han i honom har triumferat över dem.

 

 

Amen

 

 

[ Till Sidan 1 ] [ Page 2 ]

[ Upp ]

[ Home ] [ Välkommen ] [ Hebreiska kännetecken och nummern värden ]