[ Home ] [ Välkommen ] [ Hebreiska kännetecken och nummern värden ]

 

 

 

MESSIAS i TaNaKh

 

Namnet och ordet, som syfta till Messias

 

 

תנ"ך "TaNaKh" = תורה Torah, נביאים Profeter och

כתובים Skrifter är så kallad "Gamla Testamentet".

 


 

MESSIAS, SMORD

 

דניאל / Dan. 9:25: Så vet nu och förstå: Från den tid då

ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick,

till dess משיח en Smord, en furste, kommer, skola sju

veckor förgå; och under sextiotvå veckor skall det åter

byggas upp med sina gator och sina vallgravar, om ock

i tider av trångmål.

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD
W = ord i vers
P = bokstav i ord

 

 

דניאל / Dan. 9:26: Men efter de sextiotvå veckorna skall

en som är משיח Smord förgöras, utan att någon efterföljer

honom. Och staden och helgedomen skall en anryckoche

furstes folk förstörs; men själv skall denne få sin ände

i störtfloden. Och intill änden skall strid vara; förödelse

är oryggligt besluten.

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD

 

 

תהלים / Ps. 2:2: Jordens konungar resa sig upp,

och furstarna rådslå med varandra, mot JHWH och

משיחו hans Smorde.

 

 

YESHUA = JESHUA
His Messiah = Hans Messias / Smord

 


 

SILO

 

בראשית / 1 Mos. 49:10: Spiran skall icke vika ifrån

Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess

han kommer till שילה Silo och folken bliva honom

hörsamma.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD
SHILOH = SILO, benämning från Smord
come = kommer

 


Silo kommer och Messias (Smord) är 358 i gematria.

 


 

SOREKA (ädla rankan)

 

בראשית / 1 Mos. 49:11: Han binder vid vinträdet sin åsna,

vid שרקה ädla rankan (vinrankan) sin åsninnas fåle.

Han tvår sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod.

 

שרקה vinrankan siffervärde är 605.

 

       605 שש-מאות וחמשה sexhundra fem och

       ישוע המשיח JESHUA MESSIAS

       siffervärde är 1406.

 


 

FÖRBUNDETS ÄNGEL

 

מלאכי / Mal. 3:1: Se, jag skall sända ut min ängel,

och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall

han komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden,

ja, מלאך הברית Förbundets Ängel, som I begären, se,

han kommer, säger JHWH Sebaot.

 

 

YESHUA = JESHUA
The Messenger of the Covenant =
Förbundets Budbäraren (Ängel)

 


 

"DEN ANDRA MOSES"

 

 

En profet skall Jag låta uppstå åt dem bloch deras bröder, en som är dig

lik, och Jag skall lägga Mina ord i Hans mun, och Han skall tala till dem

allt vad Jag bjuder Honom (דברים / 5 Mos. 18:18) är 6084 i gematria.

 

       6, 0, 8, 4 sex, nolla, åtta, fyra och

       Hans name är Jeshua Messias
       är 1425 i gematria.

 


 

JHWH VÅR RÄTTFÄRDIGHET

 

ירמיה / Jer. 23:6: I hans dagar skall Juda varda frälst och

Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han

skall få: יהוה צדקנו JHWH vår rättfärdighet.

ירמיה / Jer. 33:16: de dagarna skall Juda varda frälst och

Jerusalem bo i trygghet; och man skall kalla det så:

יהוה צדקנו JHWH vår rättfärdighet.

 

 

MESSIAH = MESSIAS
this is His name by which He shall be called: the YHWH our righteousness =
och detta skall vara det namn han skall få:
JHWH vår rättfärdighet

 

יהוה צדקנו JHWH vår rättfärdighet och

הגפן vinträdet (מלוי; Joh. 15:1)

siffervärde är 276.

 

       2, 7, 6 שתים שבע שש

       två, sju, sex (מספר גדול) och

       המשיח בן-דוד

       Messias Davids son (מלוי)

       siffervärde är 2282.

 

       2, 7, 6 שתים שבע שש

       två, sju, sex (מלוי מספר גדול) och

       ישוע הוא המשיח של ישראל

       Jeshua är Israels Messias (מלוי)

       siffervärde är 3044.

 

*

 

יהוה צדקנו

JHWH vår rättfärdighet (מלוי) och

דם-השה

Lammets blod (מלוי; Upp. 7:14; 12:11)

siffervärde är 886.

 

       886 שמונה-מאות שמונים וששה

       åttahundra åttiosex och

       אלהי בבשר GUD i kött (מלוי)

       siffervärde är 1905.

 

       8, 8, 6 שמונה שמונה שש

       åtta, åtta, sex,

       האדון ישוע המשיח אלהי ישראל

       Jeshua Messias är Israels GUD (Matt. 2:6) och

       אדני הארץ

       Jordens Herre (מלוי)

       siffervärde är 1402.

 

       8, 8, 6 שמונה שמונה שש

       åtta, åtta, sex (מלוי),

       אשר ירעה את-עמי ישראל

       som skall vara en herde för

       mitt folk Israel (Mat. 2:6) och

       בדמך קנית לאלהים מכל-משפחה ולשון וכל-עם וגוי

       med ditt blod har du åt Gud köpt människor,

       av alla stammar och tungomål och

       folk och folkslag (Upp. 5:9)

       siffervärde är 1848.

 


 

PENIEL

 

בראשית 32:31/ 1 Mos. 32:30: Men Jakob gav platsen namnet

פניאל Peniel, "ty", sade han, "jag har sett Gud ansikte

mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat".

 

 

MESSIAH = MESSIAS
PENI'EL = GUDS ansikte

 

פניאל Peniel

siffervärde är 171.

 

       171 מאה שבעים ואחד

       Ett hundra sjuttioen och

       יהוה הוא באדון ישוע

       YHWH JHWH är i Herren Jeshua

       siffervärde är 487.

 

*

 

פניאל Peniel (מלוי),

1, 1, 5, 1 אחד אחד חמשה אחד en, en, fem, en och

1, 5, 1, 1 אחד חמשה אחד אחד en, fem, en, en

siffervärde är 392.

 

       3, 9, 2 שלשה תשעה שנים

       tre, nio, två och

       המאמין בה לא יבוש

       den som tror på den skall icke

       komma på skam (1 Pet. 2:6)

       siffervärde är 1810.

 

       3, 9, 2 שלשה תשעה שנים

       tre, nio, två (מלוי) och

       לכן אנשים אחים יודע לכם כי על-ידי-זה

       תקרא לכם סליחת החטאים

       Så mån I nu veta, mena bröder, att

       genom honom syndernas förlåtelse

       förkunnas för eder (Apg. 13:38)

       siffervärde är 2268.

 

       הוא הישב בענן

       Han är som satt på skyn

       (מספר גדול; Upp. 14:16)

       siffervärde är 1151.

 

       אבן בציון en grundsten i Sion

       (מספר גדול; Jes. 28:16) och

       זבח שלמים ett tackoffer (3 Mos. 3:1)

       siffervärde är 1511.

 


 

PENUEL

 

בראשית 32:32 / 1 Mos. 32:31: Och när han hade kommit

förbi פנואל Penuel, såg han solen gå upp; men han

haltade på höften.

 

פנואל Penuel och

יהוה אלהינו יהוה אחד

JHWH vår GUD JHWH är en

(5 Mos. 6:4; Mark. 12:29)

siffervärde är 167.

 

       167 מאה ששים ושבעה

       ett hundra sextiosju (מלוי),

       האדון ישוע הנצרי

       Herren Jeshua från Nasaret (מלוי) och

       ישוע הוא אלהי ישראל

       Jeshua är Israels GUD (מלוי)

       siffervärde är 1937.

 


 

PERES

 

בראשית / 1 Mos. 38:29: Men när han därefter åter drog sin

hand tillbaka, se, då kom hans broder fram; och hon sade:

"Varför har du trängt dig fram?" Och han fick namnet

פרץ Peres.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD
KING = KUNG
His name was called Peretz = han fick namnet Peres
a trespass offering = ett syndoffer

 


 

HAPORETS (En vägbrytare)

 

מיכה / Mik. 2:13: הפרץ En vägbrytare drager ut framför

dem; de bryta sig igenom och tåga fram, genom porten

vandra de ut. Deras konung tågar framför dem, JHWH

går i spetsen för dem.

 

הפרץ En vägbrytare och

הוא המשיח Han är Messias

siffervärde är 375.

 

*

 

הפרץ En vägbrytare (מספר גדול) och

אדון ישוע Herren Jeshua (מלוי)

siffervärde är 1185.

 


 

HANS ANSIKTES ÄNGEL

 

ישעיה / Jes. 63:9: I all deras nöd var ingen verklig nöd,

ty מלאך פניו Hans Ansiktes Ängel frälste dem. Därför

att han älskade dem och ville skona dem, förlossade

han dem. Han lyfte dem upp och bar dem alltjämt,

i forna tider.

 

 

YESHUA = JESHUA
The Angel of His Presence = Hans Ansiktes Ängel

 

מלאך פניו Hans Ansiktes Ängel och

הדבר יהוה JHWH:s Ord

siffervärde är 237.

 

       2, 3, 7 שתים שלש שבע två, tre, sju,

       ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם ישוע המשיח

       Lovad vare Du JHWH Our GUD

       Världens Kung Jeshua Messias och

       ישוע הוא האל ובן-האדם

       Jeshua är en GUD och en människa

       siffervärde är 1752.

 


 

MORA (Fruktansvärde)

 

תהלים / Ps. 76:12: Gören löften och infrien dem åt JHWH,

eder Gud; alla de som äro omkring honom bäre fram

skänker åt den מורא Fruktansvärde.

 

 

YESHUA = JESHUA
Feared = Fruktansvärde

 

מורא Fruktansvärde och

יראי יהוה frukta JHWH (Mal. 3:16)

siffervärde är 247.

 

       247 מאתים ארבעים ושבעה

       tvåhundra fyrtiosju och

       מורא-שמים Guds fruktan

       siffervärde är 1197.

 

*

 

מורא Fruktansvärde (מלוי) och

האדון יהוה Herren JHWH

siffervärde är 713.

 

       713 שבע-מאות ושלשה-עשר

       sjuhundra tretton och

       כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן

       Dig tillhör Riket och Makten och

       Härlighet evinnerligen. Amen. (Matt. 6:13)

       siffervärde är 2030.

 


 

DEN FÖRSTE

 

ישעיה / Jes. 41:27: Jag är den förste, som säger till Sion

(i hepreiska TaNaKh: ראשון Den Förste till Sion):

"Se, se där äro de", den förste, som bringar Jerusalem

detta glädjens budskap.

 

 

YESHUA = JESHUA
the First = Den Förste

 

ראשון Den Förste siffervärde är 557.

 

       5, 5, 7 חמשה חמשה שבעה

       fem, fem, sju och

       אלהי הארץ ישוע הנצרי

       Jordens GUD Jeshua från Nasaret

       siffervärde är 1083.

 

*

 

ראשון Den Förste (מספר גדול)

siffervärde är 1207.

 

       1, 2, 0, 7 אחד שנים אפס שבעה

       en, två, nolla, sju (מספר גדול) och

       שם שלו האדון ישוע המשיח

       Hans namn Herren Jeshua Messias

       siffervärde är 1491.

 

*

 

ראשון Den Förste (מלוי)

siffervärde är 1099.

 

       1, 0, 9, 9 אחד אפס תשעה תשעה

       en, nolla, nio, nio och

       אבן-ישראל Israels sten

       (Gen. 49:24, på svenska Bibel: Israels klippa)

       siffervärde är 1704.

 


 

EN HÖRNSTEN

 

תהלים / Ps. 118:22: Den sten som byggningsmännen

förkastade har blivit ראש-פנה en hörnsten.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD
the Head of the Corner = En Hörnsten
Salvation = Frälsning

 

ראש-פנה En Hörnsten

siffervärde är 636.

 

       636 שש-מאות שלשים וששה

       sexhundra trettiosex och

       שם שלו האדון ישוע

       Hans namn är Herren Jeshua (מספר גדול)

       siffervärde är 2338.

 

       636 שש-מאות שלשים וששה

       sexhundra trettiosex och

       שם שלו האדון ישוע המשיח

       Hans namn är Herren Jeshua Messias (מלוי)

       siffervärde är 2961.

 

*

 

ראש-פנה En Hörnsten (מלוי),

1037 אלף שלשים ושבעה

ett tusen trettiosju,

8, 7, 8 שמונה שבע שמונה

åtta, sju, åtta,

1, 4, 4, 6 אחד ארבעה ארבעה ששה

en, fyra, fyra, sex och

1, 6, 4, 4 אחד ששה ארבעה ארבעה

en, sex, fyra, fyra

siffervärde är 1174.

 

       1174 אלף מאה שבעים וארבעה

       ett tusen ett hundra sjuttiofyra och

       סוד האלהים

       GUDs hemlighet (מלוי; Upp. 10:7)

       siffervärde är 863.

 

       ישוע השלהיםJeshua GUD

       siffervärde är 1037.

 

       משיח Messias, smord (מלוי)

       siffervärde är 878.

 

       האדון ישוע המשיח מלך ישראל

       Herren Jeshua Messias Israels Kung

       siffervärde är 1446.

 

       ברוך הבא בשם יהוה

       Välsignad vare Han som kommer

       i JHWH:s namn (מספר גדול; Mat. 23:39)

       siffervärde är 1644.

 


 

EN BEPRÖVAD STEN

 

ישעיה / Jes. 28:16: därför säger Herren, JHWH så:  Se,

jag har lagt i Sion en grundsten, אבן בחן en beprövad

sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på

den behöver icke fly.

 

 

YESHUA = JESHUA
a Tried Stone = En Beprövad Sten

 

אבן בחן En Beprövad Sten

siffervärde är 113.

 

       1, 1, 3 אחת אחת שלש en, en, tre, och

       אדון ישוע משיח הוא מלך ישראל

       Herren Jeshua Messias är Israels Kung

       הוא בר קימא Han är evigt (מלוי)

       siffervärde är 1448.

 

*

 

אבן בחן En Beprövad Sten (מספר גדול),

1123 אלף מאה עשרים ושלש

ett tusen ett hundra tjugotre och

1166 אלף מאה ששים ושש

ett tusen ett hundra sextio sex

7, 8, 3 שבעה שמונה שלשה

sju, åtta, tre,

8, 3, 7 שמונה שלשה שבעה

åtta, tre, sju och

8, 7, 3 שמונה שבעה שלשה

åtta, sju, tre

siffervärde är 1413.

 

       שם שלו אדון ישוע

       Hans namn är Herren Jeshua och

       הוא מלך ישראל

       Han är Israels Kung

       siffervärde är 1123.

 

       ישוע מנצרת Jeshua från Nasaret

       siffervärde är 1166.

 

       הדבר נהיה בשר

       Ordet vart kött (Joh. 1:14),

       האמן העד הנאמן והאמתי

       Amen, den trovärdiga och

       sannfärdiga vittnet (Upp. 3:14),

       מדוע אפוא לא האמנתם בו

       Varför trodden I honom då icke?

       (Mark. 11:31) och

       כי אני יהוה אלהיכם

       for sty jag är JHWH, eder Gud

       (מספר גדול; 3. Mos. 26:1)

       siffervärde är 783.

 

       אלהים בישוע המשיח

       GUD i Jeshua Messias och

       לםרבה Herradömet (מספר גדול; Jes. 9:7)

       siffervärde är 837.

 

       אני חקר כליות ולב

       Jag är den som rannsakar

       njurar och hjärtan (Upp. 2:23)

       siffervärde är 873.

 

*

 

אבן בחן En Beprövad Sten (מלוי),

1608 אלף שש-מאות ושמונה

ett tusen sexhundra åtta och

1806 אלף שמונה-מאות ושש

ett tusen åttahundra sex,

1, 2, 9, 7 אחד שנים תשעה שבעה

en, två, nio, sju,

2, 8, 0, 4 שתים שמונה אפס ארבע

två, åtta, nolla, fyra och

2, 6 שנים ששה två, sex (מספר גדול)

siffervärde är 1565.

 

       1565 אלף חמש-מאות ששים וחמשה

       ett tusen fenhundra sextiofem och

       יורד מן-השמים

       sänktes ned från himmelen (מספר גדול)

       siffervärde är 1915.

 

       1, 5, 6, 5 אחד חמשה ששה חמשה

       en, fem, sex, fem och

       שם המשיח Messia's namn (מלוי)

       siffervärde är 1324.

 

       ישוע הוא מלך היהודים

       Jeshua är Judarnas Konung (מספר גדול)

        siffervärde är 1608.

 

       הוא דבר האמונה

       Han är Ordet om Tron (מלוי; Rom. 10:8)

       siffervärde är 1806.

 

       אדון ישוע הוא הראשון והאחרון

       Herren Jeshua är den Förste och den Siste

       siffervärde är 1297.

 

       ישוע המשיח בן-דוד

       Jeshua Messias Daavids son (מלוי)

       siffervärde är 2804.

 

       יהוה JHWH och יה GUD (מלוי)

       siffervärde är 26.

 


 

DAAVIDS SON (David, sin konung)

 

הושע / Hos. 3:5: Sedan skola Israels barn omvända sig och

söka JHWH, sin Gud, och דוד מלכם David, sin konung;

med fruktan skola de söka JHWH och hans goda,

i kommande dagar.

 

דוד מלכם David, sin konung och

אלהים חיים En Levande GUD (Jer. 10:10)

siffervärde är 154.

 

       154 מאה חמשים וארבע ett hundra femtiofyra,

       בשם ישוע I Jeshuas namn och

       הוא האדון Han är Herren

       siffervärde är 728.

 

*

 

דוד מלכם David, sin konung (מלוי) och

המשיח של ישראל Israels Messias

siffervärde är 1234.

 


 

NEHIRA (Ljuset)

 

דניאל / Dan. 2:22: Han uppenbarar det som är djupt och

förborgat, han vet vad i mörkret är, och hos honom bor

נהירא (aram.) Ljuset.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD
the Light dwells with Him = hos Honom bor Ljuset
The Name = Namn
a trespass offering = ett syndoffer

 

נהירא Ljuset (aram.),

פלא Underbar (מלוי; Jes. 9:5) och

יועץ rådgivare (Jes. 9:5)

siffervärde är 266.

 

       266 מאתים ששים וששה

       tvåhundra sextiosex och

       ישוע הוא האל ובן-האדם

       Jeshua är GUD och en människa (מספר גדול)

       siffervärde är 1752.

 

       2, 6, 6 שנים ששה ששה två, sex, sex,

       אחר כבוד שלחני אל-הגוים השללים אתכם

       han som har sänt mig åstad för att förhärliga

       sig, så säger han om hednafolken,

       vilka plundrade eder (Sak. 2:8) och

       אכן גם-לגוים נתן האלהים התשובה לחיים

       Så har då GUD också åt hedningarna

       förlänat den bättring som för till liv (Apg. 11:18)

       siffervärde är 1610.

 

*

 

נהירא Ljuset (מלוי),

אורים ותמים Urim och Tummim (2 Mos. 28:30) och

5, 2 חמשה שנים  fem, två

siffervärde är 753.

 

       7, 5, 3 שבעה חמשה שלשה

       sju, fem, tre,

       האדון ישוע המשיח היה יהוה בבשר

       Herren Jeshua Messias är JHWH i kött,

       בן-האלהים הוא

       Han är GUDS Son (מספר גדול) och

       אור מן-השמים

       ett sken (hebr. ljus) från himmelen (מלוי; Apg. 9:3)

       siffervärde är 1365.

 

       בן Son,

       אלהיו sin GUD (Dan. 11:32) och

       יהיה skall komma (מלוי)

       siffervärde är 52.

 


 

TRÖSTA

 

איכה / Klag. 1:16: Fördenskull gråter jag; mitt öga, det flyter

i tårar; ty fjärran ifrån mig äro de som skulle מנחם trösta

mig och vederkvicka min själ. Förödelse har gått över mina

barn, ty fienden har blivit mig övermäktig.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS; SMORD
The Comforter
who should refresh my soul =
trösta
mig och vederkvicka min själ

 

 

ישעיה / Jes. 52:9: Ja, bristen ut i jubel tillsammans, I Jerusalems

ruiner; ty נחם tröstar sitt folk, han förlossar Israel (i hepreiska

TaNaKh: Jerusalem).

 

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD
YHWH has comforted his people = JHWH tröstar sitt folk
the God of Yisra'el = Israels GUD
a tender plant = en ringa telning

 

מנחם Trösta,

בן-אלהים GUDS Son,

הוא מאלהים Han är från GUD,

צמח Telningen (Sak. 6:12) och

הגפן vinträdet (Joh. 15:1)

siffervärde är 138.

 

       138 מאה שלשים ושמונה

       ett hundra trettioåtta och

       שר החיים

       Livets Furste (מספר גדול; Apg. 3:15)

       siffervärde är 1133.

 

       138 מאה שלשים ושמונה

       ett hundra trettioåtta (מספר גדול) och

       המשיח בן-אלהים

       Messias GUDS Son (מלוי)

       siffervärde är 1693.

 

       1, 3, 8 אחד שלשה שמונה

       en, tre, åtta,

       אתה הוא מלך ישראל

       Du är Israels Konung (Joh. 1:49),

       האור האמתי המאיר לכל-אדם

       Det Sanna Ljuset,  det som lyser

       över alla människor (Joh. 1:9) och

       ישוע הוא האלהים

       Jeshua är GUD (מספר גדול)

       siffervärde är 1049.

 

*

 

מנחם Trösta (מספר גדול),

הוא מאלהים Han är från GUD (מספר גדול) och

שם משיח Messias namn

siffervärde är 698.

 

       698 שש-מאות תשעים ושמונה

       sexhundra nittioåtta och

       רבי אתה בן-אלהים

       Rabbi, du är GUDS Son (מלוי; Joh. 1:49)

       siffervärde är 2274.

 

       6, 9, 8 ששה תשעה שמונה

       sex, nio, åtta och

       הוא הדרך לישועה

       Han är vägen till frälsning (מלוי)

       siffervärde är 1781.

 

*

 

מנחם Trösta (מלוי) och

הוא יהוה אלהים

Han är JHWH GUD (מספר גדול)

siffervärde är 684.

 

       684 שש-מאות שמונים וארבעה

       sexhundra åttiofyra,

       כדמות בן-אדם

       liknade en människoson

       (מספר גדול; Upp. 14:14),

       ישוע שם בן-האלהים

       Jeshua är GUDS Son namn och

       שופט כל-הארץ

       hela jordens Domare (מלוי; Gen. 18:25)

       siffervärde är 1777.

 

       684 שש-מאות שמונים וארבעה

       sexhundra åttiofyra (מספר גדול) och

       הקים האלהים כפי ההבטחה גואל

       Gud efter sitt löfte låtit

       komma Frälsare (מלוי; Apg. 13:23)

       siffervärde är 2337.

 

       6, 8, 4 ששה שמונה ארבעה

       sex, åtta, fyra och

       ברוך הבא בשם יהוה

       Välsignad vare Han som kommer,

       i JHWH:s namn (מלוי; Mat. 23:39)

       siffervärde är 2459.

 


 

HADRAK

 

זכריה / Sak. 9:1: Detta är en utsaga som innehåller JHWH:s

ord över חדרך Hadraks land; också i Damaskus skall den

slå ned - ty JHWH har sitt öga på andra människor såväl

som på Israels alla stammar.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS; SMORD
The Word of the YHWH is against the land of Hadrakh =
JHWH
:s ord över Hadraks land
You = Du

 

חדרך Hadrak, 'skarp och mild / foglig' och

דבר יהוה JHWH:s Ord

siffervärde är 232.

 

       232 מאתים שלשים ושנים

       tvåhundra trettiotvå och

       לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדשה ולפדיום

       för oss har blivit till visdom från Gud,

       till rättfärdighet och helgelse och

       till förlossning (1 Kor. 1:30)

       siffervärde är 1577.

 

       2, 3, 2 שנים שלשה שנים

       två, tre, två (מספר גדול) och

       ישוע המשיח לישראל

       Jeshua Israels Messias (מלוי)

       siffervärde är 2555.

 

*

 

חדרך Hadrak (מספר גדול) siffervärde är 712.

 

       712 שבע-מאות ושנים-עשר

       sjuhundra tolv (מספר גדול)och

       שם אדון ישוע משיח

       Herren Jeshuas Messias namn (מספר גדול)

       siffervärde är 2355.

 

       7, 1, 2 שבעה אחד שנים

       sju, en, två och

       סוד האלהים אבינו

       Guds Vår Faders hemlighet

       (מספר גדול; Kol 2:2,

       i svenska Bibel: Guds hemlighet)

       siffervärde är 790.

 

       7, 1, 2 שבעה אחד שנים

       sju, en, två (מספר גדול),

       האב והבן ורוח הקדש

       Fader och Son och den Helige Ande och

      הישב על-הענן

       som satt på skyn (מספר גדול; Upp. 14:15)

       siffervärde är 1350.

 

*

 

חדרך Hadrak (מלוי) och

באדון ישוע המשיח i Herren Jeshua (מספר גדול)

siffervärde är 1462.

 

       1462 אלף ארבע-מאות ששים ושנים

       ett tusen fyrahundra sextiotvå och

       הנה זה הוא אשר אמרתי הבא

       אחרי היה לפני כי קדם-לי היה

       Det var om denne jag sade: 'Den som

       kommer efter mig, han är före mig;

       ty han var förr än jag' (John 1:15)

       siffervärde är1887.

 

       1462 אלף ארבע-מאות ששים ושנים

       tusen fyrahundra sextiotvå (מספר גדול) och

       שם האב והבן ורוח הקדש הוא האדון ישוע המשיח

       Faderns och Sonens och den Helige Andes

       namn är Herren Jeshua Messias (מספר גדול)

       siffervärde är 3727.

 

       1, 4, 6, 2 אחד ארבעה ששה שנים

       en, fyra, sex, två (מספר גדול) och

       יהוה בישוע משיח

       JHWH i Jeshua Messias (מלוי)

       siffervärde är 1856.

 


 

HANINA (nåd eller förlåtelse)

 

ירמיה / Jer. 16:13: Därför skall jag ock slunga eder bort

ur detta land, till ett land son varken I eller edra fäder

haven känt, och där Skolen I få tjäna andra gudar både

dag och natt; ty jag skall icke hava någon חנינה misskund

(i Hebrew TaNaKh: nåd eller förlåtelse) med eder.

 

חנינה förlåtelse och

באדנינו i vår Herre

siffervärde är 123.

 

       123 מאה עשרים ושלשה

       ett hundra tjugotre och

       מדת-הרחמים barmhärtig

       siffervärde är 1307.

 

       123 מאה עשרים ושלשה

       ett hundra tjugotre (מספר גדול),

       שם האב והבן ורוח הקדש הוא האדון ישוע המשיח

       Faderns och Sonens och

       den helige Andes namn är

       Herren Jeshua Messias,

       כי אתו שם האלהים לשופט החיים והמתים

       Han är den som av GUD har

       blivit bestämd till att vara domare

       över levande och döda (Apg. 10:42),

       אדון כל-הארץ

       hela jordens Herre (מספר גדול; Sak. 6:5),

       אשר האלהים הקים

       den som Gud har uppväckt

       (מספר גדול; Apg. 13:37),

       הוא יהוה בבשר

       Han är JHWH i kött och

       סגר ואין פתח

       Han tillsluter, skall ingen upplåta

       (מלוי; Jes. 22:22)

       siffervärde är 1867.

 

       123 מאה עשרים ושלשה

       ett hundra tjugotre (מלוי מספר גדול),

       הוא ישוע המשיח בן-אלהים

       Han är Jeshua Messias GODS Son (מספר גדול),

       אלהים בישוע המשיח

       GUD i Jeshua Messias och

       בדמך קנית לאלהים

       med ditt blod har du åt Gud köpt (מלוי; Upp. 5:9)

       siffervärde är 2109.

 

       1, 2, 3 אחד שנים שלשה

       en, två, tre (מספר גדול) och

       הוא ישוע מלך היהודים

       Han är Jeshua, judarnas Konung (מספר גדול)

       siffervärde är 1608.

 

*

 

חנינה förlåtelse (מלוי)

siffervärde är 656.

 

       656 שש-מאות חמשים וששה

       sex hundra femtiosex och

       בן-אדם המשיח ישוע

       en människa Messias Jeshua

       (מספר גדול); 1 Tim 2:5)

       siffervärde är 2056.

 

       6, 5, 6 ששה חמשה ששה

       sex, fem, sex (מלוי),

       אנכי הפתח איש כי-יבוא בי יושע

       ובצאתו ובבואו ימצא מרעה

       Jag är dörren; den som går in

       genom mig, han skall bliva frälst,

       och han skall få gå ut och in och

       skall finna bete (Joh. 10:9) och

       משכן אלהים עם-בני האדם

       Guds tabernakel bland människorna

       (מלוי; Upp 21:3)

       siffervärde är 2316.

 


 

BAR ENASH (en liknade människoson)

 

דניאל / Dan. 7:13: Sedan fick jag, i min syn om natten,

se huru en som כבר אנש (aram.) en liknade människoson

kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle

och fördes fram inför honom.

 

 

YESHUA = JESHUA
like a son of man = en liknade människoson

 

כבר אנש en liknade människoson,

שר החיים Livets Furste (Apg. 3:15) och

1, 4, 0, 0 אחד ארבעה אפס אפס

en, fyra, nolla, nolla

siffervärde är 573.

 

       5, 7, 3 חמשה שבעה שלשה

       fem, sju, tre,

       האדון ישוע המשיח היה יהוה בבשר

       Herren Jeshua Messias är JHWH i kött och

       הוא בן-האלהים

       Han är GUDS Son (מספר גדול)

       siffervärde är 1365.

 

       אשר עיניו כלבת-אש

       han som har ögon såsom eldslågor (Upp 2:18),

       ישוע משיח Jeshua Messias (מלוי) och

       דבר יהוה Word of YHWH  (מלוי; 1 Mos. 15:1)

       siffervärde är 1400.

 

*

 

כבר אנש en liknade människoson (מלוי) och

35 שלשים וחמשה trettiofem (מספר גדול)

siffervärde är 1599.

 

       יהודי en judisk (Est. 2:5)

       siffervärde är 35.

 


 

TSEMAH (Telningen)

 

זכריה / Sak. 6:12: Och du skall säga till honom:

"Så säger JHWH Sebaot: Se, där är en man som

skall kallas צמח Telningen. Under honom skall

det gro, och han skall bygga upp JHWH:s tempel.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
the Word of YHWH = JHWH:s Ord
whose name is the Branch = som skall kallas Telningen

 

 

ישעיה / Jes. 4:2: På den tiden skall det som JHWH

(i hepreiska TaNaKh: צמח יהוה Telningen JHWH)

låter växa bliva till prydnad och härlighet, och vad

landet alstrar bliva till berömmelse och ära, för

den räddade skaran i Israel.

 

 

YESHUA = JESHUA
the YHWH's
branch = JHWH:s Telningen

 

 

ירמיה / Jer. 23:5: Se, dagar skola komma, säger JHWH,

då jag skall låta צמח צדיק en rättfärdig telning uppstå åt

David. Han skall regera såsom konung och hava framgång,

och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.

 

 

YESHUA = JESHUA
a righteous
Branch = En Rättfärdig Telning

 

צמח Telning,

מנחם Trösta (Klag. 1:16),

הגפן vinträdet (Joh. 15:1),

בן-אלהים GUDS Son och

הוא מאלהים Han är från GUD

siffervärde är 138.

 

       138 מאה שלשים ושמונה

       ett hundra trettioåtta,

       שר החיים

       Livets Furste (Apg. 3:15) och

       שלשתם אחד המה

       dessa tre är ett (1 Joh. 5:7)

       siffervärde är 1133.

 

       138 מאה שלשים ושמונה

       ett hundra trettioåtta (מספר גדול) och

       המשיח בן-אלהים

       Messias GUDS Son (מלוי)

       siffervärde är 1693.

 

       138 מאה שלשים ושמונה

       ett hundra trettioåtta och

       אנכי אלהי אברהם

       Jag är Abrahams GUD (מלוי; Mat. 22:32)

       siffervärde är 1667.

 

       1, 3, 8 אחד שלשה שמונה

       one, three, eight,

       אתה הוא מלך ישראל

       Du är Israels Konung (Joh. 1:49),

       האור האמתי המאיר לכל-אדם

       Det Sanna Ljuset, det som lyser

       över alla människor (Joh. 1:9),

       הירדת משמים

       kommer ned från himmelen,

       ישוע הוא האלהים

       Jeshua är GUD (מספר גדול) och

       הוא היה מלך מלכי המלכים

       Han är Konungarnas Konung (מלוי)

       siffervärde är 1049.

 

*

 

צמח Telning (מלוי),

הוא אלהים בבשר

Han är GUD i kött,

הוא ראש גוף

han är huvudet för kroppen (Kol. 1:18),

דבר הישועה

Ordet om frälsning (Apg. 13:26) och

מושיע

Räddare, Frälsare, Hjälpare och

צלוב

upphängd; korsfäst (מלוי),

1200 אלף מאתים

ett tusen tvåhundra och

2071 אלפים שבעים ואחד

två tusen sjuttioett

siffervärde är 602.

 

       6, 0, 2 ששה אפס שנים

       sex, nolla, två och

       המלך לישראל

       En Kung åt Israel (מספר גדול)

       siffervärde är 1146.

 

       6, 0, 2 ששה אפס שנים

       sex, nolla, två (מספר גדול) och

       משכן אלהים

       GUDS bostad (מספר גדול; Upp. 21:3;

       i svenska Bibel: tabernakel)

       siffervärde är 1706.

 

       לכם שלוח דבר

       till oss sänt Ordet (מספר גדול; Apg. 13:26),

       כי-זה הוא משיח

       för Han är Messias och

       מוקרב offrad (מלוי)

       siffervärde är 1200.

 

       שם שלו אדון ישוע

       Hans namn är Herren Jeshua (מלוי)

       siffervärde är 2071.

 


 

HOTER (ett Skott)

 

ישעיה / Jes. 11:1: Men חטר ett Skott skall skjuta

upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från

dess rötter skall bära frukt.

 

 

YESHUA = JESHUA
There shall come forth
a netzer out of the stock of Yishai =
ett skott
skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam

 

חטר ett Skott

siffervärde är 217.

 

       2, 1, 7 שנים אחד שבעה två, en, sju,

       ישוע משיח היה יהוה

       Jeshua Messias är JHWH och

       סוד האלהים אבינו

       Guds Vår Faders hemlighet

       (מספר גדול; Kol. 2:2,

       i svenska Bibel: Guds hemlighet)

       siffervärde är 790.

 

       2, 1, 7 שנים אחד שבעה

       två, en, sju,

       האב והבן ורוח הקדש

       Fadern och Sonen och

       den Helige Ande (מספר גדול),

       הוא בכדור-הארץ

       Han är på jordglob (מספר גדול) och

       הישב על-הענן

       som satt på skyn (מלוי; Upp. 14:15)

       siffervärde är 1350.

 

*

 

חטר ett Skott  (מלוי),

בן-אלהים חיים

Den Levande GUDENS Son (מלוי; Mat. 16:16),

הוא מושיע של-הגוף

Han är kropps Frälsare (מלוי; Ef. 5:23) och

1751 אלף שבע-מאות חמשים ואחד

ett tusen sjuhundrafemtioett

siffervärde är 1347.

 

       1347 אלף שלש-מאות ארבעים ושבעה

       ett tusen trehundra fyrtiosju och

       האדון ישוע באלהים

       Herren Jeshua i GUD (מלוי)

       siffervärde är 1894.

 

       1, 3, 4, 7 אחד שלשה ארבעה שבעה

       ett, tre, fyra, sju och

       אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלהי אבותינו

       Abrahams och Isaks och

       Jakobs Gud, våra fäders Gud (Apg. 3:13)

       siffervärde är 1303.

 

       ישוע הוא בן-האלהים

       Jeshua är GUDS Son (מספר גדול) och

       עיניו כלבת-אש

       som har ögon såsom eldslågor

       (מלוי; Upp. 1:14; 2:18)

       siffervärde är 1751.

 


 

NETSER (En Telning)

 

ישעיה / Jes. 11:1: Men ett skott skall skjuta upp ur Isais

avhuggna stam, och נצר En Telning från dess rötter skall

bära frukt.

 

 

YESHUA = JESHUA
Lord YHWH of Hosts = Herren JHWH Sebaot
a branch out of his roots shall bear fruit =
en telning från dess rötter skall bära frukt

 

נצר En Telning

siffervärde är 340.

 

       340 שלש-מאות וארבעים

       trehundra fyrtio,

       ישוע המשיח

       Jeshua Messias (מלוי) och

       אתו שלח האלהים לשר וגאל

       honom sände GUD att vara både

       en hövding och en förlossare (Apg 7:35)

       siffervärde är 1406.

 

       340 שלש-מאות וארבעים

       trehundra fyrtio (מלוי) och

       הוא בן-אדם המשיח ישוע

       Han är en människa Messias Jeshua

       (מלוי; 1 Tim. 2:5)

       siffervärde är 2678.

 

       3, 4, 0 שלשה ארבעה אפס

       tre, fyra, nolla,

       האדון ישוע הוא אלהים בבשר

       Herren Jeshua är GUD i kött och

       צמח שמו

       Hans namn är Telningen (מלוי; Sak. 6:12)

       siffervärde är 1054.

 

*

 

נצר En Telning (מלוי)

siffervärde är 720.

 

       720 שבע-מאות ועשרים

       sjuhundra tjugo,

       הנה אור גדול מן-השמים

       se, ett starkt sken från himmelen

       (מספר גדול; Apg. 22:6) och

       הוא אור לבני האדם

       Han är människornas ljus (מלוי)

       siffervärde är 2005.

 

       7, 2, 0 שבעה שנים אפס

       sju, två, nolla,

       יהוה בבשר בישוע

       JHWH i kött iJeshua och

       הוא אשר היה בקהל במדבר

       Han hade i församlingen i öknen (Apg. 7:38)

       siffervärde är 918.

 


 

SHORESH ISAI (Isais rot)

 

ישעיה / Jes. 11:10: Och det skall ske på den tiden

att hednafolken skola söka telningen från שרש ישי

Isais rot, där han står såsom ett baner för folken;

och hans boning skall vara idel härlighet.

 

 

YESHUA = JESHUA
the root of Yishai = Isais rot

 

שרש ישי Isais rot,

הוא בא בשלו ואשר-המה לו לא קבלהו

Han kom till sitt eget, och hans egna

togo icke emot honom (Joh. 1:11),

1056 אלף חמשים וששה

ett tusen femtiosex,

1, 5, 7, 7 אחד חמשה שבעה שבעה

ett, fem, sju, sju,

1, 7, 5, 7 אחד שבעה חמשה שבעה

ett, sju, fem, sju och

1, 8, 5, 5 אחד שמונה חמשה חמשה

ett, åtta, fem, fem

siffervärde är 1120.

 

       1120 אלף מאה ועשרים

       ett tusen ett hundra tjugo,

       הדבר נהיה בשר

       Ordet vart kött (Joh. 1:14),

       האמן העד הנאמן והאמתי

       Amen, den trovärdiga och

       sannfärdiga vittnet (Upp. 3:14),

       מדוע אפוא לא האמנתם בו

       Varför trodden I honom då icke?

       (Mark. 11:31) och

       כי אני יהוה אלהיכם

       Ty jag är JHWH, eder GUD (3 Mos. 11:44)

       siffervärde är 783.

 

       1120 אלף מאה ועשרים

       ett tusen ett hundra tjugo (מספר גדול) och

       אדון ישוע משיח

       Herren Jeshua Messias (מלוי)

       siffervärde är 2063.

 

       1, 1, 2, 0 אחד אחד שנים אפס

       ett, ett, två, nolla och

       כדמות בן-אדם

       liknade en människoson (Upp. 14:14)

       siffervärde är 567.

 

       קדוש אלהים

       En Helig GUD (מספר גדול)

       siffervärde är 1056.

 

       לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדשה ולפדיום

       för oss har blivit till visdom från Gud,

       till rättfärdighet och helgelse och

       till förlossning (1 Kor. 1:30) och

       אין-סוף

       evig, evinnerlig (מספר גדול)
       siffervärde är 1577.

 

       וכל-המאמים יצדק בו

       i honom var och en som tror

        bliver rättfärdig (מלוי; Apg. 13:39)

       siffervärde är 1757.

 

       שם האב והבן ורוח הקדש האדון ישוע המשיח

       Faderns och Sonens och Den Helige Andes

       namn är Herren Jeshua Messias

       siffervärde är 1855.

 

*

 

שרש ישי Isais rot (מלוי)och

הוא הרעה הטוב

Han är den Gode Herden (מלוי)och

1, 3, 6, 7 אחד שלשה ששה שבעה

ett, tre, sex, sju och

1, 3, 7, 6 אחד שלשה שבעה ששה

ett, tre, sju, sex

siffervärde är 1630.

 

       1630 אלף שש-מאות ושלשים

       ett tusen sexhundra trettio och

       מן-השמים

       från himmelen (מלוי מספר גדול)

       siffervärde är 1844.

 

       1630 אלף שש-מאות ושלשים

       ett tusen sexhundra trettio (מספר גדול) och

       קרבן חטאת ett syndoffer

       (מלוי מספר גדול; 2 Mos. 29:14)

       siffervärde är 3124.

 

       1, 6, 3, 0 אחד ששה שלשה אפס

       ett, sex, tre, nolla och

       ישוע משיח הדרך לישועה

       Jeshua Messias är frälsningens väg

       siffervärde är 1394.

 

       כי אני אל ואין עוד

       tyJag är GUD och eljest ingen (מלוי; Jes. 45:22)

       siffervärde är 1367.

 

       הוא היה אל ובן-אדם

       Han är GUD och en människa (מספר גדול)

       siffervärde är 1376.

 

 

ישעיה / Jes. 53:2: Han sköt upp såsom en ringa telning

inför honom, såsom ett שרש (i hepreiska Tanakh: Rot)

rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller

fägring; när vi sågo på honom,  kunde hans utseende

ej behaga oss.

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH
= JHWH
root = rot

 

שרש Rot (i svenska Bibel: rotskott);

också: grund, kärna,

יעשו-בו כרצונם

förforo mot honom alldeles såsom de vill (Matt. 17:12),

רם Upphöjde (מספר גדול; Jes. 57:15),

הוא אדני Han är Herren (מלוי),

77 שבעים ושבע sjuttiosju,

85 שמונים וחמש åttiofem,

2, 2 שנים שנים två, två och

3 שלשה tre (מלוי)

siffervärde är 800.

 

       800 שמונה-מאות

       åttahundra och

       האב הדבר ורוח הקדש

       Fader, Son och Den Helige Ande

       siffervärde är 848.

 

       8, 0, 0 שמונה אפס אפס

       åtta, nolla, nolla,

       כבוד האלהים

       Guds härlighet (מספר גדול; Hes. 8:4) och

       הוא היה ישוע

       Han är Jeshua (מלוי)

       siffervärde är 683.

       (386 = ישוע Jeshua).

 

       8, 0, 0 שמונה אפס אפס

       åtta, nolla, nolla (מלוי),

       כי-איש אמת אתה

       du är sannfärdig (Matt. 22:16; Mark. 12:14),

       מלאך הברית

       Förbundets Ängel (מספר גדול; Mal. 3:1) och

       לחם-חקו dagliga bröd

       siffervärde är 1188.

 

       הוא אדני Han är Herren

       siffervärde är 77.

 

       הוא היה אל ואב אחד

       Han är en enda Gud: Fadern,

       הוא אביכם Han är eder Fader och

       אם-חי-יהוה så sant JHWH lever (Jer. 23:8)

       siffervärde är 85.

 

       אכא är (aram.) siffervärde är 22.

 

       אב Fader siffervärde är 3.

 

*

 

שרש Rot (מלוי),

קדוש קדוש קדוש

Helig, Helig, Helig (Upp. 4:8) och

החי לעולמי עולמים

lever i evigheternas evigheter (מלוי; Upp. 4:9)

siffervärde är 1230.

 


 

JONEEK (en Ringa Telning)

 

ישעיה / Jes. 53:2: Han sköt upp såsom יונק en Ringa Telning

inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade

ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde

hans utseende ej behaga oss.

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH
has comforted his people = JHWH tröstar sitt folk
the God of Yisra'el = Israels GUD
a tender plant = en ringa telning

 

יונק en Ringa Telning och

עליון den Högste (5 Mos. 32:8)

siffervärde är 166.

 

       166 מאה ששים וששה

       ett hundra sextiosex (מספר גדול),

       שם האב והבן ורוח הקדש האדון ישוע המשיח

       Faderns och Sonens och den helige Andes

       namn är Herren Jeshua Messias och

       כי אתו שם האלהים לשופט החיים והמתים

       Han är den som av GUD har blivit

       bestämd till att vara domare över

       levande och döda (Apg. 10:42),

       אדון כל-הארץ

       the LORD hela jordens Herre

       (מספר גדול; Sak. 6:5),

       אשר האלהים הקים

       den som GUD har uppväckt

       (מספר גדול; Apg. 13:37),

       הוא יהוה בבשר

       Han är JHWH i kött (מלוי) och

       סגר ואין פתח

       tillsluter, skall ingen upplåta

       (מלוי; Jes. 22:22)

       siffervärde är 1867.

 

       166 מאה ששים וששה

       ett hundra sextiosex (מלוי),

       קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות

       Helig, helig, helig är JHWH Sebaot (Jes. 6:3),

       אדון ישוע הוא אלהים

       Herren Jeshua är GUD (מספר גדול) och

       הוא אדון אחד

       Han är en Herre (מלוי)

       siffervärde är 1755.

 

       166 מאה ששים וששה

       ett hundra sextiosex (מלוי מספר גדול),

       לאבן נגף ולצור מכשול

       skall han bliva en stötesten och

       en klippa till fall (מלוי; Jes. 8:14) och

       הוא אדון אחד

       Han är en Herre (מלוי מספר גדול)

       siffervärde är 2311.

 

       1, 6, 6 אחד ששה ששה

       ett, sex, sex och

       האדון ישוע המשיח הוא שה האלהים

       Herren Jeshua Messias är GUDS Lamm

       siffervärde är 1223.

 

*

 

יונק en Ringa Telning (מלוי) och

נכון sanningsenlig; sant; rätt (מלוי)

siffervärde är 324.

 

       324 שלש-מאות עשרים וארבעה

       trehundra tjugofyra och

       אתה הוא מלך ישראל

       Du är Israels Konung (מלוי; Joh. 1:49)

       siffervärde är 1981.

 

       324 שלש-מאות עשרים וארבעה

       trehundra tjugofyra (מספר גדול),

       אלהים בבשר

       GUD i kött (מלוי מספר גדול) och

       אל-ארץ ישראל

       in i Israels land (מלוי מספר גדול)

       siffervärde är 2541.

 

       3, 2, 4 שלשה שנים ארבעה

       tre, två, fyra,

       אל-יהודים

       till judarna (מלוי מספר גדול) och

       אדניהם

       deras Herre (מלוי מספר גדול)

       siffervärde är 1313.

 

       3, 2, 4 שלשה שנים ארבעה

       tre, två, fyra (מספר גדול),

       בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים

       I begynnelsen var Ordet, och

       Ordet var hos Gud (Joh. 1:1),

       אורים ותמים

       the Urim och the Tummim

       (מספר גדול; 2 Mos. 28:30) och

       הפתח ואין סגר

       upplåter, och ingen kan tillsluta

       (מלוי; Upp. 3:7)

       siffervärde är 1873.

 


 

ROOSH JENIKOTAAV (översta kvist)

 

יחזקאל / Hes. 17:4: Han bröt av dess ראש יניקותיו

översta kvist och förde den till krämarlandet och

satte den i en köpmansstad.

 

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, SMORD
the topmost of the young twigs = översta kvist

 


 

TSAMERET (en kvist av toppen)

 

יחזקאל / Hes. 17:22: Så säger ADNY Herren, JHWH:

Jag vill ock själv taga צמרת en kvist av toppen på den

höga cedern och sätta den; av dess översta skott skall

jag avbryta en späd kvist och själv plantera den på ett

högt och brant berg.

 

צמרת en kvist av toppen; topp, spets; elit,

שם שמים Himmels Namn och

48 ארבעים ושמונה fyrtioåtta

siffervärde är 730.

 

       730 שבע-מאות ושלשים

       sjuhundra tretio och

       אני ישוע הנצרי

       Jag är Jeshua från Nasaret (מלוי; Apg. 22:8)

       siffervärde är 1505.

 

       הגדול Stor (Överste)

       siffervärde är 48.

 

*

 

צמרת en kvist av toppen (מלוי),

ישוע הנקרא משיח

Jeshua, som kallas Messias (Matt. 1:16),

שוכן עד

evige Guden (מספר גדול) och

20 עשרים tjugo (מלוי)

siffervärde är 1100.

 

       1100 אלף ומאה

       ett tusen ett hundra (מלוי) och

       יהוה באדון ישוע

       JHWH i Herren Jeshua

       siffervärde är 475.

 

       היה vara siffervärde är 20.

 


 

ROSH YENKOTAV (översta skott)

 

יחזקאל / Hes. 17:22: Så säger Herren, JHWH: Jag vill

ock själv taga en kvist av toppen på den höga cedern och

sätta den; av dess ראש ינקותיו översta skott skall jag

avbryta en späd kvist och själv plantera den på ett högt

och brant berg.

 

 

YESHUA = JESHUA
the topmost of its young twigs = översta skott

 

ראש ינקותיו översta skott,

לא הכירהו ויעשו-בו כרצונם

de ville icke veta av honom,

utan förforo mot honom alldeles

såsom de ville (Matt. 17:12),

העולם לא ידעו

världen ville icke veta av honom (מלוי; Joh. 1:10),

5, 5, 7 חמשה חמשה שבעה

fem, fem, sju,

5, 7, 5 חמשה שבעה חמשה

fem, sju, fem,

2, 0, 8, 0 שנים אפס שמונה אפס

två, nolla, åtta, nolla och

8, 0, 0, 2 שמונה אפס אפס שנים

åtta, nolla, nolla, två

siffervärde är 1083.

 

       1, 0, 8, 3 אחד אפס שמונה שלשה

       ett, nolla, åtta, tre och

       בעץ-החיים i Livets Träd (מלוי)

       siffervärde är 1190.

 

       ראשון Den Förste, Messias (Jes. 41:27)

       siffervärde är 557.

 

       המלך Kung (מספר גדול)

       siffervärde är 575.

 

       סוד האלהים אבינו

       GUDs vår Faders hemlighet

       (מלוי מספר גדול; Kol 2:2; i hebr. NT)

       siffervärde är 2080.

 

       לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת

       Du icke skall lämna min själ åt

      dödsriket och icke låta din Helige

       se förgängelse (מלוי מספר גדול; Apg. 2:27)

       siffervärde är 8002.

 

*

 

ראש ינקותיו översta skott (מלוי)

siffervärde är 1743.

 

       1743 אלף שבע-מאות ארבעים ושלשה

       ett tusen sjuhundra fyrtiotre och

       האדון ישוע באלהים

       Herren Jeshua i GUD (מלוי)

       siffervärde är 1894.

 

       1743 אלף שבע-מאות ארבעים ושלשה

       ett tusen sjuhundra fyrtiotre (מספר גדול) och

       ביהוה אלהינו תשועת ישראל

       hos JHWH, vår GUD, som frälsning

       finnes för Israel (מלוי; Jer. 3:23)

       siffervärde är 3174.

 

       Siffrar 1, 7, 4, 3 אחד שבעה ארבעה שלשה

       ett, sju, fyra, tre och

       אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלהי אבותינו

       Abrahams och Isaks och Jakobs GUD,

       våra fäders GUD (Apg. 3:13)

       siffervärde är 1303.

 


 

JINNIN

 

תהלים / Ps. 72:17: Hans namn förblive evinnerligen;

länge solen skiner, fortplante sig hans namn (i hepreiska

Tanakh: ינין Jinnin). Och i honom välsigne man sig;

alla hedningar prise honom säll.

 

ינין Jinnin och

מלך יהודה Juda Konung

siffervärde är 120.

 

       120 מאה ועשרים

       ett hundra tjugo,

       יהוה אלהים

       JHWH GUD (מספר גדול) och

       אני יהוה אלהיכם

       Jag är JHWH, eder GUD (מלוי; Hes. 20:5)

       siffervärde är 672.

 

       1, 2, 0 אחד שנים אפס

       en, två, noll och

       ידע עמי שמי

       Mitt folk känna Mitt namn

        (Jes. 52:6, i svenska Bibel:

       mitt folk få lära känna mitt namn)

       siffervärde är 554.

 

       1, 2, 0 אחד שנים אפס

       ett, två, noll (מספר גדול),

       האדון ישוע הוא הדרך לישועה

       Herren Jeshua är frälsningens väg och

       ישוע הוא האדון

       Jeshua är Herren (מספר גדול)

       siffervärde är 1114.

 

       1, 2, 0 אחד שנים אפס

       ett, två, noll (מלוי) och

       קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות

       Helig, helig, helig är Herren GUD Sebaot (Upp. 4:8)

       siffervärde är 1841.

 

*

 

ינין Jinnin (מספר גדול) och

קרבן חטאת ett syndoffer

siffervärde är 770.

 

       770 שבע-מאות ושבעים

       sjuhundra sjutio och

       אני-אל ואין עוד

       Jag är Gud och eljest ingen (Jes. 45:22)

       siffervärde är 1247.

 

       770 שבע-מאות ושבעים

       sjuhundra sjutio (מלוי) och

       יהוה באדון ישוע המשיח

       JHWH i Herren Jeshua Messias (מלוי)

       siffervärde är 2525.

 

       7, 7, 0 שבעה שבעה אפס

       sju, sju, noll (מלוי) och

       אביר ישראל

       Den Starke i Israel (מלוי; Jes. 1:24)

       siffervärde är 2128.

 

*

 

ינין Jinnin (מלוי) och

האלהים הקימו

GUD uppväckte Honom (Apg. 13:30)

siffervärde är 252.

 

       2, 5, 2 שנים חמשה שנים

       två, fem, två och

       האדון ישוע הנצרי היה והוה ובוא

       Herren Jeshua från Nasaret

       var, är, och skall komma (מלוי מספר גדול)

       siffervärde är 3108.

 

 

 

Moshe Zew

 

 

[ Upp ]
[ Home ] [ Välkommen ] [
Hebreiska kännetecken och nummern värden ]