[ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]

 

 

 

HEPREANKIELEN TUTKIMUSTAPOJA

 

Raamatun numerollisuus ei tuo mitään uutta ilmestystä

tai tietoa, vaan se vahvistaa sitä samaa sanomaa, jota

jokainen voi lukea Raamatun lehdiltä.

 

Joku saattaa ajatella, että uskon ei tule perustua

numeroihin, vaan Jumalan voimaan (1Kor 2:4,5).

Kysymyksessä ei kuitenkaan ole ihmisten viisaus,

vaan Raamatun numerollisuus paljastaa Jumalan

viisauden ja ylivertaisuuden.

 

Tutkimusta voidaan tehdä monella tasolla:

1. Numeron käyttö sellaisenaan.

2. Niiden kertojen määrä, jolloin määrätty sana,

ilmaisu tai luku ilmenee tekstissä.

3. Kirjainten tai sanojen määrä tekstissä ja

4. Sanan tai ilmaisun lukuarvo.

 

Numerollisuuden lisäksi tekstejä voidaan tutkia

monilla muillakin menetelmillä. Tässä tutustumme

numerollisuuden (gematria) lisäksi myös kahteen

muuhun tapaan tutkia hepreankielisiä tekstejä:

1. גימטריא GEMATRIA,

2. נוטריקון NOTARIKON ja

3. תמורה TEMURA.

 

 

GEMATRIA - HEPREANKIELEN NUMEROLLISUUS

Raamatun alkutekstejä, jotka ovat kirjoitetut pääasiassa

hepreaksi ja kreikaksi voidaan tutkia numerollisesti.

Kummassakin kielessä kirjainmerkeillä on lukuarvot.

Alkukielen sanalle voidaan laskea lukuarvo laskemalla

yhteen kirjainten lukuarvojen summa. Lauseen lukuarvo

saadaan laskemalla sanojen lukuarvot yhteen.

 

Numerollista tutkimista kutsutaan hepreassa

gematriaksi, tarkemmin gematrioiksi, koska

tutkimustapoja on lukuisia erilaisia. Sana gematria

tulee kreikan sanasta 'geometria'. Juutalaisuudessa

tutkimista gematrisin menetelmin kutsutaan 'viisauden

jälkiruuaksi'. Se oli tunnettu jo Aleksanteri Suuren

aikana.

 

Nykyään juutalaisten parissa sitä käyttävät kabbalistit,

mutta jo varhaiskristillisissä kirjoituksissa on tavattu

gematriaa. Tämä tulkintatapa perustuu Salomonin

Viisauskirjan 11:22 jakeeseen, jossa sanotaan, että

"Jumala on valmistanut kaiken mitan, lukujen ja painon

mukaan". Raamatun - heprean- ja kreikankielen -

numerollisuudet ovat olleet olemassa jo ennen kuin

kukaan ihminen oli edes tiennyt sellaisista. Se ei ole

kabbalistien eikä maagikkojen rakentama menetelmä,

mutta myös he ovat sen löytäneet ja käyttävät omiin

tarkoituksiinsa.

 

Raamatun matemaattisuus ja gematriset menetelmät

ovat Jumalan rakentamia. Nimi ישוע JESHUA, sanat

לשון kieli; puhe; puhuttu kieli ja מספור numerointi

ovat lukuarvoiltaan 386, samoin myös צירוף Tziruph

(Temuran taulukko).

 

Esimerkki gematriasta löytyy Ilmestyskirjassa

mainitusta pedon luvusta: "Tässä on viisaus. Jolla

ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on

ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä

kuusi' (Ilm 13:18). Todennäköisimmin luku tarkoittaa

henkilöä, joka johtaa saatanan sekä langenneen ihmisen

yhteistä kapinaa Jumalaa ja Messiasta vastaan. Eri

aikakausina sitä on tulkittu monilla eri tavoilla.

Esimerkiksi erään tulkinnan mukaan kysymyksessä olisi

ollut keisari Nero, jonka nimi kirjoitetaan hepreaksi:

נרון קסר Neron Caesar.

 

Gematriaa ei pidä sekoittaa numerologiaan, vaikka

kummassakin asiaan perehtymättömän mielestä

näyttääkin olevan paljon yhteistä. Jotkut heistä jopa

ajattelevat, että on kysymys samasta asiasta. "Asiaa

kannattaa tutkia, ennen kuin alkaa hutkia", sanoo

viisas sananlasku ja se pätee myös tähän.

 

Numerologiassa mm. päätellään henkilöiden

syntymäajoista heidän luonnettaan ja laaditaan

ennustuksia. Mutta kun tiedetään, että käytössä

oleva kristillinen kalenteri on virheellinen - Jeshua

syntyi 4 - 7 vuotta aikaisemmin kuin mikä on ko.

kalenterin lähtökohta ja vuosi nolla (0) puuttuu

kokonaan - niin kyseinen menetelmä menettää

perustansa ja sen antamat tulokset ovat lähinnä

arveluttavia. Muutoinkin numerologia ja gematria

ovat aivan eri tavalla toimivia. Gematriat ovat

käyttökelpoisia apuvälineitä, kun tutkitaan esim.

erilaisia tulkintoja Raamatun teksteistä, mutta

numerologiasta ei ole tällaiseen apua.

 

Seuraavat gematriset tavat ovat yleisimmät:

 

1. Verrataan sanoja tai lauseita, joiden lukuarvo on

sama, kun on laskettu aakkosten lukuarvot yhteen,

esim. גבורה voima; rohkeus (3 + 2 + 6 + 200 + 5) =

216 = אריה leijona (1 + 200 + 10 + 5).

 

2. Vähennetään kirjaimen lukuarvosta sadat ja

kymmenet pois (4 = ת ; 2 = כ). Esim. בית talo; asunto;

Jerusalemin Temppeli on lukuarvoltaan 412 (ב beit = 2;

י jod = 10; ת tav = 400) tavallisella tavalla laskettuna.

Tässä tapauksessa lukuarvot ovat ב = 2; י = 1; ת = 4 eli

sana בית on lukuarvoltaan 7, kuten myös בה hänessä

(fem.). 1Kor 3:16: "...te olette Jumalan temppeli...", vrt.

Joh 2:21: "Hän puhui ruumiinsa temppelistä" ja 1Kor

12:27: "te olette Messiaan ruumis ja kukin osaltanne

Hänen jäseniänsä". Kun Raamatussa seurakuntaa

kuvataan morsiameksi ja vaimoksi (esim. Ilm 21:9),

niin tässä esiintyvä feminiinimuoto on kuvaava.

 

3. Kirjainten lukuarvot, niiden neliöjuuren mukaan

lasketaan yhteen ja verrataan sanoihin ja lauseisiin

joilla on sama lukuarvo. Esim. יהוה JHVH = 102 +

52 +  62 + 52 = 186. Sama lukuarvo on myös seuraavilla:

מקום paikka; tila; asema (40 + 100 + 6 + 40) ja

על הכסא Valtaistuimella (70 + 30 + 5 + 20 + 60 + 1).

 

4. Aakkosen lukuarvo määräytyy sen lukuarvon

matemaattisesta sarjasta. Esim. sana חי elävä: kirjain

ח (chet) on lukuarvoltaan 8 ja י (jod) on lukuarvoltaan 10,

eli matemaattisten sarjojen mukaan lukuarvot ovat:

ח = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 36 ja

י = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 55

eli yhteensä (36 + 55) 91,

joka on sanan האלהים (HaElohim) Jumala lukuarvo.

 

5."Täytetyt kirjaimet" (מלוי täyttö). Aakkosen lukuarvo

määräytyy niiden aakkosten summasta, joista sen nimi

muodostuu (בית = 412; דלת = 434; יוד = 20). Kirjaimilla

ה ja ו on erilaisia "täyttöjä" - הו, הה, הא ja וו, ואו, ויו;

(alef -"täyttö", he -"täyttö" tai jod -"täyttö). Tällä

tavalla saadaan neljä erilaista "täyttöä" sanalle יהוה

JHVH, joka on Jumalan nimi. "Täyttö" יוד, הא, ואו, הא

= 45, gematriassa אדם Adam; יוד, הה, וו, הה = 52,

gematriassa בן Poika; יוד, הי, ואו, הי = 63, gematriassa

אחד המה He ovat Yksi sekä יוד, הי, ויו, הי = 72,

gematriassa ע"ב, י + יה + יהו + יהוה J + JH + JHW +

JHVH, יהוה אלהי JHVH Jumala, היה הוה ויהיה oli,

on ja on tuleva. Numerot 7-2 שבעה שנים seitsemän,

kaksi ovat lukuarvoltaan 777. Toinen tapa on "täytetty

täyttö", jossa aakkosen lukuarvo määräytyy niiden

aakkosten "täytetystä" summasta, joista sen nimi

muodostuu (בית = 838; דלת = 914; יוד = 466).

Kolmas tapa on "vajaa täyttö", jossa aakkosen nimestä

otetaan ensimmäinen aakkonen pois (י on וד = 10). Tällä

menetelmällä sana שדי Jumala Kaikkivaltias -sanan

aakkosista lasketaan näiden lukuarvot:  ין, לת ja וד.

Yhteensä ne ovat lukuarvoltaan 500, kuten on myös

sanan שר Hallitsija lukuarvo).

 

6. Sanan tai lauseen lukuarvo kirjoitetaan kirjaimin

ja lukua verrataan toisiin saman lukuarvon antaviin

sanoihin. Esimerkiksi seuraavat sanat ovat

lukuarvoltaan 102: בן האדם Ihmisen Poika, אלהינו

Jumalamme, הוא מלך Hän on Kuningas, הוא לכן

Hän on teille ja בעל aviomies. Luku 102 kirjaimin

kirjoitettuna מאה ושנים satakaksi on lukuarvoltaan

452, kuten myös האדון ישוע Herra Jeshua tai

ישוע האדון Jeshua on Herra, ישוע מיהוה Jeshua

JHVH:sta ja ישוע אלהיך Jeshua Jumalasi.

Luku 102 kirjaimin kirjoitettuna מאה ושנים satakaksi

on lukuarvoltaan 1012, kun mem-sofit-kirjaimen (ם)

lukuarvo huomioidaan (isot numerot), samoin seuraavan:

מאת אלהים מן השמים taivaasta Jumalan luota.

 

7. Sanan tai lauseen lukuarvo kirjoitetaan kirjaimin

numeroittain, ja lukua verrataan toisiin saman lukuarvon

antaviin sanoihin. Esimerkiksi seuraavat sanat ovat

lukuarvoiltaan 761: ישוע הוא המשיח Jeshua on

Messias ja אשר המה לו לא קבלהו Hänen omansa

eivät ottaneet Häntä vastaan (Joh 1:11). Luku 761

numeroittain kirjoitettuna שבעה ששה אחד seitsemän,

kuusi, yksi on lukuarvoltaan 995, kuten myös

הוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא Hän on

näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen

kaikkea luomakuntaa (Kol 1:15).

 

 

 

NOTARIKON

 

נוטריקון Notarikon on johdettu latinankielisestä

sanasta notarius, ja tarkoittaa sanojen etukirjaimiin tai

viimeisiin kirjaimiin perustuvaa lyhentein kirjoittamista

tai tulkitsemista.

 

Jeshuan ristillä oli päällekirjoitus vanhalla heprean

kielellä (Joh 19:19): ישוע הנצרי ומלך היהודים

Jeshua Nasaretilainen Juutalaisten Kuningas.

Ensimmäisistä kirjaimista muodostuu Jumalan

nimi: יהוה JHVH.

 

מי יעלה לנו השמימה Kuka nousisi meidän

puolestamme taivaaseen? (5Moos 30:12, vrt.

Room 10:6). Viimeisistä kirjaimista muodostuu

Jumalan nimi יהוה JHVH.

 

Paratiisi on hepreaksi גן עדן ja sen kirjaimet

ovat alkukirjaimet sanoista גוף ruumis, נפש sielu,

עד iankaikkisuus, דעת tieto, נכון totuudellinen, oikea.

 

Gematriassa sana נוטריקון Notarikon ja מאיר עינים

selventävä, silmiä avaava ovat tavallisella laskutavalla

lukuarvoiltaan 431.

 

"Täytetyin kirjaimin" sana נוטריקון Notarikon ja

בתורת המשיח Messiaan opissa ovat

lukuarvoiltaan 1371.

 

Sanan נוטריקון Notarikon kirjaimista Temuran

taulukko אתבש antaa kirjainyhdistelmän טפנגמדפט

joka on lukuarvoltaan 275, kuten myös sanat:

דבר אל לבו ajatella, miettiä, ערה paljastaa ja

בגימטריא gematriassa.

"Täytetyin kirjaimin" kirjainyhdistelmä טפנגמדפט sekä

ישמעו הגוים וישמחו ויהללו את דבר יהוה ויאמינו

sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät

JHVH:n sanaa ja uskoivat (Apt 13:48) ovat

lukuarvoiltaan 1703.

 

Sanan נוטריקון Notarikon kirjaimista Temuran

taulukko אלבת antaa kirjainyhdistelmän יצסדנהצי

joka on lukuarvoltaan 319, kuten myös sana: דישה

puinti (myös asian).

"Täytetyin kirjaimin" kirjainyhdistelmä יצסדנהצי sekä

נתחנות analyyttisyys ovat lukuarvoiltaan 914.

 

 

 

TEMURA

 

תמורה Temura tarkoittaa korvaamista, muutosta,

paikanvaihtoa. Hepreankielen 22:sta aakkosesta

laadituilla taulukoilla tulkitaan tekstiä. Taulukoita

kutsutaan nimellä צירוף Tziruf (sanan lukuarvo 386

on sama kuin nimen ישוע Jeshua lukuarvo). Kirjaimia

vaihtamalla muodostuu kirjainyhdistelmiä, joista voi

mahdollisesti muodostaa sanoja tai tutkia yhdistelmää

gematrisesti.

 

Seuraavassa esimerkki taulukosta, jota kutsutaan

nimellä אתבש ATBaSh:

 

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

 

Kirjaimet nimestä ישוע Jeshua muodostavat

kirjainyhdistelmän מבפז jonka kirjainten summa

on 129. Seuraavien lukuarvot ovat samat:

הוא יהוה האלהים Hän on JHVH Jumala ja

הוא Hän ("täytetyin kirjaimin").

 

Jeremia 25:26:ssa mainitun kuninkaan nimi ששך

Sheshakh (suom. Raamatussa Seesak), antaa

ylläolevan taulukon mukaan nimen בבל Baabel.

 

Seuraavaa taulukkoa kutsutaan nimellä אלבת ALBaT:

 

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

ל

 

Kirjaimet nimestä ישוע Jeshua muodostavat

kirjainyhdistelmän חצגנ jonka kirjainten summa on 151.

Seuraavan lukuarvo on sama: יהוה אלהים יהוה אחד

JHVH Jumala JHVH on yksi.

 

Gematriassa sana תמורה Temura ja האלהים Jumala

(suuret numerot), נאם sanoo (suuret numerot), אמרתי

Minä sanoin ja צריך לקרא täytyy lukea ovat

tavallisella laskutavalla lukuarvoiltaan 651.

"Täytetyin kirjaimin" תמורה Temura ja חתום sinetöity;

suljettu; lukittu (suuret numerot), התבארות selviäminen

ja הנני מוריעך katso, ilmoitan sinulle (Dan 8:19)

ovat lukuarvoiltaan 1014.

 

Sanan תמורה Temura kirjaimista Temuran taulukko

אתבש antaa kirjainyhdistelmän איפגצ joka on

lukuarvoltaan 184, kuten myös sanat: נצמד limittyä,

yhdistyä ja במקביל rinnakkain.

"Täytetyin kirjaimin" kirjainyhdistelmä איפגצ sekä

מלון גימטריא gematrinen sanakirja ja

כי אם נדבר בסוד sillä me puhumme salattuja

ovat lukuarvoiltaan 399.

 

Sanan תמורה Temura kirjaimista Temuran taulukko

אלבת antaa kirjainyhdistelmän בכצדק joka on

lukuarvoltaan 216, kuten myös sana: האיר valaista,

kuv. selvittää, selittää.

"Täytetyin kirjaimin" kirjainyhdistelmä בכצדק sekä

רחמי ישוע  נכמרו ויגע העיניהם Jeshuan tuli heitä

sääli, ja Hän kosketti heidän silmiänsä (Matt 20:34)

ja מה אתה ראה mitä sinä näet? ovat lukuarvoiltaan

1236.

 

 

Moshe Zew

 

 

 

[ Alkuun ] [ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]