Varför språkstrid i Finland? – Därför!Varför språkstrid i Finland?                           

  1. -Därför!


av Reinhold Enqvist.


ISBN 978-952-9812-07-3Finns i välförsedda bokhandlar, och här.
Nedan en presentation av boken i form

av förordet, innehållsförteckningen och

litteratur förteckningen.Till läsaren

 

Tack kära läsare för all den positiva respons jag fått ta emot för min första egentliga bok, förmodligen världens första heltäckande beskrivning av Svenskfinlands historia, under namnet Svenska språkets vandring i Finlands historia. När en läsare påpekade att ordet ”vandring” borde ha bytts ut mot ”gatlopp” förstod jag att jag missat någonting. När jag sedan läste Osmo Jussilas Suomen historian suuret myytit (De stora myterna i Finlands historia) om den finska historieskrivningens mytbildning insåg jag vad jag missat. Trots att Jussila inte direkt berör språkstriden ger han en utmärkt och detaljerad inblick i den miljö där språkfrågan gjordes till en språkstrid, det vill säga den språknationalistiska historieskrivarens fantasivärld. – En värld få av oss nutidsmänniskor känner till. Tack för den angelägna och intressanta boken.

 

Min ambition med denna pamflett är att söka fram obekväma gamla ”sanningar”, och förhoppningsvis inspirera andra till kompletterande eller tillrättaläggande skrifter. Den stora allmänheten behöver mera riktig information om sitt förflutna för att kunna förstå dagens situation och för att våga och kunna se framåt. Eftersom jag inte har några vetenskapliga ambitioner vågar jag ge ut denna lilla skrift att nagelfaras av de vetenskapliga, kulturella och politiska etablissemangen, vilka synbarligen inte själva kan eller vill ge ut dylika populärsammandrag. För att inte utsätta något finlandssvenskt förlag för den smädelse som potentiellt oseriös litteratur tycks kunna få, speciellt i Svenskfinland, där de etablerade reviren och umgängesreglerna är stringenta, ger jag ut även denna bok på eget förlag.

 

Boken är såtillvida en faktabok, att jag förlitar mig på andras källkritiska böcker och publikationer, dels i form av direkta citat och dels i form av textsammandrag. I vissa fall har jag tagit med egna kommentarer, speciellt som avslut på ett stycke. Deras avsikt är främst att ytterligare stanna upp läsaren för att fundera efter och själv reflektera över vad som är orsak och verkan. Jag hoppas läsaren ser skillnad på fakta och åsikt i texten. Dessutom hoppas jag läsaren inspireras att själv gå vidare och studera både mina källor och även andra av intresse för att mångsidigt belysa frågeställningarna. Gällande historietolkning finns det inte alltid en enda objektiv sanning, speciellt då det är fråga om längre historiska processer.

 

Detta är samtidigt min första VARFÖR–DÄRFÖR bok. När jag var liten ställde jag ofta frågan varför. Vanligen fick jag väl svar, men om föräldrarna inte visste eller hann, blev svaret ”varfördärför”. Sedan har jag fortsatt att fråga andra och mig själv just varför. I årtionden har jag grubblat över varför vi har en språkstrid utan att få eller enkelt hitta ett tillfredsställande svar. På den vägen är jag nu, då jag själv försökt hitta svaret genom intensiva självstudier.

 

Under denna boks tillblivelse har jag ändrat uppfattning och attityd i språkfrågan, och bland annat blivit mera förstående till de påhopp på det svenska i landet som ständigt sker. Med den fatala felkunskap om Finlands historia majoriteten har, är det helt naturligt med en liten nypa svenskfientlighet. Vad som däremot är beklämmande, för att inte säga skrämmande, är att så många ännu är starkt svenskfientliga. Det kommer att ta minst två generationer av målmedvetet arbete att nöta bort detta.

 

En av mina ”upptäckter” är att det var landets svensk-språkiga elit som i sin finskhetsiver under 1800-talet lade grunden för språkstriden. Sedan har ”ideologiskt förvirrade” historiker skapat en massa myter om både det finska och det svenska i landet, som ännu idag är grogrunden för språkmotsättningarna. Med felaktiga argument om vem som är fosterländsk, hålls nu energin uppe och den språkliga intoleransen vid liv.

 

I mina egna kommentarer har jag medvetet valt ett provokativt språkbruk för att väcka läsaren med ovetenskapliga förstärkningsord. Det är lätt att vara efterklok och kritisera tidigare generationers seriösa historiker, trots att de kanske själv tyckte de var objektiva. Men eftersom deras ”objektivitet” ibland har varit grumlad av idépolitisk övertygelse tar jag mig här vissa friheter.

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla dem som bidragit med fackliga och korrekturmässiga synpunkter vid slutgranskningen av denna text. Ett speciellt tack till historikerna Sune Jungar, Derek Fewster och Olle Sjöstrand för värdefulla tips och synpunkter. Observera dock, att alla djärva tolkningar och tillspetsade formuleringar är mina egna. Jag har försökt fånga upp en del impulser, händelser och skeenden vilka uppenbarligen haft betydelse för de historiska processerna och därmed för nuläget.

 

Boken bygger mycket på citat, både direkta och mina inofficiella översättningar. Citaten är införda så ordagrant det varit möjligt och markerade med citationstecken. Mina egna förklarande eller förstärkande ord har jag skrivit inom parentes inne i citaten. Tankestreck har jag använt, ofta i slutet av ett stycke, för att markera att texten åtminstone i viss mån byter tema, i stället för att påbörja ett helt nytt kort stycke. – För de svenska läsare som eventuellt har svårigheter med mina finlandismer kan jag rekommendera Finlandssvensk ordbok. Se litteraturförteckningen under af Hällström och Reuter.

 

 

 

Innehållsförteckning

 

1. Bakgrund                                                                                                                                        6

2. Tidig historieskrivning i Sverige och Finland                                                                                  9

3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel                                                                                                     11

4. Myterna och deras förspel                                                                                                            15

5. Sverige-Finland-myten                                                                                                                  17

6. Statsmyten                                                                                                                                    23

7. Självständighetsmyten                                                                                                                  29

8. Myternas nedmontering                                                                                                                34

9. Vad finns kvar av myterna?                                                                                                          40

10. Det finskspråkiga gymnasiets nuvarande historieböcker                                                           42

   10.1. Suomen esihistoriasta autonomian aikaan                                                                           42

   10.2. Suomen historian käännekohdat                                                                                          45

11. Den moderna historieskrivningen                                                                                               49

   11.1. Kansallinen projekti – Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa                  49

   11.2. Suomalaisten juuret                                                                                                              49

   11.3. Visions of Past Glory – Nationalism and the   Construction of Early Finnish History           49

   11.4. Finlands Svenska Historia, del 1 – Sveriges  Österland                                                       52

   11.5. I min fars fotspår – Resor i Sibirien förr och nu                                                                    54

   11.6. En finsk nationell identitet efter 1809? –           Tolkningar i tidigare forskning                    57

   11.7. Ortnamnen och den språkliga prioriteten i Finland                                                              59

   11.8. Järki voittaa                                                                                                                          61

12. ”Oregistrerade” språkpolitiska myter                                                                                          65

   12.1. Erövrarmyten och myten om Finlandssvenskarnas

  härkomst                                                                                                                                        66

   12.2. Språkstridens oundviklighet                                                                                                 67

   12.3. Finlandssvenskarna – ett ofosterländskt

främmande element                                                                                                                         75

   12.4. Språkstriden avblåst                                                                                                            79

   12.5. Finlands två första självständiga årtionden                                                                          80

13. Tänk om                                                                                                                                     85

14. Slutfunderingar                                                                                                                          88

15. Uppslag till åtgärder                                                                                                                   94

16. Bilagor                                                                                                                103, 124 och 130

17. Personregister                                                                                                                          136

18. Litteratur, källor och länkar                                                                                                       141

 

 

18. Litteratur, källor och länkar

 

Aibolands museum. Hapsal Estland. http://www.aiboland.ee/.

 

Airio, Pentti. Ragnar Nordström ja talvisota (Ragnar Nordström och vinterkriget). Reidev Oy Ab 2008. Grankulla.

 

Anthoni, Eric. Den svenska folkstammens historia i Finland. I verket: Finn E. Sommerschield (red.) Den svenska folkstammen i Finland. Nordiska förlagsaktie-bolaget. Helsingfors 1940.

 

Backa Andreas. Trots lagen går svenskan tillbaka. Hufvudstadsbladet 22.11.2008.

 

Björkstrand, Gustav. Identitet och framtid – Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet hösten 2005. Svenska Finlands folkting. Helsingfors 2006.

 

Bränn, Michaela (red.). Norge och Finland 1905 – ett år av omvälvningar. Kongelig Norsk Ambassade. Helsingfors 2005.

 

Carlson, Åke. Nationalitetsfrågan. I verket: Finn E. Sommerschield (red.) Den svenska folkstammen i Finland. Nordiska förlagsaktiebolaget. Helsingfors 1940.

 

Donner, Jörn. I min fars fotspår – Resor i Sibirien förr och nu. Söderström och Atlantis. 2006.

 

Ekberg, Henrik (red.) Uppslagsverket Finland. 1–5. Schildts Förlags Ab. Helsingfors 2003–2007.

 

Ekonen, Jouni och Matsinen, Terttu. Forum – Suomi esihistoriasta autonomian aikaan. Otava. 2007.

 

Enqvist, Reinhold. Svenska språkets vandring i Finlands historia. Reidev Oy Ab. Grankulla 2007.

 

Europarådets stadga om landsdels- och minoritetsspråk. Se http://www.coe.int/.

Eller http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=89005.

 

Fewster, Derek. Visions of Past Glory – Nationalism and the Construction of Early Finnish History. Studia Fennica. Historica 11. Finnish Literature Society. Helsinki 2006.

 

Finskhetsförbundet. http://www.suomalaisuudenliitto.fi/ och http://onet.tehonetti.fi/suomalaisuudenliitto/onet/vanhatsivut

 

Forskningscentralen för de inhemska språken. Se http://www.kotus.fi/?l=sv&s=1

 

Hagerman Maja. Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina förfäder. Prisma. Stockholm 2006.

 

Hallå Norden. Nordiska ministerrådet. http://www.hallonorden.org/

 

Hornborg, Eirik. Finlands historia. Holger Schildts Förlag. Helsingfors 1963.

 

af Hällström-Reijonen, Charlotta och Reuter, Mikael. Finlandssvensk ordbok. Schildts Förlags Ab. Helsingfors 2008.

 

Janhunen, Juha. Ortnamnen och den språkliga prioriteten i Finland. Finsk tidskrift. Häfte 2-3/2008. Föreningen Granskaren rf. Åbo.

 

Janhunen, Juha. Sortokaudet ja kielelliset suhdanteet. Kanava 3/2008, Sid. 320-325.

 

Jungar, Sune. Autonomins gränser. Finlands ställning i det ryska imperiet – centrala drag i modern historiografi. I boken Från vän till vän. Festskrift till Olof Mustelin – historiker och bibliotekarie – på hans 60-årsdag. Åbo 1984.

 

Jussila, Osmo. Suomen historian suuret myytit. Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsingfors 2007.

 

Jägerskiöld, Stig. Den unge Mannerheim. Holger Schildts förlag. 1964.

 

Klinge, Matti. Osmo Jussila omassa ajassaan. – …Vaikka voissa paistaisi? Venäjän rooli Suomessa. – Osmo Jussilan juhlakirja. (Red. Jorma Selovuori) Werner Söderström Osakeyhtiö. Borgå 1998.

 

Kohi, Antti, Palo Hannele och Päivärinta Kimmo. Forum – Suomen historian käännekohtia. Otava 2007.

 

Lagerborg, Rolf. Ord och inga visor. – Andras och egna. – Från ett folkvälde på villovägar. Natur och Kultur. Stockholm 1945.

 

Lindqvist, Anders G.. En folkrörelse väller fram. De finlandssvenska ungdomsföreningarna, deras uppkomst, verksamhet och samarbete under de första femtio åren, 1888–1938. Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f.. 2006.

 

Lipponen, Paavo. Järki voittaa – Suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. Otava. 2008.

 

Lundberg, Stefan. Svensk insats avgörande. Hufvudstadsbladet 4.4.2008. Presentation av Ari Järvelä och Timo Malmi. Tampere tulessa 1918. Atena 2008.

 

Meinander, Henrik. Finlands historia – Linjer strukturer vändpunkter. Atlantis. Stockholm 2006.

 

Myllys, Juhani. Kansallinen projekti – Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa. Turun yliopiston kirjakauppa. Åbo 2002. Slutsåld.

 

Norrback, Märtha (red.). Finlands historia 1-4. Schildts Förlags Ab. Esbo 1992–1999.

 

Nortamo, Simopekka. Kahden kielen yksi maa – Suomenkielisen näkökulma suomenruotsalaisuuteen ja ruotsin kieleen Suomessa. Helsingin Sanomat 30.10.1994, och Stolt som eken. (Folktinget) Schildts 1994.

 

Pipping, Hugo E. Suomenruotsalaiset ja itsenäisyys. Suomalainen Suomi n:o 4, 1960.

 

Ramel, Stig. Göran Magnus Sprengtporten – Förrädaren och patrioten. Atlantis. Stockholm 2003.

 

Rapola fornborg på Rapolaåsen i Sääksmäki i Valkeakoski. http://www.nba.fi/en/rapolaeng

 

Swahn, Jan-Öjvind (red.). Bra Böckers Lexikon, 10. Bokförlaget Bra Böcker Ab. Höganäs 1985.

 

Tarkiainen, Kari. Finlands Svenska Historia 1 – Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa. Svenska litteratursällskapet i Finland och Bokförlaget Atlantis. Helsingfors respektive Stockholm 2008.

 

Wassholm, Johanna. En finsk nationell identitet efter 1809? – Tolkningar i tidigare forskning. Finsk tidskrift. Häfte 2-3/2008. Föreningen Granskaren rf. Åbo.

 

Wiik, Kalevi. Suomalaisten juuret. 2004. Slutsåld. http://www.wiik.fi/kalevi/suomalaiset.htm

 


Tillbaka till bokpresentationer.

Tillbaka till START och kontaktuppgifterna.