Kolmiomittaus

  • tri = kolme
  • gono = kulma
  • metria = mitata