Etusivulle


Etusivu > Koulutus

Yleistä

Koulutuksen aiheina voivat olla johtamisen, tiimitoiminnan, luovuuden ja/tai projektivalmiuksien kehittäminen. Koulutuksen tavoitteena on aina tuottaa koulutettaville systeeminen näkemys työyhteisöstään ja sen tilasta. Systeemisyys tarkoittaa kokonaisuuden ja sen osien vaikutusuhteita systeemissä.

   Toteutettuja koulutusteemoja:

  Kohti oppivaa organisaatiota
  Projektiryhmästä toimiva tiimi
  Tiimin luova prosessi - visiosta toimenpiteisiin
  Toimiva johtamistapa
  Systeeminen ajattelu

Esimerkiksi tiimissä osallistujien tiimiroolit tuottavat toimintaan asiantuntemusta täydentävän dynamiikan. Miten hyvin tiimi toimii, riippuu osallistujien roolien kombinaatiosta, henkilöiden tiimivalmiudesta sekä miten ne otetaan huomioon johtamisessa. Ratkaisevaa on millainen yhteisökulttuuri organisaatiossa vallitsee. Tiimitoiminta on yhteistyöprosessia, missä luovuuden edellytyksistä on myös huolehdittava.

Innovon koulutuksen apuvälineitä ovat Globus Optimus -kartoitusohjelmisto ja verkkokommunikoinnin menetelmät Devius® ja Deminus®.

Globus Optimus kyselykartoituksella voidaan tutkia tiimirooleja, tiimivalmiutta, johtamistyylejä ja yhteisökulttuuria. Devius® ja Deminus® voidaan ottaa käyttöön etäopetuksessa ja nettikokouksissa.

Erityisesti verkostoitumisprojekteissa voidaan verkostovalmiudet kartoittaa Globus Optimuksella ja tehdä hajautettua yhteistyötä Deviuksen tai Deminuksen avulla.


Työyhteisöä kehittävä prosessi

Käytännössä alkuun päästään omien vahvuuksien tunnistamisella. Ajattelutapojen tiedostamisella yksilötasolla ja yhteistyökulttuurin selvittämisellä tunnistetaan lähtötilanne ja valmius kehityshaasteisiin. Haasteiden sopivalla annostelulla saadaan prosessi käyntiin ja kehittymisen kokemus alkuun. Tällä on myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvoinnille.

Ajattelutapakartoitukseen ja yhteistyövalmiuksien selvittämiseen on käytettävissä Globus Optimus -tietokoneavusteinen kyselymenetelmä. Tulokset ilmaistaan havainnollisesti graafisessa muodossa. Yksilötulokset pidetään luottamuksellisina, tiedot voidaan kerätään internetin välityksellä analysoitavaksi, jolloin vain kyselyn toteuttaja käsittelee tietoja. Kukin voi verrata vastauksistaan saatua tulosta yhteisön keskiarvotulokseen, joka ilmentää yhteisön ajattelutapaa ja yhteistyövalmiutta keskimäärin. Yksilön informaatiopalautteen ansiosta kyselyyn suhtaudutaan paljon vakavammin kuin sellaisiin mielipidekyselyihin, joihin ei liity yksilöpalautetta. Erityisen kiinnostavana pidetään yksilöiden tarpeiden ja yhteisössä koetun toteutumisen vertaamista. Siinä ilmenee yhteisön kehityspotentiaali. Vastaajan ajattelutapa on sidoksissa siihen, miten yhteisön toimintatapa koetaan!

Kun yhteisössä tiedostetaan vahvuudet, ajattelutavat ja yhteistövalmiudet, voidaan myös johtamistapaa kehittää ja soveltaa aikaisempaa paremmin toimivana sekä varsinaisessa työssä että kehittämisessä.

sivun alkuunPäivitetty 27.2.2006, Innovo Ky