Etusivulle


Etusivu > Koulutus > Koulutusteemoja

Kohti oppivaa organisaatiota

Yleistä

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat asioihin ja ilmiöihin, joiden kautta oppivaa, ympäristömuutoksiin mukautuvaa, organisaatiota luodaan.

Kun halutaan tehostaa koulutuksen vaikutusta, etukäteistehtävänä osallistujat vastaavat tiimirooleja, arvoja ja yrityskulttuuria koskeviin kysymyksiin. Niitä käsitellään luottamuksellisina ja käytetään vain tilaisuuden tarkoitukseen.


Sisältö

Yksilöllinen taitavuus - erilaisuus
Aivot, mielen kartta ja rakenne.
Havainnoimisen, ajattelun ja oppimisen toimintamalleista.
Lahjakkuuslajit.
Toimivan tiimin muodostamisesta
Tiimin tarkoitus. Yksilöiden erilaisuuden hyväksikäyttö.
Tiimiroolit (roolikartoitus) ja toimivat roolimuodostelmat.
Tiimi ja luova prosessi
(ks. ...visiosta toimenpiteisiin)
Luovan prosessin periaate.
Prosessivaiheet ja tiimiroolit.
Optimaalinen työnjako ja vaiheistus.
Toimiva johtamistapa
(myös syventävä jakso)
Johdettavan näkökulma.
Johtajan näkökulma.
Tiimin johtamisesta.
Arvot ja työelämä
Yksilön vaikuttamisvyöhykkeet.
Työyhteisöjen yrityskulttuurit.
Visiot, arvot ja oppiva organisaatio.
Systeeminen ajattelu
(myös syventävä jakso)
Systeemit ja niiden ekologia.

Koulutukseen osallistuvat ymmärtävät tilaisuuden jälkeen mihin kannattaa kiinnittää huomiota kehitettäessä työyhteisöä oppivaksi, ympäristövaatimuksiin mukautuvaksi ja siten menestyväksi organisaatioksi.


sivun alkuun


Projektiryhmästä toimiva tiimi

Koulutusjakso selvittää aidon tiimin olemusta ja kuinka sitä käytetään projektityössä ja tuloksenteossa toiminnan tehostamiseen ja stressin samanaikaiseen vähentämiseen.

Koulutusjaksoa voidaan tehostaa etukäteistehtävillä, jotka koskevat tiimiroolien ja organisaatiokulttuurin kartoitusta.

Sisältö

Tiimivalmiuskartoitus
Tiimitavoite
Visio
Aidon tiimin olemus
Projektin arvot
Yksilön arvot
Yhteiset arvot
Systeemikuvaus
Projektin ekologia
Systeemiajattelu
Tiimin rakennetekijät
Prosessit
Organisaatiokulttuuri
Tiimityön ympäristöedellytykset
Johtaminen

Koulutusjakson jälkeen osallistuja tiedostaa omat ja toisten edellytykset toimivan tiimin muodostamiseksi sekä saa tietoa, kuinka toimitaan tiimin ehdoilla tai vaihtoehtoisilla tavoilla ekologisesti.


sivun alkuun


Tiimin luova prosessi - visiosta toimenpiteisiin

Luova tiimiprosessi kohdistetaan työtehtävään. Prosessilla tuotetaan osallistujille kokemus, kuinka vaiheistus, mielikuvatyöskentelyn ja analysoinnin vuorottelu antaa tehoa ja laatua kehittämistyöhön.

Sisältö

Prosessin tavoite
Ryhmälle valitaan tehtävä, jota on tarkoitus edistää prosessin avulla. Ensisijaisena tavoitteena on oppia menetelmä ja kehittää itse ryhmää, mutta sen takaamiseksi on tarkoituksena saada myös aikaan vaikuttava näyttö työn edistymisestä.

Mielikuvatyöskentely ja analyyttinen ajattelu
Erilaisten ajatteluprosessien mielentilat. Tunne ja tila-ankkurointi.

Robert B. Dilts'n Disney-malli
Walt Disney'n työskentelytapa. Prosessin vaiheistus: visiointi, realisointi, arviointi.

Ulkoiset puitteet
Prosessin vaatima tila-ankkurointi voidaan toteuttaa, jos ryhmälle voidaan varata kolme erillistä työskentelynurkkausta ja kokoustekniset muistiovälineet.

Luovaa prosessia voi kukin osallistuja soveltaa myös omassa yksilötyössään koulutuksen jälkeen.

sivun alkuun


Toimiva johtamistapa

Koulutusjakso antaa aikuisen kehittymisestä tietoa, esittelee arvoevoluutiomallin, jonka avulla voidaan jäsentää arvoista lähtevät motiivit ja siten tarkistaa johtamistavan toimivuus.

Koulutusjaksolle valmistaudutaan vastaamalla etukäteistehtävänä yrityskulttuurin ja omien arvosysteemien kartoitukseen.

Sisältö

Ajattelutapojen moninaisuus
Motivaatiorakenteet
Yksilö - yhteisö
Todellisuuskäsitys ja kompleksisuus
Clare W. Gravesin arvoevoluutiomalli
Ajattelutavan kompleksisuuden kahdeksan kehitysvaihetta
Ajattelutavan muutosprosessi
Johtamisen dynamiikka
Johtajan ja johdettavan näkökulma
Organisaatiokulttuurit
Kulttuurievoluutio

Koulutusjakson jälkeen osallistujat ymmärtävät johtamis- ja päätöksentekotilanteisiin liittyvät ihmisten ajatusmalleista ja arvoista selittyvät ratkaisut ja kuinka joustavuuden lisääntymisen kautta on mahdollista päästä joskus kaaokselta tuntuvasta tilanteesta tuloksekkaampaan organisaatiokulttuuriin.


sivun alkuun


Systeeminen ajattelu

Koulutusjaksolla tarkastellaan systeemien ekologiaa ja sovelletaan sitä esimerkkitapauksiin, joissa systeemi edustaa jotakin osallistujille tärkeätä organismia (esim. tiimi, työryhmä, projekti, tulosyksikkö, ...) tai järjestelmää (palkkio-, koulutus-, tiedotus-, tms. järjestelmää).

Koulutusjaksolle valmistaudutaan tekemällä systeemisen kehittämisprosessin esitehtävät.

Sisältö

Mikä on systeemi
Mikä ei ole systeemi
Systeemin ekologia
Systeemimalli MIND MAP -tekniikalla
Selviytymisstrategian peruselementit
Systeemi ja luovuus
Metaforat luovuuden lähteinä
Systeeminen ajattelu
Yhteisön ja yksilön ekologia
Ympäristökulttuuri
Yksilö yhteisön osana.

Ryhmätyö(t) yhteisön Systeemien kehittämisprosess(e)ina.

Koulutusjakson jälkeen osallistujalle jää käyttöön systeemin ekologian tarkasteluun soveltuva malli, jota hän voi käyttää mitä erilaisimpiin sovelluksiin. Samalla mielessä kehittyy systeemisen ajattelun käyttö ja omakohtaisen itseohjautuvuuden idea aiempaa syvällisemmin.

sivun alkuunPäivitetty 4.1.2006, Innovo Ky