Explicatio Notarum

 

Geometrisch Afrijthning öfwer Twenne Hemman

Uthi Mickola by, Wijborgs Lähn, Taipallsari Sochn, och Clemis

Capell Gield, belägne

Fattad Medellst Högwällborne Herr Baron och Landshöfdingens

Andreas Lindehielms befallningh aff den 8 Juni A: 1700.

Och affmätt Dito hujus et Anno
                               Aff Carll L. Rummell

Explicatio Notarum

1. Jöran Ericssons Hemman af ålder 1/12 skatt, och Lars Matzsons
   Hemman äfven

   1/12 som är under ett Bruuck, och till ett hemman lagdt  med        
   Jöran Ericssons, och

   är des förriga Bostelle, betecknat med N:o 2 stående nu till

   sammans för

   1/8 sk ähr wähl brukat och wijd macht hållit, och är blifwit

   för den ordsacken

   skull afmätz, för ett uhrminnes öde om 1/6 sk af ålder,

   som denne Mickolla by, ähr i Cronones Jordeboock påfördt,

   åckern till detta Hemman
  

   brukas Twå delar i Säde, och 3die dehl ligger åhrligen i Trä-

   de, och är här till

   lägenheter som fölljer nembligen

   Litt. A. åcker Landmätta jord kan beräcknat till 4de eller

   5te kornett
          

           i Medellmåttigas åhrs wäxt innehåller. 

   Litt. B. af skogland intagit och uppgiord nästa sammaslag

   Jordmän, till
  

3. Engs must sanck måssbotte, kan, medelmättiga åhrgång af sig

   kasta

4. Must hårdwall och något måsswals botte, kan fåhs .....

5. Sanck måssbottens, Engs till ......

6. Af moras nyligen upgiordt, kan fåhs när deth blifwer all wähl
   rögdt, Starrwals höö

7. In uti Lairis skogteegs, Ett lijtet Eng stycke, Sanck Starr-

   wall

   Än hafwan denne åboen, een Sanck Eng in uti Koukos hemmans

   ägor i denne samma by och är belägit wijd Sächimään Jåcki,

   hwar till man icke slippa kunde, att deth samma affatta

   kan fåhs efter berättelse.

   Humble Gårds till 100de stänger.

8. Ett Moras som nu i bruuck är, hwilket och så med tijden kan

   blifwa till Eng dugat

   Denne åfwanstående bonde är för deth ödet af 1/6 sk: och af

     amp  Lars Larsson, blifwen i Cronanes Räckenskaper debite-

   rat före, hwilket icke fans på något stelle Lijknelse till,

   att för

   Husen warit, några flera Hemman, är dessa Twå åfwanstående,

   hafwandes och så denne åboen

   Sin skogmarck härskildt och är den Samma rätt ganska ringa,

   och af lijtet uthrymme, Samst

   består den must, af stenig och alldeles uthyggen Swedie

   Marck, Ingen Timmer = Tiere elsi Taack

   weedskogs, ei heller Stäf:n skogs, lööf giässell och weed-

   skogs till näd tårstten något Muhlbete, intet Fiskeri, qwarn

   eller qwarnstelle, stående icke detta Hemman mehra till att

   för bättre eller uthwidga.

9. Peehr Johanson Lairis Hemman af ålder 1/6 nu stående 1/8 sk:

   Ryttare Augments Hemman ähr af denne

   åboen, af öde uptagit, och är icke nu  kommit i sitt fullkom-

   pe bruuck, är för samma öde skull

   blifwet afmätt, åckern haldas som om den förräge förmulk ähr,

   Litt. C. åcker består af leerblanda jord, som kan i Medell-

   måttigs åhrs wäxt beräcknas till 3die eller 4de kronat in

   alles

10.Sanck Engs och skogsgången, kan fåhs när den blifwa wähl rögd
   uti medellmåttigs åhrs wäxt, starrwals höö

11.Fjeel sanck måsswalls Engs kan fåhs

12.Twenne små Engier, kan fåhs när dhe blifwa wähl rögda

   Hwad uthmarcken, wijd kommer så är fulla denne inom en bya Rå
   med deth förriga

   hemmanet, men doch härskildt med Rå och häfd dem emillan och

   är dennes lijka med den förre

   åboens, rätt lijte uthrymme, och bestås till mästa delar af

   stenig swedie marck, men alldeles uthyggen, Ingen Timmer =
 

   Tiere = eller Näf skogs, lööf = weed = giärssell och Taack

   weedskogs till nöd tååstten, något muhlbete, intet fiskeri

   qwarn eller qwarnstelle.

   Till detta Hemman, kan wara lägenheets att något förbättra,

   så uti åcker,som Engs till några Lass, dher deth kommer till

   fullkampt Bruuck, men hwad före bemte öde anbelanger så fin-

   nes deth icke.

   Än hafwan denne åboen tillijka med den förriga Jöran Ericsson
   Een uthgiord wijd

    amp Kauhassinemi, och hafwandes de denne som földt

   med Häickillä by; Be

   Belägen uti Uimenemi bys ägor, och 3/4 mijhl ifrån Mickolla

   by, skall wara efter Läns-

   mans och nämbdemännernas berättelse, Ett Tunnes Swedie till

   hwardera hemmet

   finns nu icke flere lägenheeter till åfwansatående 2ra hem-

   man; och äre

   belägne ifrån Wijborg stad    mijhl, samst ifrån Willman-

   strandz Marknatzplatz
   mijhl      Råernas Beskrifning ikring Jöran Ericssons Hemman

   N:o 13 fyra små stenar under lijten sandbacka, desse hålles

   för Rå emillan

   Hackulis by, senast för kan Rå emillan desse bägge Hemman,    
   här ifån till N:o 14 en gam-

   mal furustubbe, N:o 15 5 små stenar, N:o 16 ochså, här ifrån

   till N:o 17. och seedan med

   en lijten däld till N:o 18. Een strorsten med några små ste-

   nar på och seedan efter häfd

   till N:o 19 ingen Rå, hålles för skilnad emillan desse Hem- 

   man och seedan efter häfd

   med Häikillä bys Eng till N:o 20. N:o 21 icke heller någon Rå
   uthan efter häfd till

   N:o 22. N:o 23 Nattarin årro Raija 8 stenar på een lijten

   sandbacka, N:o 24 Mäck

   ahonpää Raija 4 steenar N:o 25 Muck ahomän Raija, 5 stenar  

   på en lijten sandbacka, N:o 26

   Wirfwel suo päss Raija, 4 små stenar, N:o 27 Räfwon päski

   Raija, 8 stenar på en lijten

   Jordfaststeen, och seedan under i Moraset, hwarest emothtaga

   Kaukanemi bys ägor,

   till N:o 28. ingen Rå uthan efter häfd till N:o 29 icke hel-

   ler någon wiss Rå

   N:o 30 HärkemaKangas 5 stenar N:o 31 6 stenar N:o 32 Häfwosi

   årcko Raija några steenar

   på ett lijtet bärg, N:o 33 4 stenar och seedan till N:o 13.

   Råarna om Lairis Hemman ifrån N:o 13 till N:o 34 6 stenar

   seedan, alt till N:o 35 ingen Rå, uthan alt

   efter häfd till N:o 36. Samst med Moraset till N:o 37 årkosi

   nitu Raija, een lijten Jordfaststeen, med een

   skura uti huggen, Här komma Lakolla bys ågor, att gränssa med
   detta Lairis Hemman, men Moraset är skilnad

   emillan Hackulli och Lakolla byar; N:o 38 Hulkosima Kålmi-

   Kanda Raija, skiljer Lakolla med Häikillä

   byars ägor, och detta Hemmas, N:o 39 7 stenar N:o 40 6 ste-

   nar på en lijten Jordfaststeen, M:o 41 Hulkestma Raija 7

   stenar N:o 42 af

   samma Hampn, 5 stenar, N:o 43 Säriste Raija, 6 små stenar

   på en flath Jordfaststeen, N:o 44 Säri nitu Raija 7 stenar

   här ifrån till 19.

   Råarna ikring Lairis skogteegs, Ifrån N:o 29 efter häfd till

   N:o 45. Här ifrån till N:o 46 6 stenar wisandes

   under till Virtalambi och seedan efter häfd till N:o 47 samt

   med Moraset till N:o 48 4 stenar här ifrån till n:o 31 5 

   små stenar.

   Litt. D. Een uthjord uti Jöran Ericssons skogs lijdande

   Anders Römosi Hemman i Häikillä by Innehafwes efter häfd.