K a i k k i    h e n k i l ö s t ö n k e h i t t ä m i s -
j a    k o u l u t u s p a l v e l u t

 

Vuorovaikutus
Viestintä
Johtajuus

Tiimit
Konfliktit
Ryhmäilmiöt
Ryhmän koheesio

Oppiva organisaatio
Ratkaisukeskeisyys

Ilmapiirikartoitus

Julius kouluttaa

Urasuunnittelu
Projektisuunnittelu
Työssäjaksaminen
Ihmistuntemus
Itsetuntemus

Työnohjaus
Motivointi
Päätöksenteko
Vaikuttaminen

Julius
Koulutus- ja konsultointi

 

 

 

 

 

 

 

 

© Julius Koulutus ja Konsultointipalvelut 2000-2004