Julkaisuja

Silvonen, Jussi (2010) Foucalt and Leontyev. Teoksessa: Kauko, J., Rinne, R. & Kynkäänniemi, H. (toim.) Restructuring the Truth of Schooling - Essays on Discursive Practices in the Sociology and Politics of Education. (ss. 176-196) Helsinki: FERA
Silvonen, Jussi (2007) Huomioita Vygotskin semiotiikasta. Teoksessa: Veivo, Harri (toim.) Vastarinta/Resistanssi. (ss. 180-192) Helsinki: Yliopistopaino
Silvonen, Jussi (2006) Psykologian "uuden historian" näkökulmia. Teoksessa: Komulainen, K., Räty, H. & Silvonen, J. (toim.) Hulluudesta itsehallintaan - uuden historian näkökulmia psyykkisiin ilmiöihin ja ammattikäytäntöihin. (ss. 10-33) Psykologian tutkimuksia 25. Joensuun yliopisto: Psykologia 
Komulainen, K., Räty, H. & Silvonen, J. (2006)  Johdanto: psykologian historian monet kasvot. Teoksessa: Komulainen, K., Räty, H. & Silvonen, J. (toim.) Hulluudesta itsehallintaan - uuden historian näkökulmia psyykkisiin ilmiöihin ja ammattikäytäntöihin. (ss. 5-9) Psykologian tutkimuksia 25. Joensuun yliopisto: Psykologia
Komulainen, K., Räty, H. & Silvonen, J. (toim.) (2006) Hulluudesta itsehallintaan - uuden historian näkökulmia psyykkisiin ilmiöihin ja ammattikäytäntöihin. Psykologian tutkimuksia 25. Joensuun yliopisto: Psykologia
Silvonen, Jussi (2006) L. S. Vygotskin englanniksi käännetyt teokset. Kommentoitu bibliografia. (PDF)
Silvonen, Jussi (2005) Kunnallisvaaliehdokkaat Linux-kyselyssä: Vapaiden ohjelmien etuina säästöt, muokattavuus ja turvallisuus. Kuntalehti, 17/2005, s. 40
Silvonen, Jussi (2005) "Jokainen voi muokata mieleisekseen" - Raportti FLUG ry:n kunnallisvaalikyselyn tuloksista. Helsinki: FLUG ry. (PDF)

Vuori, J. & Silvonen, J. (2005) The benefits of a preventive job search program on re-employment and mental health at 2-year follow-up. Journal of Organizational and Occupational Psychology, 78 (1), 43-52

Koivisto, Petri; Mäkitalo, Merja; Larvi, Tommi; Silvonen, Jussi & Vuori, Jukka (2005) Från skolning till arbete. Helsingfors: Institutet för arbetshygien

Silvonen, Jussi (2005) Ilyenkov and Foucault - Some Paradoxes and (Im)possible Connections. Teoksessa: Engeström, Y., Lompscher, J. & Rückriem, G. (toim.) Putting Activity Theory to Work. (ss. 75-90). Berlin: Lehmanns

Silvonen, Jussi (2004) Who Owns the Intervention? Bringing the Unemployed back into Unemployment Studies. Teoksessa: Kontinen, T. (toim.). Development Intervention. Actor and Activity Perspectives. (ss. 143-156) Helsinki: University of Helsinki, Center for Activity Theory and Developmental Work Research and Institute of Development Studies. (PDF)

Silvonen, Jussi (2004) Lähikehityksen vyöhykkeellä? Teoksessa: Mietola, R. & Outinen, H. (toim.) Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu. (ss. 47-55). Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos (PDF)

Silvonen, Jussi (2003) Linux ja vapaat ohjelmat - haaste informaatiokapitalismille? Teoksessa: Heiskala, J. & Mäntylä, J. (toim.) MarxIT. Informaatiokapitalismin kriittistä tarkastelua. (ss. 117-134). Helsinki: Karl Marx Seura

Silvonen, Jussi (2003) L.S. Vygotski: hahmottuva tutkimusohjelma. Psykologia, 38 (5), 296-309  (PDF)

Silvonen, Jussi (2002) Kulttuurinen Linux -käyttöjärjestelmässä. Teoksessa: Repo, P. & Aro, Jo. (Eds.) Teknologian yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus. Työselosteita ja esitelmiä 71. (ss. 14-18). Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Silvonen, Jussi (2002) Kokeellisesta toimijalähtöiseen interventiomalliin. Psykologia, 37 (1), 20-25

Vuori, J., Silvonen, J., Vinokur, A., & Price, R. (2002) The Työhön Job Search Program in Finland: Benefits for the Unemployed with Risk of Depression or Discouragement. Journal of Occupational Health Psychology. 7, 5-19

Koivisto, P., Mäkitalo, M., Larvi, T., Silvonen, J. & Vuori, J. (2002) Koulutuksesta työhön. Ohjaajan käsikirja + työkirja. Helsinki: Työterveyslaitos

Lonkila, Markku & Silvonen, Jussi (2002) Laadullinen tekstianalyysi ATLAS.ti 4.2 ohjelmalla. Helsingin yliopisto, Sosiologian laitoksen opetusmonisteita n:o 63.  (PDF) (HTML-versio)

Silvonen, Jussi (2002) Järjen käyttöohjeet [R. Descartes: Teokset I. Gaudeamus, 2001]. Psykologi, 2/2002, ss. 16-17 (HTML)
Silvonen, Jussi (2000) Meemien sota [D. Dennet: Tietoisuuden selitys. Art House, 1999]. Psykologi, 8/2000, 14-15 (HTML)
Silvonen, Jussi (2000) Psykologia puhtaana keskusteluna? Psykologi, 7/2000, 24-25 (HTML)
Silvonen, Jussi (2000) Kokeellisen psykologian sietämätön keveys [J. Dewey: Pyrkimys varmuuteen. Gaudeamus, 1999]. Psykologi, 4/2000, 22-23 (HTML)

Silvonen, Jussi (2000) “Tässä muuten hienossa näytelmässä ...”. Työhön -ryhmät työttömän roolimuutoksen tukijana laadullisen analyysin valossa. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. University of Joensuu, Publications in Social Sciences N:o 46

Silvonen, Jussi (2000) Ilyenkov and Foucault - Paradoxes and Impossible Connections. Teoksessa. Oittinen, V. (Ed.) Evald Ilyenkov's Philosophy Revisited. (pp. 97-109) Helsinki: Kikimora Publications

Silvonen, Jussi & Vuori, Jukka (2000) Työhön ryhmäintervention pitkäaikaisvaikutukset työllistymisen laatuun ja koettuun hyvinvointiin. Työ ja ihminen, 14 (4), 335-353

Silvonen, Jussi & Vuori, Jukka (2000) Työttömien terveys. Teoksessa: Kauppinen, T. ym. (Toim.) Työ ja terveys Suomessa v. 2000. (ss. 144-146). Helsinki: Työterveyslaitos
Simola, Hannu, Heikkinen, Sakari & Silvonen, Jussi (2000) Un catálogo de posibilidades: historia foucaultiana de investicación de verdad y la educatión. In T. S. Popkewitz & M. Brennan (Eds.) El desafío de Foucault: Discurso, conocimiento y poder en la education. (Pp. 81-110). Barcelona: Ediciones Pomdores-Corredor, S.A.

Heikkinen, S., Silvonen, J. & Simola, H. (1999) Technologies of Truth: Peeling Foucault's Triangular Onion. Discourse, 20 (1), 141-157

Silvonen, Jussi (1999) Tarinoita psykologian synnystä. Teoksessa: Ihanus, J. (Toim.) Psykologia ja kulttuuri. (ss. 13-47) Helsinki: Yliopistopaino

Silvonen, Jussi (1999) Keitä oikein ovat syrjäytyvät ja pärjäävät nuoret? Psykologi, 5/99, ss. 12-13 (HTML)

Vuori, Jukka & Silvonen, Jussi (1999) Työttömyys ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Teoksessa: Työ vuonna 2005 - näkymiä suomalaiseen työelämään. (ss. 62-65) Helsinki: Työterveyslaitos

Silvonen, Jussi (1999) Stephen Toulmin etsii humanismin perintöä. Psykologi, 3/99, 26-27 (PDF)

Silvonen, Jussi & Keso, Pirjo (1999) Grounded Theory aineistolähtöisen analyysin mallina. Psykologia, 34 (2), 88-96 (PDF)

Silvonen, Jussi (1998) Voiko mieltä olla ilman kieltä? Psykologiuutiset, 10/98 (HTML)
Silvonen, Jussi (1998) Totuuspelejä uusin silmin. [M. Foucault: Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus, Helsinki, 1998] Psykologiuutiset 8/98, 5  (HTML)

Silvonen, Jussi (1998) Rakenne, subjekti ja “toimijan näkökulma”. Psykologia, 33 (1), 21-24  (HTML)

Simola, Hannu & Heikkinen, Sakari & Silvonen, Jussi (1998) Catalog of Possibilities: Foucaultian History of Truth and Education Research. Teoksessa: Popkewitz, T.S. & Brennan, M. (Eds.), Foucault's Challenge: Discourse, Knowledge, and Power in Education. (Pp. 64-90). New York: Teachers College Press

Silvonen, Jussi & Vuori, Jukka (1998) Työhön-ryhmien vaikutus työttömien masennusoireisiin (with english summary). Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 34. Helsinki: Kansaneläkelaitos

Silvonen, Jussi (1997) Psyykkinen ‘näyttämö’ ja syvähermeneutiikka. Teesejä psykoanalyysin kohteesta. Teoksessa: Ihanus, J. (Toim.) Psykoterapiat eilen ja tänään. (ss. 109-127). Helsinki: Yliopistopaino

Silvonen, Jussi (1996) Nopeammin, nopeammin ... opiskelu ja korkeakoulupolitiikka. Teoksessa: Helenius, B. & Hämäläinen, E. & Tuunainen, J. (Toim.) Kohti McDonalds yliopistoa? (ss. 73-118). Helsinki: Tammi

Silvonen, Jussi (1995) Psykologian äly: aivot vai sielu? Teoksessa: Haaparanta, L. & Hyvönen, E. & Seppänen, J. & Silvonen, J. (Toim.) Älyn ulottuvuudet ja oppihistoria. (ss. 70-81). Suomen tekoälyseuran julkaisuja - Symposiosarja No 13  (HTML)

Silvonen, Jussi (1994) Tiedon sosiologiasta ajattelun historiaan. Psykologia, 29 (6), 477-483 (HTML)

Silvonen, Jussi (1994) Opiskelija kohteena ja kokijana - korkeakoulututkimuksen metodisia ongelmia. Teoksessa: Räty, H. (Toim.) Henkisten kykyjen kehittyminen. (ss. 58-76). Joensuun yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Psykologian tutkimuksia n:o 16

Silvonen, Jussi (1993) Wilhelm Wundt 'kokeellisen psykologian perustajana'? Psykologia, 28 (6), 416-425

Silvonen, Jussi (1993) Lurija, Vygotski ja Freud - psykoanalyysin ja kulttuuri-historiallisen psykologian kosketus 1920-luvulla. Psykologia, 28 (5), 2-9 (käännösliite)

Silvonen, Jussi (1993)  Saddam, Sigmund, Karl - ja Antti. Psykologia, 28 (2), 141-142  (HTML)
Silvonen, Jussi (1993)  Ihmeellinen, kontingentti kohtalomme. Psykologia, 28 (1), 71-73  (HTML)

Häyrynen, Yrjö-Paavo & Perho, Hannu & Kuittinen, Matti & Silvonen, Jussi (1992) Ilmapiirit, kentät ja kulttuurit. Suomen korkeakoulutus 1973-1989. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 15

Häyrynen, Yrjö-Paavo & Perho, Hannu & Silvonen, Jussi & Kuittinen, Matti (1992) Kaksi opiskelijapolvea, kaksi kulttuuria. Helsingin yliopiston vaikutuksista ja opiskelijain kokemusrakenteesta 1969 ja 1989. Joensuun yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Psykologian tutkimuksia n:o 13

Silvonen, Jussi (1992) Psyykkinen ‘näyttämö’ ja psykoanalyysin väärinitseymmärrys. Psykologia, 27 (3), 208-217

Silvonen, Jussi (1992) Characteristics of Finnish Student Cultures in the 1990s. Teoksessa: Lähteenmaa, J. & Siurala, L. (Ed.) Youth and Change. (ss. 21-29). Tilastokeskus, Statistics Finland. Studies No. 192

Silvonen, Jussi (1992) "Kritiikki vain häiritsee tehokasta opiskelua" - Opintojen pitkittymisdiskurssin ulottuvuuksia. Tiede & Edistys, 17 (1), 58-62

Silvonen, Jussi (1991) Syrjään heitetty kivi. Vygotskin yleisen psykologian ohjelmasta. Psykologia, 26 (6), 493-503

Silvonen, Jussi (1991) Ideologia ja rajautuva toimintakykyisyys. Teoksessa: Koivisto, J. & Mehtonen, L. (Toim.) Otteita ideologiasta. (ss. 191-219). Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos. Julkaisuja - Sarja A 75/1991 (PDF  Huom: tiedoston koko 14 megatavua)

Silvonen, Jussi (1991) 'Subjekti' psykologian ongelmana. Teoksessa: Häyrynen, Y-P. & Räty, H.(Toim.) Psykologian monet särmät - Kirjoituksia B.F.Lomovin muistoksi. (ss. 33-53). Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Psykologian tutkimuksia n:o 12/1991

Silvonen, Jussi (1991) ‘Subjektiiviset toimintaperusteet’ psykologisen determinaation lähtökohtana. Psykologia, 26 (1), 13-20. (PDF)

Kuittinen, Matti & Häyrynen, Yrjö-Paavo & Perho, Hannu & Silvonen, Jussi (1990) Suomen korkeakoulutuksen ilmapiirit: moninaisuus ja erot. Teoksessa: Jalkanen, H. & Mäkinen, R. (Toim.) Korkeakouluopintojen kulku ja opintoilmapiirit. (ss. 1-23) Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 59

Silvonen, Jussi & Häyrynen, Yrjö-Paavo & Perho, Hannu & Kuittinen, Matti (1990) Opintoilmapiirien muutoksesta suomalaisissa korkeakouluissa pitkittäistutkimuksen valossa. Teoksessa: Jalkanen, H. & Mäkinen, R. (toim.) Korkeakouluopintojen kulku ja opintoilmapiirit. (ss. 25-45). Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen tutkimuslaitos. Julkaisuja, sarja B. Teoriaa ja käytäntöä 59

Silvonen, Jussi & Häyrynen, Yrjö-Paavo & Perho, Hannu & Kuittinen, Matti (1990) Opintokokemusten ja -ilmapiirin muutoksesta Helsingin yliopistossa vuodesta 1969 vuoteen 1989 opiskelija-arvioiden valossa. Teoksessa: Silvonen, J. (Toim.) Oppimistapahtuma, opiskelijoiden kulttuuripääoma ja opintokokemusten muutos. (ss. 102-127). Joensuun yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Psykologian tutkimuksia n:o 9

Silvonen, Jussi (1988) Kriittisen subjektitieteen luonnos - Klaus Holzkampin Grundlegung der Psychologie'n tarkastelu. Keskustelualoitteita - Discussion papers n:o 10. Joensuun yliopisto, Psykologia

Silvonen, Jussi (1987) Psykologia kriittisena subjetitieteenä?. Tiede & Edistys, 12 (1), 56-62 (PDF)
Silvonen, Jussi (1987) Yksilön yhteiskunnallisuus ja psyyken historiallisuus - Klaus Holzkampin  kriittisen psykologian tarkastelua. Pro gradu tutkielma. Joensuun yliopisto, psykologia (PDF)
Päivitetty 6.4. 2009