Pääsivulle

Päivitetty
19.3.2014

Hoito

Psyykkisistä
sairauksista
 

Hoito

Tukipalveluja
ja tietoa

 

En vastaa tietojen
oikeellisuudesta.

Aggressio ja väkivalta
Linkkejä
Aivojen omat korjausmekanismit – uusia mahdollisuuksia traumaperäisten häiriöiden hoitoon?
www.terveyskirjasto.fi
Aivojen sähköhoito ja anestesia
www.finnanest.fi
Angermünden sairaala romuttaa ennakkoluuloja
Marja Paavilainen
Arvot ja arvostukset psykiatrisessa hoidossa (pdf)
Kyllikki Syrjäpalo
Aivojen tutkimus
Linkkejä
Anamneesi
Arno Forsius LKT
Asiakkaan asema, itsemäärääminen ja vaikutusmahdollisuudet     sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä - Integroitu kirjallisuuskatsaus
www.stm.fi
Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä
Fenomenografinen lähestymistapa

Minna Laitila
Avekki Koulutus- ja toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan
 http://webd.savonia-amk.fi/tertta/avekki/avekki_etusivu.htm
 

Bentsodiatsepiinit –  Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa
Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta
www.benzo.org.uk

Biologiset hoitomuodot psykiatriassa
Niko Seppälä
 
Defconsys Oy
www.defconsys.fi
Diagnoosi
Arno Forsius LKT
Dialektinen käyttäytmisterapia
www.sosiaalisairaala.fi
Dialektinen käyttäytymisterapia mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisten apuna
Kirsi Hentinen
 
EMDR
www.emdr.fi

Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö perusterveydenhuollossa psykiatrisen sairaanhoitajan kokemana
Annariina Pihlaja

Ennen kuin on liian myöhäistä
Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille

Taina Laajasalo, Sami Pirkola

Epävakaata persoonallisuushäiriötä sairastavan potilaan hoito. Akuuttipsykiatrian osastojen hoitajien kuvaamana
Katariina Aimo, Marika Holm

Eri hoitomuotojen vaikuttavuus psykiatrisessa sairaanhoidossa
Turo Vasarainen
Eristämisestä voidaan päästä eroon psykiatrisissa sairaaloissa
www.yle.fi

Etiikan opetus sairaanhoitajien peruskoulutuksessa eettisten ohjeiden näkökulmasta tarkasteltuna
Olivia Numminen

Etiikkatapauspankki
Etiikkatapauspankki on Helsingin yliopistossa vuosina 1998-99 toteutetun Miekka ja käärme –hankkeen yhteydessä perustettu pankki, joka sisältää ongelmatapauksia lääkintäetiikan ja –oikeuden aloilta.
 

Fyysiset sairaudet ja mielenterveyspotilaiden kokonaishoito (pdf)
Ylilääkäri Matti Holi

 
Heitteilläkö avohoidossa? (pdf)
Marja Kuhmonen
Hengelliset kysymykset psykiatrisessa hoitoprosessissa
Sirpa Miettunen

Henkilökunnan käyttökokemuksia eristyspotilaan seurantalomakkeesta  Niuvanniemen sairaalassa
Juha Berg, Minna Rautiainen, Juha-Pekka Ryyttäri

Henkilöstön oikeusturva väkivaltatilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa (pdf) sivu 8
www.tyosuojelu.fi

Hoidollinen valta
Hoitohenkilökunnan näkemyksiä vallasta psykiatristen sairaaloiden suljetuilla osastoilla

Ville Mustola

Hoitajat.Net
www.hoitajat.net/
Hoitajien kokemuksia laadusta akuutin psykoosin kotihoidossa
Janne Joentakanen

Hoitajien kokemuksia omahoitajuudesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä lasten psykiatrisella osastolla
Minttu-Noora Piri

Hoitajien kokemuksia perhekeskeisestä hoitotyöstä psykiatrisessa sairaalassa
Saila Haaparanta, Tuija Järvenpää
Hoitajien mielipiteitä tahdosta riippumattoman hoidon eettisyydestä (pdf)
Lasse Hämäläinen, Markus Reiman
Hoitajien tunteita ja mielipiteitä leposide-eristämisestä akuutilla psykiatrisella suljetulla vuodeosastolla
Nanna Ek

Hoitohenkilökunnan käsityksiä yhteistoiminnallisen hoitotyön toteutumisen edellytyksistä ja esteistä
Laura Vehkamäki, Pia Ylänne, Marja-Leena Yrjönen

Hoitohenkilökunnan käsityksiä yhteistoiminnallisesta hoitotyöstä
Jaakko Pietikäinen, Henna Ukskoski, Topi Vihervaara

Hoito ilman pakkoa – utopiaa?
Pakon käytön vaihtoehdot sosiaali- ja terveydenhuollossa

www.thl.fi

Hoitoisuusluokituksen toteuttaminen psykiatrisessa sairaalassa - hoitajien arvioita
Timo Hakala
Hoitosuhteen seksualisoituminen
www.terveyskirjasto.fi
Hoitoon määrääminen
www.valvira.fi
Hoitoon määräämisen vaiheet
www.valvira.fi
Hoito tahdosta riippumatta
(Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116. 2 Luku)
www.finlex.fi
Hoitotyön eettisiä ongelmia
Jaana Nissi-Lämsä
Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin ja hoitokertomusten käytettävyys (pdf)
www.tsr.fi

Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin ja hoitokertomusten käytettävyys
Pirkko Nykänen, Johanna Viitanen, Anne Kuusisto

Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen
Linda Hätönen, Kirsi Pesonen, Mikko Teräs ja Marko Viljanen

Hoitotyöntekijöiden kokemuksia kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidosta akuuteilla päihde- ja psykiatrisilla osastoilla
Heta Lähteenaro, Miina-Liisa Pesola

Holhoustoimi
Maistraatti on holhousviranomainen. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi.
Holhousoikeutta lääkäreille
www.oikeusasematieto.fi Varatuomari Jarmo Kiuru
"Hulluina pitävät" - Psykiatristen kuntoutujien yhteiskuntasuhteesta (pdf)
Kaisa Perko
Huone-eristyspotilaan hoitotyö psykiatrisella osastolla
Maarit Kinnunen
Hyvä hoitaja vai kelju hoitaja - hoitajien kokemuksia psykiatrisen potilaan oikeuksien rajoittamisesta (pdf)
Julia Kulonen, Arja Muona
 

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys ja päihdetyössä – kokemuksia Pohjanmaa-hankkeesta, Sateenvarjo- projektista ja Lapin mielenterveys- ja päihdetyön hankkeesta 2005–2009
www.thl.fi

Intensiteetin säätely kompleksisesti traumatisoituneen potilaan hoidossa psykodraamaterapiassa (pdf)
Jari Vainio

Itsemääräämisoikeus psykiatrisessa laitoshoidossa potilaiden itsensä kuvaamana
Netta Mursu
Itsenäiseksi ihmiseksi
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijöiden näkökulmia asiakkaan läheisriippuvuuteen

Hanna Lehto, Tuulikki Schultz
 

”Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ”
Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta
Katja Pihlaja

"Jotenkin kun puhuu toisten kanssa, se parantaa itsetuntoa" Potilaiden ja hoitajien näkemyksiä mielenterveyshoitotyön auttamismenetilmistä ja kehittämishaasteista psykiatrisella osastolla
Laura Lemmetyinen, Piia Päijänen
 
Kaiken liikunnan ei tarvitse olla terapiaa, mutta kaikki liikunta voi olla terapeuttista
Veli-Pekka Kilpala
Kaksoisdiagnoosipotilaan hoito Lahden psykiatrian klinikalla (pdf)
Jenni Laiho
Kaksoisdiagnoosi - Haasteet silloin kun asiakkaana on psykiatrisesta häiriöstä kärsivä päihdeongelmainen
Tiina Sutinen
Kaksoisdiagnoosi hoitojärjestelmän haasteena - vastakkainasettelusta yhteistyöhön (pdf)
Antti MikkonenLL, päihdelääketieteen erityispätevyysvs osastonlääkäri, Turun psykiatria
Kaksoisdiagnoosi päihdetyön hasteena
Antti Mikkonen, LL, päihdelääket. erityispätevyys tutkija, TYKS Psykiatrian klinikka vs osastonlääkäri, Turun psykiatria
Kehittyvä hoitotyön kirjaaminen – hoitotyön systemaattisen kirjaamisen käyttöönotto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueella
Mikko Nieminen
KelNet- mielenterveystalo
http://mielenterveystalo.hus.fi/
Keskustelukäytännöt psykiatrisen sairaalan vastaanottokeskusteluissa
Pirjo Välivaara
Kiihtynyt psykoottinen potilas
www.terveysportti.fi
Kiinnipito osana hoitoa
Hoitajien kokemuksia alle 13-vuotiaiden lasten kiinnipitotilanteista
(pdf)
Jenni Niskanen, Piia Utela
Koulutuksellinen perhetyö
Leif Berg & Ulla Suominen

Koulutuspäivä Kymenlaakson poliisilaitokselle, psykiatrisen potilaan kohtaamisesta (pdf)
Maiju Heinä, Noora Seppänen

Kuinka vastaan valitukseen?
Tarja Holi

Kulttuuri ja psykiatrinen diagnostiikka
www.tampere.fi

Kuuleeko kukaan? Kompleksisen trauman yhteys päihde- ja mielenterveysongelmiin ja sen merkitys kuntoutumiselle (pdf)
Sanna Valkonen

 

Laadukas sitomishoito nuoriso-psykiatrisella osastolla (pdf)
Hanna Mattila

Laboratoriotutkimukset psykoosien ja mielialahäiriöiden lääkehoidon aikana
www.terveysportti.fi

Laillisuusvalvonta terveydenhuollossa
www.oikeusasiamies.fi
Laitosvaltaisesta mielisairaanhoidosta hajautuneisiin mielenterveyspalveluihin
Työntekijöiden kokemuksia muutosprosessin keskellä

Pia Hintsanen
Lakeja ja säädöksiä
Linkkejä

Laki ja asiakkaan oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä. Loppuraportti IV
www.thl.fi

Lasten ja nuorten psykiatriaan 5 miljoonaa
www.mediuutiset.fi
Luettelo mielenterveyslain 4A luvun rajoituksista
www.finlex.fi

Luova toiminta mielenterveyspotilaiden vuorovaikutuksen edistäjänä
Helmiina Tuurihalme

Läheisriippuvuuden tunnistaminen ja siitä toipuminen sairaanhoitajien koulutuksessa Diakonia-ammattikorkeakoulussa
Mervi Poutanen
Läheisverkostotyö psykiatrisessa sairaalahoidossa
Tiina Raatikainen

Lääkehoidon ohjaaminen yhteistoimintamallin mukaisesti. Verkkoperehdytysmateriaali psykiatrisessa osastohoidossa olevien potilaiden parissa työskenteleville (pdf)
Terhi Tepsell, Aino Sonninen

Lääkehoidon saamat merkitykset akuuttiin skitsofreniaryhmän psykoosiin sairastuneilla (pdf)
Päivi Pyykkö

Lääkehoidon toteuttaminen yhteistoiminnallisesti psykiatrisen lääkehoidon hoitomyöntyvyyden edistävät ja estävät tekijät
Jatta-Maria Lundén

Lääkkeistä
Linkkejä
 
Mannaa vai myrkkyä eli Jumalkuvat skitsofreniaa sairastavan hengellisten voimavarojen edistäjänä
Harriet Martin
MAPA-Finland
 www.mapafinland.fi

”Mekään ei tiedetä mitä tapahtuu näille muille ihmisille jotka eivät ole motivoituneita” - päihdeongelmainen mielenterveysasiakas Vantaan psykiatrian poliklinikoiden sairaanhoitajien näkökulmasta
Tommi Tolmunen

Menettelytapaohje mielenterveyslain soveltamiseksi
www.stm.fi
Mielen hoito on mielekästä työtä Psykiatrisen hoitohenkilöstön työtyytyväisyystutkimus
Maarit Laukkanen
Mielenterveysasetus 21.12.1990/1247
www.finlex.fi

Mielenterveysasiakkaiden tyytyväisyys julkisen sektorin terveydenhuollon palveluihin
Hoikkala, Miia, Tuuttila, Tiina

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön painotukset päihdepsykiatrisen potilaan hoidossa
Heli Holopainen , Johanna Riekkola
Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut
sekä päihdehuollon laitoshoito

www.valvira.fi
Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116
www.finlex.fi
Mielenterveyslaki ja tahdosta riippumaton hoito
www.valvira.fi
Mielenterveysongelmiin liittyvä toimintakyvyn arviointi
www.thl.fi

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus (pdf)
www.vtv.fi

Mielenterveyspotilaan kohtaaminen sisätautiosastolla sairaanhoitajien kokemana (pdf)
Jaana Kaappola ja Janica Luoto
Mielenterveyspotilaan oikeusturva hallintoprosessissa - Toteutuuko oikeudenmukainen oikeudenkäynti?
Marjo Wenho
Mielenterveystyössä jaksaminen (pdf)
Anna-Kaisa Pulkkinen, Kaisu Simonen, Heidi Suomalainen
Mielentilatutkimus
Linkkejä
Mielisairaanhoidon historiaa
Linkkejä
Mieshoitajat psykiatrisella osastolla (pdf)
Sampo Saksa
Miessukupuolen taival hoitoalalle (pdf)
Paavo Puntalo
Mikä oikeuttaa terveydenhoidon pakkotoimiin?
www.laakarilehti.fi

Mikä on hyvä tapa järjestää psykiatrista avohoitoa?
www.terveysportti.fi

Mistä ja mihin suuntaan? (pdf)
Marja-Leena Mielonen Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto

Miten kokemusasiantuntijat arvioivat psykiatrista hoitoa?
Petri Karoskoski

Miten ohjata mielenkuntoutujaa? (pdf)
Eija Mattila

Miten selviät hengissä psykiatrisesta päivystyksestä
www.terveysportti.fi

Miten tukea itsemääräämisoikeutta?
www.thl.fi

Monidiagnoosipotilaan kuntoutuksen haasteet (pdf)
El Soili Lamminen
Moodikartan käyttö kognitiivisessa psykoterapiassa
www.kognitiivinenpsykoterapia.fi
Motivoiva haastattelu
Anja Koski-Jännes

Motivoiva haastattelu kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa
www.terveysportti.fi

Motivoiva haastattelu mielenterveyshäiriöpotilaiden hoidossa
Lyyli Iivarinen
Musiikin hoitavat merkitykset
Kokemuksia Niuvanniemen sairaalan Tuhatkieli-potilakuoron johtamisesta

Anne-Cristine Tinkala
 

Narratiivinen lähestymistapa Psykiatrisiin hoitokokouksiin
Maryam Lalaagheghe, Anna Mielonen

Niuvanniemen sairaala
www.niuva.fi
 
Ohje M1-lähetteen täytöstä
www.kaypahoito.fi
Oikeuspsykiatria
Linkkejä
"Oli niin sekavaa..." - Hämmennyksestä jäsennystä kohti psykoottisessa kriisissä uusiutumisen ehkäisy - mallin avulla
Sanna Rusanen, Päivi Valkonen
Omahoitajuus, kirjaaminen ja raportointi (pdf)
Marika Järvi, Minna Kulla, Riku Liljeberg, Sanna Metsänsalo, Maiju Tirkkonen
Omaisen kokemuksia yhteistyöstä hoitohenkilökunnan kanssa psykiatrisella sairaalajaksolla
Marja-Liisa Hakala ja Mirjami Pajunen-Aulis
Opioidikorvaushoito päihdepsykiatriassa
www.terveysportti.fi
 
Pakkohoitokeskustelu on liian yksinkertaistavaa
www.omaisten.org
Pakkohoito: milloin ja miten? (pdf)
www.terveysportti.fi
Pakko psykiatrisessa hoidossa
Elina Haapaniemi
Pakkotoimet ja niiden vähentäminen
Psykiatrian alueella toimivien hoitajien kokemuksia

Riikka Kyllönen ja Outi Heino
Perhehoitotyö psykiatrisessa hoitotyössä
Haukipuro Katariina ja Kivistö Elina
Perusoikeuksien rajoittaminen ja laitosvalta tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa
Lasse Lehtonen
Perusteltuja rajoituksia vai huonoa kohtelua. selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon pakotteista
www.stm.fi
Pienin askelin eteenpäin
Hoitajien kokemuksia hoitosuhteen muodostamisesta nuoreen psykiatriseen asiakkaaseen
Noora Lintu, Jarkko Väätäinen
Pitkäaikaissairaiden hoitovaje huolestuttaa psykiatreja
www.mediuutiset.fi

Potilaan ensikontakti psykiatriseen hoitoon - hoitajan vuorovaikutus tulotilanteessa
Sini Järvi, Noora Nummela

Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet
www.stm.fi

Potilaan rajoittaminen psykiatrisessa sairaalahoidossa
www.terveysportti.fi

Potilaan vastaanottaminen akuuttipsykiatrisella osastolla – potilaiden kokemuksia vastaanottotilanteesta (pdf)
Haapanen, Beda

Potilaiden kokemuksia leposidehoidon vaikutuksista
Arto Nikkilä, Hannu Vainionpää
Potilaiden kokemuksia mieshoitajista hoitotilanteissa
Anssi Hapuli

Potilaiden mielipiteitä psykiatrisista hoitomuodoista Kankaanpään päiväosastolla
Marjo Niemenmaa

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle
www.stm.fi
Potilaslähtöinen psykiatrinen hoitotyö laitosympäristössä
Eila Latvala. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto ja Psykiatrian klinikka, Oulun yliopistosairaala
Potilastiedot sähköistyvät nopeasti
www.mediuutiset.fi
Potilasturvallisuuden haasteet mielenterveyspalveluissa
Juhani Ojanen

Potilasturvallisuus akuutilla psykiatrisella osastolla hoitajien kokemana
Tero Turkkila, Karri Päivärinta

Psykiatrian säästöt tyrmäävät omaiset
www.mediuutiset.fi
Psykiatrinen hoito: Mistä ja mihin suuntaan? (pdf)
Marja-Leena Mielonen Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto
Psykiatrinen hoitosopimus ja hoidon lopettaminen, kun potilas rikkoo sopimusta
www.valvira.fi
Psykiatrinen hoitotahto
www.hus.fi

Psykiatrinen pakkohoito ihmisoikeuskysymyksenä - Potilaiden asema ja valvontaelinten työ oikeusturvan toteuttajana
Leena Tolonen

Psykiatrinen hoitotahto
http://files.kotisivukone.com
Psykiatri, potilas ja omainen
www.terveyskirjasto.fi

Psykiatrisen hoitojärjestelmän tulisi tarjota päihdehoitoa kaksoisdiagnoosipotilaille
www.terveysportti.fi

Psykiatrisen hoitotyöntekijän kuvaama sosiaalinen tuki ja työssä jaksaminen
Tero Turunen
Psykiatrisen potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyviä ongelmia hoitajien näkökulmasta
Riikka Lastu
Psykiatrisen potilaan kohtaaminen
Veikko Aalberg

Psykiatrisessa hoidossa olleen nuoren aikuisen kokemuksia elämästään ja elämää eteenpäin vievistä asioista (pdf)
Liisa Kiviniemi

Psykiatristen pakkotoimien vähentämisessä ei moralisointi auta
www.terveysportti.fi

Psykodynaaminen päivystyspsykiatria
www.terveyskirjasto.fi

Psykologisten testien käyttö Suomessa
Taina Kuuskorpi
Psykoosien lääkehoidon käytäntöä
www.terveyskirjasto.fi
Psykoosin ennakko-oireet ja hoitotyön interventiot psykoottisen tai psykoosin ennakko-oireisen ihmisen kohtaamisessa
Sanna-Mari Simola, Virve Särkelä
Psykoosin ensioireiden tunnistaminen perusterveydenhuollossa (pdf)
Elisa Korkala, Martti Mömmö, Susanna Ollikainen
Psykoosityöryhmä vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa Kainuussa 1992 - 1996 (pdf)
Mauno Saari Psykiatrian klinikka Oulun Yliopisto

Psykoottinen potilas, lääkäri ja omainen
www.terveysportti.fi

Psykoottisen mielenterveyspotilaan uskonnonvapaus
Mari Stenlund
Psykososiaalinen orientaatio psykiatrisessa sosiaalityössä
Nina Silvennoinen
Psyykkisen tilan arviointi ns. GAS - asteikko
www.stakes.fi
Psyykkisesti sairas maahanmuuttaja
www.terveyskirjasto.fi

Päihdehäiriö ja samanaikainen muu mielenterveyden häiriö – kaksoisdiagnoosin hoidollinen haaste
www.terveysportti.fi

Päihdeongelmaiset naiset päihdetyöntekijöiden kokemana (pdf)
Maija Norman - Laura Lindholm

Päihderiippuvaisen raskaana olevan naisen tahdonvastainen hoito – asiakkaiden ja asiantuntijoiden näkökulmista
Jenni Sierilä, Minna Tuomenharju

Päihtyneen henkilön akuuttihoito (pdf)
www.stm.fi
Päivystyksestä psykiatriselle osastolle
Päivi Harjunpää, Tarja Pajuranta

Päivystävän lääkärin käynnit psykiatristen potilaiden kotona
www.terveyskirjasto.fi

 
Rakenteinen kirjaaminen psykiatrisessa hoitotyössä
Petri Heinonen, Lauri Hämäläinen, Anniina Juvonen
Raportoinnin kehittäminen psykiatrisella osastolla
Olli Pelttari
Raportti päihdepsykiatrisen osaston toiminnasta (pdf)
www.socom.fi
Raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon varmistaminen
http://pre20090115.stm.fi/hl1233566217271/passthru.pdf
Rorschachin musteläiskätesti
www.kookas.fi
Ryhmän vuorovaikutusprosessit sairaalan yhteisökokouksissa
Irene Raunio
 
Sairaanhoitajan kokemuksia satujen käytöstä lasten psykiatrisella osastolla (pdf)
Heikkinen Kati, Kananen Kari
Sairaanhoitajien kuvauksia psykiatrisessa hoidossa olevan potilaan vastentahtoisista lääkitystilanteista
Ari Kärkkäinen
Sairauden käsite ns. mielenterveysongelmissa
Lauri Rauhala
Seksuaalisten toimintojen häiriintyminen psykiatrisissa sairauksissa
Ulla Lepola ja Hannu Koponen

Selittääkö biologinen psykiatria oireet tieteellisemmin kuin psykologinen?
www.terveysportti.fi

Selvitys 15 sairaanhoitopiirissä ja Ahvenmaalla toteutettavista psykiatrisen erikoissairaanhoidon avopalveluista
Pirkko Kelemen , Anita Niemelä , Terhi Virta

Selviytyminen nuorisopsykiatrisen  sairaalahoidon jälkeen
Vanhempien näkökulma
Hanna-Kaisa Niemistö ja Katja Takamäki

"Semmonen siitä tuli Hitlerinkin hommista"
Ihmissuhteiden merkitykset skitsofreenistyyppisen psykoosin yhteydessä
Mari Hautala, Tiina Lamminen
Skitsofreniapotilaiden kokemuksia oireenhallintaryhmistä Raumalla (pdf)
Tuula Numminen, Niina Virta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -työryhmän alustavat linjaukset ja kehittämisehdotukset
www.stm.fi

Suomessa kliinisessä käytössä olevia psykiatrisia arviointiasteikkoja
www.duodecim.fi
Suostumus, kieltäytyminen ja pakkohoito ­ psykiatrisen hoidon kipupisteitä
www.netn.fi
Sähköhoito mielenterveyspotilaiden hoidossa
Sähköinen potilasopas sähköhoitoa saaville potilaille, heidän omaisilleen sekä alan ammattilaisille

Johanna Martti & Jenni Pylväs
Sähköhoito puhuttaa
http://yle.fi
Säädöksiä asiakkaan itsemääräämisoikeudesta tarkennetaan
www.stm.fi
 
Tahdonvastainen hoito ja itsemurhat
Sara Veteläinen, Pirjo Perälä
Tahdonvastainen psykiatrinen sairaalahoito
www.terveyskirjasto.fi
Tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon oikeutus moraalifilosofisessa katsannossa
Jorma Laitinen

Tapaustutkimus: skitsofrenian kognitiivisen kuntoutuksen soveltaminen psykiatrisen sairaalan kuntoutusosastolla potilaiden ja hoitajien kuvaamana
Sanna Oksanen

Tarkkailuun ottaminen ja hoito
www.valvira.fi
Terapiatehtaan kombinaatiohoito
Huumeongelmainen ja epävakaa persoonallisuushäiriö

Sanna Huittinen, Tarja Lyytikäinen
"Terveen" ihmiskäsityksen tuolle puolen
Filosofinen aikauslehti n&n 3/94 Aki Huhtinen
Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa kertoa sivullisille potilaistaan - potilas voidaan tunnistaa, vaikka nimeä ei olisikaan mainittu
www.valvira.fi
Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuut ja oikeudet
www.valvira.fi

Terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyn lainmukaisuus aluetietojärjestelmäympäristössä (pdf)
Antto Seppälä

Terveyskeskuslääkärin ja poliisin toimintavelvollisuus
www.valvira.fi
Terveystietoa mielenterveuskuntoutujille
Minna Mänttäri
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
www.thl.fi
Tiedonsaanti psykiatrisessa sairaalhoidossa - Mielenterveyspotilaan näkökulma
Heli Hätönen
Tietoa psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta mielenterveyspotilaille ja heidän omaisilleen
Hoffren Jani, Lekander Tiia, Rintala Tuomo
Tietoa sähköhoidosta masentuneen potilaan hoidossa
Terri Hanna
Toistaako historia itseään vai voimmeko oppia siitä? Psyykkisen trauman hoito
Introspekt Lähde: Soili Poijula
Traumojen vaikutus kehoon ja kehon hoito osana terapiaa (pdf)
www.introspekt.fi
Tukea antava (supportiivinen) psykoterapia
www.terveyskirjasto.fi
Turvallinen kotikäynti Välietapin ja Kintas - toiminnan työntekijöiden kokemuksia työturvallisuudesta nuorten mielenterveystyössä
Saara Porkka, Annika Voutilainen

Työpaikkaan sitoutuminen sairaanhoitajilla psykiatrisessa sairaalassa (pdf)
Mireille Tarkiainen

Työpaikkaväkivalta ja hoitohenkilökunnan työturvallisuuden kehittäminen Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa (pdf)
Vesa Lindström, Jaakko Puustinen
 
Vanhan Vaasan sairaala
www.vvs.fi
Valvira lakien ja asetusten valvojana
www.terveydenhoitajaliitto.fi

Varhaisen psykoosin hoitoyksikön toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet potilaiden kokemana
https://publications.theseus.fi

Vastentahtoisten eristämisten vähentäminen psykiatrisella osastolla (pdf)
www.terveysportti.fi

"Viel ei olla ihan onnelassa" - Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kuntoutumisesta elämänlaadun näkökulmasta asumispalveluyksiköissä
Salla Pulkka
Voiko mielenterveyden häiriöitä ymmärtää ja nimetä?
Ulla-Helena Kapiala
Väkivaltaisen ihmisen kohtaaminen
 
WAIS-R ja WAIS-III testistöjen vertailututkimus: normiongelma ja ratkaisuehdotus
www.psykologia.fi
 
Yhteistoiminnallinen hoitotyö
Maaret Heiskanen, Timo Ilmén, Olivia Särkkä
Yleissairaalapsykiatrinen konsultaatio Suomessa (pdf)
Pirkko Hiltunen Psykiatrian klinikka Oulun Yliopisto