Jalkaraakuunat
Kuva:Ivalo & Wilkuna, Suomalaisia Sankareita, 1956

Löytyykö Koivistoisten juuret Inkerinmaalta?Nuutti ja Paavo Koivistolainen kuuluivat Taneli Luukkoisen joukkoihin. Taneli Luukkoinen oli talonpoika Inkerinmaalta ja jalkarakuunoiden kapteeni, myöhemmin majuri. Heidän tehtävänään oli aiheuttaa viholliselle vahinkoja, tiedustella ja tuoda vankeja. Jalkarakuunat olivat pääosin Inkerinmaalta tulleita pakolaisia. Näillä sisseillä ei ollut paras mahdollinen maine.

Yrjö Koskisen kirjassa Lähteitä Ison Vihan Historiaan mainitaan Koiwistolainen Noth ja Pawo Taneli Luukkoisen kirjeessä Nierothille v. 1711, jossa näille veljeksille pyydetään ylennystä. Noth Koiwistolainen korpraalista luutnantiksi ja Pawo Koiwistolainen jalkarakuunasta luutnantiksi.

Kirjallisuutta ja lähteitä:

Koskinen Yrjö: Lähteitä Ison Vihan Historiaan, 1864
Kankaanpää Matti J: Suuri Pohjan Sota, Iso Viha ja Suomalaiset, 2001
Ivalo-Wilkuna: Suomalaisia Sankareita II, 1956
Kujala Antti. Miekka ei laske leikkiä, 2001

(1711, Tammikuussa).

Kapteini Luukkoisen kirje kreivi Nierohtílle, muutamista upsieriksi tehtävistä miehistä.

Löytyy Suomen Senaatin arkistossa, sam. paik. kuin Not 109 ja 118, ja on n:ona 6 Luettelossa, jossa se nimitetaän Tammikuun alla: "Daniel Luckoin, recommendation för någre personer till de under des anförtrodda Battailon vacante tiensters ehrsättiande."

"Högvälborne ete.
Emedan vid den af Eders Höggrefl: Excellce mig i nåder anförtrodde Batallion fattas nödige officerare, utan hvilcka Kongl: Maijttz tiänst ingalunda kan förrättas; ty hafver iag på det högsta varit sorgfållig at utleta, och i underdånÖmiuckhet at föreslå därtill sådana personer, som iag näst' Guds hielp kan försäkra om, at dhe för Kongl: Maijtt och vårt k. fädernesland altid beredde äro at våga lif och blod, sampt vid alla tillällen, chvart nånsin påbär, Eders Höggrefl: Excellccs nådiga befallning oförsummeligen och med nöije at fullgöra. Eders Höggrefl: Excellce varda fördenskull efterfölljane skickelige personer tili dhe vacante tiänters ersättiane i bästa måtto underdån-ödmiukl: recommenderade, neml:

Jöran Wolmar, hvilken, fölgt mig ifrån Jngermanland, samt i hela krigstiden varit Corporal under fot Dragonerna, en nyckter och hurtig såldat, den med mig uppå två man hand hafver några Ryska fångar upbracht, och nu till Capitein vid det fierde Compagniet i underdån-ödmiukhet föreslås.

Noth Koiwistolainen, den äfven ifrån Jngermanland mig fölgt, och alt här in till under min i nåder anförtrodde Batallion tiänt för Corporal, en nyckter och oförtruten Såldat, och nu i underdån-ödmiukhet föreslås till Lieutnant under det fierde compagniet.

Pawo Koiwistolainen, den förras broder, som tiänt under foot Dragonerna hela krigstiden, och altid vjsat fram för andra en särdeles manlighet, och vid alla tiilfällen varit oförsagd, varder härmed underån-ödmiukel: föreslagen till Lieutnant under Capitein Torickas Compagnie.

Olof Tanwapää, Corporal under foot-Dragonerna, är en Rysk förrymd Såldat, och en braf karl, har troligen och med särdeles beröm fölgt mig uti fyra åhr, och varder nu vnderån-ödmiukl: till fändrich e1r Cornett föreslagen under mitt i nåder anförtrodde Compagnie.

Desse karlar äro dhe, som ilag på mitt samvete kan och bör fram för alla andra ibland mitt i nåder anförtrodda manskap nu recommendera och berömma, efter ähe äro nycktre, oförtrutne och sådane, som man uti eld och vattn och största lifzfahra med Guds hielp kan våga sig uppå. Eders Höggrefl: Excellce täcktes fördenskull taga åfvannämnde personer i nådig consideration, och dem med fullmaehter tili åfvannämde vacantier benåda. Afvacktar Eders Höggrefl: Excellces nådiga resolution och bönhörelse, samt in till min dödsstund med diupaste vördnad framhärdar

Eders Höggrefl: Excellences underdånige tiänare

Daniel Lucoin."

Kotisivulle
LinkkiLinkkiLinkkiLinkki
LinkkiLinkkiLinkki

©Anne Koivistoinen 2002