Leka och lära
 om resurser

Internet-referenser


Ordlista över Internet-termer

    A | B | C |D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


A


Adress
Den unika kod som är kopplad till platsen där en lagrad fil finns, till en enhet i ett system eller nätverk, eller till någon annan datakälla i ett nätverk.

Anslutning
En kommunikationsväg från en punkt till en annan som är fast eller upprättad med hjälp av en växel.

B


Backbone (Ryggrad)
Ett nätverk av bredbandsanslutningar mellan växlar.

Bandbredd
Ett mått på kapaciteten för kommunikation eller dataöverföringshastighet i en krets eller kanal.

Baud
Äldre term som numera ofta ersätt av bps (bitar per sekund). Anger antalet signalelement som kan överföras per sekund i en krets.

BBS (Bulletin Board System)
En elektronisk anslagstavla, där användare kan lämna meddelanden. För att få tillgång till en BBS krävs ofta medlemskap.

Behörighet för åtkomst
Användarens rättigheter att öppna och göra ändringar i mappar.

Bit
Den minsta mängden av information som kan överföras. En kombination av bitar kan utgöra ett alfabetiskt tecken eller en siffra, utföra signalering, växling eller andra funktioner.

BOT
BOT är den vardagliga termen för program som lyssnar till och svarar på en konversation i en IRC-kanal.

BPS
Bitar per sekund (bps). Måttet på ett modems hastighet.

Bredband (broadband)
En kommunikationskrets/väg med hög kapacitet. Det innebär vanligen en hastighet som är högre än 1,544 Mbps.

Bredband (wideband)
En medelsnabb kommunikationskrets/väg. Innebär vanligen att hastigheten är mellan 64 kbps och 1,544 Mbps.

C


Carrier
En leverantör av tjänster för telekommunikation som har växelutrustning för nätverk.

CATV (Cable Television - Community Antenna Television)
Ett allmänt system för kabel-TV med gemensam(ma) antenn(er). Enligt en lag från 1994 kan CATV-leverantörer tävla om telefonservice (på "Infobahn").

Cern
Europeiskt laboratorium för partikelfysik där den första WWW-konferensen hölls. Cern anses vara platsen där WWW-teknologin föddes. Arbetet med WWW-teknologi och standarder har nu flyttats till World Wide Web Organization (W3O på w3.org).

CGI (Common Gateway Interface)
Gränssnitt för programmerare, som konstruerar skript eller program som körs i bakgrunden på en web-server. De här skripten kan snabbt generera text eller andra typer av data, eventuellt som svar på en inmatning från användaren eller en sökning efter information i en databas.

Chat
"Samtal". En term som används för att beskriva sammanträden i realtid. IRC, "WebChat" och "samtalsforumen" på Prodigy och AOL är några exempel.

Common Carrier
En leverantör av telekommunikationer som ska betjäna allmänheten (eller delar av den) på ett neutralt sätt (dvs utan hänsyn till kundens identitet och utan otillbörlig diskriminering).

Cyberspace
"Cyberrymden". Ett ord som ursprungligen användes i en roman av William Gibson ("Neuromancer"), och som handlar om direkt nätverkskommunikation mellan hjärnan och datorn. Med termen avses dagens kollektiva, datorstödda kommunikation.

D


Databas
Ett "förråd" av information som är tillgängligt för många användare. En databas har ofta stöd för direkturval och flera abstraktionsnivåer för underliggande data.

Digital
Syftar på utrustning eller metoder som använder diskreta variationer i spänning, frekvens, amplitud, position osv till att koda, behandla eller bära binära (noll eller ett) signaler för ljud, video, data eller annan information.

Dra och släpp (Drag'n Drop)
Ett GUI-koncept (Graphic User Interface), som tillåter att ett skärmobjekt markeras och dras till ett annat objekt på skärmen (en ikon).

E


Inga poster

F


FAQ (Frequently Asked Questions)
Vanliga frågor och svar.

Fast förbindelse
En privat förbindelse som kan fås via abonnemang från en leverantör av telekommunikationstjänster.

Filserver
En dator som ger fjärranvändare (klienter) åtkomst till filer.

Finger
Ett protokoll som du kan använda till att söka efter information om användarna på ditt värdnätverk. Vissa nätverk tillåter inte sådan här sökning från externa system, andra tillåter inte alls den här typen av sökning.

Flaskhals
En begränsning i systemet som kan försämra kapaciteten under rusningstrafik.

FTP (File Transfer Protocol)
Ett protokoll som används för filöverföring över många olika system.

G


Gateway
Nätport och protokollkonverterare. En programspecifik nod som används för sammankoppling av annars inkompatibla nätverk. Konverterar datakoder och protokoll för överföring så att nätverken fungerar tillsammans.

GIF (Graphics Interchange Format)
GIF är ett standardformat för bildfiler på webben. Filformatet GIF är populärt, eftersom bilderna komprimeras så att filerna blir mindre.

Gopher
Allmänt sökprogram för bläddring och sökning i databaser på Internet.

GUI (Graphical User Interface)
Grafiskt användargränssnitt.

H


HTML (Hyper Text Markup Language)
Ett "tagg-språk" som används för formatering av web-sidor och distribution av web-information.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Den metod som används för överföring av dokument från värddatorn eller servern till web-läsare och individuella användare.

Hyperlänk
En länk mellan två platser där information finns.

Hypermedia
En metod för presentation av information i diskreta enheter, eller noder, som är sammankopplade med länkar. Informationen kan presenteras med hjälp av flera olika medier, t.ex. text, grafik, ljud, videosekvenser, animationer, bilder eller körbar dokumentation.

Hypertext
Beskriver en typ av interaktiva funktioner för direktnavigering. Med en länk (URL) som är inbäddad i ord eller fraser kan användaren klicka på texten och omedelbart visa den relaterade informationen eller det relaterade multimedia-materialet.

Hämta
Att överföra program eller data från en dator till en ansluten utrustning, vanligen från en server till en persondator.

I


Information Superhighway
"Infobahn". Ett modeord. Härrör från Clinton/Gore-administrationens plan för avreglering av kommunikationstjänster, vilken skulle möjliggöra en integrering av alla aspekter av Internet, CATV, telefonsystem, affärsvärlden, nöjesindustrin, informationsföretag, utbildning osv.

IP (Internet Protocol)
Det Internet-protokoll som definierar enheten för information som överförs mellan system som tillhandahåller tjänster för leverans av baspaket.

IP-adress
Internet-protokolladressen som är en 32-bitars adress kopplad till en värddator. IP-adressen innehåller en värddatorkomponent och en nätverkskomponent.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
En uppsättning standarder för samtidig höghastighetsöverföring av röst-, data- och videoinformation. Ett speciellt globalt digitalt flertjänstnät gör att det krävs färre kanaler än normalt.

J


JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG är en populär metod för komprimering av fotografiska bilder. Många web-läsare använder filformatet JPEG som standardformat för visning av bilder.

K


Kanal
En sökväg för telekommunikation mellan två platser i ett nätverk med en viss kapacitet (hastighet).

Kapacitet
Den högsta möjliga (pålitliga) överföringshastigheten som kan användas för en kanal, krets eller utrustningsenhet.

Kommunikationslänk
Ett system med maskin- och programvara som sammankopplar två användare.

Kompression/dekompression
En metod för kodning och avkodning av signaler som tillåter överföring eller lagring av mer information än mediet annars skulle klara av.

L


ListServ
ListServ är en fri programvara för automatisk hantering av utskickslistor och leverans av e-post. Det finns listor för många olika ämnesområden. Vissa är "öppna", vilket innebär att alla listmedlemmar kan skicka meddelanden till alla andra på listan, som vid en konversation. Andra är "slutna", vilket innebär att bara vissa personer kan sända information till alla listmedlemmar.

Länk
Se Hyperlänk.

M


Media
Format för lagring och distribution av information (t ex videoband, disketter, optiska diskar och tryckta publikationer). Förlängningen av människans förmåga till kommunikation.

Modem (MODulator-DEModulator)
Datorgränssnitt för användare som kan användas för överföring av digitala data via ett analogt system för överföring, t ex telefonlinjer.

MPEG (Moving Pictures Expert Group)
MPEG är ett standardformat för komprimering av videosekvenser med rörliga bilder.

Multimedia
Datorsystem som integrerar ljud, videosekvenser och data.

N


NCSA (The National Center for Supercomputing)
Ett amerikanskt utbildningsinstitut. Här konstruerades web-läsaren Mosaic.

Nätverk
Ett system med interrelaterade element som är sammankopplade via en fast förbindelse eller en växel för att tillhandahålla fjärr- eller lokal kommunikation (röst-, video-, datakommunikation osv) och för att möjliggöra informationsutbyte mellan användare med gemensamma intressen.

O


Inga poster

P


Pekare
En Web-adress (URL) som är inbäddad i text eller bilder och anger positionen för data i en annan post eller fil. En hyperlänk är ett exempel på pekare.

PKZIP
PKZIP är ett fritt komprimeringsverktyg för PC till självkostnadspris (shareware). För dekomprimeringen av filerna används ett program som heter PKUNZIP.

Plats
Adresspositionen för en server på Internet.

POP (Point Of Presence)
POP är en Internet-leverantörs uppringningsbara anslutning för modemanvändare. Den används främst för att tillhandahålla lokala anslutningar, så att modemanvändarna inte ska behöva ringa rikssamtal. En Internet-leverantör i Stockholm kan t.ex. ha en POP i Malmö och en i Göteborg.

PPP (Point to Point Protocol)
Uppringningsbar Internet-anslutning med hjälp av ett TCP/IP-protokoll. PPP är något snabbare än SLIP.

Q


Inga poster

R


Realtid
Händelseorienterade data och transaktioner överförs och bearbetas omedelbart, i stället för att lagras och sändas på nytt eller bearbetas satsvis.

Robot
En robot är i web-sammanhang ett program som genomsöker nätet efter information, t.ex. när ett index för ett sökverktyg ska genereras eller vid sökning efter fel i web-platser.

S


Server
En värddator i ett nätverk som tillhandahåller tjänster för andra datorer.

SGML(Standard General Markup Language)
Ett språk som beskriver andra "tagg-baserade" strukturella dokumentspråk. HTML är t ex definierat med hjälp av SGML.

Sida
Ett hypermedia-dokument på webben.

Signal
En händelseorienterad förändring av ett tillstånd (en ton, en frekvensförändring, ett binärt värde, en varningssignal, ett meddelande osv).

SLIP (Serial Line Internet Protocol)
Uppringningsbar Internet-förbindelse med hjälp av ett TCP/IP-protokoll.

SSL (Secure Socket Layer)
Ett protokoll i web-läsare som används till att göra transaktionerna på webben säkra.

Startsida (Förstasida)
"Innehållsförteckningen" för en web-plats. Sidan innehåller index och information om upphovsmannens identitet.

T


TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Standardprotokollet för nätverkskommunikation. TCP/IP används till att sammankoppla datorsystem över Internet.

Telnet
Telnet är ett nätverksprogram du kan använda till att logga in på för att arbeta från en annan dator. Genom att logga in på ett annat system kan du nå Internet-tjänster du inte kan nå direkt från din egen dator.

U


UNZIP
Att dekomprimera eller expandera en fil som har packats ihop med hjälp av ett komprimeringsverktyg.

URL (Uniform Resource Locator)
Den form av platsadress som anger namnet på servern där platsens filer är lagrade, sökvägen till filen och filnamnet.

Usenet (USEer NETwork)
Diskussionsgrupper på Internet. En av de tidigaste formerna där elektronisk post skickades till många adresser. Året 1996 fanns det redan ungefär 10 000 olika diskussionsgrupper.

V


VRML (Virtual Reality Modeling Language)
Ett "tagg-språk" som kan användas för formatering av web-sidor som stöder 3D-grafik och interaktiv rymdnavigering.

W


WAIS (Wide Area Information Server)
Ett kraftfullt system för mycket snabb genomsökning av Internet efter stora mängder information.

WAV
WAV är filnamnstillägget för vissa typer av ljudfiler.

Web-läsare (Bläddrare)
Ett program med ett grafiskt, interaktivt gränssnitt för sökning, visning och hantering av information i ett nätverk.

Webmaster
Systemoperatören för en web-platsserver.

WINZIP
Winzip är ett komprimeringsverktyg för MS Windows som kan användas till att göra filer mindre för snabbare överföring via Internet. Med det här verktyget går det också att dekomprimera filer som har komprimerats i ZIP- eller TAR-format.

WWW (World Wide Web, "webben")
Internet-system för världsomspännande hypertextlänkning av multimediadokument. Systemet gör det enkelt att nå information som är gemensam för många dokument, oberoende av var i världen informationen finns.

X


Inga poster

Y


Inga poster

Z


ZIP
När du komprimerar en eller flera filer med verktyget WINZIP blir resultatet en s.k. ZIP-fil. Filnamnet avslutas normalt med filnamnstillägget .ZIP.
 

 Föregående bakåt Innehållsförteckningen framåt Nästa

 Starten | programblad | leka och lära? | om seniorinfo | om web-posten | om internätet | Slutet

Copyright © Svens Lucka

   LEKA OCH LÄRA PÅ FRISKATAG