Salmilazed ry:n säännöt 2010
Hyväksytty vuosikokouksessa 6.3.2010 sekä ylimääräisessä kokouksessa 10.4.2010.
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 24.6.2010.

 

1. §   Yhdistyksen nimi on SAMILAZED ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.
 
2. §   Yhdistyksen tarkoituksena on toimia salmilaisten ja salmilaisuudesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Edistää Salmin historian, kulttuurin ja karjalan kielen tutkimusta,  tallentamista ja tiedottamista.
 
3. §   Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan  järjestämällä  esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.
- Harjoittamalla  yhteistyötä muiden raja-karjalaisten yhdistysten kanssa.
-Suorittaa ja tukee Salmin historian sekä aineellisen, henkisen ja hengellisen perinteen tutkimusta, tallentamista ja tunnetuksi tekemistä.
- Pitämällä yllä jäsenrekisteriä.
 
4. §  Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.
 
5. § Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi ottaa henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä  tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 

6. § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 3-7 muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen saapuvilla ollessa.  Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.
 

7. §  Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.
 
8. §   Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
 

9. §  Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.
Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksilla tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kutsulla postitse tai sähkäpostilla.
 

10. §  Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
 

11. §   Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Päätetään jäsenmaksun suuruus  seuraavalle toimintavuodelle.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
9. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.
10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
 

12. §   Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.
 
13. §   Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelläolevat varat, sitten kun velat on maksettu, käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää, tai jos se ei ole mahdollista luovutettava Salmi-Säätiölle.

◄◄Sivuston alkuun
  
Salmilaisten sivulle