◄◄Sivuston  alkuun
    ◄ Sota


MARSSIREITTI N:O 2

MANSSILA - SORTAVALA - LAHDENPOHJA - TYRJÄ (175 KM)
KARTTA 1:420 000

Reittiosuus n:o l

MANSSILA - SALMI - LÄSKELÄ (90 km)

l.Tie

Tien keskileveys 4-6 m, tien pinta kovaa, sitä peittää hiekka ja sora. Tie on mutkaista, erikoisesti osuudella Välimäki - Läskelä. Tienvarsiojat on puhdistettu ja syvennetty. Nousut ja laskut eivät ylitä 20°. Tien pituudelta kasvaa havumetsää, puiden korkeus 15 m, paksuus 15 cm. Metsä ulottuu tiehen muutamissa kohdin 50-200 m:n päähän siitä. Osuudella Manssila - Salmi - Sortavala on säännöllistä linja-autoliikennettä. Pitkärannasta Salmiin on rakenteilla rautatien pohja. Seutu on mäkistä ja siellä on paljon jokia ja puroja, jotka lähtevät järvistä ja laskevat Laatokkaan. Paikoin on soisia alueita, joita enimmäkseen peittää tiheähkö havumetsä.

Rajaselän - Salmin alueella on joukko .puolustusasemia, jotka täydentävät linnoitusvyöhykkeiden järjestelmää tulipesäkkeillään ja panssariesteillään. Tiellä on bensiiniasemia: Kitelä l, Impilahti 2, Välimäki l, Läskelä 1.

2. Viestiyhteydet

Koirinoja 6 lennätinjohtoa, Kitelä 8, Impilahti 14, Välimäen asema 11, Läskelä 12.

3. Sillat ja ylikulkupaikat

a) Miinalanjoen yli Räimälän kylän luona 30 m pitkä kivisillä tuilla ja rauta palkeilla varustettu kivisiltä, jossa on rautakaiteet ja puupäällystys, kaksi jänneväliä. Joen syvyys 0,5 m, molemmilla puolilla on kahlaamot.
b) Salmissa Tulemajoen yli on samanlainen silta kuin Räimälässä, pituus 40 m.
c) Uuksunjoen yli, leveys 25-30 m, syvyys 2-3 m, virtausnopeus < 2 m/ sek.
d) Pitkärannassa kivipilareilla oleva rautainen ylikulkusilta, pituus 14 m, leveys 4-5 m, korkeus tien kohdalla 10 m.
e) Koirinojalta etelään 3-3,5 km samanlainen kuin Pitkärannassa.
f) Koirinojalta etelään puinen, pituus 3 m, korkeus vedestä 1,5 m.
g) Kitelässä puinen silta, kiviset rantapenkereet, pituus 10 m, korkeus veden pinnasta 2 m. Kiertomahdollisuutta ei ole.
h) Impilahdessa puinen silta, kiviset rantapenkereet, pituus 15 m, kierto mahdollisuutta ei ole.
i) Välimäen asemalla viadukti, pituus < 7 m.
j) Läskelässä puinen silta, kiviset rantapenkereet, pituus 50 m, kierto mahdollisuutta ei ole.

Sivu 90


4. Sivu- ja kiertotiet
a) Sivutiet:

Itään: Myllärin maatila - Rajaselkä 10 km, 5 m:n levyinen soratie, molemmin puolin ojat. Koko tien pituudelta on metsää, joka rajoittaa lento- ja maatähystystä. Tiellä on Myllärin kohdalla silta, jossa kiviset pilarit, pituus 20 m, rakennettu kosken päälle. Kesällä joki voidaan tästä paikasta ylittää kahlaamalla.

Tie soveltuu kaikkien aselajien liikkumiseen.
Myllärin maatila - 3 kolme taloa, Rajaselkä 30 taloa. Varpaselkä - Hanhiselkä - Murtojärvi, 10-12 km, leveys 4 m. Tiellä on kaksi siltaa: Varpaselässä Anajoen yli pituudeltaan n. 35 m ja Kuro-ojan yli pituudeltaan 5 m.

Tie soveltuu kaikkien aselajien liikkumiseen.

Koilliseen: Salmi - Orusjärvi - Kaunoselkä, 30 km parannettua soratietä, leveys 6 m ja ojat sivuilla. Tiellä on kaksi pientä betonisiltaa Makrojan ja Peukojan yli. Seutu on tasaista. Orusjärvellä on paikalle luonteenomainen kukkula. Tien molemmin puolin leviää metsä.

Tie soveltuu kaikkien aselajien liikkumiseen. Orusjärveltä lähtee vähäliikenteisiä kyläteitä Murtojarvelle, etäisyydeltään 10 km ja Kanabrojarvelle 9 km. Orusjärvellä on 50 taloa, Palojärvellä 16, Kaunoselässä 20. Itään: Koirinoja - Uomainen - Käsnäselkä, 36 km. Koirinojasta Uomaisiin tie on soratietä ja hyvässä kunnossa, leveys 5 m, pohja on hietasavinen ja kova, tien molemmin puolin metsää. Uomaisista rajalle tiellä kasvaa pieniä pensaita. Tämä osa tietä on hyvin vaikeakulkuista.

Pohjoiseen: Koirinoja - Lemetti - Syskyjärvi, 15 km soratietä, leveys 3-6 m, pinta hiekkaa ja hienoa soraa. Tie on jokseenkin suora ja tasainen, helppokulkuinen ja kunnossa pysyvä. Tien reunat ovat pehmeät ja alavilla paikoilla upottavat ylä- ja alamäet ovat pieniä.

Maasto on jonkin verran noususuuntaista ja koko tieosuudella on muutamia soisia kohtia. Metsä kasvaa aivan tiehen asti ja se vaikeuttaa ilmasta ja maasta tapahtuvaa tarkkailua. Koirinojalta Syskyjärvelle on 4 lennätinjohtoa.

Sillat: 2 km lounaaseen Syskyjärveltä puinen silta kiviset rantapenkereet, pituus 4 m, kiertomahdollisuutta ei ole.

Syskyjärvellä silta, pituus 7 m, kiertomahdollisuutta ei ole. Sillat ovat kaikkien joukkojen kuljettavissa.

Tie sopii kaikkien aselajien liikkumiseen. Sateisina vuodenaikoina vilkkaassa liikenteessä tie voi tulla nopeasti kulkukelvottomaksi. Pohjoiseen: Välimäen asema - Kokkoselkä - Suistamo, 25 km, soratietä, leveys 2,5-5 m. Tien pinta on kova, soraa ja pikkukiviä ilman kuoppia. Tie on mutkikas, nousut ja laskut < 15°. Molemmin puolin aivan tiehen asti kasvaa metsä.

Sivu 91


Tie on sopiva kaikkien aselajien liikkumiseen.

Pohjoiseen: Läskelän kylä - Alattu, 12 km, soratie, leveys 2,5-5 m, pinta kova, hiekkaa ja pikkukiveä. Tie on mutkainen, nousut ja laskut < 15°. Koko tien osuudella kasvaa metsää. Maasto tien molemmin puolin on kuivaa ja mäkistä.

Tie sopii kaikkien aselajien liikkumiseen. Sateisena aikana se käy nopeasti vaikeakulkuiseksi,
b) Kiertotiet:

Lounaaseen: Manssila - Karkku - Salmi, 23 km, kylätie. Karkkuun asti tie on hyvin huonokuntoinen. Karkusta Salmiin tie kulkee pitkin tasaista, kuivaa seutua ja on hyvässä kunnossa.

5. Asutuskeskuksia

Pitkärannassa on värimetallitehdas, jossa työskentelee 700 työläistä. Laske-Iässä on paperitehdas. Molempiin paikkoihin voidaan majoittaa jopa jalkaväkirykmentti.

6. Rautatiet

Reittiosuutta pitkin kulkee rautatie Pitkäranta - Läskelä.

Johtopäätökset

1. Tie ja sillat sopivat kaikkien aselajien liikkeisiin. Tien reunojen käyttö joukkojen liikenteessä on mahdotonta. Lentotähystys on esteetöntä. Motorisoitujen joukkojen liikenne hidastuu jyrkkien mutkien vuoksi, ja on välttämätöntä vahvistaa valvontapartioita, jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta kohdattaessa vastaan tulevaa liikennettä.

2. Viestiyhteydet ovat hyviä ja niitä voidaan käyttää joukko-osastojen väliseen yhteydenpitoon.

3. Motorisoitujen joukko-osastojen ryhmittyminen alueella on hankalaa, koska alue on jokien, järvien, soiden ja metsien peittämää. Jos sillat hävitetään, joukot viivästyvät sen ajan mitä siltojen korjaaminen tai ylikulun järjestäminen vie. Tässä voidaan käyttää amfibiotankkeja yhteistoiminnassa jalkaväen kanssa.

4. Tieverkosto tällä osuudella on heikosti kehittynyt ja samansuuntaiset tiet puuttuvat kokonaan. Tästä johtuu, että alueelle voidaan sijoittaa korkeintaan yksi jalkaväkirykmentti.

5. Laatokkajärvi antaa mahdollisuuden käyttää merivoimien aluksia, joilla on pieni syväys.

Sivu 92

◄◄Sivuston  alkuun
    ◄ Sota