PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
13.11.2017 klo 18:00
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
VASTINEET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2016
5
4
VALTUUSTOALOITE ESITYSLISTOJEN
6
JULKAISEMISESTA
5
CURSOR OY:N JOHDON RAPORTTI I-VI/2017
8
6
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE
10
2018
7
KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN
11
VUODELLE 2018
8
VAPAAEHTOISEN SOSIAALI- JA
13
TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN
PERUSTAMINEN
9
VALTUUSTOALOITE KEVYEN LIIKENTEEN
17
TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA
10
VALTUUSTOALOITE PYHTÄÄLEHDEN JAKELUSTA
19
11
TALOUSKATSAUS I-IX/2017
21
12
KUNNAN TOIMITILOJEN JÄRJESTÄMINEN
23
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, pidetään
ylei sesti nähtävänä:
Pyhtään kunnanvirasto 16.11.2017 klo 9.00-15.00
PUHEENJOHTAJA
OSMO KALLIO
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Aksels Tuulikki
Jäsen
Cederlund Freddie
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Helle Tiina
Jäsen
Hokkanen Raimo
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Klami Jaana
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Metsola Jyrki
Jäsen
Paavola Erja
Jäsen
Reinikainen Juha
Jäsen
Rosqvist Kim
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuomala Kirsi
Jäsen
Turunen Riikka
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
Vanhala Toni
Jäsen
Viinanen Jari
Jäsen
Vintervik Thomas
Jäsen
Yrjölä Reijo
Jäsen
MUU
Nuuttila Olli
Kunnanjohtaja
Rupponen Matti
Hallintojohtaja
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
3
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt
Kutsu val tuus ton kokoukseen on vä hin tään 4 päi vää en nen kokous ta lä he-
tettävä erikseen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on kokouksessa läs-
näolo-oikeus tai velvollisuus. Sa massa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kunnan verkkosivuilla. Kokouskut sus sa on il moitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsi teltävät asiat (hallintosääntö 81 §).
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(hallintosääntö 81 §).
Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
sekä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 3 § 30.1.2017).
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 82 §).
Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 81 §:n ja
kunnanvaltuuston päätöksen 3 § 30.1.2017 mukaisesti jul kai se mal la ko-
kousta koskeva kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla-
detissa 31.10.2017.
Kokouksen esityslista liit tei neen on julkaistu sähköisessä
kokousjärjestelmässä 8.11.2017.
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
4
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Kvalt
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua siltä osin kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
(hallintosääntö 102 §).
Päätösehdotus:
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
5
Kunnanhallitus
§ 197
18.09.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
3
VASTINEET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2016
149/02.02.02/2017
Khall 18.09.2017 § 197
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Valtuusto hyväksyi arviointikertomuksen vuoden 2016 tilinpäätöksestä ko-
koukses saan 12.6.2017 § 39. Tarkastuskertomuksessa tarkastuslautakunta
esit ti, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet ar vioin ti ker to-
mukses sa vahvennetulla esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suo-
si tuksiin. Vastineet pyydettiin toimittamaan kunnanhallitukselle ja tar kas-
tus lau ta kun nal le viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen val-
tuus tol le lokakuun loppuun mennessä.
Toimialojen vastineet tarkastuslautakunnan huomioista on koottu yhdeksi
lii te asia kir jaksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että annetut vastineet hyväksytään.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että annetut vastineet hyväksytään.
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Vastineet / arviointikertomus 2016
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
6
Kunnanhallitus
§ 210
09.10.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
4
VALTUUSTOALOITE ESITYSLISTOJEN JULKAISEMISESTA
351/00.02.00/2017
Khall 09.10.2017 § 210
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on 4.9.2017 jättänyt valtuustoaloitteen
esi tys lis tojen julkaisuajankohdan aikastamisesta. Aloitteessa esitetään, että
esi tys lis tat julkaistaan ja toimitetaan myös ensimmäiselle varavaltuutetulle
7 vrk ennen valtuuston kokousta. Perusteluna todetaan, että va sem mis tolii-
ton valtuustoryhmällä ei ole edustusta kunnanhallituksessa, joten ryhmä on
mui hin valtuustoryhmiin nähden eriarvoisessa asemassa tiedon saannin suh-
teen.
Kuntalaki (94 §) ja hallintosääntö (81 §) määrittelevät kokouskutsun ja esi-
tys lis tan lähettämiselle vähimmäisajaksi 4 päivää ennen kokousta. Val tuus-
ton kokouskutsu julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä, johon myös
kol mel la ensimmäisellä varavaltuutetulla kustakin puolueesta on pääsy, ko-
kous ta edeltävänä keskiviikkona eli 5 päivää ennen kokousta. Samana päi-
vä nä esityslista julkaistaan myös kunnan internet-sivustolla. Aloitteen mu-
kai nen julkaisemisajan aikaistaminen tarkoittaisi sitä, että kokouskutsu ja
esi tys lis ta olisi julkaistava jo kokouspäivää edeltävän viikon maanantaina.
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuuston esityslistalle tulevat asiat.
Usein käy niin, että kunnanhallituksen kokous pidetään valtuuston kokousta
edel tä vän viikon maanataina. Tällöin aloitteen mukaisesti toimittaessa kun-
nan hal li tuksen listalla olevat asiat eivät ehtisi valtuuston listalle, joka koo-
taan tiistain ja keskiviikon aikana. Tästä aiheutuisi asioiden käsittelylle tar-
pee ton ta viivettä, kun valtuuston kokouksia on vain kuusi kertaa vuodessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että aloite ei anna aihetta toi men pi tei-
siin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että aloite ei anna aihetta toi men pi tei-
siin.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
7
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Valtuustoaloite kunnanvaltuuston esityslistojen julkistamisen
aikaistamisesta ja jakamisesta myös varavaltuutetuille
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
8
Kunnanhallitus
§ 219
09.10.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
5
CURSOR OY:N JOHDON RAPORTTI I-VI/2017
396/00.04.02/2017
Khall 09.10.2017 § 219
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Cursor Oy on lähettänyt kunnille raporttinsa alkuvuoden 2017 toiminnasta.
Ra por tis sa todetaan mm., että yritysten uudistumisen tueksi on aloitettu Le-
vel Up -kiihdyttämötoiminta, yritysten kansainvälistymisvalmiuksia on ke-
hi tet ty IBIK-koulutuksella, neuvontapalveluja on uudistettu ja lanseerattu
uu si kaksivuotinen kehittämispolku aloittaneille yrityksille.
Seudulle on saatu uutta liiketoimintaa elokuvatuotannosta ja ris tei ly lii ken-
tees tä. Kaakon elokuvakomission toiminta on vakiintunut ja ris tei li jä vie rai-
lu ja on toteutunut 4. Lisäksi Cursor on järjestänyt kansainvälisiä tapahtumia
start up -yrittäjyyden edistämiseksi, panostanut kiertotalouden ja teollisten
sym bi oosien kehittämiseen, tehnyt aktiivista työtä seudun in ves toin ti koh tei-
den edistämiseksi ja jatkanut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yh te-
näis tä seutumarkkinointia.
Pyhtään osalta voidaan todeta, että uusia yrityksiä on syntynyt 17 kpl (edel-
li se nä vuonna 29) ja niihin arvioidaan syntyneen 39 työpaikkaa (41). Yri tys-
neu von taa on annettu 130 toimivalle yritykselle ja 52 alkavalle yritykselle.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Cursor Oy:n johdon raportti
1.1.-30.6.2017 merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston I varapuheenjohtaja Toni Vanhala
saapui kokoukseen klo 17:42 tätä pykälää käsiteltäessä.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Cursor Oy:n johdon raportti
1.1.-30.6.2017 merkitään tietoon saatetuksi.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
9
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Cursor Oy:n johdon raportti 01-06.2017
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
10
Kunnanhallitus
§ 227
06.11.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
6
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
425/02.03.02/2017
Khall 06.11.2017 § 227
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
Ve rohal lin nol le viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.
päi vä nä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan nel jän-
nes prosent ti yksi kön tarkkuudella. Vuonna 2017 kuntien keskimääräinen tu-
love roprosent ti Manner-Suomessa on 19,92. Kymenlaakson kuntien kes ki-
mää räi nen tuloveroprosentti on 20,96. Kymenlaakson alhaisimmat ve ropro-
sen tit (20,00) ovat Miehikkälässä ja Virolahdella. Pyhtäällä ja Iitissä ve ro-
prosent ti on 20,25. Kotkan veroprosentti on 21,50, Kouvolan 20,75 ja ja
Ha mi nan 21,00.
Talousarvion 2018 valmistelussa on käytetty veroprosenttia 20,25 %. Hal-
lin tokun tien jättämien karsimattomien talousarvioehdotusten perusteella ny-
kyi sel lä veroposentilla käyttötulot eivät kata käyttömenoja ja pois toja, vaan
vuoden 2018 tulos on noin 0,96 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi
määrätään 20,25.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi
määrätään 20,25.
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Verotulojen kehitys 2001-2015 ja arvio 2016-2017
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
11
Kunnanhallitus
§ 228
06.11.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
7
KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
425/02.03.02/2017
Khall 06.11.2017 § 228
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin teis-
töve roprosent tien suuruuden vuosit tain etukäteen samalla kun se vahvistaa
va rain hoi tovuoden tu love roprosen tin. Kiinteistöveroprosentit määrätään
prosen tin sadasosan tarkkuudella.
Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kiin-
teis töve rolain muut ta mi ses ta vuodelle 2018. Valtiovarainvaliokunnan eh do-
tukses ta lakiesityksestä poistettiin kiinteistöveron alarajojen korotus. Muu-
tet tu lakiehdotus on hyväksytty eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä. La-
ki muu toksen jälkeen kiinteistöveroprosenttien liu ku ma ra jat ovat:
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 - 0,90
muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 - 2,00
voimalaitosten veroprosentti korkeintaan 0,93 - 3,10
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00
Em. erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan ra ken nus paik-
kaan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden en nen ka len te ri vuo-
den alkua
asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet
on kaavoitettu asuntotarkoitukseen
rakennuspaikalla ei ole käytössä olevaa asuinrakennusta, eikä sille ole
maan käyt tö- ja rakennuslain (132/1999) 149 c §:ssä tarkoitetulla ta-
val la ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua
rakennuspaikalle on maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:ssä tarkoitettu
käyt tökel poi nen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen jär jes tä mi seen
rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin ve si-
huol tolain (119/2001) 10 §:n mukaisesti
rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:ssä tai 53
§:ssä tai 58 §:n 5 momentissa tarkoitettua rakennuskieltoa
rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa
Rakentamattomien tonttien osalta tilanne on selvitetty vuonna 2001. Sel vi-
tyksen mukaan Pyhtään kunnassa ei löydy selkeästi rakentamattomien tont-
tien alueita, missä kaikki edellä mainitut kiinteistöverolain mukaiset edel ly-
tykset täyttyisivät. Uutta selvitystä ei ole tehty.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
12
Vuoden 2018 talousarvion valmistelussa on oletettu kiinteistöveroprosentit
pi det tä väksi ennallaan. Vuonna 2018 kertyvän kiinteistöveron las ken nal li-
nen määrä on noin 2 031 000 euroa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 kiin teis töve ropro-
sen tit määrätään seuraavasti:
yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,62
muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,55
voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10
pienvoimalaitos, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien pääasiallisesti yleisessä tai
yleis hyödyl li ses sä käytössä olevien kiinteistöjen kiin teis tö-
veroprosentti 0,00.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 kiin teis töve ropro-
sen tit määrätään seuraavasti:
yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,62
muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,55
voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10
pienvoimalaitos, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien pääasiallisesti yleisessä tai
yleis hyödyl li ses sä käytössä olevien kiinteistöjen kiin teis töve ropro-
sent ti 0,00.
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Kiinteistöveroprosenttien 2018 määrääminen / Selvitys korotusten
vaikutuksesta
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
13
Hyvinvointilautakunta
§ 56
03.10.2017
Kunnanhallitus
§ 229
06.11.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
8
VAPAAEHTOISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN
PERUSTAMINEN
Hyvltk 03.10.2017 § 56
Valmistelija: Johatava sosiaalityöntekijä Fiia Eho, 044 767 6744
Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella
eteenpäin Eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellytettyä merkittäviä
muutoksia lakiesityksiin. Uuden aikataulun mukaisesti maakunnat aloittavat
toimintansa 1.1.2020.
Kouvolan kaupunginhallitus teki elokuussa aloitteen vapaaehtoisen
maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon jo
vuoden 2019 alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan,
Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä
viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen
sote-kuntayhtymän perustamista. Tämän jälkeen valmistelutyötä on jatkettu
siten, että kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valmistelussa.
Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisessa vuoden 2019 alusta
alkaen voidaan nähdä useita myönteisiä puolia. Valtakunnallisen
maakuntauudistuksen aikataulussa ja etenemisessä on edelleen
epävarmuustekijöitä. Sote-palvelut edustavat valtaosaa tulevan maakunnan
kokonaisuudesta, joten kun kuntayhtymän perustamisella saadaan
sote-kokonaisuus valmiiksi tulevan rakenteen mukaiseksi, on maakunnan
huomattavasti helpompi aloittaa toimintansa. Kymenlaaksossa on vähän
kuntia, joten päätöksenteko on helpompaa. Päätösvalta vapaaehtoisen
kuntayhtymän perustamisessa on kunnilla itsellään sekä Carealla. Myös
Kymenlaakson kuntien taloudellinen tilanne ja väestökehitys edellyttävät
nykyistä rationaalisempia rakenteita ja toimintamalleja sote-palveluihin.
Maakunnan kokoinen toimija pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin
nykyistä rakennetta huomattavasti paremmin.
Uusi kuntayhtymä on perusteltua rakentaa teknisesti Carean alustalle.
Nordic helthcare group Oy:n tekemän selvityksen mukaan perustaminen
teknisesti Carean alustalle on kustannustehokkaampaa ja vaivattomampaa
kuin kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen. Kokonaan uuden
kuntayhtymän perustaminen edellyttäisi nykyisen Carean purkamista,
uusien sopimusten, infran ja henkilöstön rekrytoinnin aloittamista alusta
alkaen. Käytännössä kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen
tavoiteaikataulussa olisi mahdotonta.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
14
Uuden kuntayhtymän rakentamisessa on keskeistä luoda yhtenäinen,
asiakaslähtöinen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus. Keskeisiä tavoitteita
perustettavalle kuntayhtymälle ovat:
-yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille
-kehittäminen ja uudistaminen
-osaamisen vahvistaminen olemassa olevan henkilöstön
koulutuksen, rekrytointien ja johtamisen kautta
-tehokas toiminta väestömäärältään vähenevässä maakunnassa
ja päällekkäisyyksien poistaminen
-pohja maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle, kehittyvälle
maakunnalle
Kuntayhtymän perustamisen valmistelua johtamaan perustetaan
johtoryhmä, johon kuuluvat kaikkien Kymenlaakson kuntien valtuustojen ja
hallitusten puheenjohtajat, kaupungin- ja kunnanjohtajat, Carean hallituksen
ja yhtymäkokouksen puheenjohtajat ja Carean toimitusjohtaja,
Kymenlaakson maakuntajohtaja sekä henkilöstön edustajat.
Varsinaisesta valmistelusta vastaa projektiryhmä, johon kuuluvat kaikkien
kuntien sote-johtajat, Carean toimitusjohtaja, maakunnan muutosjohtaja
sekä henkilöstön edustajat.
Kuntayhtymän valmisteluun liittyvät kustannukset ja mahdollisten
ulkopuolisten asiantuntijoiden hankinta hoidetaan Carean kautta kaikkien
kuntien valtuustojen hyväksyttyä vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamisen
valmistelun. Oleellista on, että kuntayhtymävalmistelussa tehtävät
kokonaisuudet ovat sellaisenaan hyödynnettävissä maakuntauudistuksessa.
Maakuntavalmistelussa tällä hetkellä toimivien työryhmien ja
projektihenkilöstön työ kohdennetaan vastaavasti kuntayhtymän
valmisteluun tavoitteena päällekkäisen työn minimointi.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen
valmistelun ja organisoitumisen edellä esitetyn mukaisesti siten, että uusi
kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2019.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Johtava sosiaalityöntekijä Fiia Eho poistui tämän pykälän jälkeen klo 18.45.
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
15
Khall 06.11.2017 § 229
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Pyhtään kunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että Attendon pal ve lu so-
pi mus siirtyy sellaisenaan uudelle kuntayhtymälle ja että kunnan sosiaali- ja
ter vey den huol lon kustannukset eivät nouse kuntayhtymän perustamisen
myötä.
Valmistelua ohjaamaan on perustettu luottamushenkilöistä koostuva
ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseniksi on tarkoitus nimetä kustakin
kunnasta valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja
kunnanjohtaja. Nimeämisen suorittaa kunnanhallitus.
Hankkeella voi olla merkittävä vaikutus Pyhtäällä toimivaan yritykseen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelun
ohjausryhmään Osmo Kallion, Jyrki Metsolan ja Olli Nuuttilan.
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pyhtään kunta osallistuu va paa eh-
toi sen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen val mis te-
luun edellä esitetyn mukaisesti siten, että uusi kuntayhtymä voi aloittaa toi-
min tan sa 1.1.2019.
Pyhtään kunta asettaa reunaehdoiksi kuntayhtymään liittymiseksi, että
1. Pyhtään kunnan ja Attendo Oy:n välinen sopimus sosiaali- ja ter veys pal-
ve lu jen tuottamisesta siirtyy sellaisenaan perustettavalle kuntayhtymälle.
2. Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä aiheutuvat
kus tan nukset eivät nouse uuden kuntayhtymän perustamisen takia vuonna
2019.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pyhtään kunta osallistuu va paa eh-
toi sen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen val mis te-
luun edellä esitetyn mukaisesti siten, että uusi kuntayhtymä voi aloittaa toi-
min tan sa 1.1.2019.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
16
Pyhtään kunta asettaa reunaehdoiksi kuntayhtymään liittymiseksi, että
1. Pyhtään kunnan ja Attendo Oy:n välinen sopimus sosiaali- ja ter veys pal-
ve lu jen tuottamisesta siirtyy sellaisenaan perustettavalle kuntayhtymälle.
2. Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä aiheutuvat
kus tan nukset eivät nouse uuden kuntayhtymän perustamisen takia vuonna
2019.
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Yritysvaikutusten arviointi / Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän perustaminen
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
17
Tekniikkalautakunta
§ 28
17.10.2017
Kunnanhallitus
§ 230
06.11.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
9
VALTUUSTOALOITE KEVYEN LIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA
355/10.03.01/2017
Tekltk 17.10.2017 § 28
Valmistelija: Tekninen johtaja Janne Kaulio 040 3575503
Kevyenliikenteen turvallisuuden parantamisesta on tullut valtuustoaloite
4.9.2017. Valtuustoaloite oheismateriaalina. Aloitteessa toivotaan
korotettua suojatietä Huutjäventielle Rahkasammalkadun liittymän
kohdalle, molemmille kaistoille heräteviivat sekä Sammalmetsän puoleisen
risteysalueen raivaamista.
Asiaa käsiteltiin yhdessä Pyhtään kunnan teknisen osaston, seudullisen
liikenneturvallisuustoimijan ja KAS-ELY:n liikenneturvallisuusvastaavan
kanssa liikenneturvallisuussuunnitelman toteutuksen seurantapalaverissa.
Liikenneturvallisuustoimija (liikenneympäristötyön asintuntija) kävi lisäksi
tutustumassa uudelleen kyseessä olevaan kohteeseen ja antoi asiasta
seuraavan lausunnon.
VASTINE RAHKASAMMALKADUN KOHDAN KOROTETUSTA
SUOJATIESTÄ
Aloitteessa on toivottu Huutjärventiellä Rahkasammalkadun liittymässä
sijaitsevan nykyisen suojatien korottamista. Esitetty korotustarve tuotiin
esille jo liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan aikana. Tällöin
kohteen rakenteellista parantamista (eli hidastetta) ei nähty tarpeelliseksi.
Tilanne kohteessa ei ole merkittävästi muuttunut vuodessa, joten kunta ei
tule esittämään hidasteen rakentamista. Sen sijaan aloitteessa esitetty
näkemien parantaminen (puuston raivaus) tullaan toteuttamaan. Lisäksi
maantien 170 suunnasta tullaan lisäämään suojatien
ennakkovaroitusmerkki.
Viime vuonna valmistuneessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa kaikki
tiedossa olleet hidastetarpeet käytiin yhteneväisesti läpi ja
toimenpideohjelmaan nostettiin tärkeimmät tulevien vuosien tarpeet. Näistä
Huutjärventien ja Hirventien liittymän hidaste on jo toteutettu. Yleisellä
tasolla kun vertaillaan Pyhtäätä muihin kuntiin, on Pyhtäällä jo nykyisin
poikkeuksellisen paljon hidasteita. Jatkossa aloitteiden kautta esille tulevat
hidastetarpeet tullaan käsittelemään kerran vuodessa kunnan
liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta. Tarpeet käsitellään yhteneväisesti
ja mikäli jatkosuunnittelun edellytykset täyttyvät, ensimmäisessä vaiheessa
kohteeseen tullaan sijoittamaan nopeusnäyttötaulu ja kohteen ajonopeuksia
tullaan mittaamaan.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
18
Päätösehdotus:
Tekniikkalautakunta päättää, että seuraavat seudullisen
liikenneturvallisuustoimijan ehdottamat liikenneympäristön parannustyöt
toteutetaan:
Sammalmetsän puoleisen näkemäalueen raivaus.
Lisätään suojatien ennakkovaroitusmerkki maantien 170 suunnasta
tultaessa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 06.11.2017 § 230
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösvalta asiassa on tekniikkalautakunnalla.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saa-
te tuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saa-
te tuksi.
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Valtuustoaloite kevyenliikenteen turvallisuuden parantamisesta
Sammalkalliolla
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
19
Kunnanhallitus
§ 231
06.11.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
10
VALTUUSTOALOITE PYHTÄÄLEHDEN JAKELUSTA
354/07.02.01/2017
Khall 06.11.2017 § 231
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Pyhtään Keskustan valtuustoryhmä on 4.9.2017 jättänyt valtuustoaloitteen
kos kien Pyhtäänlehden jakelua. Aloitteessa ehdotetaan, että Pyhtäänlehti
jae taan Attendon ja Lassila & Tikanojan toimipisteisiin sekä kaikille Pyh-
tään kesäasukkaille.
Attendon ja Lassila & Tikanojan toimipisteiden osalta jakelun laa jen ta mi-
ses ta ei aiheudu merkittäviä kustannuksia.
Kunnassa on kesämökkitalouksia 25.5.2017 Väestörekisterkeskukselta saa-
dun tiedon perusteella 1 585. Loviisan Sanomilta saadun hintatiedon pe rus-
teel la jakelun laajentaminen näihin talouksiin maksaisi noin 35 000 euroa
vuodes sa. Loviisan Sanomat osallistuisi 12 kk:n koeaikana ja ke lu kus tan-
nuksiin 5 000 eurolla, jolloin kunnan kustannukseksi jäisi 30 000 euroa.
Pyhtäänlehti on luettavissa kunnan nettisivuilla olevan linkin kautta ve loi-
tukset ta. Näin ollen satsaus lehden jakamiseksi kesäasukkaille on epä tar koi-
tuksen mu kais ta.
Yritysvaikutusten arviointi tehty, ei merkittäviä vaikutuksia.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pyhtäänlehti tilataan Attendon ja
Las si la & Tikanojan Pyhtäällä oleviin toimipisteisiin, mutta muilta osin
aloi te ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pyhtäänlehti tilataan Attendon ja
Lassila & Tikanojan Pyhtäällä oleviin toimipisteisiin, mutta muilta osin
aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
20
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Valtuustoaloite Pyhtäänlehden jakelusta
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
21
Kunnanhallitus
§ 240
06.11.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
11
TALOUSKATSAUS I-IX/2017
115/02.02.02/2017
Khall 06.11.2017 § 240
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Hallinto- ja taloussihteeri on koonnut talouskatsauksen 1.1.-30.9.2017. Kat-
saus sisältää koko kunnan tuloslaskelman 2016 ja 2017 sekä osastoittain
mää rä ra hojen toteutumatilanteen. Lisäksi katsauksessa on tulosalueittainen
graa fi nen esitys syyskuun 2017 toteutumasta verrattuna vastaavaan vuosien
2015-2016 toteutumaan. Lisäksi raportissa on kaavioesitys syyskuun toteu-
mas ta suhteessa toimielimen määrärahaan ja tavoitetasoon.
Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen toteutuman tavoitetaso on yllä mai-
nit tu na ajankohtana 75 %. Tulojen toteutuma alittaa 25 prosent ti yksi köl lä
ta voi te ta son. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan tulot alittivat ta voi te ta-
son seitsemällä prosenttiyksiköllä. Menot alittavat tavoitetason neljällä pro-
sent ti yksi köl lä. Merkittävimpänä syynä tulojen kertymättömyyteen on se,
et tä val tion korvaus maahanmuuttajista aiheutuvista menoista haetaan jäl ki-
kä teen toteutunutta tilannetta vastaavasti, joten korvaustulot eivät ehdi mu-
kaan kuukausiraporttiin. Tilanne näkyy talouskatsauksen toteumasarakkeen
ala reu nan korjauserissä 728 000 euron suuruisena tulolisäyksenä.
Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä ylittää ajankohdan tavoitetason
kahdella prosenttiyksiköllä. Ra hoi tus me nojen toteu tu ma on -12 %.
Rahoitusta on edelleen saatu mii nus korol la.
Jaksolle kuuluvat kirjautumattomat erät huomioon ottaen syyskuun lopun
tu los on noin 1 261 000 euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa ti li vuoden
2017 tulostavoitteeksi on asetettu noin 27 000 euron ylijäämä.
Ennuste vuoden lopun tuloksesta osoittaa noin 127 000 euron suuruista yli-
jää mää.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talouskatsaus 1.1. - 30.9.2017
merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
22
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talouskatsaus 1.1.-30.9.2017
merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Talousraportit I-IX/2017
Toteuma osastoittain 30.9.2017
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
23
Kunnanhallitus
§ 186
28.08.2017
Kunnanvaltuusto
§ 57
04.09.2017
Kunnanhallitus
§ 244
06.11.2017
Kunnanvaltuusto
13.11.2017
12
KUNNAN TOIMITILOJEN JÄRJESTÄMINEN
337/00.04.02/2017
Khall 28.08.2017 § 186
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Pyhtään kunta ja seurakunta toimivat erillään rakennuksissa, joiden kor jaus-
vel ka on päässyt kasvamaan pisteeseen, jossa päätöksiä tulevaisuudesta tu-
lee tehdä.
Kunta ja seurakunta toteuttivat yhteistyössä työympäristöselvityksen, jossa
sel vi tet tiin organisaatioiden tilankäyttöä ja tilantarvetta sekä hahmoteltiin
mah dol li suuksia synergiaetuihin. Puntarissa olivat vastakkain kolmen kiin-
teis tön (Kunnanvirasto, Kirkkoherranvirasto ja Siltakylän seurakuntatalo)
pe rus teel li nen korjaaminen ja niiden kehittäminen ilman yhteistyötä tai uu-
teen yhteiseen rakennukseen muuttaminen ja vanhoista tiloista luopuminen.
Kun ta kehittää parhaillaan Motellinrannan aluetta, jonka tarkoituksena on
muodos taa Pyhtään alueelle uusi palvelukeskusta, joka voisi käsittää kun-
nan, seurakunnan ja muiden palveluntuottajien palvelupisteet. Pal ve lu pis-
teet rakentuisivat rantatorin ympärille, josta voisi muodostua kuntalaisten
koh taa mis paikka. Asemakaavakartta oheismateriaalina.
Kunnan ja seurakunnan teettämän työympäristöselvityksen (esi tel tiin en-
sim mäi sen kerran Huutjärven koululla 14.6.2017) johtopäätöksenä todet tiin
seu raa via asioita:
1 . Keskittäminen yhteen toimipisteeseen, keskeiselle paikalle => parempi
saa vu tet ta vuus ja siirtymisten vähentyminen
2. Tilankäytölliset, asiakaspalvelulliset sekä käyttö- ja ylläpidolliset sy ner-
gia edut (yhteiskäyttöisyyttä päällekkäisten toimintojen osalta) => yhteiset
kokous- ja kokoontumistilat, vastaanottotilat, asiakaspalvelutilat, odottelu-
ja oleskelualueet, yleisövessat, (vaate)säilytystilat, tauko- ja ruokailutilat,
toi mis ton aputilat, vessat, tarvikevarastot, siivoustilat ja tekniset tilat jne.
Rat kai su mahdollistaa vastaanotto / info/ vaihde / asiakaspalvelujen sekä
sii vous- yms. palvelujen yhteisen järjestämisen
3. Huonetoimistosta monitilatoimistoon => tilatehokkuuden optimointi
koh ti 15 hum 2 /tp. Nykyinen (Kunnanvirasto) 30 hum 2 /tp.
4. Tilojen väheneminen => käyttö- ja ylläpitokustannukset vähenevät.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
24
5. Vanhoista tiloista uusiin => työympäristön toimivuuden, viihtyvyyden ja
ter veel li syy den parantuminen.
6. Kiinteistökehitys => kunta ja seurakunta voisivat saada tuloja nykyisten
toi mi ti la tont tien myynnistä, kunnan ja seurakunnan ei tarvitse investoida
ny kyis ten osin toimimattomien toimitilakiinteistöjen peruskorjauksiin.
7. Kuntakehitys => kunta saa kehitettyä nk. Motellinrannan aluetta, ja elä-
vöit tää alueen kehittymistä ja palveluja kokonaisuutena.
FH Invest Oy suunnittelee Pyhtään Motellinrantaan asuin- ja toimistotaloa,
jos ta kunnalla ja seurakunnalla olisi mahdollisuus ostaa tai vuokrata yh teis-
käyt töi set toimitilat.
Vaihtoehdot ja hinta-arviot:
Tilojen hankinta omaksi
1. Vanhojen tilojen perusteellinen korjaaminen ja niiden kehittäminen il-
man yhteistyötä. Kunnanviraston pinta-ala (Ylätalo, sis. vanha osa ja li sä sii-
pi) 829 m2 => peruskorjauksen investointitarve 738 000 € (alv. 0%). Käyt-
tö- ja ylläpitokustannukset n. 5,3 €/m2 => n. 52 700 €/v. Pe rus kor jaus inves-
toin ti on rahoitettava lainalla, joten arvioidun 2,4 %:n korkotason mukaan
kor kokulut olisivat noin 17 700 € vuodessa.
2. Uusiin toimitiloihin muuttaminen yhteistyössä Pyhtään seurakunnan
kanssa ja vanhoista tiloista luopuminen. Pyhtään kunnan osuus 427 m2 =>
investointitarve 960 750 € (alv. 0%) sis. tontin osuutta 49 105 €. Käyttö- ja
ylläpitokustannukset (uudisrakennus) n. 3 €/m2 => n. 15 400 €/v. Koska
han kin ta jouduttaisiin rahoittamaan lainalla, olisivat lainan kor kokus tan-
nukset arvioidulla 2,4 %:n vuosikorolla noin 21 900 € vuodessa (1 825
€/kk). Myynnin yhteydessä joudutaan taseesta poistamaan kunnanviraston
ta se-ar von (noin 217 000 €) ja myyntihinnan erotus.
3. Vanhan kunnanviraston purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle.
Purkukustannukset 30 000 € (alv. 0%). Uuden oman kunnanviraston
tilatarve 569 m2 => investointitarve 1 241 800 € + 30 000 € (alv. 0%).
Käyt tö- ja ylläpitokustannukset 20 500 €/v. Tässä vaihtoehdossa inves toin-
nin kor kokus tannukset olisivat noin 30 500 € vuodessa (2 542 €/kk). Vi ras-
tokiin teis tön purkamisen yhteydessä koko tasearvo joudutaan kirjaamaan
pois toksi.
Vaihtoehto 2. ja 3. neliömäärät perustuu RAPAL työympäristöselvitykseen.
Vaih toeh to 2. neliömäärää on mahdollista edelleen vähentää kokous- ja ko-
koon tu mis ti lojen yhteiskäyttöä lisäämällä. Lisäksi se mahdollistaa säästöjä
hen ki lös töku luis sa, mikäli olemassa olevia tehtäviä yhdistetään esim. vas-
taan ot to / info/ vaihde / asiakaspalvelu siivous, kiinteistön huolto, yms.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
25
Tilojen vuokraus
4. Vuokraus: 427 m2 * n. 10,68 €/hm2/kk = 4 558 €/kk => 54 699 €/v (alv.
0%). Vuokra-aika: 20 vuotta. Pääoman tuotto-odotuksena on käytetty 6 %.
Yhdistelmä vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista:
Nro
Investointi
Käyttö+ylläpito
Rahoitus
Poistot
1
738 000
52 700
17 700
24 600 (*
2
911 645
15 400
21 900
Tasearvo-mtulo
3
1 271 800
20 500
30 500
217 000 +41400 (*
4
0
70 099
0
Tasearvo-mtulo
*) poistoaika 30 v.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että nykyisestä kunnanvirastosta luo-
vu taan ja kunta vuokraa tai vaihtoehtoisesti ostaa toimitilojen hallintaan oi-
keut ta vat osakkeet FH Invest Oy:n suun nit teil la olevasta hankkeesta Motel-
lin ran nan asemakaava-alueen korttelin 172 tontille 1.
Päätöksen edellytyksenä on, että Pyhtään seurakunta tekee vastaavan pää-
töksen omissa hallintoelimissään.
Edelleen kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tulevien vuosien ta lous-
ar viois sa varaudutaan kunnan uusista toimitiloista aiheutuviin kus tan nuk-
siin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus totesi Mervi Liimataisen ja Kari
Huovi lan esteellisiksi käsittelemään tätä asiaa hallintolain 28 §:n 1 mo-
men tin 5) kohdan nojalla. He poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että henkilökohtaiset varajäsenet Sari Tjeder ja Rai-
mo Hokkanen olivat heidän sijastaan kokouksessa tämän asian käsittelyn
ajan klo 17:10 -17:30.
_____
Kvalt 04.09.2017 § 57
Liite 20-21
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että nykyisestä kunnanvirastosta luo-
vu taan ja kunta vuokraa tai vaihtoehtoisesti ostaa toimitilojen hallintaan oi-
keut ta vat osakkeet FH Invest Oy:n suunnitteilla olevasta hankkeesta Motel-
lin ran nan asemakaava-alueen korttelin 172 tontille 1.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
26
Päätöksen edellytyksenä on, että Pyhtään seurakunta tekee vastaavan pää-
töksen omissa hallintoelimissään.
Edelleen kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tulevien vuosien ta lous-
ar viois sa varaudutaan kunnan uusista toimitiloista aiheutuviin kus tan nuk-
siin.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Raul Lehto ehdotti Jarkko Ukkosen, Heli Lehdon ja
Sa mi Saarisen kannattamana, että asia palautetaan takaisin valmisteltavaksi.
Kun nan ta lon remonttikustannukset ovat esityslistan mukaan huomattavat.
Re mon tin kustannukset vaatisivat valtuustolle tarkempaa avaamista.
Koska oli tehty käsittelyn keskeyttämistä koskeva kannatettu ehdotus, rajasi
pu heen joh ta ja keskustelun koskemaan asian käsittelyn jatkamista tai pöy-
däl le pa noa. Puheenvuoroissa kannatettiin myös käsittelyn jatkamista. Pu-
heen joh ta ja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta tai keskeyttämisestä on
ää nes tet tä vä. Puheenjohtaja ehdotti sähköistä äänestystapaa ja tuloksen var-
mis ta mi seksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat asian
kä sit te lyn jatkamista vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn
kes keyt tä mis tä vastaavat EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Seu ran-
nees sa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäyksi (21) JAA- ja kuusi (6)
EI-ään tä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena valtuuston päättäneen
jat kaa asian käsittelyä äänin 21-6 ja avasi keskustelun. Äänestyspöytäkirja
liitteenä 20 .
Sami Saarinen ehdotti Heli Lehdon, Jarkko Ukkosen ja Raul Lehdon kan-
nat ta ma na, että valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen jatkamaan neu vot te-
lu ja Pyhtään seurakunnan kanssa, jotta hankkeen lopullinen toteuttamistapa
ja investointitarve saataisiin selville. Lopullinen neuvottelutulos tuodaan
vie lä valtuuston päätettäväksi.
Koska oli tehty kannatettu päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, oli asias-
ta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti sähköistä äänestystapaa ja tuloksen
var mis ta mi seksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat pää-
tös eh dotus ta vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Sami Saarisen eh dotus-
ta vastaavat EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Seuranneessa ää nes-
tykses sä annettiin yhdeksäntoista (19) JAA- ja kahdeksan (8) EI-ääntä. Pu-
heen joh ta ja totesi äänestyksen tuloksena päätösehdotuksen tulleen val tuus-
ton päätökseksi äänin 19-8. Äänestyspöytäkirja liitteenä 21 .
Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuulikki Aksels jääväsi itsensä asian kä sit te-
lys tä vedoten hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohtaan ja poistui kokouk-
ses ta. Hänen tilallaan tämän asian käsittelyyn osallistui varavaltuutettu
Kris tii na Rintamäki klo 18:20 - 18:58.
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
5/2017
27
Khall 06.11.2017 § 244
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Seurakunta on lehtitietojen perusteella päätynyt tutkimaan mahdollisuuksia
ra ken taa tarvitsemansa toimitilat itse.
Seurakunnan sijasta suunniteltuun rakennukseen on ollut kiinnostusta yksi-
tyis ten toimijoiden taholta, joten seurakunnan mukanaolo ei ole hankkeen
toteutu mi sen kannalta välttämätöntä.
Edellä olevasta kustannusvertailutaulukon vuokrausvaihtoehdosta puuttuu
käyt tökus tan nus ten osuus. Arvio käyttökustannusten määrästä on noin
15 400 €/vuosi. Vuokrausvaihtoehdon vuosihinta edellä mainituin edel ly-
tyksin on siten noin 85 499 €. Vuokrahinnan määräytymiseen vaikuttaa eri-
tyi ses ti rakennuksen hinnan lisäksi vuokrauksessa sovellettava korkotaso,
joka määräytyy kilpailutuksen perusteella.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että nykyisestä kunnanvirastosta luo-
vu taan ja kunta vuokraa toimitilojen hallintaan oi keut ta vat osakkeet FH In-
vest Oy:n suunnitteilla olevasta hankkeesta Motel lin ran nan ase ma kaa-
va-alu een korttelin 172 tontille 1.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että nykyisestä kunnanvirastosta luo-
vu taan ja kunta vuokraa toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet FH In-
vest Oy:n suunnitteilla olevasta hankkeesta Motellinrannan ase ma kaa-
va-alu een korttelin 172 tontille 1.
Päätös:
_____