PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
11.12.2017 klo 18:00
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
5
4
MAASEUTUHALLINTOA KOSKEVAN SOPIMUKSEN
7
MUUTTAMINEN
5
TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2018-2020
9
6
TALOUSARVION 2017 TARKISTAMINEN
12
7
SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
13
8
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA
15
9
JÄSENEN VAALI HYVINVOINTILAUTAKUNTAAN
17
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, pidetään


ylei sesti nähtävänä:


Pyhtään kunnanvirasto 14.12.2017 klo 9.00-15.00
PUHEENJOHTAJA
OSMO KALLIO

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Aksels Tuulikki
Jäsen
Cederlund Freddie
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Helle Tiina
Jäsen
Hokkanen Raimo
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Klami Jaana
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Metsola Jyrki
Jäsen
Paavola Erja
Jäsen
Reinikainen Juha
Jäsen
Rosqvist Kim
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuomala Kirsi
Jäsen
Turunen Riikka
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
Vanhala Toni
Jäsen
Viinanen Jari
Jäsen
Vintervik Thomas
Jäsen
Yrjölä Reijo
Jäsen
MUU
Nuuttila Olli
Kunnanjohtaja
Rupponen Matti
Hallintojohtaja
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
3
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt

Kutsu val tuus ton ko kouk seen on vä hin tään 4 päi vää en nen ko kous ta lä he-
tettävä erik seen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on ko kouk sessa läs-
näolo-oikeus tai velvollisuus. Sa massa ajassa on ko kouk sesta tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. Ko kouskut sus sa on il moitettava kokouk sen aika ja
paik ka sekä käsi teltävät asiat (hallintosääntö 81 §).

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tie do tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(hal lin to sään tö 81 §).

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
se kä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 3 § 30.1.2017).

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 82 §).

Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 81 §:n ja kun-
nan val tuus ton päätöksen 3 § 30.1.2017 mukaisesti jul kai se mal la ko kousta
kos ke va kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla detissa
28.11.2017.

Kokouksen esityslista liit tei neen on julkaistu sähköisessä ko kous jär jes tel-
mäs sä 5.12.2017.
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
4
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kvalt

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua siltä osin kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
(hallintosääntö 102 §).
Päätösehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
5
Tarkastuslautakunta 2017-2021
§ 23
30.10.2017
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
3
SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tark 30.10.2017 § 23

Valmistelija: JHT, HT Riitta Samola

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja vi-
ran hal ti joi den on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä so-
vel le taan 1.6.2017 alkaen.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tar koi tet tu-
ja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan pu-
heen joh ta jien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, pormestarin ja apu-
lais por mes ta rin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä
si don nai suus il moi tus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin kei no-
toi min taa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va-
ral li suu des taan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä
luot ta mus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on teh tä-
vään sä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä si don nai suuk-
sis sa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il moi tus-
vel vol li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Tar kas tus lau ta kun ta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään
uu den ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,
joll ei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol li-
suu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä
kos ke vat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksytyt il moi-
tuk set annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi ja julkaistaan kunnan tie to ver-
kos sa.
Päätös:

Tarkastuslautakunta

- hyväksyi saadut sidonnaisuusilmoitukset

- pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan: Kari Huo-
vi la, Jukka Söderholm ja Jaana Klami

- hyväksyi sidonnaisuusrekisteristä tehdyn koonnin tarkennuksineen ja päät-
ti lähettää sen valtuustolle tiedoksi ja julkaistavaksi kunnan kotisivuilla,
kun täydennetyt tiedot saadaan.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
6
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta lähettää sidonnaisuusrekisteristä tehdyn koonnin tar-
ken nuk si neen valtuustolle tiedoksi.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Sidonnaisuusrekisteri

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
7
Kunnanhallitus
§ 249
20.11.2017
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
4
MAASEUTUHALLINTOA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

448/00.04.01/2017
Khall 20.11.2017 § 249

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat muodostaneet maaseutuhallinnon yh teis-
toi min ta-alu een maa- ja metsätalousministeriön 10.3.2011 myöntämällä
poik keuk sel la maaseutuhallinnon järjestämisestä annetun lain 4 §:n sään-
nök sis tä. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2013.

Yhteistoimintasopimus asiasta on tullut voimaan 1.1.2013. Sopimuksen 3
§:ssä on sovittu, että maaseututoimistot sijaitsevat Haminassa ja Vi ro lah del-
la päätoimipaikan ollessa Haminassa. Lisäksi on sovittu, että Virolahden
toi mi pai kan tarpeellisuutta arvioidaan vuoden 2015 aikana. Haminan ja Vi-
ro lah den edustajien välisissä neuvotteluissa päädyttiin siihen, että Vi ro lah-
den toimisto jatkaa toimintaansa vuoden 2017 loppuun, jonka jälkeen se
lak kaa tarpeettomana.

Virolahden toimipaikan toiminnan loppuessa, on yhteistoimintasopimusta
muu tet ta va muuttunutta tilannetta vastaavaksi. Sopimuksen 10 §:n johdosta
muu tos on mahdollista sopijakuntien valtuustojen päätöksellä.

Sopimusta ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

3 § Palvelujen määrä ja saatavuus

nykyinen teksti: "Maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut jär jes te-
tään yhteistoiminta-alueella kahdessa toimipisteessä Haminassa ja
Vi ro lah del la. Päätoimipisteenä toimii Haminan toimipiste. Vi ro lah-
den toimipisteen tarpeellisuutta arvioidaan sopijaosapuolien kesken
vuo den 2015 aikana."

uusi teksti: "Maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut järjestetään yh-
teis toi min ta-alu eel la yhdessä toimipisteessä Haminassa 1.1.2018 al-
kaen."

7 § Arkistointi

nykyinen teksti: "Käytössä olevat tukihallinnon arkistot ovat Ha mi-
nan kaupungin vastuulla ja arkistoitavat asiakirjat säilytetään so pi-
mus kun nis sa. Sopimuskunnat osoittavat maksutta asianmukaiset ar-
kis to ti lat maaseutuelinkeinotoimen käyttöön."

uusi teksti: "Käsiarkistossa olevat asiakirjat ovat Haminan kaupungin
vas tuul la ja päätearkistoon siirretyt asiakirjat ovat sopimuskuntien
vas tuul la ja säilytetään sopimuskuntien arkistoissa. Sopimuskunnat
osoit ta vat maksutta asianmukaiset arkistotilat maa seu tu elin kei no toi-
men käyttöön."

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
8

8 § Osapuolten välinen yhteistyö ja tiedottaminen

nykyinen teksti: "Sopimuksen toteutumista seurataan vähintään ker-
ran kalenterivuodessa pidettävissä kuntien edustajien seu ran ta ko-
kouk sis sa. Kokouksen koollekutsumisesta vastaa Haminan kaupunki.
Ha mi nan kaupunki antaa sopimuskuntien käyttöön niiden tarvitsemat
ta lout ta ja hallintoa koskevat tiedot. Sopimuskunnilla on oikeus tu tus-
tua Haminan maaseutuelinkeinotoimen kirjanpitoon ja hallintoon."

uusi teksti: "Sopimuksen toteutumista seurataan tarpeen mukaan pi-
det tä vis sä kuntien edustajien seurantakokouksissa. Kokouksen koolle
kut su mi ses ta vastaa Haminan kaupunki. Haminan kaupunki antaa so-
pi mus kun tien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja hallintoa kos ke-
vat tiedot. Sopimuskunnilla on oikeus tutustua Haminan maa seu tu-
elin kei non kirjanpitoon ja hallintoon."

9 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

tekstiä muutetaan siten, että erimielisyydet ratkaistaan hal lin to rii-
ta-asia na Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Lisäksi sopimuksen liitteenä oleva henkilöstöluettelo on päivitetty sopimus-
ja henkilöstömuutoksia vastaavaksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Etelä-Kymenlaakson
kun tien maaseutuhallintoa koskevan yhteistoimintasopimuksen muut ta mi-
sen edellä esitetyllä tavalla.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Etelä-Kymenlaakson
kun tien maaseutuhallintoa koskevan yhteistoimintasopimuksen muut ta mi-
sen edellä esitetyllä tavalla.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Pöytäkirjanote Haminan kaupunginhallitus 13.11.2017 § 114 /
Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä -
sopimuksen päivittäminen

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
9
Kunnanhallitus
§ 226
06.11.2017
Kunnanhallitus
§ 248
20.11.2017
Kunnanhallitus
§ 257
04.12.2017
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
5
TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2018-2020

340/02.02.00/2017
Khall 06.11.2017 § 226

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Talousarvion laadintaohjeessa lautakunnille annettiin ta lous ar vio eh do tuk-
sen jättämisen määräajaksi 30.9.2017. Hallinto- ja taloussihteeri on koonnut
yh teen lautakuntien ehdotukset. Ehdotusten mukaan vuosikate vuonna 2018
oli si noin 510 000 ja kunnan tulos noin 964 000 euroa ali jää mäi nen.

Taseen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli noin
3 036 000 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä kohentunee vielä vuo den 2017
tu lok sen myötä. Kuntastrategia lähtee siitä, että kunnan ta lous on ta sa pai-
nos sa. Palvelustrategian mukaan kunnan talouden on oltava hy väs sä kun-
nos sa ja ennakoitavaa.

Talousarvioehdotusten alijäämäisyyteen on vaikuttanut merkittävästi mm.
met sän myyn ti tu lo jen väheneminen, valtionosuuksien aleneminen, päi vä hoi-
to kus tan nus ten kasvu, sosiaalitoimen resurssipula ja Attendon os to pal ve lu-
so pi muk sen korotus 0,82 %:lla. Lisäksi vuoden 2018 verokehityksen en nus-
te taan olevan negatiivinen, joten kustannustason nousua ei ole pystytty kat-
ta maan.

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa sitä, että hallintokuntien
eh do tus ten mukaista talousarvioehdotusta ei voida hyväksyä. Ta lous ar vio-
eh do tuk sen epätasapainoon vaikuttaa mer kit tä vim min käyttötulojen ale ne-
mi nen ja verotulojen heikko kehitys. Kustan nus ten ja tu lo jen erotus on niin
suu ri, että tasapainotilanteen saavuttaminen pel käs tään menoleikkauksilla
on epätodennäköistä.
Talousarvion tasapainotusta käsitellään valtuustoseminaarissa 2.11.2017.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn.
Päätös:

Hyväksyttiin. Päätettiin tasapainottaa talousarvioehdotus kunnanjohtajan
ehdottamin toimenpitein seuraavasti:

kulusäästöt 138 000

tulolisäykset 826 000

investointien taso 1 500 000 ; tekniikkalautakunnalle annettiin
tehtäväksi karsia investoinnit em. tasolle; karsinta ei koske
Munapirtin vesihuoltoa.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
10

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä hallinto-
ja taloussihteeri Sirpa Holm klo 17-17:57 tätä pykälää käsiteltäessä.

_____
Khall 20.11.2017 § 248

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Talousarvioehdotus on tasapainotettu kunnanhallituksen päättämällä ta val-
la. Tekniikkalautakunta on karsinut investointiohjelman kokouksessaan
14.11.2017.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvioehdotuksen määrärahat ja investoinnit.
Ta lous ar vion tekstiosa käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Päätös:

Hyväksyttiin talousarvioehdotuksen määrärahat.

Hyväksyttiin investointien kohta "Vesiosuuskuntien avustukset".

Hyväksyttiin investoinnit muilta osin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus totesi Kim Rosqvistin es teel li-
sek si käsittelemään investointien kohtaa "Vesiosuuskuntien avustukset"
hal lin to lain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan nojalla. Kim Rosqvist poistui ko-
kouk ses ta tätä investointiosan kohtaa käsiteltäessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 17:35 -
17:43 tätä asiaa käsiteltäessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä hallinto-
ja taloussihteeri Sirpa Holm klo 17 - 17:52.

_____
Khall 04.12.2017 § 257

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Talousarvio ja -suunnitelma on työstetty kokonaisuudessaan valmiiksi kä-
sit te lyä varten.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvio 2018 ja ta lous suun ni-
tel ma 2018-2020 hyväksytään.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
11
Päätös:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti Mervi Liimataisen kan nat ta ma-
na, että nuoriso- ja liikuntatoimen tekstiosaan lisätään maininta mo po tal li-
toi min nas ta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen pää tök-
sek si edellä mainitulla tavalla muutettuna.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä hallinto-
ja taloussihteeri Sirpa Holm kello 17-18:37 tätä pykälää käsiteltäessä.

_____
Kvalt
Liite 24

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvio 2018 ja ta lous suun ni-
tel ma 2018-2020 hyväksytään.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 24
Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
12
Kunnanhallitus
§ 258
04.12.2017
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
6
TALOUSARVION 2017 TARKISTAMINEN

1883/02.02.00/2016
Khall 04.12.2017 § 258

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Tulosalueilta on pyydetty tiedot talousarvion 2017 muuttamistarpeista.
Muu tos pyyn tö jen lisäksi verotulot on korjattu vas taa maan toteutunutta
kehitystä.

Tehtyjen muutosten jälkeen tuloslaskelma vuodelta 2017 osoittaa ylijäämää
noin 374 000 euroa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että ehdotus vuoden 2017 ta lous ar-
vion muuttamiseksi hyväksytään. Talousarviomuutos liitetään valtuuston
pöy tä kir jaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 25
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että ehdotus vuoden 2017 ta lous ar-
vion muuttamiseksi hyväksytään.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 25
Talousarvion 2017 tarkistaminen

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
13
Kunnanhallitus
§ 259
04.12.2017
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
7
SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI

432/00.00.00/2017
Khall 04.12.2017 § 259
Liite 25
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jä-
sen tä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11.-31.12.2017 vaa li pii reit-
täin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin edus kun ta-
vaa leis sa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun
suh tees sa.

Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan
vaa li tu lok sen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua
(30.11.2016) vastaava äänimäärä. Pyhtään kunnan äänimäärä on 5 329.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton val-
tuus ton vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaa li pii reit-
täin ehdokaslistojen yhdistelmän. Yhdistelmä lähetetään liiteaineistona ja
lai te taan nähtäville valtuuston istuntosaliin.

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen eh-
do kas lis tan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan ja-
ka mal la kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lu ku-
mää räl lä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saa-
dut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla
ta val la lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suo-
men Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Kaak-
kois-Suo men vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle eh do kas lis-
tal le.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
14
Kvalt
Liite 26
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suo-
men Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Kaak-
kois-Suo men vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle eh do kas lis-
tal le.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 26
Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2017 / Ehdokaslistojen
yhdistelmä, Kaakkois-Suomen vaalipiiri

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
15
Kunnanhallitus
§ 260
04.12.2017
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
8
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA

466/00.00.01/2017
Khall 04.12.2017 § 260

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Monika Meling-Tynkkynen pyytää eroa luottamustoimistaan paik ka kun nal-
ta pois muuttamisen takia. Hän on ilmoittanut muuttavansa 1.12.2017 lu-
kien. Hän on siten menettänyt vaalikelpoisuutensa Pyhtään kunnan luot ta-
mus toi miin (KuntaL 71 §).

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa li kel poi suu-
ten sa on sen toimielimen, joka on hänet valinnut, todettava luottamustoimi
päät ty neek si. Päätös toimeenpannaan välittömästi. Monika Me ling-Tynk ky-
nen on valtuuston varajäsen ja hyvinvointilautakunnan jäsen.

Jotta uusi luottamushenkilö voitaisiin valita Meling-Tynkkysen tilalle sa-
mas sa kokouksessa, tulee valtuuston tarkastaa tämä pykälä kokouksessa vä-
lit tö mäs ti päätöksenteon jälkeen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Monika Me-
ling-Tynk ky sel le eron Pyhtään kunnan luottamustoimista 1.12.2017 lukien.
Pää tös pannaan täytäntöön heti.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Monika Me-
ling-Tynk ky sel le eron Pyhtään kunnan luottamustoimista 1.12.2017 lukien.
Pää tös pannaan täytäntöön heti.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
16
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2017
17
Kunnanhallitus
§ 261
04.12.2017
Kunnanvaltuusto
11.12.2017
9
JÄSENEN VAALI HYVINVOINTILAUTAKUNTAAN

252/00.00.01/2017
Khall 04.12.2017 § 261

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Hyvinvointilautakunnan jäsen Monika Meling-Tynkkynen on muuttanut
pois Pyhtäältä 1.12.2017 lukien. Hän on samalla menettänyt vaa li kel poi suu-
ten sa kunnan luottamustehtäviin kuntalain 71 §:n nojalla.

Kuntalain 79 §:n mukaan toimikauden aikana vapautuneeseen luot ta mus toi-
meen on valittava uusi luottamushenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee uuden jäsenen hy vin-
voin ti lau ta kun taan Monika Meling-Tynkkysen tilalle.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee uuden jäsenen hy vin-
voin ti lau ta kun taan Monika Meling-Tynkkysen tilalle.
Päätös:

_____