PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
03.04.2017 klo 18:00
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016
5
4
ALOITTEET VUODELTA 2016
7
5
HALLINTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN
8
6
CURSOR OY:N JOHDON RAPORTTI 2016
10
7
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA
11
8
SILTAKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS /
12
RANTATONTIT K261
9
PYHTÄÄN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016
16
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, pidetään
ylei sesti nähtävänä:
Pyhtään kunnanvirasto 6.4.2017 klo 9.00-15.00
PUHEENJOHTAJA
KALLIO OSMO
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Appelberg Jan
Jäsen
Björkqvist Camilla
Jäsen
Drockila Rune
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Kansikas Jari
Jäsen
Laakso Paula
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Lindemark Susanna
Jäsen
Marttinen Taina
Jäsen
Metsola Anne
Jäsen
Piispa-Jespars Seija
Jäsen
Pöyhönen Jouko
Jäsen
Renlund Bengt
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Ole
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuhkunen Kalervo
Jäsen
Tuomala Markku
Jäsen
Tähtinen Hannu
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
MUU
Arvila Katri
Khall jäsen
Klami Jaana
Khall jäsen
Nuuttila Olli
Kunnanjohtaja
Rupponen Matti
Hallintojohtaja
Eho Fiia
Johtava sosiaalityöntekijä
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
3
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt
Kutsu val tuus ton kokoukseen on vä hin tään 4 päi vää en nen kokous ta lä he-
tettävä erikseen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on kokouksessa läs-
näolo- ja pu heoi keus. Sa massa ajassa on kokouksesta an netta va yleisesti
tieto julkis ten kuu lutus ten ilmoi tustau lulla. Kokouskut sus sa on il moitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsi teltävät asiat (val tuus ton työjärjestys
8 §).
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tiedotusvälineissa, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(valtuuston työjärjestys 10 §).
Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
sekä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 3 § 30.1.2017).
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (kv:n tj 9 §).
Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto valtuuston työjärjestyksen 8 §:n
ja kunnanvaltuuston päätöksen 3 § 30.1.2017 mukaisesti jul kai se mal la ko-
kousta koskeva kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla-
detissa 21.3.2017.
Kokouksen esityslista liit tei neen on postitettu 29.3.2017.
Ehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
4
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Kvalt
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä (kv:n tj
34 §).
Ehdotus:
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
5
Yhteistyötoimikunta
§ 10
20.03.2017
Kunnanhallitus
§ 57
27.03.2017
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
3
HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016
178/01.04.00/2013
Ytt 20.03.2017 § 10
Valmistelija: Hallinto- ja taloussihteeri Sirpa Holm 040 710 4673
Kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 on valmistunut ja se on esitys-
listan liit tee nä.
Sairauspoissaolopäivien määrä on hieman lisääntynyt vuoteen 2015
verrattuna. Sai rauspäiviä työntekijää kohti vuonna 2015 oli 13,1 ja vuonna
2016 14,2,
Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.
Ehdotus:
Käsitellään ehdotus henkilöstöraportiksi ja lähetetään se edelleen kunnan-
hal li tuksen käsiteltäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 27.03.2017 § 57
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että henkilöstöraportti merkitään
tietoon saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn ajan oli asiantuntijana
saapuvilla hallinto- ja taloussihteeri Sirpa Holm klo 17:37-17:45.
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
6
Kvalt
Liite 3
Päätös:
Liitteet
nro 3
Henkilötöraportti vuodelta 2016
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
7
Kunnanhallitus
§ 58
27.03.2017
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
4
ALOITTEET VUODELTA 2016
137/00.02.00/2017
Khall 27.03.2017 § 58
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Hallintosäännön 60 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on ko-
kous kut sus sa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen oikeus tehdä kir jal li sia
aloit tei ta kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite an ne taan
pu heen joh ta jal le. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lä he te tään
kun nan hal li tuksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päät tää, että
aloit tees ta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on val mis tel ta va.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä
val tuus tol le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lä he te-
tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole
lopul li ses ti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
joh dos ta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
loppuun.
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloit-
tei ta sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vä-
hin tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloit-
teet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä
ole vat aloitteet ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty niiden johdosta. Luettelo
aloit teis ta liitetään valtuuston pöytäkirjaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Liite 4
Päätös:
Liitteet
nro 4
Aloitteet vuodelta 2016
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
8
Kunnanhallitus
§ 59
27.03.2017
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
5
HALLINTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN
139/00.01.01/2017
Khall 27.03.2017 § 59
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Valtuusto päätti 19.12.2016 § 53 kunnan organisaation uudistamisesta
1.6.2017 lukien. Organisaatiouudistuksessa lautakuntarakennetta tii vis tet-
tiin vastaamaan kunnan palvelutuotannossa tapahtuneita muutoksia ja pi-
tem mäl lä tähtäimellä myös vireillä olevaa maakuntauudistusta.
Valtuuston päätöksen toimeenpano edellyttää myös hallintosäännön muut ta-
mis ta, koska hallintosäännössä määrätään kunnan hallinto-organisaatiosta ja
sii hen kuuluvien toimielinten tehtävistä. Hallinto-osastolla on laadittu luon-
nos uudeksi hallintosäännöksi ja se on lähetetty lausuntokierrokselle lau ta-
kun nil le ja ammattiyhdistyksille sekä yt-toimikunnalle siten, että lau sun to-
ai ka päättyy 20.3.2017. Hallintosääntöluonnos on laadittu Kuntaliiton mal-
li sään nön pohjalta ja se on ollut nähtävänä valtuustofoorumissa (Yammer)
6.3. lähtien ja kunnan intranetissä 7.3. lähtien.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että uusi hallintosääntö hyväksytään
tu le vaksi voimaan 1.6.2017.
Päätös:
Hyväksyttiin seuraavin muutoksin
8 §: kunnanhallituksen toimikaudeksi päätettiin kaksi vuotta
10 § 2 mom: viimeinen lause poistettiin
83 § 2 mom: toimikaudeksi 2 vuotta
122 §: muutetaan 1 momentin viimeinen lause muotoon:
Kunnanhallitus valmistelee informaatiotilaisuudessa käsiteltävät asiat
ja kysymykset
liite 3 § 4: korjattiin lautakuntien nimet uutta organisaatiota
vastaaviksi
liite 3 § 11 kohta 1: korotettiin korvauksen pohjana olevaa
kuukausipalkkaa 6 000 euroksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus piti kokoustauon kello 19:10 -
19:15 tämän asian käsittelyn päätyttyä.
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
9
Kvalt
Liite 5
Päätös:
Liitteet
nro 5
Hallintosääntö 2017
Oheisaineisto
Hallintosäännön 2017 muuttamista koskevat esitykset
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
10
Kunnanhallitus
§ 60
27.03.2017
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
6
CURSOR OY:N JOHDON RAPORTTI 2016
148/00.04.02/2017
Khall 27.03.2017 § 60
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Cursor Oy on lähettänyt kunnille raporttinsa vuoden 2016 toiminnasta. Ra-
por tis sa todetaan mm., että seudun elinkeinostrategia ja Cursorin oma stra-
te gia päivitettiin, seutumarkkinointi yhtenäistettiin yhden seudullisen kat to-
kon septin alle, aloitettiin nuorten yrittäjien tukeminen (NYT) -palvelu sekä
han kit tiin uutta liiketoimintaa elokuvatuotannosta ja risteilijävierailuista.
Pyhtään osalta voidaan todeta, että uusia yrityksiä on syntyntyt 29 kpl (edel-
li se nä vuonna 22) ja niihin arvioidaan syntyneen 67 työpaikkaa (51). Yri tys-
neu von taa on annettu 256 toimivalle yritykselle ja 87 alkavalle yritykselle.
Mer kil le pantavaa on, että Cursorin toiminnan panos/tuotos suhde (panostus
toi min taan/syn ty neet työpaikat) on paras Pyhtäällä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen val-
tuus ton tietoon.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Päätös:
Oheisaineisto
Johdon raportti 2016 / Cursor Oy
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
11
Kunnanhallitus
§ 61
27.03.2017
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
7
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA
156/12.05.00/2017
Khall 27.03.2017 § 61
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan
yh des sä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja las ten-
suoje lun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa kos-
ke va suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja
tar kis te taan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava
huomi oon kunnan talousasrviota ja -suunnitelmaan laadittaessa.
Pyhtäällä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty kun nan-
val tuus ton päätöksellä 15.11.2010 § 80. Päätökseen sisältyi lisäys, että
suun ni tel maa seurataan lautakunnissa kaksi kertaa vuodessa ja valtuustossa
ker ran vuodessa. Suunnitelman toteutumista on seurattu valtuuston pää tök-
sen mukaisesti vuosina 2011 ja 2012.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman uudistaminen on aloitettu tam-
mi kuus sa 2017 kunnanjohtajan asettaman monialaisen työryhmän toimesta.
Suun ni tel ma on tarkoitus saattaa valtuuston käsittelyyn 3.4.2017 pi det tä-
vään kokoukseen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että lasten ja nuorten uudistettu hy vin-
voin ti suun ni tel ma hyväksytään.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Liite 6
Päätös:
Liitteet
nro 6
Korjattu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
12
Kaavoitustoimikunta
§ 32
06.09.2016
Kunnanhallitus
§ 183
19.09.2016
Kaavoitustoimikunta
§ 40
25.10.2016
Kaavoitustoimikunta
§ 47
28.11.2016
Kunnanhallitus
§ 244
12.12.2016
Kaavoitustoimikunta
§ 15
20.03.2017
Kunnanhallitus
§ 67
27.03.2017
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
8
SILTAKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS / RANTATONTIT K261
443/10.02.03/2013
Kaavtmk 06.09.2016 § 32
Valmistelija: kunnaninsinööri p. 040 832 1321
Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.4.2015 Siltakylän asemakaavan muutoksen /
rantatontit. Kaakkois-Suomen ELY-keskus valitti kaavamuutoksesta
hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on kokousasiakirjoissa.
Hallinto-oikeus kumosi asemakaavan muutoksen korttelin 261 osalta,
perusteluissa todetaan mm.että asemakaavan erillispientalojen
korttelialueen merkinnät ja määräykset eivät turvaa alueen luonnonarvoja
samassa määrin kuin osayleiskaavassa osoitettu lähivirkistysalueen
merkintä määräyksineen. Yleiskaavassa on otettu huomioon
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti viheralueiden
yhtenäiset kokonaisuudet ja että asemakaavan K261 ratkaisu ulottaa tontit
rantaan saakka poikkeaa siinä määrin yleiskaavasta, ettei poikkeamia voida
pitää yleiskaavan tarkennuksina.
Asian eteenpäin viemiseksi on kaksi vaihtoehtoa:
1. muuttaa osayleiskaavaa siten, että tontit ulottuvat rantaan asti. Tämä
edellyttää mm. uusia luontoselvityksiä
2. muuttaa K261 asemakaava yleiskaavan mukaiseksi
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään
asemakaavamuutos korttelin 261 osalta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 19.09.2016 § 183
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitustoimikunnan ehdotuksen.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
13
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kaavtmk 25.10.2016 § 40
Valmistelija: kunnaninsinööri p. 040 8321321
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos
ovat liitteenä.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää asettaa Siltakylän asemakaavan K261 osal lis-
tu mis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen maankäyttö- ja ra-
ken nus lain mukaisesti nähtäville.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kaavtmk 28.11.2016 § 47
Valmistelija: kunnaninsinööri Pirjo Kopra p. 040 8321321
Nähtävilläolo päättyy 24.11.2016. Aineisto toimitetaan kokoukseen men-
nes sä.
Luonnoksesta saadut lausunnot eivät aiheuta muutoksia kaavaluonnokseen.
Mie li pi tei tä ei jätetty.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Siltakylän
ase ma kaa van K261 kaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain
mu kai ses ti nähtäville.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 12.12.2016 § 244
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnanjohtaja:
Kunnahallitus hyväksyy kaavoitustoimikunnan ehdotuksen. Nähtäville
asettamisesta huolehtii tekninen osasto.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
14
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kaavtmk 20.03.2017 § 15
Valmistelija: kunnaninsinööri Pirjo Kopra p. 040 8321321
Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.01.-26.02.2017.
Lausunnonantajilla ei ollut huomauttamista kaavaehdotuksesta. Yhtään
mie li pi det tä ei kaavasta jätetty.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä 6.3.2017 päivätyn Sil ta ky län-Hein-
lah den asemakaavan K261 kaavamuutoksen ja esittää sen kun nan hal li tuk-
sel le ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 27.03.2017 § 67
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Siltakylän-Heinlahden ase ma kaa-
van korttelia K261 koskeva muutos hyväksytään.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Liite 7-8
Päätös:
Liitteet
nro 7
Siltakylä_K261_AK_tarkistettu ehdotus_297x630
nro 8
Siltakylän rantatontit K261 AK selostus
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
15
Oheisaineisto
Bilaga 7_Blankett_för_uppföljning_av_detaljplanen
Liite 1_OAS_A4
Liite 2_Asemakaavakartta_A4
Liite 3_Kaavamääräykset_A3
Liite 4_Havainnekuva 1_2000_A4
Liite 5_Vastineet luonnos
Liite 6_Vastineet ehdotus
Liite 7_Asemakaavan_seurantalomake
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
16
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 10
21.03.2017
Kunnanhallitus
§ 70
27.03.2017
Kunnanvaltuusto
03.04.2017
9
PYHTÄÄN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016
1246/00.01.02/2015
Soteltk 21.03.2017 § 10
Liite 3
Valmistelija: Johtava sosiaalityöntekijä Marjut Chydenius, p. 044-3554697
Hyvinvointikertomus on valmisteltava kerran valtuustokaudessa ter vey den-
huol tolain (1326/2010 §12) perusteella. Se toimii strategiatyön ja vuotuisen
kun ta suun nit te lun pohjana. Suunnitelmassa on tiivistettynä tietoa kunnan
ta lou des ta ja elinvoimasta, kuntalaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja pal-
ve lu jen toimivuudesta. Kertomus sisältää hyvinvointisuunitelman tulevalle
val tuus tokau del le.
Johtava sosiaalityöntekijä:
Sosiaalilautakunta- ja terveyslautakunta antaa hyvinvointikertomuksen tie-
doksi kunnanhallitukselle.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy ja antaa hy vin voin ti ker tomuksen
tiedoksi kunnanhallitukselle.
_____
Khall 27.03.2017 § 70
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Edellä mainitun lainkohdan nojalla kuntalaisten terveydestä ja hy vin voin-
nis ta sekä toteutetuista toimenpiteistä tulee raportoida valtuustolle vuosit-
tain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laa jem pi hyvinvointikertomus.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hyvinvointikertomus hy väksy-
tään.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2017
17
Kvalt
Liite 9
Päätös:
Liitteet
nro 9
Pyhtään hyvinvointikertomus 2013-2016