PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
19.12.2016 klo 18:00
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
ORGANISAATIORAKENTEEN UUDISTAMINEN
5
4
KUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA
8
2017-2019
5
TALOUSARVION 2016 TARKISTAMINEN
11
6
ERON MYÖNTÄMINEN KUNNALLISISTA
12
LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PIRKKO SILTA
7
JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN
13
8
JÄSENEN VALITSEMINEN SOSIAALI- JA
14
TERVEYSLAUTAKUNTAAN
9
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TEKNISEEN
15
LAUTAKUNTAAN
10
KAUNISSAAREN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS / TILA
16
PEKKO
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, pidetään ylei-
sesti nähtävänä Pyhtään kunnanvirastossa torstaina 22.12.2016 kello
9.00-15.45.
PUHEENJOHTAJA
KALLIO OSMO
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Appelberg Jan
Jäsen
Björkqvist Camilla
Jäsen
Drockila Rune
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Kansikas Jari
Jäsen
Laakso Paula
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Lindemark Susanna
Jäsen
Marttinen Taina
Jäsen
Metsola Anne
Jäsen
Piispa-Jespars Seija
Jäsen
Pöyhönen Jouko
Jäsen
Renlund Bengt
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Ole
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuhkunen Kalervo
Jäsen
Tuomala Markku
Jäsen
Tähtinen Hannu
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
MUU
Klami Jaana
Khall jäsen
Silta Pirkko
Khall jäsen
Nuuttila Olli
Kunnanjohtaja
Rupponen Matti
Hallintojohtaja
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
3
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt
Kutsu val tuus ton kokoukseen on vä hin tään 4 päi vää en nen kokous ta lä he-
tettävä erikseen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on kokouksessa läs-
näolo- ja pu heoi keus. Sa massa ajassa on kokouksesta an netta va yleisesti
tieto julkis ten kuu lutus ten ilmoi tustau lulla. Kokouskut sus sa on il moitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsi teltävät asiat (val tuus ton työjärjestys
8 §).
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tiedotusvälineissa, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(valtuuston työjärjestys 10 §).
Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
sekä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 3 § 25.1.2016).
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (kv:n tj 9 §).
Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto valtuuston työjärjestyksen 8 §:n
ja kunnanvaltuuston päätöksen 3 § 25.1.2016 mukaisesti jul kai se mal la ko-
kousta koskeva kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla-
detissa 6.12.2016.
Kokouksen esityslista liit tei neen on postitettu 14.12.2016.
Ehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
4
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Kvalt
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä (kv:n tj
34 §).
Ehdotus:
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
5
Kunnanhallitus
§ 128
13.06.2016
Kunnanhallitus
§ 179
19.09.2016
Kunnanhallitus
§ 225
21.11.2016
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
3
ORGANISAATIORAKENTEEN UUDISTAMINEN
1882/00.01.00/2016
Khall 13.06.2016 § 128
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnan palvelutuotannossa on tehty merkittäviä muutoksia, kun pal ve lu-
tuotan toa on ulkoistettu. Varsinkin sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistus
on merkittävästi vähentänyt hallinnollisen työn tarvetta ja asioiden kä sit te-
lyä lautakunnassa. Myös teknisen sektorin kumppanuusratkaisu antaa mah-
dol li suu den organisaatiotarkasteluun.
Vireillä on myös maakuntahallintouudistus, joka toteutuessaan vähentää
mer kit tä väs ti kunnan järjestämisvastuulla olevia tehtäviä ja muuttaa kunnan
toi min nan painopistettä palvelutuotannosta elinvoiman kehittämisen suun-
taan. Tämä toimintamalli on jo nyt huomioitu kunnan strategiassa, mutta si-
tä ei ole viety organisaatiotasolle.
Organisaatiovaihtoehtoja on käyty alustavasti läpi valtuustoseminaareissa
21.-22.5.2015 ja 28.-29.4.2016. Seminaareissa enemmistö osallistujista pää-
tyi kannattamaan niin sanottua kahden lautakunnan mallia, jossa toi mi eli-
miä olisivat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi hyvinvointilautakunta ja
elin voi ma lau ta kun ta.
Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluisivat
päivähoito ja esiopetus
perusopetus
nuoristoimi
liikuntatoimi
kirjasto
kunnalle jäävät sosiaalitoimen tehtävät
Elinvoimalautakunnan tehtäviin kuuluisivat
elinkeinotoimi
kaavoitus
kulttuuri- ja matkailutoimi
markkinointi
viestintä
kuntatekniikka
kiinteistöt
yhdyskuntapalvelut
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
6
Hyvinvointilautakunnassa olisi erikseen jaosto suomen- ja ruotsinkielistä
ope tus ta varten. Elinvoimalautakunnassa olisi valvontajaosto ra ken nus val-
von taa koskevia asioita varten.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus pyytää kunnan toimielimiltä ja henkilöstöjärjestöiltä lau sun-
non uudesta organisaatiomallista elokuun 2016 loppuun mennessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 19.09.2016 § 179
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Määräaikana ovat lausunnon antaneet yhteistyötoimikunta, sosiaali- ja ter-
veys lau ta kun ta, tekninen lautakunta, valvontalautakunta, opetus- ja nuori so-
lau ta kun ta sekä ammattijärjestöistä OAJ. Lausunnoissa uudistusta pidetään
tar peel li se na, mutta tehtäväjakojen suhteen on vielä tarkennettavaa. Lau sun-
tojen sisältö ja niiden arviointi käyvät ilmi oheisaineistona olevasta yh dis-
tel mäs tä.
Organisaatiomallia uudistamalla on mahdollista ottaa paremmin huomioon
kunnan elinvoiman kehittäminen, mikä tarkoittaa samalla mahdollisuutta
paremmin tukea yritystoiminnan kehittymistä kunnassa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että lausuntokierroksella ollut organisaatiomalli on
edel leen jatkovalmistelun pohjana.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 21.11.2016 § 225
Liite 31
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Organisaatiomallia on viimeistelty kunnanhallituksen seminaarissa
29.9.2016 sovitulla tavalla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnan organisaatio muutetaan
ohei sen liitteen mukaiseksi 1.6.2017 lukien. Organisaatiokaavio liitetään
val tuus ton pöytäkirjaan.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
7
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että
hy vin voin ti lau ta kun nan jaostojen sekä valvontajaoston jäsenmäärä on viisi.
Jaos tojen jäsenten lukuunottamatta puheenjohtajaa ei tarvitse olla lau ta kun-
nan jäseniä.
Raul Lehto ehdotti Jaana Klamin kannattamana, että hy vin voin ti lau ta kun-
nan ja tekniikkalautakunnan jäsenmäärä on 11.
Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asias-
ta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystapaa siten, että
ne, jotka kannattavat päätösehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka kan nat ta-
vat Raul Lehdon ehdotusta vastaava EI. Äänestystapa ja -esitys hy väksyt-
tiin. Seuranneessa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA- ja
kaksi (2) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena pää tös eh do-
tuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 6-2. Äänestyspöytäkirja
liit tee nä 31 .
Merkittiin pöytäkirjaan Raul Lehdon eriävä mielipide.
_____
Kvalt
Liite 32
Päätös:
Liitteet
nro 32
Ehdotus organisaatioksi
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
8
Kunnanhallitus
§ 211
31.10.2016
Kunnanhallitus
§ 224
21.11.2016
Kunnanhallitus
§ 236
12.12.2016
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
4
KUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2017-2019
1883/02.02.00/2016
Khall 31.10.2016 § 211
Liite 28
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Talousarvion laadintaohjeessa lautakunnille annettiin ta lous ar vioeh dotuk-
sen jättämisen määräajaksi 30.9.2016. Hallinto- ja taloussihteeri on koonnut
yh teen lautakuntien ehdotukset. Ehdotusten mukaan vuosikate vuonna 2017
oli si noin 504 000 € ja kunnan tulos noin 1 017 000 euroa ali jää mäi nen.
Taseen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli noin
2 516 000 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä on vähentynyt huomattavasti
vuoden 2015 alijäämän takia. Kuntastrategia lähtee siitä, että kunnan ta lous
on ta sa pai nos sa. Palvelustrategian mukaan kunnan talouden on oltava hy-
väs sä kun nos sa ja ennakoitavaa.
Taloudellisen tilanteen heikentymiseen on vaikuttanut merkittävästi kunnan
ul koi sen toimintaympäristön kehitys. Työttömyysaste on noussut ja sen
myötä sosiaalisten rahansiirtojen tarve on kasvanut. Valtion kunnille aset ta-
mia velvoitteita ei ole saatu puretuksi ja kun verokehityksen vuodelle 2017
en nus te taan olevan negatiivinen, ei kustannustason nousua pystytty kat ta-
maan.
Strategisten tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa sitä, että hallintokuntien
eh dotus ten mukaista kustannustason nousua (5,3 %) ei voida hyväksyä.
Nou suun vaikuttaa merkittävästi alaikäisistä turvapaikanhakijoista ai heu tu-
vat kustannukset, joita ilman menokasvu olisi noin 0,2 %; tasapainotuksen
kan nal ta näillä kustannuksilla ei ole merkitystä, koska valtio korvaa kus tan-
nukset täysimääräisinä. Talousarvioehdotuksen epätasapainoon vaikuttaa
mer kit tä vim min käyttötulojen ja verotulojen aleneminen. Kustan nus ten ja
tu lojen erotus on niin suuri, että tasapainotilanteen saavuttaminen pel käs-
tään menoleikkauksilla on epätodennäköistä.
Hallinto-osastolla on yhteistyössä muiden osastojen kanssa laadittu ehdotus
ta lous ar vion tasapainottamisesta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen talousarvion 2017 ta sa pai not ta mi ses-
ta.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
9
Päätös:
Raul Lehto ehdotti Rune Drockilan ja Markku Tuomalan kannattamana, et-
tä kiinteistöveroa ei koroteta, vaan vastaava määrä lisätään ve rotu loker ty-
mään.
Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asias-
ta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystapaa siten, että
ne, jotka kannattavat päätösehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka kan nat ta-
vat Raul Lehdon ehdotusta vastaavat EI. Seuranneessa ni men huu toää nes-
tykses sä annettiin kolme (3) JAA- ja kuusi (6) EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena Raul Lehdon ehdotuksen tulleen
kun nan hal li tuksen päätökseksi äänin 6-3. Äänestyspöytäkirja liitteenä 28 .
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus piti neuvottelutauon kello
18:12-18:20 tätä asiaa käsiteltäessä.
_____
Khall 21.11.2016 § 224
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Talousarvioehdotus 2017 ja -suunnitelma 2017-2019 on tasapainotettu kun-
nan hal li tuksen päättämällä tavalla.
Kuntaliitto suosittelee, että vuoden 2019 taloussuunnitelma laaditaan voi-
mas sa olevan lainsäädännön mukaisena ottamatta huomioon maa kun ta uu-
dis tuksen vaikutuksia.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn tasapainotuksen mukaiset määrärahat ja
tu lot vuosille 2017-2019.
Kunnanhallitus käsittelee talousarvion ja -suunnitelman tekstiosan seu raa-
vas sa kokouksessa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä hallinto-
ja taloussihteeri Sirpa Holm klo 17-17:55 tätä asiaa käsiteltäessä.
_____
Khall 12.12.2016 § 236
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Talousarvio ja -suunnitelma kokonaisuudessaan on laadittu valmiiksi
käsittelyä varten.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
10
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvio 2017 ja -suunnitelma
2017-2019 hyväksytään.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Liite 33
Päätös:
Liitteet
nro 33
Talousarvio 2017 / Taloussuunnitelma 2017-2019
Oheisaineisto
Riskikartoitus
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
11
Kunnanhallitus
§ 237
12.12.2016
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
5
TALOUSARVION 2016 TARKISTAMINEN
1437/02.02.00/2015
Khall 12.12.2016 § 237
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Osastoilta on pyydetty tiedot talousarvion 2016 muuttamistarpeista
2.12.2016 mennessä. Osastojen muu tos pyyn töjen lisäksi valtionosuustulot
on korjattu vas taa maan valtiovarainministeriön 26.9. tekemää päätöstä.
Tehtyjen muutosten jälkeen tuloslaskelma vuodelta 2016 osoittaa ylijäämää
noin 25 000 euroa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että ehdotus vuoden 2016 ta lous ar-
vion muuttamiseksi hyväksytään. Talousarviomuutos liitetään valtuuston
pöy tä kir jaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Liite 34
Päätös:
Liitteet
nro 34
Talousarvion 2016 muutos
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
12
Kunnanhallitus
§ 238
12.12.2016
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
6
ERON MYÖNTÄMINEN KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PIRKKO SILTA
2049/00.00.01/2016
Khall 12.12.2016 § 238
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Pirkko Silta pyytää 22.11.2016 saapuneella kirjeellään eroa kaikista kun nal-
li sis ta luottamustehtävistään. Hän on ollut kunnanhallituksen jäsen, sosi aa-
li- ja terveyslautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan varajäsen ja kunnan
edus ta ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yh ty mä kokouksis-
sa sekä terveyden edistämisen työryhmän varajäsen.
Kuntalain 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö
on. Pirkko Sillan esittämää syytä eroamiselle on pidettävä pätevänä.
Jotta Pirkko Sillalta vapautuneisiin luottamustoimiin voitaisiin valita uudet
luot ta mus hen ki löt samassa kokouksessa, on myös valtuuston pöytäkirja tä-
män pykälän osalta tarkastettava kokouksessa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää Pirkko Sillalle eron Kotkan-Haminan seudun kou-
lu tus kun ta yh ty män yhtymäkokousedustajan ja terveyden edistämisen työ-
ryh män varajäsenen luottamustoimista.
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Pirkko Sillalle eron
kun nan hal li tuksen jäsenen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja tekni-
sen lautakunnan varajäsenen luottamustoimista. Samalla kunnanhallitus eh-
dot taa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
13
Kunnanhallitus
§ 239
12.12.2016
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
7
JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN
2049/00.00.01/2016
Khall 12.12.2016 § 239
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Pirkko Silta on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan. Eron
myön tä mi nen käsitellään valtuuston 19.12.2016 pidettävässä kokouksessa.
Pirkko Silta on ollut kunnanhallituksen jäsen. Kuntalain 39 §:n mukaan
kes ken toimikautta avoimeksi jääneeseen luottamustoimeen on valittava jäl-
jel lä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen
Pirkko Sillan tilalle uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi toi mi kau dek-
si.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
14
Kunnanhallitus
§ 240
12.12.2016
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
8
JÄSENEN VALITSEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN
2049/00.00.01/2016
Khall 12.12.2016 § 240
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Pirkko Silta on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustehtävistään. Hän on
ol lut sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.
Kuntalain 39 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Pirkko Sillan tilalle
uu den luottamushenkilön sosiaali- ja terveyslautakuntaan jäljellä olevaksi
toi mi kau deksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
15
Kunnanhallitus
§ 241
12.12.2016
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
9
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN
2049/00.00.01/2016
Khall 12.12.2016 § 241
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Pirkko Silta on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan. Hän on ol-
lut teknisessä lautakunnassa Tuija Arvilan varajäsen.
Kuntalain 39 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee tekniseen lautakuntaan
Tui ja Arvilan varajäseneksi uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi toi-
mi kau deksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
16
Kaavoitustoimikunta
§ 27
07.06.2016
Kaavoitustoimikunta
§ 31
06.09.2016
Kunnanhallitus
§ 182
19.09.2016
Kaavoitustoimikunta
§ 45
28.11.2016
Kunnanhallitus
§ 243
12.12.2016
Kunnanvaltuusto
19.12.2016
10
KAUNISSAAREN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS / TILA PEKKO
1686/10.02.02/2016
Kaavtmk 07.06.2016 § 27
Valmistelija: kunnaninsinööri p. 040 8321321
Kunnanhallitus on 22.02.2016 § 47 päättänyt maanomistajien aloitteesta
käyn nis tää Kaunissaaren osayleiskaavan muutoksen tilan Pekko, kiin teis tö-
tun nus 624-406-1-72 alueelle. Maanomistajat vastaavat kaavamuutoksen
kus tan nuksis ta.
Maanomistajat ovat valinneet konsultiksi Fcg:n. Kaavamuutoksen aloi tus-
vai heen viranomaisneuvottelu on pidetty 4.4.2016.
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaa va luon-
nos-asia kir jat ovat liitteenä.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä kaavan osallistumis-ja ar vioin ti suun-
ni tel man sekä kaavaluonnoksen ja asettaa ne MRL:n mukaisesti nähtäville.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kaavtmk 06.09.2016 § 31
Valmistelija: kunnaninsinööri p. 040 8321321
Kaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnos olivat
julkisesti nähtävillä 27.6.-27.7.2016.
Kaavaluonnoksesta tulleessa palautteessa ei esitetty muutoksia, joten
kaavaehdotus voidaan viedä eteenpäin samanlaisena kuin luonnos.
Aineistoon on tehty tarvittavat kirjaukset luonnosvaiheesta.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä valmistellut vastineet lausuntoihin ja
mielipiteisiin sekä esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtäville.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
17
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 19.09.2016 § 182
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus asettaa Kaunissaaressa olevaa tilaa Pekko koskevan osa-
yleis kaa va muu toksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti
näh tä vil le. Nähtäville asettamisesta huolehtii tekninen osasto.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kaavtmk 28.11.2016 § 45
Valmistelija: kunnaninsinööri Pirjo Kopra p. 040 8321321
Ehdotuksesta annetuista lausunnoista ei tullut muutostarpeita kaavaan.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä Kaunissaaren osayleiskaavan tilaa
Pekko koskevan kaavamuutoksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edel-
leen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Khall 12.12.2016 § 243
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Yritysvaikutusten arviointi tehty, ei merkittäviä vaikutuksia.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kaunissaaren osayleiskaavan tilaa
Pekko koskeva kaavamuutos hyväksytään.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
6/2016
18
Kvalt
Päätös:
Oheisaineisto
Kaunissaaren osayleiskaavamuutos / tila Pekko kaavakartta
hyväksyttäväksi
Kaunissaaren osayleiskaavamuutos / tila Pekko kaavaselostus
hyväksyttäväksi
Kaunissaaren osayleiskaavamuutos / tila Pekko kaavaehdotuksen
vastinetaulukko