PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
23.04.2019 klo 18:00
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
CURSOR OY:N JOHDON RAPORTTI 2018
5
4
TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN / CURSOR OY / VERSSO
7
ISLAND DEVELOPMENT OY
5
KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS
12
6
KAAVOITUSKATSAUS 2019
17
7
ALOITTEET VUODELTA 2018
19
8
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 24.4.2019
20
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, julkaistaan
yleiseen tietoverkkoon 25.4.2019
PUHEENJOHTAJA
KALLIO OSMO

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Aksels Tuulikki
Jäsen
Cederlund Freddie
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Helle Tiina
Jäsen
Hokkanen Raimo
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Klami Jaana
Jäsen
Lakso-Adamsson Riitta
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Metsola Jyrki
Jäsen
Paavola Erja
Jäsen
Rosqvist Kim
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuomala Kirsi
Jäsen
Turunen Riikka
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
Vanhala Toni
Jäsen
Viinanen Jari
Jäsen
Vintervik Thomas
Jäsen
Yrjölä Reijo
Jäsen
MUU
Eho Jouni
Kunnanjohtaja
Vilen Olli
Hallintojohtaja
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
Pusila Sanni
Nuorisovaltuuston edustaja

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
3
Kunnanvaltuusto
23.04.2019
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt

Kutsu val tuus ton ko kouk seen on vä hin tään 4 päi vää en nen ko kous ta lä he-
tettävä erik seen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on ko kouk sessa läs-
näolo-oikeus tai velvollisuus. Sa massa ajassa on ko kouk sesta tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. Ko kouskut sus sa on il moitettava kokouk sen aika ja
paik ka sekä käsi teltävät asiat (hallintosääntö 81 §).

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tie do tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(hal lin to sään tö 81 §).

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
se kä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 7 § 11.2.2019).

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 82 §).

Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 81 §:n ja kun-
nan val tuus ton päätöksen 7 § 11.2.2019 mukaisesti jul kai se mal la ko kousta
kos ke va kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla detissa
9.4.2019.

Kokouksen esityslista liit tei neen on julkaistu sähköisessä ko ko us jär-
jestelmässä 18.4.2019.
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
4
Kunnanvaltuusto
23.04.2019
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kvalt

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua siltä osin kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
(hallintosääntö 102 §).
Päätösehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
5
Kunnanhallitus
§ 52
25.03.2019
Kunnanvaltuusto
23.04.2019
3
CURSOR OY:N JOHDON RAPORTTI 2018

843/00.04.02/2018
Khall 25.03.2019 § 52

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Cursor Oy on lähettänyt kunnille raporttinsa vuoden 2018 toiminnasta. Ra-
por tis sa todetaan mm., että Cursor toteutti seudun elinkeinostrategiaa
suunnitelman mukaisesti, kuitenkin siten, että toimintaa on uudistettu ja
keskitetty 3 päätavoitteeseen: Toimivien ja aloittavien yritysten tukeminen
ja kehittäminen, investointien tuominen seudulle ja matkailijoiden määrän
lisääminen seudulle. Toiminnasta on käytetty nimeä "Back to basics" ja sen
yhtenä tavoitteena on rajallisten resurssien entistä tehokkaampi ohjaaminen
lisäarvoa tuottavaan toimintaan.

Toimivia ja aloittavia yrityksiä tuettiin mm. Level up-kiihdyttämötoimintaa
jatkamalla ja yritysten hankintaosaamista vahvistamalla. Matkailijoiden
määrää seudulla pyrittiin lisäämään muun muassa tv-sarjan tuotantoon
osallistumalla, risteilyvierailuista sekä vahvistamalla Ekamin kanssa
kansainvälistä palveluosaamista erityisesti Zsar Outlet Villagen tarpeita
silmällä pitäen. Investointien tuomiseksi seudulle on tehty toimenpiteitä
esimerkiksi akkutehtaan ja vesipullottamon saamiseksi seudulle. Käynnissä
on ollut myös useita datakeskushankkeita sekä matkailuhankkeita. Yhdessä
seutumarkkinoinnin kanssa on toteutettu useita osaajakampanjoita ja tehty
aktiivista vaikuttajaviestintää.

Pyhtään osalta voidaan todeta, että uusia yrityksiä on syntynyt 19 kpl (edel-
li se nä vuonna 31) ja niihin arvioidaan syntyneen 44 työpaikkaa (71). Yri tys-
neu von taa on annettu 196 toimivalle yritykselle ja 90 alkavalle yritykselle.
Mer kil le pantavaa on, että aktiviteettitaso (asiakkaat keskimäärin/kunnan
panos) on jäsenkunnista suurin Pyhtäällä. Panos/tuotos -suhde oli Pyhtään
osalta laskenut (panostus toi min taan/syn ty neet työpaikat). Kahtena
edellisvuotena Cursorin toiminnan pa nos/tuo tos -suhde oli ollut paras Pyh-
tääl lä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen val-
tuus ton tietoon.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus piti kokoustauon klo 18:55 -
19:01 ennen tämän pykälän käsittelyn alkamista.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
6
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee Cursor Oy:n johdon raportin vuodelta 2018
tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Cursor Oy:n johdon raportti 2018

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
7
Kunnanhallitus
§ 206
22.09.2014
Kunnanhallitus
§ 211
13.10.2014
Kunnanvaltuusto
§ 52
10.11.2014
Kunnanhallitus
§ 57
25.03.2019
Kunnanvaltuusto
23.04.2019
4
TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN / CURSOR OY / VERSSO ISLAND DEVELOPMENT OY

1016/02.05.06/2014
Khall 22.09.2014 § 206
22.9.2014
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Pyhtään kunta omistaa Versön alueen Munapirtin saaressa. Alueen käyt-
töön ot toa matkailutarkoituksiin on selvitetty mm. Cursorin vuonna 2012
laa ti mas sa Munapirtin luontomatkailualueen kehittämissuunnitelmassa. Ke-
hit tä mis suun ni tel maa toteutetaan Cursorin hallinnoimassa hankkeessa
"Vaa li maan ja Versson profilointia masterplanin ja viestinnän keinoin."

Hankkeessa on haettu vuoden 2014 aikana konsulttiyhtiön avulla ho tel li-
ope raat to ria Verssoon suunnitteilla olevaan kylpylähotelli-lomakeskukseen.
Työn tuloksena on löydetty muutamia hankkeesta kiinnostuneita ope raat to-
rei ta.

Kaakon kasvuohjelman mukaisesti seudun matkailu- ja palvelualojen mer-
ki tys kasvaa tulevaisuudessa. Pyhtään elinkeinostrategia linjaa tee ma mat-
kai lun ja sitä tukevat palvelut Pyhtään tärkeimmäksi kasvualaksi. Toivotun
ke hi tyk sen toteutuminen vaatii mittavia matkailullisia investointeja. To teu-
tues saan Versson kylpylähotelli-lomakeskus työllistäisi ali han kin ta ver kos-
toi neen arviolta 50-60 henkilöä. Hanke työllistäisi välillisesti alueen yri tyk-
siä ja tuottaisi niille yli 8 miljoonan euron liikevaihdon. Rakennusaikaisten
työ paik ko jen määräksi on arvioitu 50-60 henkilöä.

Mahdollisten hotellioperaattoreiden kanssa käytävissä neuvotteluissa ete ne-
mi nen edellyttää oman yhtiön perustamista. Yhtiö on nimetty Versso Island
Development Oy:ksi. Yhtiö olisi itsenäinen juridinen yksikkö, joka toi mii
hankkeen kehittäjänä ja joka voi tehdä sopimuksia operaattoreiden ja mui-
den toimijoiden kanssa. Hankekehitys jatkuisi siihen saakka kunnes vas tuu
toiminnasta siirtyy investori- ja operaattoritahoille. Erillisen yhtiön lii ke toi-
min ta (vastuut ja velat) on helpommin realisoitavissa, kuin Cursorin si säl lä
tapahtuva toiminta.

Tarkoituksena on, että Cursor perustaa yhtiön 100 % omistamakseen ty tär-
yh tiök si 2 500 euron osakepääomalla. Muu rahoitustarve yhtiölle on
100 000 euroa, joka käytettäisiin asiantuntijapalveluihin (sopimusten laa ti-
mi ses sa tarvittava lainopillinen ja toimialan asiantuntemus). Yhtiöllä ei ole
tuot to- tai tappio-odotuksia. Rahoitus järjestettäisiin niin, että Cursor Oy
myön tää Versso Island Development Oy:lle 100 000 euron suuruisen lai-
nan, jonka korko on 1 kk euribor + 0,4 % marginaali. Laina-aika on 3 vuot-

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
8
ta ja laina maksettaisiin yhtenä eränä takaisin laina-ajan päätyttyä. Lai na
edellyttää Pyhtään kunnan takausta. Kun hankkeelle saadaan operaattori,
Vers so Island Development Oy myydään tulevalle toimijalle niin, että ope-
raat to ri ostaa yhtiön osakkeet Cursorilta ja maksaa lainan pois.

Cursor Oy:n hallitus on hyväksynyt Versso Island Development Oy:n pe rus-
ta mi sen kokouksessaan 19.8.2014. Yhtiö perustetaan syyskuun aikana ja
ilmoitetaan kaupparekisteriin. Yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä on
Hannu Karavirta ja varajäsenenä Birthe Suni.

Versso Island Development Oy:n hyödyt

mahdollistaa Versön kehittämisen ja kohteen toteutuksen

yksilöi Versön kehittämiseen kohdistetut panostukset tähän yhtiöön

mahdollistaa operaattoreiden ja investoreiden kilpailutuksen koska
riip pu vuut ta heihin ei ole

opitaan toimimaan uusien kehittämismallien mukaan erillisten koh-
tei den toteuttamiseksi.

Riskit

hanke epäonnistuu ja myynti ei toteudu

toiminta tappiollista, osakepääoma menetetään ja yhtiö toimii hal li-
tuk sen vastuulla

tappio kehittämiseen sidottujen panosten suuruinen.

Cursor Oy:n esitys on esityslistan liitteenä.
Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Versso Island Development Oy:n
Cursor Oy:ltä otettavalle 100 000 euron suuruiselle lainalle myön ne tään
Pyhtään kunnan omavelkainen takaus. Vastavakuutta ei pyydetä.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti poistaa asian valtuuston 22.9.2014
kokouksen esityslistalta.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Olli Nuuttila poistui kokouksesta esteellisenä
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
_____
Jakelu:
Khall 13.10.2014 § 211
13.10.2014
Liitteet 37-38
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Hallituksen edellisessä käsittelyssä ei tullut esille tarvetta lisäselvitysten
hankkimiseen.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
9
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Versso Island Development Oy:n
Cursor Oy:ltä otettavalle 100 000 euron suuruiselle lainalle myönnetään
Pyhtään kunnan omavelkainen takaus. Vastavakuutta ei pyydetä.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Raul Lehto ehdotti Jaana Klamin kannattamana, että
takausta ei hyväksytä.
Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystapaa siten,
että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka
kannattavat Raul Lehdon ehdotusta vastaavat EI. Äänestystapa ja -esitys
hyväksyttiin. Seuranneessa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän
(7) JAA- ja kaksi (2) EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena päätösehdotuksen tulleen
kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7-2. Äänestyspöytäkirja liitteenä 37.
Merkittiin pöytäkirjaan Raul Lehdon ja Jaana Klamin eriävät mielipiteet,
liite 38.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Olli Nuuttila poistui kokouksesta esteellisenä
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
_____
Jakelu:
Kvalt 10.11.2014 § 52
Liitteet 14-15
Cursor Oy:n esitys on esityslistan liitteenä.
Päätös:

Keskustelun kuluessa Raul Lehto ehdotti Taina Marttisen ja Jukka Sö der-
hol min kannattamana, että takausta ei myönnetä.

Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asias-
ta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä siten, että ne,
jot ka kannattavat päätösehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat
Raul Lehdon ehdotusta vastaavat EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin.
Seu ran nees sa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) JAA-
ja seitsemän (7) EI-ääntä yhden valtuutetun ollessa esteellisenä poissa ää-
nes tyk ses tä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että päätösehdotus on tullut val-
tuus ton päätökseksi äänin 19-7. Äänestyspöytäkirja liitteenä 14.

Merkittiin pöytäkirjaan Raul Lehdon, Taina Marttisen, Sami Saarisen, Tuu-
lik ki Akselsin ja Jarkko Ukkosen eriävät mielipiteet, liite 15.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
10
Merkittiin pöytäkirjaan, että Mervi Liimatainen ja Olli Nuuttila poistuivat
ko kouk ses ta yleisötiloihin esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
_____
Khall 25.03.2019 § 57

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Kunnanvaltuusto on myöntänyt 10.11.2014 § 52 omavelkaisen takauksen
Cur sor Oy:lle sen myöntämälle Versso Island Development Oy:n 100 000
lai nal le. Laina-aika oli 3 vuotta ja sen katsotaan alkaneen lainan en sim mäi-
sen erän nostohetkestä 22.6.2016. Kunnan myöntämä takaus on siten päät-
ty mäs sä 21.6.2019.

Vuoden 2018 lopussa Versso Island Development Oy oli nostanut emo yh-
tiöl tään Cursor Oy:ltä lainaa yhteensä 15 000 . Tilanteessa 19.3.2019 lai-
na mää rä on 35 298,27 ja kevään aikana lainamäärä kasvaa arviolta noin
50 000 euroon.

Suurin yksittäinen kustannus on Colliers International Property Consultants
Ltd:n tekemä toteutettavuustutkimus (engl. feasibility study), jonka ko ko-
nais kus tan nus on yhteensä noin 35 000 euroa. Loput kustannukset ovat
muo dos tu neet kolmen vuoden aikana pääasiassa yhtiön käyttämistä la ki pal-
ve luis ta.

Käynnissä oleva toteutettavuusselvitys on vastaavantyyppisissä hankkeissa
nor maa li käytäntö. Useat investorit edellyttävät ulkopuolisen ja riip pu mat-
to man tahon toimesta tehdyn selvityksen, joka vahvistaa hankkeen lii ke toi-
min ta suun ni tel man. Myös useat rahoituslaitokset edellyttävät selvitystä.

Jotta Versson kylpylähanke saataisiin käyntiin ja käynnissä olevat neu vot te-
lut erityisesti investoreiden kanssa maaliin vuoden 2019 aikana on han ke-
ke hi tys työ tä syytä jatkaa. Kunnan on tarpeen myöntää aiemmin myönnetylle
ta kauk sel le 3 vuoden jatkoaika.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Versso Island Development Oy:n
Cur sor Oy:ltä otettavalle enintään 100 000 euron suuruiselle lainalle ai em-
min myön ne ttyä määräaikaista omavelkaista takausta jatketaan 3 vuo dek si
22.6.2019 alkaen 21.6.2022 saakka. Vastavakuutta ei pyydetä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus totesi, että kunnanjohtaja Jouni Eho on esteellinen
käsittelemään tätä asiaa hallintolain 28 §:n 1 mom 5 kohdan perusteella.
Jouni Eho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
11
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Versso Island Development Oy:n
Cur sor Oy:ltä otettavalle enintään 100 000 euron suuruiselle lainalle ai em-
min myön ne ttyä määräaikaista omavelkaista takausta jatketaan 3 vuo dek si
22.6.2019 alkaen 21.6.2022 saakka. Vastavakuutta ei pyydetä.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
12
Kaavoitustoimikunta
§ 10
20.02.2017
Kunnanhallitus
§ 43
06.03.2017
Kaavoitustoimikunta
§ 39
27.11.2017
Kaavoitustoimikunta
§ 18
03.04.2018
Kaavoitustoimikunta
§ 31
26.06.2018
Kunnanhallitus
§ 155
13.08.2018
Kaavoitustoimikunta
§ 4
23.01.2019
Kaavoitustoimikunta
§ 10
13.03.2019
Kunnanhallitus
§ 49
25.03.2019
Kunnanvaltuusto
23.04.2019
5
KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS

90/10.02.03/2017
Kaavtmk 20.02.2017 § 10

Valmistelija: Kunnaninsinööri Pirjo Kopra p. 040 8321321

Keskustaajaman osayleiskaavassa on osoitettu ns. Huutjärven montun luo-
teis osaan AP-ale eli tiiviimmän pientaloasumisen alue. Alueen ase ma kaa-
voit ta mi nen ja toteuttaminen tukee tavoitteita keskustan tiivistämiseksi ja
si ten myös kunnallistekniikan kustannusten kohtuullisuutta.

Asemakaavoituksella on tarkoituksenmukaista käsitellä aluetta laajempana
ko ko nai suu te na.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään
kes kus taa ja man asemakaavan muutos liitekartan mukaisella alueella.

Päätös:
Hyväksyttiin. Lisäksi kaavoitustoimikunta totesi, että kunta selvittää uuden
hiihtoladun linjauksen Huutjärventien pohjoispuolelle.

_____
Khall 06.03.2017 § 43
Liite 8
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitustoimikunnan ehdotuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
13
Kaavtmk 27.11.2017 § 39

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra 040 8321321

Kaavoituskonsultiksi on valittu Tengbom Oy.

Kaavoituksen yhtenä lähtökohtana on, että toimikunta asettaa tavoitteita
kaavoitukselle, siksi on valmisteltu oheisaineistonakin olevat kaksi
vaihtoehtoista luonnostelua alueesta muu oheisaineisto. Maisema-arkkitehti
Maarit Suomenkorpi esittelee vaihtoehdot ja toimikunnan jäsenillä on
mahdollisuus työpajatyyppisesti esittää mielipiteitään alueen
tulevaisuudesta.
Päätösehdotus:
Toimikunnan ehdotusten pohjalta valmistellaan kaavaluonnosta.
Päätös:

Jatketaan kaavaluonnoksen valmistelua toimikunnan ehdotusten pohjalta.
Kaavaluonnos tuodaan seuraavaan kokoukseen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitustoimikunta piti tauon tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 18.29-18.44, ja että Maarit Suomenkorpi poistui
kokouksesta klo 18.29.

_____
Kaavtmk 03.04.2018 § 18

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra 040 8321321

Kaavaluonnosaineisto on oheismateriaalina. Kaavaluonnokseen, alueen
kaakkoisosaan, on liitetty maa-alueet, joista kunnanhallitus on tehnyt
ostopäätöksen.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä kaavan valmisteluaineiston ja laittaa
sen MRL:n mukaisesti nähtäville sekä järjestää vuorovaikutteisen
esittelytilaisuuden kuntalaisille.

Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kaavtmk 26.06.2018 § 31

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra 040 8321321

Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.4.-2.5.2018 ja yleisötilaisuus järjestettiin
24.4.2018.

Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden kooste ja niihin
valmistellut vastineet ovat oheisaineistona.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
14

Alueella on tehty pohjavesiselvityksiä.

Kaavaehdotusaineisto on oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
kaavamuutoksen kaavaehdotus asetetaan MRL:n mukaisesti julkisesti
nähtäville.
Päätös:

Raul Lehto ehdotti Jari Viinasen kannattamana, että päätösesityksestä
poiketen kortteli 114B poistetaan kaavaehdotuksesta. Olli Nuuttila ehdotti
Toni Vanhalan kannattamana, että päätösesityksestä poiketen korttelia 114B
laajennetaan. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeavat kannatetut
ehdotukset, oli asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti sähköistä
äänestystapaa siten, että ne, jotka kannattavat Raul Lehdon vastaesitystä
vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Olli Nuuttilan vastaesitystä vastaavat
EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Seuranneessa sähköisessä
äänestyksessä annettiin kolme (3) JAA-ääntä ja kolme (3) EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena Olli Nuuttilan vastaesityksen
tulleen toimikunnan päätökseksi äänin 3-3, puheenjohtajan äänen
ratkaistessa. Äänestyspöytäkirja liitteenä 3. Kaavoitustoimikunta päätti
äänestyksen ja sitä seuranneen keskustelun tuloksena ehdottaa
kunnanhallitukselle, että keskustaajaman asemakaavaehdotus laajennetulla
114B-korttelilla asetetaan MRL:n mukaisesti nähtäville.

_____
Khall 13.08.2018 § 155

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa keskustaajaman asemakaavaehdotuksen
MRL:n mukaisesti nähtäville.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kaavtmk 23.01.2019 § 4

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra, p. 040 832 1321

Kaavaehdotus oli nähtävillä 6.9. - 8.10.2018. Saatujen lausuntojen ja
mielipiteiden kooste ja niihin valmistellut vastineet ovat liitteenä.

Frisbeegolffareiden kanssa on pidetty palaveri radan sijoittumisesta.
Palaverin muistio ja golffareiden ehdotukset radan tulevaisuudesta ym ovat
oheisaineistona.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
15

Päätösehdotus:
Toimikunta käy keskustelua asiasta ja päättää jatkotoimista.
Päätös:

Kaavoitustoimikunta päätti yksimielisesti, että kaavan työstöä jatketaan
nykyiseltä pohjalta.

_____
Kaavtmk 13.03.2019 § 10

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra, p. 040 832 1321

Päivitetty kaava-aineisto on oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Toimikunta hyväksyy 4.32019 laaditun keskustaajaman asemakaavan ja
esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi..
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 25.03.2019 § 49

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että keskustaajaman 4.3.2019 laadittu
asemakaava hyväksytään.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että keskustaajaman 4.3.2019 laadittu
asemakaava hyväksytään.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
16
Oheisaineisto
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Kaavakartta
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Kaavaselostus
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Kaavaselostus ruotsi DP beskrivning
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / liite 1 OAS
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Liite 2 ideasuunnitelma
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Liite 3 asemakaavakartta
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Liite 4 määräykset
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Liite 5 luonnosvaiheen palautteen vastineet
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Liite 6 ehdotusvaiheen palautteiden
vastineet
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / Liite 7 asemakaavan seurantalomake
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / ruotsi bilaga 1 PDB
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / ruotsi bilaga 5 Bemötanden utkast
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / ruotsi bilaga 6 bemötanden förslag
Keskustaajaman asemakaavamuutos / Huutjärven liikuntapuisto /
hyväksymisvaiheen materiaali / ruotsi bilaga 7 blankett för uppföljning av
detaljplanen

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
17
Kaavoitustoimikunta
§ 11
13.03.2019
Kunnanhallitus
§ 50
25.03.2019
Kunnanvaltuusto
23.04.2019
6
KAAVOITUSKATSAUS 2019

1056/10.02/2019
Kaavtmk 13.03.2019 § 11

Valmistelija: Toimistosihteeri Taija Paju, p. 040 7104698

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireilletulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä.

Kaavoituskatsaus on oheismateriaalina.

Kunnan hallintosäännön mukaisesti kaavoituskatsauksen hyväksyy
kunnanhallitus. Lisäksi kaavoituskatsaus tulee saattaa tiedoksi
kunnanvaltuustolle ja valvontalautakunnalle.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2019
kaavoituskatsauksen ja välittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja
valvontajaokselle.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 25.03.2019 § 50

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2019 kaavoituskatsauksen ja välittää sen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja valvontajaokselle.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
18
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee vuoden 2019 kaavoituskatsauksen tiedoksi.
Päätös:

_____
Liite
nro 4
Kaavoituskatsaus 2019

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
19
Kunnanhallitus
§ 61
15.04.2019
Kunnanvaltuusto
23.04.2019
7
ALOITTEET VUODELTA 2018

Khall 15.04.2019 § 61

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Hallintosäännön 113 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on ko-
kous kut sus sa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen oikeus tehdä kir jal li sia
aloit tei ta kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite an ne taan
pu heen joh ta jal le. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lä he te tään
kun nan hal li tuk sen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päät tää, että
aloit tees ta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on val mis tel ta va.

Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä
val tuus tol le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lä he te-
tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole
lo pul li ses ti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
joh dos ta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
lop puun.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloit-
tei ta sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vä-
hin tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloit-
teet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä
ole vat aloitteet ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty niiden johdosta. Luettelo
aloit teis ta liitetään valtuuston pöytäkirjaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä
ole vat aloitteet ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty niiden johdosta. Luettelo
aloit teis ta liitetään valtuuston pöytäkirjaan.
Päätös:

_____
Liite
nro 5
Aloitteet 2018

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
20
Kunnanhallitus
§ 62
15.04.2019
Kunnanvaltuusto
23.04.2019
8
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 24.4.2019

Khall 15.04.2019 § 62

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön
määräyksiin. Vuonna 2017 uudistettua hallintosääntöä on viimeksi
päivitetty 1.8.2018 voimaan tullein muutoksin. Hallintosäännön
tarkoituksenmukaisuutta on syytä arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa
päivittää hallintosääntöä ja siihen sisältyviä delegointimääräyksiä.

Johtoryhmä on alkuvuoden aikana käynyt hallintosäännön
päivittämistarpeet lävitse. Nykyinen hallintosääntö noudattelee Kuntaliiton
lakiosaston laatiman hallintosääntömallin runkoa, jossa on huomioitu uuden
kuntalain säännökset. Hallintosäännön suuremmalle uudistukselle ei
lähivuosina ole tarvetta.

Hallintosääntöön tunnistetut päivittämistarpeet voi luokitella kolmeen
ryhmään:

1) Kymsoten järjestämisvastuulle 1.1.2019 siirrettyjen sosiaali- ja
terveyspalveluiden ja uuden toimintamallin aiheuttamat muutostarpeet
hallintosääntöön.

2) Tunnistetut tarpeet ratkaisuvallan edelleen delegointiin ja tarpeettoman
byrokratian purkamiseen.

3) Termistön päivitys asianmukaiseksi.

Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden
valvonta ja kehittämisen ohjaus (omistajanohjaus) on tarkoituksen mukaista
delegoida kunnanhallitukselle ja perustaa ulkoistetuille sosiaali- ja
terveyspalveluille uusi tulosalue yleishallinto- ja kehittämispalveluiden alle.

Delegoinnin osalta suurin yksittäinen muutos on virkojen ja toimien
kelpoisuuksien päättämisen delegointi kunnanhallitukselle. Jatkossa
kunnanhallitus ylläpitäisi näitä koskevaa luetteloa, joka irroitettaisiin
hallintosäännön liitteistä.

Hallintosäännön liitteeksi on tarkoituksen mukaista päivittää aiemmin
kunnanhallituksen (29.8.2016 § 169) antamat pysyväismääräykset
hallintosäännön kunnan taloutta koskevan osion täydentäviksi ohjeiksi.
Näin ohjeet löytyvät hallintosäännöstä ja niiden ajantasaisuus tulee
säännöllisesti arvioitua.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
2/2019
21

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää


1) hyväksyä hallintosäännön muutokset liitteen mukaisesti voimaan


tuleviksi 24.4.2019 alkaen;


2) hyväksyä liitteen mukaiset muutokset virkojen ja toimien


kelpoisuusvaatimuksiin 24.4.2019 alkaen ja delegoida kelpoisuusluettelon


ylläpidon ja siihen tehtävistä muutoksista päättämisen näiden muutosten


jälkeen kunnanhallitukselle siten, että lista kelpoisuusvaatimuksista ei enää


ole hallintosäännön liite.


Muutoksia koskevat liitteet liitetään valtuuston pöytäkirjaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Koska hallintosääntöön esitetyt muutokset tulevat ehdotuksen mukaan voi-
maan 24.4.2019, on pöytäkirja syytä tarkistaa tämän pykälän osalta ko kouk-
ses sa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää


1) hyväksyä hallintosäännön muutokset liitteen mukaisesti voimaan


tuleviksi 24.4.2019 alkaen;


2) hyväksyä liitteen mukaiset muutokset virkojen ja toimien


kelpoisuusvaatimuksiin 24.4.2019 alkaen ja delegoida kelpoisuusluettelon


ylläpidon ja siihen tehtävistä muutoksista päättämisen näiden muutosten


jälkeen kunnanhallitukselle siten, että lista kelpoisuusvaatimuksista ei enää


ole hallintosäännön liite.

Muutoksia koskevat liitteet liitetään valtuuston pöytäkirjaan.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 6
Hallintosäännön muutokset 24.4.2019
nro 7
Kelpoisuusehdot 24.4.2019