PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
23.04.2018 klo 18:00
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
CURSOR OY:N JOHDON RAPORTTI 2017
5
4
ALOITTEET VUODELTA 2017
6
5
KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA
8
SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN
PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS
6
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA
11
VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2020
7
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA
13
(HYVINVOINTILAUTAKUNTA)
8
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA
15
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, pidetään


ylei sesti nähtävänä:


Pyhtään kunnanvirasto 26.4.2018 klo 9.00-15.00
PUHEENJOHTAJA
KALLIO OSMO

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Aksels Tuulikki
Jäsen
Cederlund Freddie
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Helle Tiina
Jäsen
Hokkanen Raimo
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Klami Jaana
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Metsola Jyrki
Jäsen
Paavola Erja
Jäsen
Reinikainen Juha
Jäsen
Rosqvist Kim
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuomala Kirsi
Jäsen
Turunen Riikka
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
Vanhala Toni
Jäsen
Viinanen Jari
Jäsen
Vintervik Thomas
Jäsen
Yrjölä Reijo
Jäsen
MUU
Nuuttila Olli
Kunnanjohtaja
Vilen Olli
Hallintojohtaja
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
Saario Asta
Sosiaali- ja terveysjohtaja

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
3
Kunnanvaltuusto
23.04.2018
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt

Kutsu val tuus ton ko kouk seen on vä hin tään 4 päi vää en nen ko kous ta lä he-
tettävä erik seen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on ko kouk sessa läs-
näolo-oikeus tai velvollisuus. Sa massa ajassa on ko kouk sesta tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. Ko kouskut sus sa on il moitettava kokouk sen aika ja
paik ka sekä käsi teltävät asiat (hallintosääntö 81 §).

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tie do tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(hal lin to sään tö 81 §).

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
se kä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 9 § 12.2.2018).

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 82 §).

Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 81 §:n ja kun-
nan val tuus ton päätöksen 9 § 12.2.2018 mukaisesti jul kai se mal la ko kousta
kos ke va kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla detissa
17.4.2018.

Kokouksen esityslista liit tei neen on julkaistu sähköisessä ko kous jär jes tel-
mäs sä 18.4.2018.
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
4
Kunnanvaltuusto
23.04.2018
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kvalt

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua siltä osin kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
(hallintosääntö 102 §).
Päätösehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
5
Kunnanhallitus
§ 58
26.03.2018
Kunnanvaltuusto
23.04.2018
3
CURSOR OY:N JOHDON RAPORTTI 2017

396/00.04.02/2017
Khall 26.03.2018 § 58

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Cursor Oy on lähettänyt kunnille raporttinsa vuoden 2017 toiminnasta. Ra-
por tis sa todetaan mm., että Cursor toteutti uusia palveluita yritysten uu dis-
tu mis ten tueksi, kansainvälisiä tapahtumia start up -yrittäjyyden edis tä mi-
sek si, teki aktiivista työtä seudun investointikohteiden puolesta, toteutti ve-
to voi man kehittäminen -seutumarkkinoinnin sekä edelleen han kit tiin uutta
lii ke toi min taa mm. elokuvatuotannosta ja risteilijävierailuista.

Pyhtään osalta voidaan todeta, että uusia yrityksiä on syntyntyt 31 kpl (edel-
li se nä vuonna 29) ja niihin arvioidaan syntyneen 71 työpaikkaa (67). Yri tys-
neu von taa on annettu 204 toimivalle yritykselle ja 99 alkavalle yritykselle.
Mer kil le pantavaa on, että edellisen vuoden tapaan Cursorin toiminnan pa-
nos/tuo tos suhde (panostus toi min taan/syn ty neet työpaikat) on paras Pyh-
tääl lä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen val-
tuus ton tietoon.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Cursor Oy:n johdon raportti 2017
merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Cursor Oy / Johdon raportti 2017

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
6
Kunnanhallitus
§ 68
09.04.2018
Kunnanvaltuusto
23.04.2018
4
ALOITTEET VUODELTA 2017

617/00.02.00/2018
Khall 09.04.2018 § 68

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Hallintosäännön 113 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on ko-
kous kut sus sa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen oikeus tehdä kir jal li sia
aloit tei ta kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite an ne taan
pu heen joh ta jal le. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lä he te tään
kun nan hal li tuk sen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päät tää, että
aloit tees ta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on val mis tel ta va.

Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä
val tuus tol le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lä he te-
tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole
lo pul li ses ti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
joh dos ta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
lop puun.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloit-
tei ta sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vä-
hin tään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloit-
teet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä
ole vat aloitteet ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty niiden johdosta. Luettelo
aloit teis ta liitetään valtuuston pöytäkirjaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Liite 16
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä
olevat aloitteet ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty niiden johdosta.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
7
Päätös:

_____
Liitteet
nro 16
Aloitteet vuodelta 2017

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
8
Kunnanhallitus
§ 69
09.04.2018
Kunnanvaltuusto
23.04.2018
5
KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN
PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

1332/00.01/2015
Khall 09.04.2018 § 69

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Kymenlaakson kuntien kesken on vuosien 2017 ja 2018 aikana valmisteltu


laaja-alaiseen toiminnalliseen integraatioon perustuvan sosiaali- ja


terveydenhuoltopalvelukokonaisuuden järjestämistä yhteisen toimijan alle.


Kouvolan kaupunginhallitus teki elokuussa 2017 aloitteen vapaaehtoisen


maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon


1.1.2019 alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan,


Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä


viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen


sote-kuntayhtymän perustamista. Syksyn aikana valmistelukokouksiin


osallistuivat kaikki Kymenlaakson kunnat ja kaupungit.


Kaupunkien ja kuntien valtuustot tekivät loka-marraskuussa 2017


päätökset osallistumisesta vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän


valmistelutyöhön.


Uuden kuntayhtymän rakentamisessa on keskeistä luoda yhtenäinen,


asiakaslähtöinen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus. Keskeisiä tavoitteita


perustettavalle kuntayhtymälle valmistelussa ovat olleet:


- yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille


- kehittäminen ja uudistaminen


- osaamisen vahvistaminen olemassa olevan henkilöstön koulutuksen,


rekrytointien ja johtamisen kautta


- tehokas toiminta väestömäärältään vähenevässä maakunnassa ja


päällekkäisyyksien poistaminen


- pohja maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle, kehittyvälle


maakunnalle


Kuntayhtymän perustamisen valmistelua johtamaan on perustettu


johtoryhmä (käytetty nimitystä kuntien poliittinen ohjausryhmä), johon ovat


kuuluneet kaikkien Kymenlaakson kuntien valtuustojen ja hallitusten


puheenjohtajat, kaupungin- ja kunnanjohtajat, Carean hallituksen ja


yhtymäkokouksen puheenjohtajat, Carean toimitusjohtaja, Kymenlaakson


maakuntajohtaja sekä henkilöstön edustajat.


Varsinaisesta valmistelusta on vastannut projektiryhmä, johon ovat


kuuluneet kaikkien kuntien sote-johtajat, Carean toimitusjohtaja,


maakunnan muutosjohtaja sekä henkilöstön edustajat.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
9


Kuntien poliittinen ohjausryhmä on 16.11.2017 hyväksynyt työohjelman,


jonka mukaisesti on valmistelussa edetty ja valmistelua on käyty läpi.


Kuntien poliittinen ohjausryhmä päätti 13.3.2018 pitämässään


kokouksessa yksimielisesti hyväksyä perussopimusluonnoksen, joka on


laadittu Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen voimassa olevan


perussopimuksen pohjalta niin, että se mahdollistaa asetettujen


tavoitteiden mukaisen yhtenäisen toiminnan maakunnan alueella.


Koska kyseessä on teknisesti ja muodollisesti olemassa olevan


Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (y-tunnus:


0725901-5) perussopimuksen muutos, tulee muutosta koskeva päätös


käsitellä nyt voimassa olevan perussopimuksen sääntöjen mukaisesti.


Voimassa olevan perussopimuksen 31 §:n mukaan " Perussopimusta


voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista sitä


kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien


yhteenlasketusta asukasluvusta". Kohta vastaa kuntalain 57 §:n säännöstä


perussopimuksen muuttamisesta.


Edelleen kuntalain 57.2 §:n mukaan "lakisääteisessä yhteistoiminnassa


jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa


osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä


aiheutuviin kustannuksiin". Kuntayhtymän tehtävien laajennuksessa


jäsenkunnat siirtävät laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen


järjestämisvastuun kuntayhtymälle.


Niiden jäsenkuntien osalta, jotka eivät hyväksy perussopimuksen muutosta


ja perussopimuksen muutoksen mukainen laajennuttu sosiaali- ja


terveydenhuollon palvelujen siirtyminen ei toteudu, kuntayhtymä tuottaa


näille kunnille nykyiset lakisääteiset erikoissairaanhoidon ja erityishuollon


palvelut.


Muutetun perussopimusluonnoksen voimaantulosäännöksen 34 §:n


mukaan muutettu perussopimus tulee voimaan 1.1.2019. Perussopimuksen


mukainen toiminta ja palvelutuotanto alkaa 1.1.2019. Uuden


perussopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan Kymenlaakson


sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän voimassaolevaa


perussopimusta.


Ennen muutetun sopimuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen


täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Perussopimusluonnoksen siirtymäsäännöksen 35 §:n mukaan muutetun


perussopimuksen uuden yhtymävaltuuston jäsenet valitaan 1.1.2019


alkavalle kaudelle 30.11.2018 mennessä. Yhtymävaltuusto kokoontuu


1.1.2019 jälkeen mahdollisimman pian valitsemaan yhtymähallituksen.


Uusien toimielinten valintaan asti toimivat kuntayhtymän nykyiset


toimielimet.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
10


1.1.2019 aloittavan kuntayhtymän toiminnan organisointiin, talouteen ja


hallintoon liittyvät valmistelut hyväksytään kuntien poliittisessa


ohjausryhmässä, ja nykyisen kuntayhtymän hallintoelimet ryhtyvät niiden


täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tällaisia asioita ovat mm.


johtavien viranhaltijoiden valinnat ja vuoden 2019 talousarvion ja


-suunnitelman valmistelut.


Muutoksen valmistelun aikana on hanke aikataulutettu siten, että


perussopimuksen päätöksentekomenettely jäsenkunnissa tapahtuu


huhtikuun 2018 loppuun mennessä.


Pyhtään kunnanvaltuusto on 13.11.2017 § 66 päättänyt asettaa Pyhtään


kunnan kuntayhtymään liittymiselle seuraavat reunaehdot:
1. Pyhtään kunnan ja Attendo Oy:n välinen sopimus sosiaali- ja ter veys pal-
ve lu jen tuottamisesta siirtyy sellaisenaan perustettavalle kuntayhtymälle.
2. Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä aiheutuvat


kus tannuk set eivät nouse uuden kuntayhtymän perustamisen takia vuonna


2019.

Carean hallitus on 23.3.2018 kokouksessaan päättänyt saattaa liitteenä ole-
van ehdotuksen perussopimukseksi jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheisen
liit tee nä olevan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun ta yh-
ty män muutetun perussopimuksen.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 17

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän muutetun
perussopimuksen.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 17
Perussopimusluonnos 9.4.2018

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
11
Hyvinvointilautakunta
§ 35
22.03.2018
Kunnanhallitus
§ 70
09.04.2018
Kunnanvaltuusto
23.04.2018
6
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE
2017-2020

614/12.05.00/2018
Hyvltk 22.03.2018 § 35

Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Asta Saario, 044 7676 702

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen kuntaan perustuu
1.1.2008 voimaan tulleeseen lastensuojelulakiin (417/2007) ja
valtakunnalliseen ohjeistukseen. Pyhtään kunnan Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto. Pyhtään kunnan
sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.03.2017 (§ 11)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnasta valtuustokaudelle.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaprosessi on käynnistetty
kesällä 2017.

Pyhtään kunnassa on tapahtunut monia organisaatioon liittyviä muutoksia,
minkä vuoksi on tarpeellista uudistaa hyvinvointisuunnitelman rakennetta.
Suunnitelmasta on haluttu toimintamalli, mikä nykyistä enemmän huomioi
eri toimijat ja selkeyttää palvelukokonaisuutta. Suunnitelmassa on haluttu
selkeyttää eri roolit ja sen tavoitteena on tukea toimijoiden dialogisuutta ja
tehdä näkyväksi kunnassa toteutettavat toimintatavat.

Hyvinvointisuunnitelma työ on toteutettu projektimaisesti. Projekti on
sisältänyt aloituskeskustelut eri toimijoiden kanssa, työpaja toiminnan,
julkaistavan toimintamallin sekä ammatillisen tuen ja ohjauksen projektin
aikana. Prosessin tavoitteena on ollut itse suunnitelman lisäksi luoda
toimiva ja vakiintuva rakenne lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja
arviointiin. Pyhtään kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on
saatu valmiiksi alkuvuodesta 2018.

Hyvinvointisuunnitelman seurantaa ja arviointia varten käytetään mittareina
Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) kouluterveyskyselyjä ja
TEA-viisaria (terveydenedistämisaktiivisuus kunnassa). Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma kytketään osaksi kunnan sähköistä
hyvinvointikertomusta.

Syksyllä 2018 hyvinvointilautakunta arvioi Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman etenemisen. Suunnitelma päivitetään kerran
vuodessa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
12
Päätösehdotus:
Pyhtään hyvinvointilautakunta hyväksyy Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle 2017-2020 sekä esittää sen
kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 09.04.2018 § 70

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2020 hyväksytään.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 18

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2020 hyväksytään.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 18
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020
Oheisaineisto
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 (esitysversio)

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
13
Kunnanhallitus
§ 80
09.04.2018
Kunnanvaltuusto
23.04.2018
7
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA (HYVINVOINTILAUTAKUNTA)

574/00.00.01/2018, 577/00.00.01/2018, 587/00.00.01/2018
Khall 09.04.2018 § 80
Liite 8

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Sami Saarinen, Mikko Almgren ja Jaana Klami ovat jättäneet sa man si säl-
töi set 22.2.2018 ja 28.2.2018 päivätyt eroilmoitukset Pyhtään hy vin voin ti-
lau ta kun nan jäsenyydestä.

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pä te väs-
tä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toi mi-
elin.

Perusteluiksi eroilmoitukselleen hyvinvointilautakunnan jäsenet esittävät
luot ta muk sen menettämistä hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimivan vi-
ran hal ti jan, nuoriso- ja liikuntasihteeri Nana Toivasen toimintaan sekä niin
ikään luottamuksen menettämistä hyvinvointilautakunnan kykyyn käsitellä
asioi ta puolueettomasti ja toimia kuntalain 69 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaisen syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toi mi eli-
mel le, joka luottamushenkilön on valinnut, tässä tapauksessa kun nan val-
tuus tol le. Pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustoimen
hoi ta mis ta vaikeuttava seikka. Oikeuskäytännössä on kuitenkin suhtauduttu
pi dät ty väs ti asian käsittelytapoihin liittyvän mielipide-eron hyväksymiseen
pä te väk si syyksi. Eron myöntämiselle lautakunnan jäsenyydestä sillä pe rus-
teel la, ettei lautakunnan jäsen luottanut esittelijän menettelyyn asian kä sit te-
lys sä, ei katsottu olleen pätevää syytä (KHO 28.12.1988 T 5239).

Mikäli valtuusto tässä tapauksessa päättäisi myöntää eron hy vin voin ti lau ta-
kun nan jäsenyydestä, olisi uudet lautakunnan jäsenet syytä valita tilalle sa-
mas sa kokouksessa. Joka tapauksesssa valtuuston on syytä tarkastaa tämä
py kä lä kokouksessa välittömästi päätöksenteon jälkeen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, ettei se myönnä Sami Saariselle, Mik-
ko Almgrenille ja Jaana Klamille eroa hyvinvointilautakunnan jä se nyy des-
tä.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
14
Päätös:

Jukka Söderholm ehdotti Raul Lehdon kannattamana, että kunnanhallitus
ehdottaa valtuustolle, ettei se myönnä Sami Saariselle, Mikko Almgrenille
ja Jaana Klamille eroa hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä. Samalla
kunnanhallitus päättää, että nuoriso- ja liikuntasihteerin esimies selvittää ja
ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin eroanomuksissa väitettyjen ko.
virkamiehen esittämien virheellisten/valheellisten tietojen ja
nuorisovaltuuston 12.12.2017 kokouksen pöytäkirjassa mainittujen saman
virkamiehen puheiden ristiriitaisuuksien johdosta.
Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli
asiasta äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat
päätösehdotusta vastaavat JAA ja ne jotka kannattavat Jukka Söderholmin
ehdotusta, vastaavat EI.
Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin.
Seuranneessa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 2
EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että päätösehdotus on
tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7-2.
Merkittiin, että ennen tämän pykälän käsittelyä pidettiin tauko klo
18:55-19:00.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, ettei se myönnä Sami Saariselle, Mik-
ko Almgrenille ja Jaana Klamille eroa hyvinvointilautakunnan jä se nyy des-
tä.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Eroilmoitus luottamustoimesta (Pyhtään hyvinvointilautakunta)
Eroilmoitus luottamustoimesta (Pyhtään hyvinvointilautakunta)
Eroilmoitus luottamustoimesta (Pyhtään hyvinvointilautakunta)

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
15
Kunnanhallitus
§ 81
09.04.2018
Kunnanvaltuusto
23.04.2018
8
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA

580/00.00.01/2018
Khall 09.04.2018 § 81

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Juha Reinikainen on ilmoittanut eroavansa kunnanvaltuutetun luot ta mus toi-
mes ta 1.3.2018 lähtien. Syyksi eroamiselleen hän esittää henkilökohtaiset
syyt, jotka estävät häntä toimimasta kunnanvaltuutetun luottamustehtävässä.

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pä te väs-
tä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toi mi-
elin.

Jotta uusi luottamushenkilö voitaisiin valita Reinikaisen tilalle sa mas sa
kokouksessa, tulee valtuuston tarkastaa tämä pykälä kokouksessa vä lit tö-
mäs ti päätöksenteon jälkeen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Juha Reinikaiselle
eron Pyhtään kunnan luottamustoimista 1.3.2018 lukien.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Juha Reinikaiselle
eron Pyhtään kunnan luottamustoimista 1.3.2018 lukien.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan
kokouksessa heti käsittelyn päätyttyä.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
3/2018
16
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Eroilmoitus / Reinikainen