PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
11.02.2019 klo 18:00
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
SEUTUYHTEISTYÖN RAKENTEEN MUUTOS
5
4
TEKNIIKKALAUTAKUNNAN
8
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2018
5
TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / KUNNANHALLITUS
13
6
SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA
15
7
KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA
17
2019
8
RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN
20
9
VALTUUSTOALOITE HOLLANTILAISEN
23
KYLÄTIEMALLIN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI KUNNAN
OMISTAMILLA TIEOSUUKSILLA
10
VALTUUSTOALOITE /
25
ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN TEKEMINEN
11
ESITYS HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JA SEN
27
JAOSTOJEN EROTTAMISEKSI LUOTTAMUSPULAN
VUOKSI
12
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JA SEN JAOSTOJEN
32
VALINTA
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, julkaistaan
yleiseen tietoverkkoon 14.2.2019
PUHEENJOHTAJA
KALLIO OSMO

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Aksels Tuulikki
Jäsen
Cederlund Freddie
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Helle Tiina
Jäsen
Hokkanen Raimo
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Klami Jaana
Jäsen
Lakso-Adamsson Riitta
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Metsola Jyrki
Jäsen
Paavola Erja
Jäsen
Rosqvist Kim
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuomala Kirsi
Jäsen
Turunen Riikka
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
Vanhala Toni
Jäsen
Viinanen Jari
Jäsen
Vintervik Thomas
Jäsen
Yrjölä Reijo
Jäsen
MUU
Eho Jouni
Kunnanjohtaja
Vilen Olli
Hallintojohtaja
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
Pusila Sanni
Nuorisovaltuuston edustaja

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
3
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt

Kutsu val tuus ton ko kouk seen on vä hin tään 4 päi vää en nen ko kous ta lä he-
tettävä erik seen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on ko kouk sessa läs-
näolo-oikeus tai velvollisuus. Sa massa ajassa on ko kouk sesta tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. Ko kouskut sus sa on il moitettava kokouk sen aika ja
paik ka sekä käsi teltävät asiat (hallintosääntö 81 §).

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tie do tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(hal lin to sään tö 81 §).

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
se kä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 9 § 12.2.2018).

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 82 §).

Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 81 §:n ja kun-
nan val tuus ton päätöksen 9 § 12.2.2018 mukaisesti jul kai se mal la ko kousta
kos ke va kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla detissa
29.1.2019.

Kokouksen esityslista liit tei neen on julkaistu sähköisessä ko ko us jär-
jestelmässä 6.2.2019.
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
4
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kvalt

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua siltä osin kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
(hallintosääntö 102 §).
Päätösehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
5
Kunnanhallitus
§ 24
04.02.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
3
SEUTUYHTEISTYÖN RAKENTEEN MUUTOS

959/00.04.01/2018
Khall 04.02.2019 § 24

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Kotkan - Haminan seudun seutuyhteistyön rakenteen muuttamista on tar-
kas tel tu vuodesta 2017 lähtien. Tarkastelun pohjana on ollut MDI:n
tekemä "Kohti tiiviimpää yhteistyötä, Kotkan - Haminan seudun tu le vai-
suus sel vi tys". Selvityksen loppuraportti valmistui maaliskuussa 2017 ja sen
pe rus teel la valmisteltiin ehdotus seutuvaltuuston kokoonpanon
pienentämiseksi (svalt 31.5.2017, § 21). Toimenpiteisiin seutuyhteistyön
rakenteen muuttamiseksi ei tuolloin kuitenkaan ryhdytty.
Kotkan-Haminan seudun seutuyhteistyötä tarkasteltiin seuraavaksi laa jem-
min seutuvaltuuston seminaarissa 6.3.2018. Seminaarin tuloksia
esiteltiin seutuvaltuustossa 29.5.2018 (§ 1), jossa seutuyhteistyön rakenteen
val mis te lua päätettiin jatkaa seutulautakuntamallin pohjalta niin, että ny ky-
muo toi nen 25-jäseninen seutuvaltuusto olisi muuttunut 10-jäseniseksi lau ta-
kun nak si ja seutuvaliokunta olisi lakkautettu.
Seutuvaliokunta käsitteli seutuyhteistyön toimintamuotoja 25.9.2018
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt ry:n kautta tehtyyn kyselyyn saatujen
vastausten perusteella. Käydyn keskustelun jälkeen seutuvaliokunta päätti,
että kuntajohtajat ja Cursorin toimitusjohtaja selvittelevät kuntien ja
Cursorin välisen sopimustilanteen ja tuovat esityksen jatkosta seu tu va lio-
kun nal le.
Kotkan ja Haminan seudun kuntajohtajat ja Cursorin toimitusjohtaja
kokoontuivat 12.10.2018 keskustelemaan kuntien ja Cursorin välisestä
sopimustilanteesta ja seutuyhteistyön jatkosta. Tuon keskustelun perusteella
seu tu va lio kun ta päätti esittää seutuvaltuustolle ja edelleen Kotka-Hamina
seu dun kunnille, että;

seutuyhteistyö organisoidaan viimeistään vuoden 2020 alusta lu-
kien niin, että seutuyhteistyöstä vastaavat toimielimet eivät enää
ole kuntalain mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä

seutuvaltuuston korvaa jatkossa seutufoorumi, johon kutsutaan
kun tien valtuutetut sekä kunkin kunnan johtavat viranhaltijat

seutufoorumin koolle kutsumisesta vastaa kehittämisyhtiö

muu seutuyhteistyö organisoidaan kehittämisyhtiön alaisuuteen,
jon ne perustetaan seudullinen neuvottelukunta, jota kutsutaan
seu tu neu vot te lu kun nak si

seutuneuvottelukunta tulee jatkossa päättämään seu tu yh teis työ-
hön varattujen rahojen käytöstä

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
6

seutuneuvottelukunta muodostuu seudun kunkin kunnan hal li tuk-
sen sekä valtuuston puheenjohtajista

seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kau pun-
gin val tuus ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seu tu neu vot te-
lu kun ta nimeää keskuudestaan

neuvottelukunnan esittelijänä toimii kehittämisyhtiön toi mi tus-
joh ta ja tai hänen määräämänsä

neuvottelukunnalle laaditaan oma toimintasääntö, jonka seudun
kun nat käsittelevät omissa kunnanhallituksissaan

seudun kunnat suorittavat vuonna 2019 hankintaprosessin kos-
kien seudun elinkeinopalveluiden tuottamista

hankintaprosessin yhteydessä huomioidaan seutuyhteistyön uusi
organisointitapa

kukin kunta nimeää yhden jäsenen hankintaprosessista vas taa-
vaan ohjausryhmään, jota johtaa Kotkan kaupungin kans lia pääl-
lik kö.
Seutuvaltuusto hyväksyi seutuvaliokunnan esityksen seutuyhteistyön ra ken-
teen muuttamisesta kokouksessaan 4.12.2018 (§ 26) ja päätti esittää
sen edelleen Kotkan-Haminan seudun kuntien hyväksyttäväksi.
Pyhtään kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.12.2013 voimaan tulleen
Kotka-Haminan seutusopimuksen (kvalt 2.9.2013 § 65). Sopimuksessa on
so vit tu muun muassa nyt lakkautettavaksi esitetyn seutuvaliokunnan ko-
koon pa nos ta, tehtävistä ja päätösvallasta.

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää;
1) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seutuvaltuuston
4.12.2018 (§26) esittämän muutoksen seutuyhteistyön rakenteeseen edel lyt-
täen, että myös seudun muut kunnat hyväksyvät esitetyn muutoksen
2) nimetä kunnan edustajan seudun elinkeinopalveluiden tuottamista kos ke-
vaa hankintaprosessia valmistelevaan ohjausryhmään.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Nimettiin kunnan edustajaksi ohjausryhmään hallintojohtaja Olli Vilen ja
varahenkilöksi hallinto- ja taloussihteeri Sirpa Holm.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
seutuvaltuuston 4.12.2018 (§26) esittämän muutoksen seutuyhteistyön
rakenteeseen edel lyt täen, että myös seudun muut kunnat hyväksyvät
esitetyn muutoksen.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
7
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Seutuyhteistyön rakenteen muutos (seutuvaltuuston päätös 4.12.2018 §
26)
Kotkan-Haminan seutusopimus (Kvalt 2.9.2013)

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
8
Kunnanhallitus
§ 22
04.02.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
4
TEKNIIKKALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2018

340/02.02.00/2017
Khall 04.02.2019 § 22

Valmistelija: Tekninen johtaja Janne Kaulio p. 044 3575503 ja Hal lin to joh-
ta ja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Hallintosäännön 58 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi tet-
tä vä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset ta-
lous ar vio vuo den aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia
voi daan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä
on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tu lo ar-
vioi hin.
Tekniikkalautakunnan tulosalueiden talousarviossa 2018 tarvitaan seuraavat
muu tok set:
Tulosalue: Kiinteistöt
Menojen lisäys (KP kustannuspaikka):
KP 5311 Touhula ja Olkkari
43 Palvelujen ostot 6 000
KP 5324 Huutjärven koulu
43 Palvelujen ostot 12 000
KP 5325 Suur-Ahvenkosken koulu
43 Palvelujen ostot 30 000
KP 5384 Keihässalmen kalankäsittelylaitos 43 Palvelujen ostot 20 000
Yhteensä 68 000
Menojen lisäykset Kiinteistöt tulosalueelle johtuvat alibudjetoinnista 2018,
kos ka kasvaneita kiinteitä käyttökustannuksia, kuten sähkö, vesi, tele, yms.
mak sut ei osattu arvioida riittävällä tarkkuudella.


Lisäksi kustannuksia kohottivat ennakoimattomat budjetoimattomat menot
mm.:
Touhulan päiväkodin ilmanvaihdon rakentaminen terveystarkastajan
vaa ti muk ses ta, koska hiilidioksiditasot ylittyivät reilusti,
Huutjärven koulun sisäilmatutkimuksen ja niiden pohjalta tehdyt kor-
jauk set,
Suur-Ahvenkosken koulun ilmanvaihdon äkillinen rikkoontuminen, ve-
si ka ton vuodot ja paineviemäriurakan aiheuttamat korjaukset,
Keihässalmen kalankäsittelylaitoksen jätevesien pienpuhdistamon huol-
to otettiin kunnan hoitoon, koska aiempi järjestely ei toiminut => huol-
to kus tan nuk set budjetoitiin liian alhaisiksi, Keihässalmen ka lan kä sit te-
ly lai tok sen laiturin nosturin huolto ja korjaus sekä jäähilekone (kyl mä ai-
neet, ruuvikuljetin)

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
9


Em. toimilla kunnan palvelutuotannon käytössä olevissa kiinteistöissä saa-
tiin pidettyä toiminta käynnissä ja pyrittiin välttämään suurempien vau rioi-
den syntyminen.
Tulosalue: Kunnallistekniikka
Menojen lisäys (KP kustannuspaikka):


KP 5410 Kaavateiden kesäkunnossapito 43 Palvelujen ostot 10 000
KP 5413 Kaavateiden valaistus
43 Palveluiden ostot 4 000

45 Aineet, tarv, ja tavarat 4 000


KP 5656 Lainelantien kaatopaikka
43 Palvelujen ostot
7 000
Yhteensä 25 000


Menojen lisäykset Kunnallistekniikka tulosalueelle johtuivat en na koi mat to-
mis ta budjetoimattomista menoista mm.: Lainelantien kaatopikan tut ki muk-
set, tiemerkinnät, asfaltin halkeamien bitumoinnit ja sähkön ja ka tu va lais-
tuk sen huoltopalveluiden ostojen lisääntymisestä.
Em. toimilla pidettiin yllä ja lisättiin liikenteen turvallisuutta ja pyrittiin mi-
ni moi maan infraomaisuuden vaurioituminen (kadut).
INVESTOINNIT


Tekniikkalautakunnan investoinnit
Aineettomat oikeudet
Menojen vähennys
000000601099 MUNAPIRTIN VESIHUOLTO 2018
- 2 000 000
Rahaa käytetään hankeen suunnitteluun. Hanke liittyy Verssön ho tel li hank-
kee seen, joka ei toteudu vuonna 2018. Sen vuoksi ei myöskään vesihuollon
ra ken ta mi nen toteudu.
Menojen lisäys
000000601101 VESIOSUUSKUNTIEN AVUSTUKSET 2018
+ 7 000
Avustushakemuksia tuli budjetoitua enemmän.


Tulojen vähennys
000000601099 MUNAPIRTIN VESIHUOLTO 2018
- 2 015 000
Hanke liittyy Verssön hotellihankkeeseen, joka ei toteudu vuonna 2018.
Sen vuoksi ei myöskään vesihuollon rakentaminen toteudu. Kustannukset
on tarkoitus kattaa maa-alueen myyntituotoilla.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
10


Kiinteät rakenteet ja laitteet
Menojen vähennys
000000654540 AL LÄMPÖL, VERKOSTON LAAJENNUS 2018
- 55 000
Motellinrannan rakennushankkeen viivästymisen takia työ toteutetaan vasta
2019.


000000654543 MOTELLINRANNAN KUNN.TEKNIIKKA 2018
- 25 000
Toteutuskustannukset arvioitu väärin.
000000654546 UIMARANNAT 2018
- 8 000
Korjaukset olivat suunniteltua pienempiä.
000000654549 KUNN.TEKN. SUUN (BAKKANAALIN KULMA) 2018
- 15 000
Hanke (kaavoitus) ei ole edennyt riittävän pitkälle.
000000654564 KAUNISS. SATAMA-AL. LAAJ /AALLONMUR 2018
- 200 000
Urakoitsijan aikatauluviiveiden takia ei ole toteutuneita kustannuksia.
Menojen lisäys
000000654541 KALARANNANTIEN PUTKISIIRTO 2018
+ 10 000
Putkisiirto maksoi budjetoitua enemmän.
000000654545 MUUT KUNN.TEKN. PIENET HANKKEET 2018
+ 15 000
Ennakoimattomia menoja syntyi ennustettua enemmän.
000000654554 TIEVALOJEN PERUSKORJAUSTA 2018
+ 7 000
Teknisesti työ oli järkevää rajata suuremmaksi kokonaisuudeksi.
000000654556 HUUTJÄRVEN UIMAR., MATONPESU-PAIKKA 2018
+ 31 000
Toteutuskustannukset oli arvioitu alakanttiin. Ennakoitua enemmän li sä töi-
tä.
Koneet ja kalusto
Menojen vähennys
000000654535 KEITTIÖIDEN KONEET JA LAITTEET 2018
- 8 000
Hankinta oli arvioitua edullisempi.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
11


Rakennukset ja rakennelmat
Menojen vähennys
000000654569 HUUTJÄRVEN KOULU 2018
- 10 000
Johtoryhmän päätöksellä kotitalousluokan kopin purku jätettiin to teut ta mat-
ta.
Menojen lisäys
000000654570 HUUTJÄRVEN KOULUN LAAJENNUS 2018
+ 88 000
Laajennus oli arvioitua kalliimpi. Lisäksi tehtiin uusi valtuustosali.


000000654573 MUUT TALONRAK. PIENET KOHTEET 2018
+ 20 000
Ennakoimattomia menoja syntyi ennustettua enemmän. Esim. kirjaston
iv-oh jaus kes kus rikkoontui ja jouduttiin uusimaan.
000000654574 OLKKARITALO 2018
+ 24 000
Ilmanvaihdon rakentaminen terveystarkastajan vaatimuksesta ja siihen liit-
ty vät muut lisätyöt.
000000654577 PYTTIS SVENSKA SKOLA 2018
+ 38 000
Vesikatto remontin hinta oli budjetoitua suurempi. Lisäksi ra ken nus vai-
hees sa tuli esiin suunnittelemattomia lisätöitä.
000000654579 PÄIVÄKOTI MÅSARNA 2018
+ 6000
Piha-alueen muutostyöt olivat suunniteltua laajemmat.
000000654581 SUUR-AHVENKOSKEN KOULU 2018
+ 45 000
Julkisivukorjauksen yhteydessä löydettiin lahovaurioita ja puutteita läm-
mön eris tyk sis sä, joiden korjaukset aiheuttivat lisätöitä.
000000654629 HUUTJÄRVEN KOULU, PALOILMOITINJÄRJ 2018
+ 70 000
Lupaviranomaisten määräämä lisätyö.
Investoinnit menojen vähennykset yhteensä
-2 321 000
Investoinnit menojen lisäykset yhteensä
+ 361 000
Investoinnit Tulojen vähennykset yhteensä
-2 015 000
INVESTOINNIT NETTOMUUTOS YHTEENSÄ + 55 000

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
12
Tekniikkalautakunta ei ole käsitellyt määrärahamuutoksia ta lous ar vio vuo-
den aikana. Tekniikkalautakunnan seuraava kokous on 19.2.2019.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja edel-
leen tekniikkalautakunnalle tiedoksi edellä mainitut vuoden 2018 ta lous ar-
vio muu tok set.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Tekninen johtaja Janne Kaulio p. 044 3575503 ja Hal lin to joh-
ta ja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja edel-
leen tekniikkalautakunnalle tiedoksi edellä mainitut vuoden 2018 ta lous ar-
vio muu tok set.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
13
Kunnanhallitus
§ 23
04.02.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
5
TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / KUNNANHALLITUS

340/02.02.00/2017
Khall 04.02.2019 § 23

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Hallintosäännön 58 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset
talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan
muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan
tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän
omaisuuden ostamisesta. Vuoden 2018 investointisuunnitelmassa kiinteän
omaisuuden hankintaan oli yleisesti varattu määrärahaa 50 000 euroa.
Vuoden 2018 aikana kiinteän omaisuuden hankintaan on käytetty 145 769
euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan 95 800 euroa.
Kiinteä omaisuus

Erittely toteutuneista hankinnoista:
Kaunissaaren sataman alue. 16.000


Liittyy Kaunissaaren sataman kehittämiseen.


Keskustaajaman asemakaavoitukseen liittyvää maanhankintaa. 56.000


Tulevaa omakotitonttimaata, tavoitteena keskustaajaman rakenteen


tiivistäminen.


Kärsäjärventien maapohjan lunastaminen. 41.000


Lisäksi maanmittauslaitoksen kustannukset 7 500 .


Asemakaavan mukainen katualue. Kunnan velvollisuuksien täyttämistä.


Pitkänokka-tilaan liittyvän vesijätön lunastuskorvaukset. 23.500


Lisäksi maanmittauslaitoksen kustannukset 2 000 .


Liittyvät Keihässalmen kehittämiseen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi 95 800 euron
lisämäärärahan kiinteän omaisuuden hankintaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
14
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi 95 800 euron
lisämäärärahan kiinteän omaisuuden hankintaan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
15
Tarkastuslautakunta 2017-2021
§ 5
28.01.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
6
SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA

Tark 28.01.2019 § 5

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen.

Tilintarkastussopimus Pyhtään kunnan tilintarkastuksesta on laadittu vuo sil-
le 2017-2018 ja se päättyy tilikauden 2018 tarkastukseen.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää tilintarkastajien valitsemisesta.
Tar kas tus lau ta kun ta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja ta lou-
den tarkastusta koskevat asiat (kuntalaki 121 §).

Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan
enin tään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastuspalvelujen kustannukset ovat keskimäärin olleet alle 15 000
vuo des sa, joten hankinta jää alle hankintalain kansallisen kynnysarvon eikä
kil pai lu tus ta tarvitse suorittaa.

BDO Audiator Oy on tehnyt tarjouksen uudesta tilintarkastuspalvelujen
han kin ta so pi muk ses ta. Yhtiö esittää hintatasoa, joka on 3 % korkeampi
kuin nykyinen. Tilintarkastuspäivän hinta nykyisellään on 552 /pv ja uusi
hin ta olisi 569 /pv. Tarkastuslautakunnan avustamisen hinta on 72 /h ja
uu si hinta olisi 74 /h. Tilintarkastuksen työmäärä vuodessa on noin 10-12
pv 5690 euroa (=10*569 ) ja tarkastuslautakunnan avustaminen kokousten
lu ku mää räs tä ja kestosta riippuen noin 9 kokousta sekä ar vioin ti ker to muk-
sen laadintaan osallistuminen, yhteensä noin 52 h*74 = 3848 /vuosi eli
hin ta on noin 10 000 euroa/vuosi.

Sopimus on tarkoituksen mukaista tehdä määräaikaisena 6 vuodeksi kat ta-
maan vuosien 2019-2024 tilintarkastuspalvelut.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että;

1) BDO Audiator Oy:n tarjous hyväksytään ja tehdään määräaikainen
sopimus tilintarkastuspalveluiden hankinnasta kattamaan vuosien
2019-2024 tarkastukset sekä

2) valtuutetaan kunnanjohtaja allekirjoittamaan hankintasopimus
tilintarkastuspalveluista
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
Tilintarkastaja Riitta Samola poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja
hallintojohtaja Olli Vilen toimi pöytäkirjanpitäjänä.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
16
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että;

1) BDO Audiator Oy:n tarjous hyväksytään ja tehdään määräaikainen
sopimus tilintarkastuspalveluiden hankinnasta kattamaan vuosien
2019-2024 tarkastukset sekä

2) valtuutetaan kunnanjohtaja allekirjoittamaan hankintasopimus
tilintarkastuspalveluista.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
17
Kunnanhallitus
§ 4
14.01.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
7
KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2019

968/07.02.01/2019
Khall 14.01.2019 § 4

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tie to ver-
kos sa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen
vaa ties sa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä
tie to ver kos sa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Il moi tuk-
sen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun
ajan kuluttua. (Kuntalaki 108 §). Kunnan ilmoitustaulun sisältö
kokoinaisuudessaan on luettavissa kunnan in ter net-si vuil ta.

Valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston
ko kous ta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs nä-
olo-oi keus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. (hallintosääntö 81 §).

Pyhtään kunta on 21.06.1999 tehnyt Loviisan Sanomat Oy:n kanssa so pi-
muk sen, jonka mukaan Loviisan Sanomat on ryhtynyt 01.07.1999 alkaen ja-
ka maan jokaiseen pyhtääläistalouteen ilmaiseksi joko Loviisan Sanomien
liit tee nä tai erillisenä lehtenä toteutettavaa Pyhtäänlehteä joka toinen viikko.
Pyh tään kunta puolestaan sitoutuu käyttämään Pyhtäänlehteä so pi mus kau-
den ajan (01.07.1999-31.12.2001) pääasiallisena ilmoitusmedianaan. Vuo-
den 2001 jälkeen sopimus voidaan jomman kumman osapuolen toimesta ir-
ti sa noa päättymään kalenterivuoden vaihtuessa. Ilman irtisanomista so pi-
mus jatkuu kalenterivuoden kerrallaan.

Asia vaikuttaa paikalliseen yritystoimintaan tarjoamalla jokaiseen talouteen
jaet ta van ilmoituskanavan oman kunnan alueella.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuonna 2019

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain 108 §:ssä
sää de tyn tavan lisäksi Pyh tään leh ti-Pyt tis bla det -nimisessä lehdessä. Mikäli
il moi tuk sen julkaiseminen Pyh tään leh ti-Pyt tis bla de tin ilmestymisaikataulun
vuok si kohtuuttomasti lykkääntyisi, voi daan ilmoitus julkaista Pyh tään leh-
ti-Pyt tis bla de tin sijasta Kymen Sa no mat, Nya Östis ja Östnyland -nimisissä
sa no ma leh dis sä.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
18
Kunnanvaltuuston kokouksesta ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä
mil loin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja muu tok sen ha ku-
oh jei neen pidetään yleisesti nähtävänä. Kokouksen asialista ja selostus kä si-
tel tä vis tä asioista on yleisön nähtävänä neljä päivää ennen kokousta kun-
nan vi ras ton hallinto-osastolla ja kunnan internet-sivuilla.

Kunnan virat ja toimet ilmoitetaan haettaviksi, mikäli toisin ei ole säädetty
tai määrätty, kunnan ilmoitustaululla tai ao. viranomaisen harkinnan mu-
kaan (hallintosääntö 34 §) lisäksi jossakin alan ammattijulkaisussa tai em.
sa no ma leh dis sä tai jossakin pääkaupunkiseudun lehdessä tahi in ter net-jul-
kai su na.

Valtion viranomaisten kuulutukset ja muut sellaisiin verrattavat toi mi tus kir-
jat ja päätökset annetaan tiedoksi kun nan vi ras tos sa olevalla julkisten kuu lu-
tus ten ilmoitustaululla ja kunnan in ter net-si vuil la. Jos asia kir jat pidetään
näh tä vä nä muulla tavoin, siitä kuu lu te taan joko ilmoitustaululla tai ao. vi-
ran omai sen harkinnan mukaan il moit ta mal la asiakirjojen näh tä vänä pi tä mi-
ses tä lyhyesti em. il moi tus leh dis sä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuonna 2019;

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain 108 §:ssä
sää de tyn tavan lisäksi Pyh tään leh ti-Pyt tis bla det -nimisessä lehdessä. Mikäli
il moi tuk sen julkaiseminen Pyh tään leh ti-Pyt tis bla de tin ilmestymisaikataulun
vuok si kohtuuttomasti lykkääntyisi, voi daan ilmoitus julkaista Pyh tään leh-
ti-Pyt tis bla de tin sijasta Kymen Sa no mat, Nya Östis ja Östnyland -nimisissä
sa no ma leh dis sä.

Kunnanvaltuuston kokouksesta ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä
mil loin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja muu tok sen ha ku-
oh jei neen pidetään yleisesti nähtävänä. Kokouksen asialista ja selostus kä si-
tel tä vis tä asioista on yleisön nähtävänä neljä päivää ennen kokousta kun-
nan vi ras ton hallinto-osastolla ja kunnan internet-sivuilla.

Kunnan virat ja toimet ilmoitetaan haettaviksi, mikäli toisin ei ole säädetty
tai määrätty, kunnan ilmoitustaululla tai ao. viranomaisen harkinnan mu-
kaan (hallintosääntö 34 §) lisäksi jossakin alan ammattijulkaisussa tai em.
sa no ma leh dis sä tai jossakin pääkaupunkiseudun lehdessä tahi in ter net-jul-
kai su na.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
19
Valtion viranomaisten kuulutukset ja muut sellaisiin verrattavat toi mi tus kir-
jat ja päätökset annetaan tiedoksi kun nan vi ras tos sa olevalla julkisten kuu lu-
tus ten ilmoitustaululla ja kunnan in ter net-si vuil la. Jos asia kir jat pidetään
näh tä vä nä muulla tavoin, siitä kuu lu te taan joko ilmoitustaululla tai ao. vi-
ran omai sen harkinnan mukaan il moit ta mal la asiakirjojen näh tä vänä pi tä mi-
ses tä lyhyesti em. il moi tus leh dis sä.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
20
Valvontajaosto
§ 9
23.01.2019
Kunnanhallitus
§ 27
04.02.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
8
RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

1586/10.03.00/2015
Valjaos 23.01.2019 § 9

Valmistelija: rakennustarkastaja, p. 044 767 6831

Pyhtään kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty
valtuustossa 9.2.2004 § 7. Rakennusvalvonnan yhdeksi tavoitteeksi on
asetettu rakennusjärjestyksen päivittäminen. Rakennusjärjestys ei
nykyisellään kaikilta osin vastaa muuttuneen lainsäädännön velvoitteita.
Pyhtään kunnan valvontalautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.12.2015
§86 käynnistää rakennusjärjestyksen päivittämisen.

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset
voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Maankäyttö-ja rakennuslaki § 14
(MRL).

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallista oloista johtuvat
suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri-ja luonnonarvojen
huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja
säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen
määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuuttomia (MRL § 14).

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa,
rakennuksen kokoa ja sen sijoittamista, rakennuksen sopeutumista
ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia,
rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä,
suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia
paikallisia rakentamista koskevia seikkoja (MRL § 14)

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai suomen
rakentamismääräyskokoelmassa on asia toisin määrätty (MRL § 14).

Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä
valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään
vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti
nähtäville. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin
asetuksella (MRL § 15).

Pyhtään kunnan rakennusjärjestys on vaiheittain asetettu julkisesti
nähtäville ja pyydetty lausunnot viranomaisilta ja naapurikunnilta.
Määräaikaan mennessä saapuneita lausuntoja/ huomautuksia jätettiin
seuraavasti:

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
21

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS), nähtävillä 30.5-30.6.2017

Saapuneet lausunnot (4 kpl):

Hyvinvointilautakunta/ 22.6.2017

Kymenlaakson museo/ 26.6.2017

Ely-keskus/ 28.6.2017

Museovirasto/ 30.6.2017

Luonnosvaihe, nähtävillä 13.6-15.8.2018

Saapuneet lausunnot (10 kpl)

Kaakkois-suomen poliisilaitos/ 8.6.2018

Hyvinvointilautakunta/ 26.6.2018

Kaavoitustoimikunta/ 27.6.2018

Kotkan ympäristökeskus/ 27.6.2018

Kymen Vesi Oy/ 6.7.2018

Kymenlaakson Sähköverkko/ 19.7.2018

Kymenlaakson pelastuslaitos/ 31.7.2018

Kymenlaakson museo/ 15.8.2018

Museovirasto/ 16.8.2018

Ely-keskus/ 17.8.2018

Ehdotusvaihe, nähtävillä 30.10-30.11.2018, jatkettu nähtävilläoloaikaa
31.12.2018 asti

Saapuneet lausunnot (9 kpl) ja yksi huomautus (31.10.2018)

Kaavoitustoimikunta/ 1.11.2018

Kymenlaakson pelastuslaitos/ 13.11.2018

Tekniikkalautakunta/ 15.11.2018

Kotkan ympäristölautakunta/ 21.11.2018

Kymen Vesi Oy/ 27.11.2018

Kymenlaakson museo/ 23.11.2018

Museovirasto/ 30.11.2018

Ely-keskus/ 30.11.2018

Hyvinvointilautakunta/ 28.11.2018

Rakennustarkastaja on täydentänyt rakennusjärjestystä lausunnoissa
esitettyihin mielipiteiden ja kommenttien perusteella. Muutokset
ehdotusvaiheen rakennusjärjestykseen katsotaan olleen niin vähäisiä ja
luonteeltaan täydentäviä, että muutosten vuoksi ei ole tarpeen asettaa
ehdotusta uudelleen nähtäville.

Rakennusjärjestykseen liittyvät kaikki lausunnot ja huomautukset ovat
nähtävillä kokouksessa.
Päätösehdotus:
Valvontajaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan
rakennusjärjestyksen. Lisäksi valvontajaosto päättää lähettää hyväksymänsä
ehdotuksen Pyhtään kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi
kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston hyväksymäksi.
Samalla valvontajaosto pyytää valtuustoa kumoamaan voimassa olevan
rakennusjärjestyksen 9.2.2004 § 7 sekä esittää, että uusi rakennusjärjestys
astuisi voimaan 1.5.2019

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
22

Sovelletut lainkohdat:

MRL §14, §15
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 04.02.2019 § 27

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että uusi rakennusjärjestys
hyväksytään ja se astuu voimaan 1.5.2019 alkaen kumoten nykyisen
voimassa olevan rakennusjärjestyksen 9.2.2004 § 7.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liitteet 1 ja 2
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että uusi rakennusjärjestys
hyväksytään ja se astuu voimaan 1.5.2019 alkaen kumoten nykyisen
voimassa olevan rakennusjärjestyksen 9.2.2004 § 7.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 1
Rakennusjärjestys hyväksymisvaihe
nro 2
Rakennusjärjestyksen liite hyväksymisvaihe
Oheisaineisto
Rakennusjärjestyksen liite hyväksymisvaihe (ruotsi)
Rakennusjärjestys hyväksymisvaihe ruotsi

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
23
Tekniikkalautakunta
§ 95
11.12.2018
Kunnanhallitus
§ 13
14.01.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
9
VALTUUSTOALOITE HOLLANTILAISEN KYLÄTIEMALLIN
KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI KUNNAN OMISTAMILLA TIEOSUUKSILLA

830/10.03.01/2018
Tekltk 11.12.2018 § 95

Valmistelija: Tekninen johtaja Janne Kaulio p. 044 3575503

Suur-Ahvenkosken koululle johtavan Pyhtäänkujan liikenneturvallisuuden
osalta on tehty aloitteita kevyenliikenteenväylän rakentamiseksi. Rahoitusta
kevyenliikenteenväylälle on esitetty aiempien vuosien
investointisuunnitelmissa, joissa siihen ei kuitenkaan ole myönnetty
määrärahoja.
Nyt on tehty valtuustoaloite Hollantilaisen kylätiemallin
käyttöönottamiseksi kunnan omistamilla tieosuuksilla, joiden turvallisuutta
parantavia toimia ei ole kohtuudella pystytty toteuttamaan taloudellisten
rajoitteiden takia. Yksi tällaine kohde on Pyhtäänkuja. Valtuustoaloite
oheismateriaalina.

Hollantilaisen kylätiemallin idea selviää Niko Palon 28.9.2018 esitelmästä;
Kylätie ­ tien uusjako Hollannin tyyliin. Esitelmä oheismateriaalina.

Tekninen osasto on teettänyt suunnitelman Pyhtäänkujalle Hollantilaisen
kylätiemallin mukaisista liikennejärjestelyistä. Suunnitelma on liitteenä
(liite 9).

Päätösehdotus:
Tekniikkalautakunta päättää toteuttaa Hollantilaisen kylätiemallin kokeilun
Pyhtäänkujalla em. suunnitelman mukaisesti. Lisäksi se päättää, että
kustannukset katetaan vuoden 2019 investointisuunnitelman kohdan;
Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaiset työt varatuilla rahoilla.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 14.01.2019 § 13

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Päätösvalta asiassa on tekniikkalautakunnalla.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa
saatetuksi.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
24
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Valtuustoaloite hollantilaisen kylätiemallin käyttöönottamiseksi kunnan
omistamilla tieosuuksilla
TienUusjakoHollanninTyyliin
Hollantilaisen kylätiemallin toteuttamissuunnitelma

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
25
Tekniikkalautakunta
§ 98
11.12.2018
Kunnanhallitus
§ 12
14.01.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
10
VALTUUSTOALOITE / ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN TEKEMINEN

752/10.03.01/2018
Tekltk 11.12.2018 § 98

Valmistelija: Tekninen johtaja Janne Kaulio p. 044 3575503

18.6.2018 päivätyssä valtuustoaloitteessa ehdotetaan
esteettömyyskartoituksen tekemistä sekä esteettömyyden
huomioonottamista uusissa rakennuskohteissa. Valtuustoaloite
oheismateriaalina.
Tekninen osasto järjesti esteettömyyskävelyn, jonka pohjalta laadittiin
raportti Pyhtään esteettömyyskävely 3.12.2018 | Elina Lämsä. Raportti on
oheismateriaalina.
Kävelyllä pyrittiin selvittämään Pyhtään Huutjärven (erityisesti Motellikuja)
alueen esteettömyystilannetta. Aiempaa esteettömyysselvitystä Pyhtäällä ei
ole toteutettu. Kävelylle kutsuttiin Pyhtään vanhus- ja vammaisneuvoston
jäseniä, viranhaltijoita sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
liikenneasiantuntija. Kävely oli kaikille avoin sidosryhmätilaisuus.
Kävelyllä keskityttiin liikkumisen väyliin, joissa esteettömyysongelmia oli
havaittu, mutta samalla tarkasteltiin myös julkisten rakennusten ja muiden
palveluiden sisäänkäytejä.
Raportin lopussa on toimenpidesuositustaulukko. Pyhtään kunnan kohteissa
taulukon suosituksia pyritään toteuttamaan budjetin antamissa rajoissa.
Muiden osalta raportti annetaan tiedoksi osallisille.

Päätösehdotus:
Teknikkalautakunta päättää merkitä Pyhtään esteettömyyskävelyn
loppuraportin tiedokseen ja antaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että tekniikkapalvelut tutkii
invapysäköintiratkaisuja Huutjärven koulun ja kirjaston osalta.

_____
Khall 14.01.2019 § 12

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa
saatetuksi.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
26
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Valtuustoaloite / Esteetön ja turvallinen liikkuminen kunnassa,
esteettömyyskartoituksen tekeminen
Esteettömyyskävelyraportti

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
27
Kunnanhallitus
§ 211
05.11.2018
Kunnanvaltuusto
§ 82
12.11.2018
Tilapäinen valiokunta
§ 5
07.01.2019
Kunnanhallitus
§ 18
04.02.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
11
ESITYS HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JA SEN JAOSTOJEN EROTTAMISEKSI
LUOTTAMUSPULAN VUOKSI

Khall 05.11.2018 § 211

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Kunnanvaltuuston 12.7.2017 nimeämän hyvinvointilautakunnan

työskentely on vaikeutunut kuluvan vuoden aikana. Helmikuussa 2018

kolme hyvinvointilautakunnan jäsentä haki eroa lautakunnan jäsenyydestä

vedoten menettäneensä luottamuksensa lautakunnan toimintaan ja sen

kykyyn käsitellä asioita puolueettomasti. Kunnanvaltuusto käsitteli

eroanomukset 23.4.2018 § 23. Valtuusto ei löytänyt perusteita eron

myöntämiselle eikä siksi myöntänyt eroa kyseisille hyvinvointilautakunnan

jäsenille.

Kesän ja syksyn aikana lautakunnan työskentelyä ovat vaikeuttaneet muun

muassa useiden lautakunnan jäsenten esteet osallistua hyvissä ajoin

aikataulutettuihin kokouksiin. Ilmoitukset esteestä ovat ajoittain tulleet

melko myöhään, eikä varajäsenkään ole usein päässyt kokoukseen. On ollut

haasteita saada kokoukset päätösvaltaisiksi ja ajoittain tästä on saatu

varmuus vasta juuri ennen kokouksen alkamista.

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja

kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken

toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta.

Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan

valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Päätöksen tekemiseen

vaaditaan valtuuston enemmistöpäätös.

Kuntalain 35 §:n mukaan valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta,

jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai

varavaltuutettuja. Varsinaisista jäsenistä valtuuston on valittava

valiokunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa

asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Valtuusto päättää viime kädessä äänestämällä siitä, johtaako

kunnanhallituksen esitys tilapäisen valiokunnan asettamiseen. Valiokunnan

asettamisen kannalla tulee olla valtuuston enemmistö. Asian käsittely jää

siihen, mikäli valiokuntaa ei aseteta.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
28

Jotta tilapäisen valiokunnan työskentely valmisteluelimenä olisi riittävän

tehokasta, sen jäsenmäärää ei ole syytä päättää liian suureksi. Sopivan

kokoinen valiokunta voi olla 5, korkeintaan 7 jäsentä. Valiokunnan jäsenille

on syytä valita henkilökohtaiset varajäsenet ja valinnassa on myös otettava

huomioon tasa-arvolain säännökset. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota

valiokunnan kokoonpanon tasapuolisuuteen ja pyrkiä siihen, että eri

mielipidesuuntaukset saavat valiokunnassa edustuksensa.

Tilapäisessä valiokunnassa sovelletaan hallintolain 28.1 §:n

esteellisyysperusteita eli esteellisyyden arviointi on tiukempaa kuin

valtuutetun esteellisyys valtuustossa. Tilapäisen valiokunnan tehtävänä on

valmistella valtuustolle toimielimen erottamista koskevaa asiaa.

Valiokuntaan ei tulisi valita valtuutettuja jotka itse tai joiden hallintolain 28

§:ssä tarkoitettu läheinen on kyseisen toimielimen jäsen tai varajäsen, koska

he ovat esteellisiä valmistelemaan omaa tai läheisen erottamista eivätkä

siten voisi osallistua valiokunnan työskentelyyn.

Mikäli valtuusto päättää asettaa tilapäisen valiokunnan, erottamisen

kohteena oleville luottamushenkilöille on varattava tilaisuus antaa

selityksensä luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta.

Myös toimielimen varajäseniä tulee kuulla. Kuulemisen suorittaa asian

valmistelusta vastaava tilapäinen valiokunta hallintolain 34-37 § säännösten

mukaisesti. Kuulemisen jälkeen kunnanhallitukselle varataan vielä

kuntalain 35 §:n mukaisesti tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.

Luottamushenkilö pysyy toimessaan, kunnes toimeen on valittu toinen

henkilö. Uusi luottamushenkilö ryhtyy heti hoitamaan tehtävää, vaikka

erottamispäätöksestä valitettaisiin.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää:
1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen va lio kun-
nan valmistelemaan hyvinvointilautakunnan sekä sen suomen ja ruot sin kie-
lis ten jaostojen erottamista koskevaa asiaa;
2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
va ra jä se nen;
3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen-
joh ta jan; sekä

4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hal-
lin to sään nön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen
poh jal ta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
29
Kvalt 12.11.2018 § 82

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää:

1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen
valiokunnan valmistelemaan hyvinvointilautakunnan sekä sen suomen ja
ruotsinkielisten jaostojen erottamista koskevaa asiaa;

2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen;

3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan; sekä

4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan
hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Nimettiin tilapäinen valiokunta seuraavasti:
Varsinaiset jäsenet: Puheenjohtaja Mervi Liimatainen, varajäsen Thomas
Vintervik, varapuheenjohtaja Jari Viinanen, varajäsen Raimo Hokkanen,
jäsen Reijo Yrjölä, varajäsen Seija Piispa-Jespars, jäsen Lea Tamminen,
varajäsen Jukka Söderholm, jäsen Raul Lehto, varajäsen Riitta
Lakso-Adamsson.
_____
TpValiok 07.01.2019 § 5

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Tilapäiselle valiokunnalle on muodostunut käsitys hyvinvointilautakunnan
ja sen jaostojen toimintakyvystä tehdyn kuulemisen perusteella.
Päätösehdotus:
Tilapäinen valiokunta tekee esityksen valtuustolle hyvinvointilautakunnan
erottamista koskevassa asiassa ja pyytää siihen kunnanhallituksen
lausunnon.
Päätös:

Tilapäinen valiokunta esittää valtuustolle, että valtuusto päättää;
1) todeta hyvinvointilautakunnan menettäneen valtuuston luottamuksen
edellä mainituilla ja kuulemisessa esiin tulleilla perusteilla,
2) erottaa kuntalain 34 §:n nojalla hyvinvointilautakunnan jaostoineen

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
30
3) todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimessaan, kunnes
toimeen on valittu toinen henkilö sekä
4) antaa kunnanhallituksen tehtäväksi päätöksen toimeenpanon.

_____
Khall 04.02.2019 § 18

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Kuntalain 35 §:n mukaan tilapäisellä valiokunnalla on toimivalta luot ta-
mus hen ki löi den erottamista koskevan asian valmistelussa. Tilapäinen
valiokunta on ko koon tu nut 20.11.2018 ja 7.1.2019. Tilapäinen valiokunta
varasi hyvinvointilautakunnan sekä sen jaostojen jäsenille ja varajäsenille
tilaisuuden tulla kirjallisesti kuulluksi. Kuuleminen toteutettiin sähköisen
ky se ly lo mak keen avulla. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa 26.11.-10.12.2018
vä li se nä aikana. Lisäksi tilapäinen valiokunta on suullisesti kuullut
lautakunnan esit te li jää, puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Tilapäinen valiokunta on kokouksessaan 7.1.2019 päätynyt edellä ku va tus ti
esittämään valtuustolle hyvinvointilautakunnan ja sen jaos to jen erottamista
luottamuspulan vuoksi. Tilapäisen valiokunnan on kuntalain 35 §:n mukaan
hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen
lausunto.

Kunnanhallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua tilapäisen va lio-
kun nan materiaaleihin.
Päätösehdotus:
1) Kunnanhallitus merkitsee tilapäisen valiokunnan toimittaman selvityksen
tie dok si.

2) Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja toteaa, että tilapäisen va lio kun-
nan asiassa tekemä selvitys on riittävä ja asianmukainen eikä hal li tuk sel la
ole siihen huomautettavaa.

3) Hallitus saattaa käsityksensä tilapäisen valiokunnan käsiteltäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin klo
17:23 - 17:44 tilapäisen valiokunnan kokouksen ajaksi.
Kokousta jatkettiin klo 17:44 ja merkittiin pöytäkirjaan, että 4.2.2019 klo
17:30-17:40 kokoontunut tilapäinen valiokunta on käsitellyt
kunnanhallituksen antaman lausunnon kuntalain 35 §:n mukaisesti ja esittää
valtuustolle, että valtuusto päättää;
1) todeta hyvinvointilautakunnan menettäneen valtuuston luottamuksen
edellä mainituilla ja kuulemisessa esiin tulleilla perusteilla,
2) erottaa kuntalain 34 §:n nojalla hyvinvointilautakunnan jaostoineen
3) todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimessaan, kunnes
toimeen on valittu toinen henkilö sekä
4) antaa kunnanhallituksen tehtäväksi päätöksen toimeenpanon

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
31
Kunnanhallitus saattaa tilapäisen valiokunnan päätösehdotuksen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Tilapäinen valiokunta esittää valtuustolle, että valtuusto päättää;
1) todeta hyvinvointilautakunnan menettäneen valtuuston luottamuksen
edellä mainituilla ja kuulemisessa esiin tulleilla perusteilla,
2) erottaa kuntalain 34 §:n nojalla hyvinvointilautakunnan jaostoineen
3) todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimessaan, kunnes
toimeen on valittu toinen henkilö sekä
4) antaa kunnanhallituksen tehtäväksi päätöksen toimeenpanon.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
32
Kunnanhallitus
§ 19
04.02.2019
Kunnanvaltuusto
11.02.2019
12
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JA SEN JAOSTOJEN VALINTA

Khall 04.02.2019 § 19

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Valtuustoon on edellisen pykälän mukaisesti menossa tilapäisen va lio kun-
nan ehdotus hyvinvointilautakunnan ja sen jaostojen jäsenten erottamisesta.
Mi kä li valtuusto päättää asiassa tilapäisen valiokunnan esittämällä tavalla,
on valtuuston syytä nimetä uudet luottamushenkilöt ja heille hen ki lö koh tai-
set varajäsenet hyvinvointilautakuntaan ja sen jaostoihin jäljellä olevaksi
toi mi kau dek si (kuntalaki 79 §).
Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toi mi-
elin kum paa kin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu
kie li ryh miä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava
asian omai seen kie li ryh mään kuuluvista henkilöistä (KuntaL 30 § 3 mom.).
Jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päät-
tää, et tä jaos ton jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita
mui ta kin kuin toi mi eli men jäseniä tai varajäseniä (KuntaL 31 § 2 mom.).
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on kelpoinen valtuustoon, ei
kui ten kaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kun-
nan mää räys val las sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne-
nä taik ka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
ase mas sa lii ke toi min taa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sel-
lai nen yhteisö, jolle asian omai ses sa lautakunnassa tavanomaisesti kä si tel tä-
vien asioiden ratkaisu on omi aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa
(Kun taL 74 §).
Hyvinvointilautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin hen ki lö koh-
tai nen va ra jä sen. Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä pu heen joh ta jak si
ja yhden va ra pu heen joh ta jak si. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja va li taan
val tuu te tuis ta tai va ra val tuu te tuis ta (Hallintosääntö 10 §).

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
33
Lautakunta jakaantuu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen jaostoon. Jaoston
jä se net valitaan asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Jaos-
tois sa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kun nan-
val tuus to valitsee yh den jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh-
ta jak si. Puheenjohtaja ja va ra pu heen joh ta ja valitaan valtuutetuista tai va ra-
val tuu te tuis ta. Muut jäsenet va li taan asianomaisen kieliryhmän edus ta jis ta
(Hal lin to sään tö 10 §).
Lisäksi vaalissa on noudatettava tasa-arvolain säännöksiä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi
toimikaudeksi;
- hyvinvointilautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen va-
ra jä se nen
- yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta-
jak si; pu heen joh ta jis toon valittavan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu
- jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkieliseen ja ruot sin kie li seen
jaos toon, joissa kummassakin on viisi jäsentä ja kullakin hen ki lö koh tai nen
va ra jä sen; jäsenten ja varajäsenten tulee kuulua asianomaiseen kie li ryh-
mään
- kumpaankin jaostoon yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu-
heen joh ta jak si; puheenjohtajistoon valittavien tulee kuulua ao. kie li ryh mään
ja olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Päätös:

Hyväksyttiin.
_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi
toimikaudeksi;
- hyvinvointilautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen va-
ra jä se nen
- yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta-
jak si; pu heen joh ta jis toon valittavan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu
- jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkieliseen ja ruot sin kie li seen
jaos toon, joissa kummassakin on viisi jäsentä ja kullakin hen ki lö koh tai nen
va ra jä sen; jäsenten ja varajäsenten tulee kuulua asianomaiseen kie li ryh-
mään

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
1/2019
34
- kumpaankin jaostoon yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu-
heen joh ta jak si; puheenjohtajistoon valittavien tulee kuulua ao. kie li ryh mään
ja olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Päätös:

_____