PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
10.12.2018 klo 18:30
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
KAUNISSAAREN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITTÄMINEN
5
4
VERSSONKANKAAN OSAYLEISKAAVA
10
5
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2018
15
6
TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2019-2021
18
7
ETELÄ-KYMENLAAKSON KOTOUTTAMISOHJELMA
21
2019 -2022
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, julkaistaan
yleiseen tietoverkkoon 13.12.2018.
PUHEENJOHTAJA
KALLIO OSMO

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Aksels Tuulikki
Jäsen
Cederlund Freddie
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Helle Tiina
Jäsen
Hokkanen Raimo
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Klami Jaana
Jäsen
Lakso-Adamsson Riitta
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Metsola Jyrki
Jäsen
Paavola Erja
Jäsen
Rosqvist Kim
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuomala Kirsi
Jäsen
Turunen Riikka
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
Vanhala Toni
Jäsen
Viinanen Jari
Jäsen
Vintervik Thomas
Jäsen
Yrjölä Reijo
Jäsen
MUU
Eho Jouni
Kunnanjohtaja
Vilen Olli
Hallintojohtaja
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
Saario Asta
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Pusila Sanni
Nuorisovaltuuston edustaja

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
3
Kunnanvaltuusto
10.12.2018
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt

Kutsu val tuus ton ko kouk seen on vä hin tään 4 päi vää en nen ko kous ta lä he-
tettävä erik seen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on ko kouk sessa läs-
näolo-oikeus tai velvollisuus. Sa massa ajassa on ko kouk sesta tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. Ko kouskut sus sa on il moitettava kokouk sen aika ja
paik ka sekä käsi teltävät asiat (hallintosääntö 81 §).

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tie do tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(hal lin to sään tö 81 §).

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
se kä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 9 § 12.2.2018).

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 82 §).

Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 81 §:n ja kun-
nan val tuus ton päätöksen 9 § 12.2.2018 mukaisesti jul kai se mal la ko kousta
kos ke va kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla detissa
27.11.2018.

Kokouksen esityslista liit tei neen on julkaistu sähköisessä ko kous jär jes tel-
mäs sä 5.12.2018.
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
4
Kunnanvaltuusto
10.12.2018
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kvalt

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua siltä osin kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
(hallintosääntö 102 §).
Päätösehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
5
Kaavoitustoimikunta
§ 6
16.01.2017
Kunnanhallitus
§ 18
23.01.2017
Kaavoitustoimikunta
§ 22
08.05.2017
Kaavoitustoimikunta
§ 28
30.08.2017
Kaavoitustoimikunta
§ 5
15.01.2018
Kaavoitustoimikunta
§ 25
28.05.2018
Kunnanhallitus
§ 114
11.06.2018
Kaavoitustoimikunta
§ 45
31.10.2018
Kunnanhallitus
§ 221
19.11.2018
Kunnanvaltuusto
10.12.2018
3
KAUNISSAAREN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITTÄMINEN

19/10.02.02/2017
Kaavtmk 16.01.2017 § 6

Valmistelija: kunnaninsinööri p. 040 8321321

Kaunissaaren osayleiskaava vuodelta 1990 on monilta osin vanhentunut.
Osa yleis kaa van päivitykseen on tarkoituksenmukaista varata riittävästi ai-
kaa ottaen huomioon mm. runsaan vuorovaikutuksen saarelaisten kanssa.
Ta voit tee na on pitää ensimmäinen tilaisuus saarelaisten kanssa heti aloi tus-
vai hees sa, tämän vuoksi hankkeen on hyvä olla virallisesti vireillä ja kon-
sult ti valittuna.

Kaavamuutoksen sisällölliset tavoitteet päätetään aloitusvaiheen ti lai suu den
jälkeen. Painopisteinä tulee olemaan matkailun kehittäminen ja maan omis-
ta jien tasapuolisuus.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään
Kau nis saa ren osayleiskaavan muutos

Päätös:
Hyväksyttiin.

_____
Khall 23.01.2017 § 18

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitustoimikunnan ehdotuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
6
Kaavtmk 08.05.2017 § 22

Valmistelija: Kunnaninsinööri Pirjo Kopra p. 040 8321321

Kaunissaaren osayleiskaavan kaavoituskonsultiksi on valittu Ramboll.
Kaavan alustava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään to 4.5.2017, joten
viranomaisten kommentit OASiin saadaan kokoukseen mennessä.

Työn alkuvaiheessa on tarkoitus järjestää tilaisuus maanomistajille.
Kunnaninsinööri:

Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä Kaunissaaren osayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen MRL:n mukaisesti
nähtäville.
Päätös:
Hyväksyttiin.

_____
Kaavtmk 30.08.2017 § 28

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra p. 0408321321

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.-30.06.2017 ja
yleisötilaisuus pidettiin Kaunissaaressa 16.06.2017, tilaisuuteen osallistui
58 saarelaista.

Kesän aikana saaressa on tehty Muinaisjäännösinventointi, luontoselvitys ja
rakennusinventoinnin päivitys.

Kaavan valmisteluaineiston eli kaavaluonnoksen valmistelua on kiirehditty,
että ehdittäisiin pitämään vielä toinen saarelaisten tapaaminen ennen
syyskautta.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta hyväksyy Kaunissaaren osayleiskaavan kaavan
valmisteluaineiston ja asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
nähtäville. Lisäksi järjestetään konsultin ja kunnan edustajien tapaaminen
Kaunissaaressa 9.9.2017.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
7
Kaavtmk 15.01.2018 § 5

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra p. 0408321321

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 6.9.-9.10.2018. Saadun palautteen
tiivistelmät ja niihin valmistellut vastineet ovat liitteenä.

Saaren elinvoimaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että saarelle saadaan
toimiva vesihuolto. Jotta vesihuollon toteuttaminen olisi mahdollista ja mm
kiinteistökohtaiset kustannukset kohtuullisia, olisi tarpeen lisätä
rakennuspaikkoja. Rakennuspaikkoja olisi hyvä lisätä esim.
sisämaanrakennuspaikkoina pohjois-etelä-suuntaisen kulkuyhteyden ja
samalla suunnitellun vesihuoltolinjan läheisyyteen.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää, että palautetaan kaavaehdotus
valmisteltavaksi ja pyritään lisäämään rakennuspaikkoja.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kaavtmk 28.05.2018 § 25

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra p. 0408321321

Kaavaehdotukseen on lisätty saaren pohjoisosan pistoteiden ja
Pohjoispääntien varrelle. Projektipäällikkö Dennis Söderholm Ramboll
Oy:sta esittelee kaavaehdotuksen kokouksessa.

Tavoitteena on järjestää kaavaehdotuksen esittely saarelaisille kesäkuun
aikana.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kaunissaaren
osayleiskaava asetetaan MRL:n mukaisesti nähtäville.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 11.06.2018 § 114

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa Kaunissaaren osayleiskaavaehdotuksen
MRL:n mukaisesti nähtäville.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
8
Kaavtmk 31.10.2018 § 45

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra p. 040 8321321

Kaavaehdotus oli nähtävillä 12.6.- 13.8.2018 ja yleisötilaisuus
Kaunissaaressa pidettiin 29.6.2018.

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen tiivistelmät ja niihin valmistellut
vastineet ovat liitteenä.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä Kaunissaaren osayleiskaavan ja
esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 19.11.2018 § 221

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kaunissaaren osayleiskaava
hyväksytään.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liitteet 49 ja 50
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kaunissaaren osayleiskaava
hyväksytään.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 49
Kaunissaaren osayleiskaavakartta / hyväksymisvaihe
nro 50
Kaunissaaren osayleiskaavaselostus / hyväksymisvaihe
Oheisaineisto
Kaunissaaren osayleiskaava Liite 1 OAS
Kaunissaaren osayleiskaava Liite 2 Emätilatarkastelu / hyväksymisvaihe

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
9
Kaunissaaren osayleiskaava Liite 3 arkeologinen inventointi /
hyväksymisvaihe
Kaunissaaren osayleiskaava Liite 4 rakennusinventointi
hyväksymisvaiheen aineisto
Kaunissaaren osayleiskaava Liite 5 luontoselvitys / hyväksymisvaihe
Kaunissaaren osayleiskaava Liite 6 Natura-arvioinnin tarveharkinta /
hyväksymisvaihe
Kaunissaaren osayleiskaava Liite 7 luonnosvaiheen vastineet /
hyväksymisvaihe
Kaunissaaren osayleiskaava Liite 8 ehdotusvaiheen vastineet /
hyväksymisvaihe
Kaunissaaren osayleiskaava PDB (OAS svenska)
Kaunissaaren osayleiskaavaselostus SVENSKA / hyväksymisvaihe

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
10
Kaavoitustoimikunta
§ 42
07.10.2014
Kunnanhallitus
§ 226
13.10.2014
Kaavoitustoimikunta
§ 4
19.02.2015
Kaavoitustoimikunta
§ 11
20.02.2017
Kaavoitustoimikunta
§ 16
20.03.2017
Kunnanhallitus
§ 66
27.03.2017
Kaavoitustoimikunta
§ 11
20.02.2018
Kaavoitustoimikunta
§ 46
31.10.2018
Kunnanhallitus
§ 222
19.11.2018
Kunnanvaltuusto
10.12.2018
4
VERSSONKANKAAN OSAYLEISKAAVA

1035/10.02.02/2014
Kaavtmk 07.10.2014 § 42
Liite 36
Valmistelija: kunnaninsinööri p. 040 8321321

Kunnanhallitus on 04.02.2013 § 60 päättänyt käynnistää Munapirtin
Verssonkankaan osayleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen tavoitteena
luontomatkailun ja loma-asumisen sijoittuminen alueelle.

Kaavoitustoimikunta on syksyllä 2013 asettanut kaavojen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmat nähtäville ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on
pidetty.

Alueen käyttöönottoa matkailutarkoituksiin on selvitetty mm. Cursorin
vuonna 2012 laatimassa Munapirtin luontomatkailualueen
kehittämissuunnitelmassa. Kehittämissuunnitelmaa toteutetaan Cursorin
hallinnoimassa hankkeessa "Vaalimaan ja Versson profilointia masterplanin
ja viestinnän keinoin." Tarkempia ajatuksia tulevan toiminnan
sijoittumisesta ei ole saatu.

Juridisestikin on tarkoituksenmukaista viedä yleis- ja asemakaavaprosessit
erillisinä käsittelyyn. Konsultti on tehnyt esityksen liikenteellisen
tarkastelun liittämiseksi Verssonkankaan yleiskaavatyöhön. Tämä tarkastelu
palvelee myös mahdollisia tulevia hankkeita mm. Mäntyniemen ja sen
ympäristön kehittämiseen liittyen. Konsultin esitys on liitteenä (liite 36).
Kunnaninsinööri:

Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
Verssonkankaan kaavoitukseen liitetään kaava-alueen ulkopuolinen
liikenteellinen tarkastelu.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_____
Jakelu
Kh

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
11
Khall 13.10.2014 § 226

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Liikenteellinen tarkastelu on esityslistan liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitustoimikunnan ehdotuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Jakelu:
Ramboll Finland Oy
kaavoitustoimikunta
Kaavtmk 19.02.2015 § 4

Valmistelija: kunnaninsinööri p. 040 8321321

Liitteenä on 19.1. 2015 pidetyn työneuvottelun muistio. Kaa va luon nos ai-
neis to jaetaan ja asia esitellään kokouksessa.

Osa kaavaluonnosaineistosta saapui listan lähtöhetkellä. Tämä tar kis ta ma-
ton aineisto on oheisliitteenä.
Kunnaninsinööri:

Kaavoitustoimikunta päättää, että asetetaan Verssonkankaan osayleiskaavan
luon nos maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleisesti nähtäville, pyy de-
tään luonnoksesta viranomaisten lausunnot ja järjestetään kaavan ja tulevan
hank keen esittelytilaisuus.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kaavtmk 20.02.2017 § 11

Valmistelija: kunnaninsinööri Pirjo Kopra p. 040 8321321

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavoitustyötä vaiheistettiin aloit-
ta mal la asemakaavoitus ja tämä yleiskaavoitus jätettiin lepäämään. Ase ma-
kaa va on hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Kaavoituksen jatkamiseen liittyen pidettiin 12.1.2017 työneuvottelu ELY:n
ja Kymenlaakson liiton kanssa.

Konsultin valmistelemat vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin mie li pi-
tei siin ja lausuntoihin ovat oheismateriaalina.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
12

Osayleiskaavaehdotuksesta on jätetty pois asemakaava-alue sekä maan käyt-
tö rat kai su ja tarkennettu.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen mielipiteiden ja
lau sun to jen vastineet sekä 31.1.2017 laaditun kaava-ehdotuksen ja esittää
kun nan hal li tuk sel le, että kaavaehdotus asetetaan MKRL:n mukaisesti näh-
tä vil le.

Päätös:
Kaavoitustoimikunta päätti yksimielisesti jättää kaavaehdotuksen pöydälle
lisätarkastelua varten.

_____
Kaavtmk 20.03.2017 § 16

Valmistelija: kunnaninsinööri Pirjo Kopra p. 040 8321321

Kaavaehdotuksen tarkistettu aineisto saadaan kokoukseen mennessä.
Kunnaninsinööri:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen mielipiteiden ja
lau sun to jen vastineet sekä 16.03.2017 laaditun kaava-ehdotuksen ja esittää
kun nan hal li tuk sel le, että kaavaehdotus asetetaan MRL:n mukaisesti näh tä-
vil le.

Päätös:
Hyväksyttiin.

_____
Khall 27.03.2017 § 66

Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitustoimikunnan ehdotuksen. Kaa va eh do-
tuk sen nähtävillepanosta huolehtii tekninen osasto.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kaavtmk 20.02.2018 § 11

Valmistelija: maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra 040 8321321

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 6.4.-5.5.2017. Tiivistelmä
kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin
valmistellut vastineet ovat liitteenä.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
13

Liitteenä on myös 14.6.2017 päivätty kaavaehdotusaineisto. Alueen
asemakaavasta on tehty jatkovalituspyyntö korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
siksi yleiskaava on ollut lepäämässä. Tietoa asemakaavan valituksen
tilanteesta ei ole saatu.

Verssonkankaan kehittämisen kannalta olisi siten tärkeää viedä
yleiskaavoitusta eteenpäin.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Verssonkankaan 14.6.2017 päivätyn
osayleiskaavan.
Päätös:

Kaavoitustoimikunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

_____
Kaavtmk 31.10.2018 § 46

Valmistelija:

Verssonkankaan ranta-alueen asemakaava on saanut lainvoiman.

Osayleiskaavan kaava-aineisto pitää tarkistaa uudelleen mm uudistettujen
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja vireillä olevan
maakuntakaavan laatimisen vuoksi. Tarkistus ei aiheuta merkittäviäviä
muutoksia osayleiskaavaan, joten kaavaehdotusta ei tarvitse laittaa
uudelleen nähtäville.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä Verssonkankaan 23.10.2018
päivätyn osayleiskaavan ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 19.11.2018 § 222

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Verssonkankaan osayleiskaava
hyväksytään.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
14
Kvalt
Liitteet 51 ja 52
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Verssonkankaan osayleiskaava
hyväksytään.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 51
Verssonkankaan osayleiskaavan hyväksymisvaiheen päivitetty
aineisto / kaavakartta
nro 52
Verssonkankaan osayleiskaavan hyväksymisvaiheen päivitetty
aineisto / kaavaselostus suomi
Oheisaineisto
Verssonkankaan osayleiskaavan hyväksymisvaiheen päivitetty aineisto /
ehdotusvaiheen vastineet suomi
Verssonkankaan osayleiskaavan hyväksymisvaiheen päivitetty aineisto /
valmisteluvaiheen vastineet
Verssonkankaan osayleiskaavan hyväksymisvaiheen päivitetty aineisto /
valmisteluvaiheen vastineet ruotsi

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
15
Hyvinvointilautakunta
§ 86
27.11.2018
Kunnanhallitus
§ 233
03.12.2018
Kunnanvaltuusto
10.12.2018
5
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2018

340/02.02.00/2017
Hyvltk 27.11.2018 § 86

Valmistelija: Rehtori Sari Hakulinen 044 767 6640

Hallintosäännön 58 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset
talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä
myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Hyvinvointilautakunnan tulosalueiden talousarviossa 2018 tarvitaan
seuraavat muutokset:

Tulosalue: Nuoriso- ja liikuntatoimi

Menojen lisäys (KP kustannuspaikka):

KP 2621
402300
Määräaikaiset työsuhteiset 36 300

KP 2631
402300
Määräaikaiset työsuhteiset 8 000

KP 2630 482000
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 23 000

KP 2630
439000
Rakennusten ja alueiden kunnos 19 000

KP 2630
448011
Varsinainen urakka
40 000

KP 2630
448012
Muutos- ja lisätyöt
21 000Yhteensä
147 300

Tulosalue: Yhteiset peruskoulupalvelut

Menojen vähennys

KP 2351
442000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut -100 000

KP 2352
430000
Ostettavat peruskoulupalvelut -50 000

Menojen lisäys nuoriso- ja liikutatoimen kustannuspaikalle liittyvät
nuorisotyön toiminnan laajentumiseen. Nuorisotoimen yksikköön on lisätty
talousarviovuoden aikana uusia kustannuspaikkoja 2630 sekä 2631. Nämä
kustannuspaikat eivät sisältyneet vuoden 2018 talousarvioon.
Toiminnalliset tavoitteet tulosalueella toteutuvat ja vahvistuvat toiminnan
monipuolistumisen myötä.

Yhteisten peruskoulupalveluiden ostettavien koulupalveluiden ostot sekä
näihin ostettavien koulupalveluihin liittyvien erillisten koulukuljetusten
ostot alittavat arvioidun määrärahan. Muutoksella ei ole vaikutusta
tulosalueen toiminnallisiin tavoitteisiin.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
16
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
talousarvion 2018 muutokset esitystekstin mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 03.12.2018 § 233

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Hyvinvointilautakunnan 27.11.2018 käsittelemien määrärahamuutoksien


lisäksi vuoden 2018 talousarvioon on syytä tehdä seuraavat


määrärahamuutokset:
Tulojen vähennys:


Maa- ja metsätilat
-282 000


Budjetoidut käyttöomaisuuden myyntivoitot eivät toteutune vuoden 2018


aikana.


Verotulot

- 1 151 000


Kuntaliiton 9.11.2018 julkaiseman veroennusteen ja marraskuun


kumulatiivisen kertymän perusteella verotulot jäävät budjetoidusta.


Tulojen lisäys:


Rahoitustuotot
+ 32 000


Lyhytaikaiset kuntatodistukset ovat miinuskorkoisia ja kerryttävät


korkotuloa.


Menojen vähennys:


Korkokulut
- 23 000


Alhaisen korkotason vuoksi rahoituskustannukset alittavat budjetoidun


määrän.


Edellä mainitut määrärahamuutosesitykset huomioiden tilikauden 2018


tulos on talousarviossa budjetoidun nollatuloksen sijaan toteutumassa noin


1,4 M alijäämäisenä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellä


mainitut vuoden 2018 talousarviomuutokset.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
17
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellä
mainitut vuoden 2018 talousarviomuutokset.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
18
Kunnanhallitus
§ 193
15.10.2018
Kunnanhallitus
§ 205
05.11.2018
Kunnanhallitus
§ 220
19.11.2018
Kunnanhallitus
§ 234
03.12.2018
Kunnanvaltuusto
10.12.2018
6
TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2019-2021

817/02.02.00/2018
Khall 15.10.2018 § 193

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Talousarvion laadintaohjeessa lautakunnille annettiin ta lous ar vio eh do tuk-
sen jättämisen määräajaksi 5.10.2018. Hallinto- ja taloussihteeri on koonnut
yh teen lautakuntien ehdotukset. Ehdotusten mukaan vuosikate vuonna 2019
oli si noin 588 000 ja kunnan tulos noin 758 000 euroa ali jää mäi nen.

Hallinto-osasto havaitsi lautakuntien käsittelemissä talousarvioehdotuksissa
puut tei ta. Korjausten jälkeen vuosikate vuonna 2019 on 10.10.2018 ti lan-
tees sa 769 000 euroa ja tilikauden tulos 577 000 euroa alijäämäinen.

Taseen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli noin
4 000 000 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä pienentyy 10.10.2018 päivitetyn
tulosennusteen mu kaan noin 1 200 000 euroa vuo den 2018 tu lok sen myötä.
Kuntastrategia läh tee siitä, että kunnan ta lous on ta sa pai nos sa.
Palvelustrategian mukaan kun nan talouden on oltava hy väs sä kun nos sa ja
ennakoitavaa.

Vuodelle 2019 ennustettu po si tii vi nen verokehitys ei riitä kattamaan
nettomenojen kasvua. Talousarvioluonnokseen ei sisälly kertaluonteisia
kiinteistöjen myyntivoittoja.

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa sitä, että hallintokuntien
eh do tus ten mukaista talousarvioehdotusta ei voida hyväksyä. Ta lous ar vio-
eh do tuk sen epätasapainoon vaikuttaa mer kit tä vim min käyttötulojen ale ne-
mi nen ja valtionosuuksien pienentyminen. Kustan nus ten ja tu lo jen erotus
on niin suu ri, että tasapainotilanteen saavuttaminen pel käs tään me no leik-
kauk sil la ei ole mahdollista.
Talousarvion tasapainotusta käsitellään valtuustoseminaarissa 18.10.2018.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja päättää jatkaa
käsittelyä 18.10.2018 järjestettävän valtuustoseminaarin jälkeen.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
19
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä hallinto-
ja taloussihteeri Sirpa Holm klo 17-17:54 tätä pykälää käsiteltäessä.

_____
Khall 05.11.2018 § 205

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Talousarviota sekä toimialojen näkymiä ja esityksiä vuoden 2019
painopisteiksi käsiteltiin valtuustoseminaarissa 18.10.2018. Seminaarin
jälkeen tehdyt korjaukset ja Kuntaliiton 23.10.2018 julkaisema viimeisin
veroennuste huomioiden tällä hetkellä vuoden 2019 talousarvion vuosikate
on noin 800 000 positiivinen ja kunnan tulos noin 800 000
alijäämäinen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 19.11.2018 § 220

Valmistelija:

Kuntaliitto julkaisi viimeisimmän kuntakohtaisen valtionosuusennusteen
6.11.2018 ja kuntakohtaisen verotuloennusteen 9.11.2018. Ennusteiden vai-
ku tus huomioiden vuoden 2019 talousarvioluonnos oli noin 0,9 M ali jää-
mäi nen.

Johtoryhmä keskusteli 12.11.2018 talouden tasapainotuksesta kun nan hal li-
tuk sen 5.11.2018 kokouksessaan antaman evästyksen pohjalta. Tun nis tet tu-
jen kulujen karsintakohteiden ja talouden tasapainotustoimenpiteiden jäl-
keen talousarvioluonnos on 7 000 euroa ylijäämäinen.

Lopullinen talousarviokirja viimeistellään 3.12.2018 kunnanhallituksen ko-
kouk seen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
20
Khall 03.12.2018 § 234


Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Talousarvio ja -suunnitelma on työstetty kokonaisuudessaan valmiiksi kä-
sit te lyä varten.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvio 2019 ja ta lous suun ni-
tel ma 2019-2021 hyväksytään. Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat
tekemään tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset talousarviokirjaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Poistettiin investointiosasta BMX-radan suunnittelu sekä Padel-kenttä.
Päätettiin kehittää vuonna 2019 investointisuunnitelman laadintaprosessia.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus totesi Kim Rosqvistin
esteelliseksi käsittelemään investointien kohtaa "Vesiosuuskuntien
avustukset" hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan nojalla. Kim
Rosqvist poistui kokouksesta tätä investointiosan kohtaa käsiteltäessä.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa olivat asiantuntijoina läsnä rehtori
Sari Hakulinen ja tekninen johtaja Janne Kaulio tätä pykälää käsiteltäessä.

_____
Kvalt
Liitteet 53-56
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvio 2019 ja ta lous suun ni-
tel ma 2019-2021 hyväksytään.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 53
Talousarvio 2019
nro 54
Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin ja tulosalueittain
nro 55
Talousarvio, henkilöstötaulukko 2019
nro 56
Talousarvio, riskirekisteri

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
21
Hyvinvointilautakunta
§ 91
27.11.2018
Kunnanhallitus
§ 237
03.12.2018
Kunnanvaltuusto
10.12.2018
7
ETELÄ-KYMENLAAKSON KOTOUTTAMISOHJELMA 2019 -2022

920/05.02.24/2018
Hyvltk 27.11.2018 § 91

Valmistelija: Rehtori Sari Hakulinen, 044 767 6640

Ensimmäinen seudullinen maahanmuutto-ohjelma oli tehty vuosille
2007-2012 ja se päivitettiin 2010. Siitä seurasi Seudullinen
kotouttamisohjelma vuosille 2013-2018, joka on nyt päivitetty.
Päivitykseen päädyttiin siksi, että kotouttamisen saralla ei ole tapahtunut
eikä lähiaikoina ole tapahtumassa mitään suurempia muutoksia.
Suuntaviivoina valmistelussa on käytetty mm. lakia kotouttamisen
edistämiseksi (1386/2010), valtion kotouttamisohjelma ja siinä esitettyjä
painopistealueita.

Ohjelman voimassaoloajaksi on esitetty vuosia 2019-2022 ja se odottaa nyt
seudun kuntien vahvistusta. Mukana päivityksessä ovat olleet Kotkan,
Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän viranhaltijoita sekä laaja
yhteistyökumppaneiden verkosto.

1.9.2011 voimaan tulleen kotoutumista edistävän lain soveltamisalaan
kuuluvat kaikki ulkomailta Suomeen muuttaneet henkilöt, jotka oleskelevat
maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua
varten myönnetyllä luvalla. Uusi laki kotoutumisen edistämiseksi on
valmisteilla, mutta laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Seudullisen kotoutumisohjelman päätavoite on Etelä-Kymenlaakson
maahanmuuttajien hyvä kotouttaminen ja osallisuus yhteiskunnan kaikilla
sektoreilla. Ohjelmassa on kolme alatavoitetta: arkeen kotouttaminen,
koulutuksen ja työllistämisen edistäminen sekä hyvien väestösuhteiden
edistäminen. Ohjelmassa esitetään erilaisia toimenpiteitä vastuutahoineen
tavoitteiden toteuttamiseksi.

Päivitetty kotouttamisohjelma liitteenä.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelman
2019 - 2022.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
8/2018
22
Khall 03.12.2018 § 237

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Etelä-Kymenlaakson ko tout ta mis-
oh jel ma vuosille 2019 -2022 hyväksytään.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 57
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Etelä-Kymenlaakson ko tout ta mis-
oh jel ma vuosille 2019 -2022 hyväksytään.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 57
Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2019 - 2022