PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
18.06.2018 klo 18:00
PAIKKA
Sirius Sport Resort
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
4
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5
3
HUUTJÄRVEN KOULUN
6
PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN HANKINTA
4
TALOUSKATSAUS I-III/2018
8
5
ERON MYÖNTÄMINEN / KUNNANJOHTAJA OLLI
10
NUUTTILA
6
HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017
11
7
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN
13
HYVÄKSYMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN TILIKAUDELLA 2017
8
ARVIOINTIKERTOMUS
15
9
MOTELLINRANNAN ASEMAKAAVAN PÄIVITTÄMINEN
17
10
1.1.2019 ALOITTAVAN KYMENLAAKSON
21
SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN
KUNTAYHTYMÄN LIIKKEENLUOVUTUKSEN
PERIAATTEET JA HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS
11
ESITYS LYHYTAIKAISEN LAINANOTTOVALTUUDEN
23
KASVATTAMISESTA
12
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 1.8.2018
25
13
PYHTÄÄN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-2020
26
14
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA /
28
NOUSIAINEN
15
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN
30
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN RUOTSINKIELISEEN
JAOSTOON
16
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VALVONTAJAOSTOON
31
17
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA /
32
JÄRVENTAUS

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
2
18
JÄSENEN VALITSEMINEN
34
TEKNIIKKALAUTAKUNTAAN
19
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VALVONTAJAOSTOON
35
20
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KOTKAN
36
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN
JOUKKOLIIKENNEJAOSTOON
21
JÄSENEN VALINTA KOTKAN
37
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN
22
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA /
38
BJÖRKQVIST
23
JÄSENEN VALITSEMINEN
40
HYVINVOINTILAUTAKUNTAAN
24
JÄSENEN VALITSEMINEN
41
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN RUOTSINKIELISEEN
JAOSTOON
25
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN
42
KUNNANHALLITUKSEEN
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, pidetään


ylei sesti nähtävänä:


Pyhtään kunnanvirasto 21.6.2018 klo 9.00-15.00
PUHEENJOHTAJA
KALLIO OSMO

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
3
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Aksels Tuulikki
Jäsen
Cederlund Freddie
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Helle Tiina
Jäsen
Hokkanen Raimo
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Klami Jaana
Jäsen
Lakso-Adamsson Riitta
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Metsola Jyrki
Jäsen
Paavola Erja
Jäsen
Rosqvist Kim
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuomala Kirsi
Jäsen
Turunen Riikka
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
Vanhala Toni
Jäsen
Viinanen Jari
Jäsen
Vintervik Thomas
Jäsen
Yrjölä Reijo
Jäsen
MUU
Nuuttila Olli
Kunnanjohtaja
Vilen Olli
Hallintojohtaja
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
Saario Asta
Sosiaali- ja terveysjohtaja

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
4
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt

Kutsu val tuus ton ko kouk seen on vä hin tään 4 päi vää en nen ko kous ta lä he-
tettävä erik seen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on ko kouk sessa läs-
näolo-oikeus tai velvollisuus. Sa massa ajassa on ko kouk sesta tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. Ko kouskut sus sa on il moitettava kokouk sen aika ja
paik ka sekä käsi teltävät asiat (hallintosääntö 81 §).

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tie do tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(hal lin to sään tö 81 §).

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
se kä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 9 § 12.2.2018).

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 82 §).

Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 81 §:n ja kun-
nan val tuus ton päätöksen 9 § 12.2.2018 mukaisesti jul kai se mal la ko kousta
kos ke va kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Kymen Sanomissa 13.6.2018 se-
kä Nya Östiksessä 14.6.2018.

Kokouksen esityslista liit tei neen on julkaistu sähköisessä ko kous jär jes tel-
mäs sä 13.6.2018.
Päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
5
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kvalt

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua siltä osin kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
(hallintosääntö 102 §).
Päätösehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
6
Tekniikkalautakunta
§ 36
17.04.2018
Kunnanhallitus
§ 90
07.05.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
3
HUUTJÄRVEN KOULUN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN HANKINTA

648/02.08.00/2018
Tekltk 17.04.2018 § 36

Valmistelija: Tekninen johtaja Janne Kaulio p. 044 357 5503

Huutjärven koulun laajennus kuuluu kunnanvaltuuston 11.12.2017
hyväksymään investointisuunnitelmaan vuosille 2018-2020.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2017 voimaan tuleen
Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta mukaan
Huutjärven koululle on rakennettava paloilmoitinjärjestelmä, koska
oppilasmäärä ylittää 500 henkilöä. Uutta asetusta noudatetaan 1.1.2018
jälkeen myönnettäviin rakennuslupiin. Tälläkin hetkellä oppilasmäärä on yli
500 henkilöä, mutta uusien palomääräysten mukaan rakennusta
laajennettaessa ja uutta rakennettaessa joudutaan noudattamaan nykyisiä
palomääräyksiä.

Työpäällikkö on pyytänyt kustannusarviota automaattisesta
paloilmoitinjärjestelmästä. Saadun kustannusarvion mukaan automaattinen
paloilmoitinjärjestelmä maksaa n. 70 000 - 100 000 .
Koska investointisuunnitelman yhteydessä ei osattu varatua automaattisen
paloilmoitinjärjestelmän rakentamiseen, ei siihen myöskää oltu varattu
rahaa investointisuunnitelmassa. Sen vuoksi sen rakentamiseen on haettava
lisämäärärahaa.

Päätösehdotus:
Tekniikkalautakunta päättää hakea kunnanvaltuustolta 100 000 :n
lisämäärärahaa automaattisen paloilmoitinjärjestelmän rakentamiseen
Huutjärven koululle.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 07.05.2018 § 90

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 100 000 euron li sä mää-
rä ra han Huutjärven koulun automaattisen paloilmoitinjärjestelmän han kin-
taan vuoden 2018 investointiohjelmaan.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
7
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 100 000 euron li sä mää-
rä ra han Huutjärven koulun automaattisen paloilmoitinjärjestelmän han kin-
taan vuoden 2018 investointiohjelmaan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
8
Kunnanhallitus
§ 91
07.05.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
4
TALOUSKATSAUS I-III/2018

623/02.02.02/2018
Khall 07.05.2018 § 91

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Hallinto- ja taloussihteeri on koonnut talouskatsauksen 1.1.-31.3.2018. Kat-
saus sisältää koko kunnan tuloslaskelman 2017 ja 2018 sekä osastoittain
mää rä ra ho jen toteutumatilanteen. Lisäksi katsauksessa on toimialoittain
graa fi nen esitys maaliskuun 2018 toteutumasta verrattuna vastaavaan vuo-
sien 2016-2017 toteutumaan. Lisäksi raportissa on kaavioesitys maaliskuun
to teu mas ta suhteessa toimialan määrärahaan ja tavoitetasoon.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen toteutuman tavoitetaso on yllä mai-
nit tu na ajankohtana 25 %. Tulojen toteutuma alittaa 4 pro sent ti yk si köl lä ta-
voi te ta son. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan tulot alittivat ta voi te ta son
kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Menot ovat toteutuneet tasaisen vauhdin
tavoitetason mukaisesti.

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on ajankohdan tavoitetason mu-
kai nen. Kehitys vastaa edellisen vuoden to teu tu maa. Ra hoi tus me no jen to-
teu tu ma on 6 %.

Jaksolle kuuluvat kirjautumattomat erät huomioon ottaen maalis kuun lopun
tu los on noin 146 000 euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ti li vuo den
2018 tulostavoitteeksi on asetettu noin 500 euron alijäämä.

Ennuste vuoden lo pun tuloksesta osoittaa noin 915 000 euron suuruista ali-
jää mää.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen 1.1.-31.3.2018 tietoonsa saa te-
tuk si ja saattaa sen valtuuston tietoon.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus saattaa talouskatsauksen 1.1.-31.3.2018 valtuuston tietoon.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
9
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Toteutumatiedot 1-3/2018
Toteutuma 1-3/2018 / Hallinto
Toteutuma 1-3/2018 / hyvinvointilautakunta
Toteutuma 1-3/2018 / tekniikkalautakunta
Tulosennuste 31.12.2018

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
10
Kunnanhallitus
§ 109
21.05.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
5
ERON MYÖNTÄMINEN / KUNNANJOHTAJA OLLI NUUTTILA

703/01.01.04/2018
Khall 21.05.2018 § 109

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Kunnanjohtaja Olli Nuuttila on 17.5.2018 jättämällään kirjeellä ir ti sa nou tu-
nut virastaan siten, että viimeinen työpäivä on 31.1.2019.

Kunnanjohtaja on valtuuston valitsema viranhaltija, joten eron hänelle
myön tää valtuusto. Irtisanomisaika on KVTES VIII luvun 5 §:n 2 momentin
mu kaan kaksi kuukautta.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Olli Nuuttilalle myönnetään ero
kun nan joh ta jan virasta siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä
on 31.1.2019.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus totesi, että kunnanjohtaja Olli Nuuttila on esteellinen
käsittelemään tätä asiaa hallintolain 28 §:n 1 mom 1 kohdan
perusteella. Olli Nuuttila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Olli Nuuttilalle myönnetään ero
kunnanjohtajan virasta siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä
on 31.1.2019.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Irtisanoutuminen kunnanjohtajan virasta

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
11
Yhteistyötoimikunta
§ 6
19.03.2018
Kunnanhallitus
§ 54
26.03.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
6
HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017

581/00.01/2018
Ytt 19.03.2018 § 6

Valmistelija: Hallinto- ja taloussihteeri Sirpa Holm 040 710 4673

Kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 on valmistunut ja se on esitys-
listan liit tee nä.

Sairauspoissaolopäivien määrä on pysynyt samalla tasolla vuoteen 2016
verrattuna. Sai rauspäiviä työntekijää kohti vuonna 2016 oli 14,2 ja vuonna
2017 14,1,

Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.
Ehdotus:

Käsitellään ehdotus henkilöstöraportiksi ja lähetetään se edelleen kunnan-
hal li tuk sen käsiteltäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 26.03.2018 § 54

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että henkilöstöraportti merkitään
tietoon saatetuksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 21
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että henkilöstöraportti merkitään
tietoon saatetuksi.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
12
Päätös:

_____
Liitteet
nro 21
Henkilöstöraportti 2017

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
13
Tarkastuslautakunta 2017-2021
§ 31
07.05.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
7
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIKAUDELLA 2017

Tark 07.05.2018 § 31

Valmistelija: Tilintarkastaja Riitta Samola

Kunnanhallitus on 26.3.2018 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2017.

Kunnanhallitus on luovuttanut vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja
tar kas tus lau ta kun nal le tiedoksi.

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle tilikaudelta kertomus, jossa esi te-
tään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös
hy väk syt tä vä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja asianomaisen toi mi eli-
men tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää vas-
tuu va paus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu

vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole

vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen

kohdistuva muistutus. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää

vastuuvapaudesta tilivelvollisille (KuntaL 75 §).

BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Riitta Samola
on antanut tilintarkastuskertomuksen Pyhtään kunnan vuoden 2017 hal lin-
non, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta.

Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty kuntalain 75 §:ssä tarkoitettua
muis tu tus ta. Vastuunalainen tilintarkastaja luovuttaa 7.5.2017 päivätyn ti-
lin tar kas tus ker to muk sen kokouksessa.

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston

päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tämän

säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee tarkastuslautakunta.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto

· merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen

· hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen

· myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden

johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
14
Kvalt
Liite 22-23

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto

· merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen

· hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen

· myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden
johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 22
Tilinpäätös-toimintakertomus 2017
nro 23
Tilintarkastuskertomus 2017
Oheisaineisto
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Tilintarkastuksen loppuraportti 2017
Tilinpäätös-toimintakertomus 2017 (julk)
Tilintarkastuskertomus 2017 (julk)

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
15
Tarkastuslautakunta 2017-2021
§ 24
16.04.2018
Tarkastuslautakunta 2017-2021
§ 32
07.05.2018
Tarkastuslautakunta 2017-2021
§ 38
21.05.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
8
ARVIOINTIKERTOMUS

712/02.02.01/2018
Tark 16.04.2018 § 24

Valmistelija: Tilintarkastaja Riitta Samola

Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovat ko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kun nas-
sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella
ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle
kul ta kin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Ar vioin ti ker to mus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen laadintaprosessista, ai ka-
tau lus ta ja käy alustavan keskustelun sisällöstä huomioiden tar kas tus lau ta-
kun nan jäsenten esteellisyydet.
Päätös:

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa
laaditun luonnoksen pohjalta.

_____
Tark 07.05.2018 § 32
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.
Päätös:

Jatkettiin arviointikertomuksen laadintaa ja päätettiin edelleen jatkaa sitä
seuraavassa kokouksessa.

_____
Tark 21.05.2018 § 38
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää

1) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2017

2) esittää arviointikertomus vuodelta 2017 kunnanvaltuustolle tiedoksi ja

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
16

3) esittää kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhtymään
toi men pi tei siin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien
suo si tus ten ja havaintojen osalta sekä ilmoittamaan niistä kun nan val tuus tol-
le ja edelleen tarkastuslautakunnalle marraskuun loppuun mennessä.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.
Merkitiin tiedoksi, että esteellisyyden vuoksi (hallintolain 28.1 § 1 kohta,
lautakunnan jäsen) tekniikkalautakunnan alaisten asioiden arviointiin eivät
osallistuneet Reijo Yrjölä ja Tuulikki Aksels ja hyvinvointilautakunnan
alaisten asioiden arviointiin ei osallistunut Jouko Pöyhönen ja Lotta Falck.

_____
Kvalt
Liite 24
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen vuodelta 2017 kun nan val-
tuus tol le tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kun nan hal-
li tus ta ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to muk-
ses sa esittämien suositusten ja havaintojen osalta sekä ilmoittamaan niistä
kun nan val tuus tol le ja edelleen tarkastuslautakunnalle marraskuun loppuun
men nes sä.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 24
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
Oheisaineisto
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 (julk)

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
17
Kaavoitustoimikunta
§ 41
27.11.2017
Kaavoitustoimikunta
§ 6
15.01.2018
Kaavoitustoimikunta
§ 19
03.04.2018
Kunnanhallitus
§ 76
09.04.2018
Kaavoitustoimikunta
§ 26
28.05.2018
Kunnanhallitus
§ 115
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
9
MOTELLINRANNAN ASEMAKAAVAN PÄIVITTÄMINEN

449/10.02.03/2017
Kaavtmk 27.11.2017 § 41

Valmistelija: maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra p. 040 832 1321

Kunnanjohtaja on päättänyt Motellinrannan asemakaavan päivittämisen
käyn nis tä mi ses tä (14.11.2017 § 14). Motellinrannan kaava-alueelle, kort te-
lin 172 länsipäähän, on suunnitteilla hanke, joka toteutuessaan poikkeaa
mer kit tä väs ti kaavan rakennuspaikalle osoittamasta aluevarauksesta.
Kaavoittajana toimii Sito Oy (maankäyttöinsinöörin päätös 16.11.2017 § 2).

Kaavoituksen käynnistyessä on tullut esille, että kaava-aluetta olisi hyvä
hieman laajentaa ja muuttaa kaavan tavoitteita. Asiaa esitellään tarkemmin
kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta merkitsee asian tiedokseen.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kaavtmk 15.01.2018 § 6

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra p. 0408321321

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu Pyhtäänlehdessä 12.12.2017.

Kaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat
oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää asettaa Motellinrannan asemakaavan
Osallistumis-ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen MRA:n
mukaisesti nähtäville.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
18
Kaavtmk 03.04.2018 § 19

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra p. 0408321321

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 8.-21.2.2018,
mielipiteitä ei jätetty, lausuntoja saatiin 10. Vastineet lausuntoihin on
kaavaehdotuksen liitteenä.

Kaavaehdotus on oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
Motellinrannan kaavaehdotus asetetaan MRL:n mukaisesti nähtäville.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Khall 09.04.2018 § 76

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa Motellinrannan kaavaehdotuksen MRL:n
mukaisesti nähtäville.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kaavtmk 28.05.2018 § 26

Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra p. 040 832 1321

Asemakaavan muutoksen ehdotusaineisto oli nähtävillä 18.4.-17.5.2018.
Kaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa, mielipiteitä ei yhtään.

Kaavaan on tehty vähäisiä muutoksia: Motellikujan länsipään oikaisu ja
AL-alueen raja siirretty tontin rajaan. Muutokset ovat vähäisiä eikä
kaava-aineistoa tarvitse laittaa uudelleen nähtäville.
Päätösehdotus:
Kaavoitustoimikunta päättää hyväksyä Motellinrannan 21.5.2018 päivätyn
asemakaavamuutoksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
19

Merkattiin pöytäkirjaan, että Dennis Söderholm poistui tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

_____
Khall 11.06.2018 § 115

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Motellinrannan 21.5.2018
päivätty ase ma kaa van muutos hyväksytään.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 25-27
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Motellinrannan 21.5.2018
päivätty asemakaavan muutos hyväksytään.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 25
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen
aineisto Kaavakartta
nro 26
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen
aineisto Kaavaselostus
nro 27
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen
aineisto Liite 1 OAS
Oheisaineisto
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
Liite 2 mitoitus
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
Liite 3 Kaavakartta
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
Liite 4 merkinnät ja määräykset
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
Liite 5 havainnekuva
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
Liite 6 viitesuunnitelma ote
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
Liite 7 valmisteluvaiheen vastineet

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
20
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
Liite 8 ehdotusvaiheen vastineet
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
Liite 9 asemakaavan seurantalomake
Motellinrannan asemakaavan päivittämisen hyväksymisvaiheen aineisto
SVENSKA Liite 1 PDB (oas)

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
21
Kunnanhallitus
§ 117
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
10
1.1.2019 ALOITTAVAN KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN
KUNTAYHTYMÄN LIIKKEENLUOVUTUKSEN PERIAATTEET JA HENKILÖSTÖN
SIIRTOSOPIMUS

1332/00.01/2015
Khall 11.06.2018 § 117

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea)

alueen kuntien kesken on vuoden 2017-2018 aikana valmisteltu

laaja-alaiseen toiminnalliseen integraatioon perustuvan sosiaali- ja

terveydenhuoltopalvelukokonaisuuden järjestämistä yhteisen toimijan alle.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet 1.1.2019 aloittavan

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän

perussopimuksen muuttamisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

kuntayhtymäksi huhtikuun 2018 aikana.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä muodostuu

liikkeenluovutuksen periaattein. Jäsenkuntien henkilöstön siirtyminen

laajennetun kuntayhtymän palvelukseen tapahtuu 1.1.2019.

Pyhtään kunta on hyväksynyt perussopimuksen muuttamisen

kunnanvaltuustossa 23.4.2018 (§ 21).

Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat sekä vakinaiset että määräaikaiset

viran- ja toimenhaltijat sekä työntekijät, joiden palvelussuhde on voimassa

luovutushetkellä.

Liikkeenluovutuksen pääperiaatteet on kuvattu liitteessä 1.

Henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet on erikseen kirjattu Henkilöstön

siirtosopimuksessa, liitteessä 2. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

kuntayhtymään perustetaan virkoja ja toimia, joihin siirtyvä henkilöstö

vastaanotetaan. Henkilöluettelot liitetään liikkeenluovutushetkellä

allekirjoitetun sopimuksen liitteeksi.

Siirtosopimusta on valmisteltu laajennettua kuntayhtymää valmistelevassa

yhteistoiminta ­alatyöryhmässä sekä sitä on käsitelty jäsenkuntien

edustajien kanssa sekä jäsenkuntien yhteistoimintamenettely toimikunnissa.

Liikkeenluovutuksen ja henkilöstön siirtoon liittyvät pääperiaatteet on

käsitelty myös kuntien poliittisessa ohjausryhmässä 15.5.2018.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
22
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1. Hyväksyy 1.1.2019 aloittavan Kymenlaakson sairaanhoito- ja so si aa li-
pal ve lu jen kuntayhtymän liikkeenluovutuksen pääperiaatteet liitteen 1
mu kai ses ti sekä
2. Hyväksyy henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet, jotka on kirjattu
Hen ki lös tön siirtosopimuksessa, liitteessä 2. Henkilöluettelot liitetään
liik keen luo vu tus het kel lä allekirjoitetun sopimuksen liitteeksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 28-29
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1.
Hyväksyy 1.1.2019 aloittavan Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän liikkeenluovutuksen pääperiaatteet
liitteen 1 mukaisesti sekä
2.
Hyväksyy henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet, jotka on kirjattu
Henkilöstön siirtosopimuksessa, liitteessä 2. Henkilöluettelot liitetään
liikkeenluovutushetkellä allekirjoitetun sopimuksen liitteeksi.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 28
Siirtymäkauden järjestelyt / Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän liikkeenluovutus
nro 29
Henkilöstön siirtosopimus (luonnos)
Oheisaineisto
Carea sopimusliite henkilötietojen käsittelystä

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
23
Kunnanhallitus
§ 118
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
11
ESITYS LYHYTAIKAISEN LAINANOTTOVALTUUDEN KASVATTAMISESTA

Khall 11.06.2018 § 118

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Pyhtään kunnalla on tällä hetkellä rahoituslaitoksien kanssa yhteensä 50


miljoonan euron kuntatodistuslimiitit Kuntarahoitus Oyj:n, Danske Bankin,


Handelsbankin, Nordean sekä Osuuspankin kanssa. Tällä hetkellä kunnalla


on nostettuna lyhytaikaisia kuntatodistuksia yhteensä 9,0 miljoonan euron


edestä.


Kuntatodistuslimiitti on joustava väline maksuvalmiuden turvaamiseksi


yleisesti sekä lyhytaikaisten ja äkillisten rahoitustarpeiden osalta. Limiitti


mahdollistaa myös tarvittaessa talousarviolainan kiireettömän


kilpailutuksen. Koska kuntatodistusten korot heijastelevat viitekorkoja eikä


kuntatodistuksista peritä erillistä marginaalia, voi kunta optimoida


rahoituskustannuksia rahoittamalla osan lainatarpeestaan kuntatodistuksilla.


Viime vuosina alhaisen, jopa negatiivisen korkotason vuoksi kunnan


lainakanta on painottunut talousarviolainojen sijasta lyhytaikaisiin


kuntatodistuksiin, sillä tällä hetkellä kunnan noin 14,5 miljoonan euron


lainakannasta 9 M muodostuu kuntatodistuksista. Kuluvana vuotena kaksi


kiinteäkorkoista talousarviolainaa (yhteensä noin 0,5 M) on


rahoituskulujen optimoimiseksi maksettu pois nostamalla kuntatodistuksia.


Kunnanvaltuusto on vuoden 2018 talousarviossa rajannut lyhytaikaisen


kassalainan enimmäismäärän 10 miljoonaan euroon. Kunnan


kassanhallinnan ja mahdollisten äkillisten rahoitustarpeiden kannalta


kassalainan enimmäismäärää on syytä kasvattaa. Lisäksi kun kassalainaa on


käytännössä nostettu kahdessa erässä 4 viikoksi kerrallaan kilpailuttamalla


rahoituslaitokset, on rahoittajan vaihtuessa ensin nostettava uusi laina, jotta


entinen saadaan maksettua pois. Teknisesti tämä ei ole mahdollista


nykyisen 10 miljoonan enimmäismäärän puitteissa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa lyhytaikaisen


kassalainan (kuntatodistuksen) enimmäismääräksi 15 miljoonaa euroa.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
24
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa lyhytaikaisen
kassalainan (kuntatodistuksen) enimmäismääräksi 15 miljoonaa euroa.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
25
Kunnanhallitus
§ 122
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
12
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 1.8.2018

139/00.01.01/2017
Khall 11.06.2018 § 122

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön
määräyksiin. Vuonna 2017 uudistettua hallintosääntöä on viimeksi
päivitetty 1.3.2018. Hallintosäännön tarkoituksenmukaisuutta on syytä
arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa päivittää hallintosääntöä ja siihen
sisältyviä delegointimääräyksiä.

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä teknisen toimialan toimivallan jakoa
koskevia tarkennuksia sekä lisätä työpäällikön ja teknisen toimialan
toimistosihteerin ratkaisuvalta huomioiden käytännön toiminnassa esille
tulleet tarpeet sekä työnjaon tarkoituksenmukaisuus.
Päätösehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan


liitteessä osoitetulla tavalla 1.8.2018 alkaen.


Muutoksia koskeva liite liitetään valtuuston pöytäkirjaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 30
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan
liitteessä osoitetulla tavalla 1.8.2018 alkaen.
Päätös:

_____
Liitteet
nro 30
Hallintosäännön muutokset 1.8.2018

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
26
Hyvinvointilautakunta
§ 57
05.06.2018
Kunnanhallitus
§ 123
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
13
PYHTÄÄN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-2020

Hyvltk 05.06.2018 § 57

Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Asta Saario, 044 7676 702

Vuodesta 2011 terveydenhuoltolaki (THL1326/2010) on velvoittanut
kunnat laatimaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa.
Lisäksi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Se on kunnan eri
hallinnonalojen yhteinen suunnittelun ja arvioinnin väline, jonka
laatimisessa ovat mukana useat eri tahot. Pyhtäällä hyvinvointikertomuksen
arviointiin ja laatimiseen on osallistuttu monialaisesti. Työhön on
osallistunut kunnan hallinto, tekninen-, kulttuuri-, sivistys-, liikunta- ja
nuorisotoimi, varhaiskasvatus sekä Attendon terveyspalvelut.
Hyvinvointikertomuksen arviointi tehdään vuosittain ja suunnitelman
tavoitteita päivitetään tarvittaessa.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta antaa hyvinvointikertomuksen tie dok si
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös:

Pyhtään hyvinvointikertomus annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle ja hyvinvointilautakunta lisää lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaosioon jalkauttamisen tavoitteineen.

_____
Khall 11.06.2018 § 123

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen
valtuuston tietoon.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt
Liite 31
Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus saattaa asian valtuuston tietoon.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
27
Päätös:

_____
Liitteet
nro 31
Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
28
Kunnanhallitus
§ 128
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
14
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA / NOUSIAINEN

725/00.00.01/2018
Khall 11.06.2018 § 128

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Rasmus Nousiainen pyytää 24.5.2018 saapuneella sähköpostillaan eroa
luot ta mus toi mis taan paikkakunnalta pois muuttamisen takia. Hän on il-
moit ta nut muuttaneensa Helsinkiin 1.3.2018. Hän on siten menettänyt vaa-
li kel poi suu ten sa Pyhtään kunnan luottamustoimiin (kuntalaki 71 §).

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa li kel poi suu-
ten sa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös
pannaan täytäntöön heti. Rasmus Nousiainen on RKP:n varavaltuutettu,
valvontajaoston varajäsen ja hy vin voin ti lau ta kun nan ruotsinkielisen jaoston
varajäsen.

Jotta Rasmus Nousiaiselta vapautuneisiin luottamustoimiin voitaisiin va li ta
uudet luottamushenkilöt samassa kokouksessa, on myös valtuuston pöy tä-
kir ja tämän pykälän osalta tarkastettava kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Rasmus Nousiaiselle
eron Pyhtään kunnan luottamustoimista 1.3.2018 lukien. Päätös pannaan
täy tän töön heti.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
sessa heti käsittelyn päätyttyä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Rasmus Nousiaiselle
eron Pyhtään kunnan luottamustoimista 1.3.2018 lukien. Päätös pannaan
täytäntöön heti.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan
kokouksessa heti käsittelyn päätyttyä.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
29
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Eropyyntö kunnan luottamustoimista / Nousiainen

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
30
Kunnanhallitus
§ 129
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
15
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN RUOTSINKIELISEEN
JAOSTOON

725/00.00.01/2018
Khall 11.06.2018 § 129

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Rasmus Nousiainen on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan.
Hän on ollut hyvinvointilautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa Camilla
Björk qvis tin varajäsen.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee hy vin voin ti lau ta kun-
nan ruotsinkieliseen jaostoon varajäseneksi uuden luot ta mus hen ki lön
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee hy vin voin ti lau ta kun-
nan ruotsinkieliseen jaostoon varajäseneksi uuden luottamushenkilön jäl jel-
lä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
31
Kunnanhallitus
§ 130
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
16
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VALVONTAJAOSTOON

725/00.00.01/2018
Khall 11.06.2018 § 130

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, 041 543 8743

Rasmus Nousiainen on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan.
Hän on ollut valvontajaostossa Thomas Vintervikin varajäsen.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee valvontajaostoon Tho-
mas Vintervikin varajäseneksi uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi
toi mi kau dek si.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee valvontajaostoon Tho-
mas Vintervikin varajäseneksi uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi
toi mi kau dek si.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
32
Kunnanhallitus
§ 131
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
17
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA / JÄRVENTAUS

723/00.00.01/2018
Khall 11.06.2018 § 131

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Marjo Järventaus pyytää 30.5.2018 saapuneella sähköpostillaan eroa Pyh-
tään kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi 1.6.2018 al-
kaen. Hän on siten menettänyt vaalikelpoisuutensa Pyhtään kunnan luot ta-
mus toi miin (kuntalaki 71 §).

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa li kel poi suu-
ten sa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös
pannaan täytäntöön heti. Marjo Järventaus on Kes kus tan varavaltuutettu,
tekniikkalautakunnan varapuheenjohtaja, val von ta jaos ton varajäsen,
liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen, Kotkan ym pä ris tö lau ta kun nan jäsen ja
Kotkan kaupunkirakennelautakunnan jouk ko lii ken ne jaos ton varajäsen.

Jotta Marjo Järventaukselta vapautuneisiin luottamustoimiin voitaisiin va li-
ta uudet luottamushenkilöt samassa kokouksessa, on myös valtuuston pöy-
tä kir ja tämän pykälän osalta tarkastettava kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Marjo Järventaukselle eron lii ken ne tur val li suus-
työ ryh män jäsenen luottamustoimesta 1.6.2018 lukien.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Marjo Järventaukselle
eron Pyhtään kunnan muista luottamustoimista 1.6.2018 lu kien. Pää tös
pannaan täy tän töön heti.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Marjo Järventaukselle
eron Pyhtään kunnan muista luottamustoimista 1.6.2018 lukien. Päätös pan-
naan täytäntöön heti.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
33

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Eropyyntö kunnan luottamustoimista

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
34
Kunnanhallitus
§ 132
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
18
JÄSENEN VALITSEMINEN TEKNIIKKALAUTAKUNTAAN

723/00.00.01/2018
Khall 11.06.2018 § 132

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Marjo Järventaus on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan. Hän
on ollut tekniikkalautakunnan varapuheenjohtaja.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Marjo Järventauksen
ti lal le uuden luottamushenkilön tekniikkalautakuntaan jäljellä olevaksi toi-
mi kau dek si. Lisäksi ehdotetaan, että valtuusto valitsee tek niik ka lau ta kun-
nal le uuden varapuheenjohtajan.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Marjo Järventauksen
ti lal le uuden luottamushenkilön tekniikkalautakuntaan jäljellä olevaksi toi-
mi kau dek si. Lisäksi ehdotetaan, että valtuusto valitsee tek niik ka lau ta kun-
nal le uuden varapuheenjohtajan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
35
Kunnanhallitus
§ 133
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
19
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VALVONTAJAOSTOON

723/00.00.01/2018
Khall 11.06.2018 § 133

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Marjo Järventaus on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan. Hän
on ollut valvontajaostossa Seija Piispa-Jesparsin varajäsen.

Kuntalain 79 §n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee valvontajaostoon Seija
Piis pa-Jes par sin varajäseneksi uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi
toi mi kau dek si.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee valvontajaostoon Seija
Piispa-Jesparsin varajäseneksi uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
36
Kunnanhallitus
§ 134
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
20
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KOTKAN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN
JOUKKOLIIKENNEJAOSTOON

723/00.00.01/2018
Khall 11.06.2018 § 134

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Marjo Järventaus on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustehtävistään. Hän
on ollut Kotkan kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaostossa Jari
Vii na sen varajäsen.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Kotkan kaupungin
kau pun ki ra ken ne lau ta kun nan liikennejaostoon Jari Viinasen varajäseneksi
uu den luottamushenkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Kotkan kaupungin
kaupunkirakennelautakunnan liikennejaostoon Jari Viinasen varajäseneksi
uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
37
Kunnanhallitus
§ 135
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
21
JÄSENEN VALINTA KOTKAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN

723/00.00.01/2018
Khall 11.06.2018 § 135

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Marjo Järventaus on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan. Hän
on ollut Kotkan ympäristölautakunnan jäsen.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtustolle, että se valitsee Marjo Järventauksen ti-
lal le uuden luottamushenkilön Kotkan ympäristölautakuntaan jäljellä ole-
vak si toimikaudeksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Marjo Järventauksen
ti lal le uuden luottamushenkilön Kotkan ympäristölautakuntaan jäljellä ole-
vak si toimikaudeksi.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
38
Kunnanhallitus
§ 137
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
22
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA / BJÖRKQVIST

Khall 11.06.2018 § 137

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Camilla Björkqvist pyytää 1.6.2018 saapuneella sähköpostillaan eroa kai-
kis ta luottamustoimistaan. Hän on RKP:n varavaltuutettu, hy vin voin ti lau ta-
kun nan jäsen, hyvinvointilautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja
ja kunnanhallituksen varajäsen.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.Camilla
Björk qvis tin esittämää syytä eroamiselle on pidettävä pätevänä.

Jotta Camilla Björkqvistiltä vapautuneisiin luottamustoimiin voitaisiin va li-
ta uudet luottamushenkilöt samassa kokouksessa, on myös valtuuston pöy-
tä kir ja tämän pykälän osalta tarkastettava kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Camilla Björk qvis til-
le eron Pyhtään kunnan luottamustoimista 1.6.2018 lukien. Päätös pannaan
täy tän töön heti.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Camilla Björk qvis til-
le eron Pyhtään kunnan luottamustoimista 1.6.2018 lukien. Päätös pannaan
täy tän töön heti.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan ko kouk-
ses sa heti käsittelyn päätyttyä.

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
39
Päätös:

_____
Oheisaineisto
Eroanomus luottamustehtävistä

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
40
Kunnanhallitus
§ 138
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
23
JÄSENEN VALITSEMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNTAAN

Khall 11.06.2018 § 138

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Camilla Björkqvist on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan. Hän
on ollut hyvinvointilautakunnan jäsen.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Camilla Björkqvistin
ti lal le uuden luottamushenkilön hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi
toi mi kau dek si.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Camilla Björkqvistin
tilalle uuden luottamushenkilön hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
41
Kunnanhallitus
§ 139
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
24
JÄSENEN VALITSEMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN RUOTSINKIELISEEN
JAOSTOON

Khall 11.06.2018 § 139

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Camilla Björkqvist on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan. Hän
on ollut hyvinvointilautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Camilla Björkqvistin
ti lal le uuden luottamushenkilön hyvinvointilautakunnan ruotsinkieliseen
jaos toon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että valtuusto
va lit see hyvinvointilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle uuden pu heen-
joh ta jan.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Camilla Björkqvistin
ti lal le uuden luottamushenkilön hyvinvointilautakunnan ruotsinkieliseen
jaos toon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että valtuusto
va lit see hyvinvointilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle uuden pu heen-
joh ta jan.
Päätös:

_____

PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2018
42
Kunnanhallitus
§ 140
11.06.2018
Kunnanvaltuusto
18.06.2018
25
VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN

Khall 11.06.2018 § 140

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743

Camilla Björkqvist on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimistaan. Hän
on ollut kunnanhallituksessa Kim Rosqvistin varajäsen.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi jääneeseen luot ta-
mus toi meen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus hen-
ki lö.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen
Kim Rosqvistin varajäseneksi uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi
toi mi kau dek si.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_____
Kvalt

Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, p. 041 543 8743
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen
Kim Rosqvistin varajäseneksi uuden luottamushenkilön jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös:

_____