PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
1
Kunnanvaltuusto
AIKA
04.09.2017 klo 18:00
PAIKKA
Huutjärven koulu
ASIAT
§
Otsikko
Sivu
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
4
3
KUNTAVAALIEN 2017 TULOS
5
4
JÄSENEN VALITSEMINEN KOTKAN
6
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN
JOUKKOLIIKENNEJAOSTOON
5
TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA
8
6
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JA SEN JAOSTOJEN
11
VALINTA
7
TEKNIIKKALAUTAKUNNAN JA SEN
15
VALVONTAJAOSTON VALINTA
8
TALOUSKATSAUS I-VI/2017
18
9
YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN /
20
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
10
KUNNAN TOIMITILOJEN JÄRJESTÄMINEN
22
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, pidetään
ylei sesti nähtävänä:
Pyhtään kunnanvirasto 7.9.2017 klo 9.00-15.00
PUHEENJOHTAJA
OSMO KALLIO
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
2
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Aksels Tuulikki
Jäsen
Cederlund Freddie
Jäsen
Halme Seija
Jäsen
Helle Tiina
Jäsen
Hokkanen Raimo
Jäsen
Huhtinen Erkki
Jäsen
Huovila Kari
Jäsen
Kallio Osmo
Jäsen
Klami Jaana
Jäsen
Lehto Heli
Jäsen
Lehto Raul
Jäsen
Liimatainen Mervi
Jäsen
Metsola Jyrki
Jäsen
Paavola Erja
Jäsen
Reinikainen Juha
Jäsen
Rosqvist Kim
Jäsen
Saarinen Sami
Jäsen
Söderholm Jukka
Jäsen
Tamminen Lea
Jäsen
Tjeder Sari
Jäsen
Tuomala Kirsi
Jäsen
Turunen Riikka
Jäsen
Ukkonen Jarkko
Jäsen
Vanhala Toni
Jäsen
Viinanen Jari
Jäsen
Vintervik Thomas
Jäsen
Yrjölä Reijo
Jäsen
MUU
Nuuttila Olli
Kunnanjohtaja
Rupponen Matti
Hallintojohtaja
Eho Fiia
Johtava sosiaalityöntekijä
Hakulinen Sari
Rehtori
Holm Sirpa
Hallinto- ja taloussihteeri
Kaulio Janne
Tekninen johtaja
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
3
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt
Kutsu val tuus ton kokoukseen on vä hin tään 4 päi vää en nen kokous ta lä he-
tettävä erikseen kul le kin valtuu te tulle se kä niil le, joilla on kokouksessa läs-
näolo-oikeus tai velvollisuus. Sa massa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. Kokouskut sus sa on il moitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsi teltävät asiat (hallintosääntö 81 §).
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tie dotus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa
(hal lin tosään tö 81 §).
Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettava säädetyn tavan lisäksi Pyh-
täänlehti-Pyttisbladet -nimisessä paikallislehdessä kokouksen aika ja paikka
se kä milloin ja missä paikassa kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen tullaan pitämään yleisesti nähtävänä (kv:n päätös 3 § 30.1.2017).
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri-
tyiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 82 §).
Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto hallintosäännön 81 §:n ja kun-
nan val tuus ton päätöksen 3 § 30.1.2017 mukaisesti jul kai se mal la kokousta
kos ke va kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Pyh tään leh ti-Pyt tis bla detissa
22.8.2017.
Kokouksen esityslista liit tei neen on julkaistu sähköisessä kokous jär jes tel-
mäs sä 30.8.2017.
Ehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
4
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Kvalt
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va-
littua valtuutettua siltä osin kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa
(hallintosääntö 102 §).
Ehdotus:
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan.
Päätös:
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
5
Kunnanhallitus
§ 75
24.04.2017
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
3
KUNTAVAALIEN 2017 TULOS
200/00.00.01/2017
Khall 24.04.2017 § 75
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen
kokouksessaan 12.4.2017.
Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava
valtuustolle tieto toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 valituista valtuutetuista
ja heidän varajäsenistään.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus antaa valtuuston tietoon vaalilain 95 §:n mukaisen luettelon
valtuutetuiksi toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 valituista henkilöistä ja
heidän varajäsenistään.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa valtuuston tietoon vaalilain 95 §:n mukaisen luettelon
valtuutetuiksi toi mi kau deksi 1.6.2017-31.5.2021 valituista henkilöistä ja
heidän va ra jä se nis tään.
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Kuntavaalien 2017 tulos
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
6
Kunnanhallitus
§ 146
19.06.2017
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
4
JÄSENEN VALITSEMINEN KOTKAN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN
JOUKKOLIIKENNEJAOSTOON
252/00.00.01/2017
Khall 19.06.2017 § 146
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kotkan kaupungista on joukkoliikennelain muutoksella tullut joukkolii ken-
teen seudullinen toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään
alu eel la. Kunnanhallitus on hyväksynyt asiaa koskevan yh teis toi min ta sopi-
muksen 26.6.2015 § 142.
Joukkoliikennetehtäviä hoitava toimielin on Kotkan kauapungin il moi tuk-
sen mukaan kaupunkirakennelautakunnan alainen joukkoliikennejaosto. So-
pi muksen mukaan joukkolii ken ne jaos toon tulee kaksi jäsentä Haminasta ja
yksi jäsen Pyhtäältä. Kot kan kaupungin tekninen johtaja pyytää Pyhtään
kun taa nimeämään joukkolii ken ne jaos toon yhden jäsenen ja hänelle hen ki-
lökoh tai sen varajäsenen.
Jaoston jäsenen valinnasta ei ole kunnan hallintosäännössä määräystä, joten
pää tös val ta asiassa kuuluu valtuustolle. Teknisen johtajan ilmoituksen mu-
kaan jaosto kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa ja Pyhtään valtuuston
en sim mäi nen kokous kesälomien jälkeen pidetään 4.9.2017.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja hä-
nel le henkilökohtaisen varajäsenen Kotkan kaupungin kau pun ki ra ken ne lau-
ta kun nan lii ken ne jaos toon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnanhallitus nimeää henkilön ja hänelle varahenkilön edustamaan Pyh-
tään kuntaa joukkoliikennejaoston kokouksissa siihen saakka, kunnes val-
tuus to on tehnyt pyydetyn jäsenvalinnan.
Päätös:
Hyväksyttiin. Valittiin yksimielisesti Jari Viinanen ja hänelle va ra hen ki lök-
si Marjo Järventaus.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja hä-
nel le henkilökohtaisen varajäsenen Kotkan kaupungin kau pun ki ra ken ne lau-
ta kun nan liikennejaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
7
Päätös:
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
8
Kunnanhallitus
§ 112
05.06.2017
Kunnanvaltuusto
§ 23
12.06.2017
Kunnanhallitus
§ 166
07.08.2017
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
5
TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA
252/00.00.01/2017
Khall 05.06.2017 § 112
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hal lin non ja talouden tarkastuksen
se kä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan pu heen joh ta jan ja va ra pu-
heen joh ta jan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja
ta lou den tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston aset-
ta mat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteu-
tu neet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
ta val la. Lisäksi lautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteu-
tu mis ta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunnan on
huoleh dit ta va kunnan ja sen ty tär yh tei söjen tarkastuksen yh teen sovit ta mi-
ses ta, valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista
ja valmisteltava kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hal lin to-
sään nön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi (Kun-
taL 121 §).
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen
2) pormestari ja apulaispormestari
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin
tai apu lais por mes ta rin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita kos ke-
van 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
sää tiön palveluksessa
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. (KuntaL 75 §).
Lisäksi on noudatettava tasa-arvolain säännöksiä.
Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muu-
ta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Pu heen joh ta-
ja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja (KuntaL 121 §).
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
9
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se asettaa toimikauttaan vas taa-
vien vuosien 2017-2021 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä
var ten tarkastuslautakunnan, johon kuuluu
- puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden tulee olla valtuutettuja
- kolme muuta jäsentä ja
- kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt 12.06.2017 § 23
Päätös:
Valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Anne Metsola
Satu Mansikka
Jouko Pöyhönen
Alpo Seppälä
Tuulikki Aksels, varapuheenjohtaja Kristiina Rintamäki
Reijo Yrjölä, puheenjohtaja
Seija Halme
Lotta Falck
Stina Falck.
_____
Khall 07.08.2017 § 166
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lu-
kuun ot ta mat ta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kum pia-
kin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiön
on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.
Yllä olevassa päätöksessä on tarkastuslautakunnan varajäseneksi valittu
vain yksi mies kun lain mukainen vaatimus olisi vähintään kaksi kum man-
kin sukupuolen edustajaa. Tästä johtuen kunnanhallitus on 19.6.2017 § 145
jät tä nyt yllä mainitun valtuuston päätöksen täytäntöönpanematta ja saattaa
asian uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se korjaa päätöstään 12.6.2017 §
23 siten, että tarkastuslautakunnan varajäsenet valitaan tasa-arvolain 4a §:n
mu kai ses ti.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
10
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se korjaa päätöstään 12.6.2017 §
23 siten, että tarkastuslautakunnan varajäsenet valitaan tasa-arvolain 4a §:n
mukaisesti.
Päätös:
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
11
Kunnanhallitus
§ 113
05.06.2017
Kunnanvaltuusto
§ 24
12.06.2017
Kunnanhallitus
§ 167
07.08.2017
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
6
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JA SEN JAOSTOJEN VALINTA
252/00.00.01/2017
Khall 05.06.2017 § 113
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toi mi-
elin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu
kie li ryh miä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava
asian omai seen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä (KuntaL 30 § 3 mom.).
Jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päät-
tää, et tä jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita
mui ta kin kuin toimielimen jäseniä tai varajäseniä (KuntaL 31 § 2 mom.).
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on kelpoinen valtuustoon, ei
kui ten kaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kun-
nan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne-
nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
ase mas sa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sel-
lai nen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti kä si tel tä-
vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa
(Kun taL 74 §).
Hyvinvointilautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin hen ki lökoh-
tai nen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä pu heen joh ta jaksi
ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja va li taan
val tuu te tuis ta tai varavaltuutetuista (Hallintosääntö 10 §).
Lautakunta jakaantuu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen jaostoon. Jaoston
jä se net valitaan asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Jaos-
tois sa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kun nan-
val tuus to valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh-
ta jaksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista tai va ra-
val tuu te tuis ta. Muut jäsenet valitaan asianomaisen kieliryhmän edus ta jis ta
(Hal lin tosään tö 10 §).
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
12
Lisäksi vaalissa on noudatettava tasa-arvolain säännöksiä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi
2017-2021
- hyvinvointilautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen va-
ra jä se nen
- yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta-
jaksi; pu heen joh ta jis toon valittavan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu
- jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkieliseen ja ruot sin kie li seen
jaos toon, joissa kummassakin on viisi jäsentä ja kullakin hen ki lökoh tai nen
va ra jä sen; jäsenten ja varajäsenten tulee kuulua asianomaiseen kie li ryh-
mään
- kumpaankin jaostoon yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu-
heen joh ta jaksi; puheenjohtajistoon valittavien tulee kuulua ao. kie li ryh mään
ja olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt 12.06.2017 § 24
Päätös:
Valittiin yksimielisesti hyvinvointilautakuntaan seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Sari Tjeder, puheenjohtaja
Raimo Luukkainen
Mikko Almgren
Kirsi Tuomala
Katri Arvila
Paula Laakso
Jouko Pöyhönen
Kari Huovila
Monika Meling-Tynkkynen
Jesse Ojala
Sami Saarinen
Kristiina Rintamäki
Seija Halme, varapuheenjohtaja
Armi Salmi
Juhani Anttila
Timo Kuumala
Camilla Björkqvist
Lotta Falck.
Valittiin yksimielisesti lautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Raimo Luukkainen, puheenjohtaja Satu Mansikka
Heli Luukkainen
Vesa Pykäläinen
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
13
Paula Laakso, varapuheenjohtaja
Tiina Helle
Erja Paavola
Juhani Anttila
Anssi Hono
Kristiina Rintamäki.
Valittiin yksimielisesti lautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Max Koski, varapuheenjohtaja
Sari Tjeder
Solveig Rosenblad
Tiina Helle
Ole Tjeder
Riikka Turunen
Tuulikki Aksels
Sanni Salopuro
Camilla Björkqvist, puheenjohtaja Rasmus Nousiainen.
_____
Khall 07.08.2017 § 167
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lu-
kuun ot ta mat ta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kum pia-
kin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiön
on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.
Yllä olevassa päätöksessä on hyvinvointilautakunnan ruotsinkielisen jaos-
ton varajäseneksi valittu vain yksi mies kun lain mukainen vaatimus olisi
vä hin tään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Tästä johtuen kun nan-
hal li tus on 19.6.2017 § 145 jättänyt yllä mainitun valtuuston päätöksen täy-
tän töön pane mat ta ja saattaa asian uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se korjaa päätöstään 12.6.2017 §
24 siten, että hyvinvointilautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet va li-
taan tasa-arvolain 4a §:n mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se korjaa päätöstään 12.6.2017 §
24 siten, että hyvinvointilautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet va li-
taan tasa-arvolain 4a §:n mukaisesti.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
14
Päätös:
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
15
Kunnanhallitus
§ 114
05.06.2017
Kunnanvaltuusto
§ 25
12.06.2017
Kunnanhallitus
§ 168
07.08.2017
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
7
TEKNIIKKALAUTAKUNNAN JA SEN VALVONTAJAOSTON VALINTA
252/00.00.01/2017
Khall 05.06.2017 § 114
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on kelpoinen valtuustoon, ei
kui ten kaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kun-
nan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne-
nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
ase mas sa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sel-
lai nen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti kä si tel tä-
vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa
(Kun taL 74 §).
Lisäksi vaalissa on noudatettava tasa-arvolain säännöksiä.
Tekniikkalautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin hen ki lökoh tai-
nen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja
yh den varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan
val tuu te tuis ta tai varavaltuutetuista (Hallintosääntö 10 §).
Tekniikkalautakunnassa on lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyä varten val-
von ta jaos to, jossa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen va ra jä-
sen. Valtuusto valitsee valvontajaoston puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta-
jan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista tai va ra val-
tuu te tuis ta (Hallintosääntö 10 §).
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toi mi kau deksi
2017-2021
- tekniikkalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen va ra-
jä se nen
- yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta-
jaksi; pu heen joh ta jis toon valittavan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
16
- tekniikkalautakunnan valvontajaostoon viisi jäsentä ja kullekin hen ki lö-
koh tai sen varajäsenen
- yhden jäsenistä jaoston puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi;
pu heen joh ta jis toon valittavan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt 12.06.2017 § 25
Päätös:
Valittiin yksimielisesti tekniikkalautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Lea Tamminen
Anne Metsola
Erkki Huhtinen
Max Koski
Jari Viinanen, puheenjohtaja
Jouko Pöyhönen
Tuija Arvila
Paula Laakso
Jarkko Ukkonen
Kristiina Rintamäki
Tuulikki Aksels
Anssi Hono
Reijo Yrjölä
Martti Heikkilä
Marjo Järventaus, varapuheenjohtaja Erja Paavola
Thomas Vintervik
Rune Drockila.
Valittiin yksimielisesti tekniikkalautakunnan valvontajaoston jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Vesa Pykäläinen, varapuheenjohtaja Mikko Almgren
Raimo Hokkanen
Alpo Seppälä
Tuulikki Aksels
Jarkko Ukkonen
Seija Piispa-Jespars
Marjo Järventaus
Thomas Vintervik, puheenjohtaja
Rasmus Nousiainen.
_____
Khall 07.08.2017 § 168
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lu-
kuun ot ta mat ta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kum pia-
kin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiön
on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
17
Yllä olevassa päätöksessä on tekniikkalautakunnan valvontajaoston va ra jä-
se neksi valittu vain yksi nainen kun lain mukainen vaatimus olisi vähintään
kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Tästä johtuen kunnanhallitus on
19.6.2017 § 145 jättänyt yllä mainitun valtuuston päätöksen täy tän töön-
pane mat ta ja saattaa asian uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se korjaa päätöstään 12.6.2017 §
25 siten, että tekniikkalautakunnan valvontajaoston varajäsenet valitaan ta-
sa-ar volain 4a §:n mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se korjaa päätöstään 12.6.2017 §
25 siten, että tekniikkalautakunnan valvontajaoston varajäsenet valitaan
tasa-arvolain 4a §:n mukaisesti.
Päätös:
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
18
Kunnanhallitus
§ 169
07.08.2017
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
8
TALOUSKATSAUS I-VI/2017
115/02.02.02/2017
Khall 07.08.2017 § 169
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Hallinto- ja taloussihteeri on koonnut talouskatsauksen 1.1.-30.6.2017. Kat-
saus sisältää koko kunnan tuloslaskelman 2016 ja 2017 sekä osastoittain
mää rä ra hojen toteutumatilanteen. Lisäksi katsauksessa on tulosalueittainen
graa fi nen esitys kesäkuun 2017 toteutumasta verrattuna vastaavaan vuosien
2015-2016 toteutumaan. Lisäksi raportissa on kaavioesitys kesäkuun toteu-
mas ta suhteessa toimielimen määrärahaan ja tavoitetasoon.
Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen toteutuman tavoitetaso on yllä mai-
nit tu na ajankohtana 50 %. Tulojen toteutuma alittaa 13 prosent ti yksi köl lä
ta voi te ta son. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan tulot olivat ta voi te ta-
sossa. Menot alittavat tavoitetason kahdella prosent ti yksi köl lä.
Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on ajankohdan tavoitetason mu-
kai nen. Kehitys vastaa edellisen vuoden toteu tu maa. Ra hoi tus me nojen to-
teu tu ma on -23 %.
Jaksolle kuuluvat kirjautumattomat erät huomioon ottaen kesäkuun lopun
tu los on noin 450 000 euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa ti li vuoden
2017 tulostavoitteeksi on asetettu noin 27 000 euron ylijäämä.
Ennuste vuoden lopun tuloksesta osoittaa noin 116 000 euron suuruista yli-
jää mää.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen 1.1.-30.6.2017 tietoonsa saa te-
tuksi ja saattaa sen valtuuston tietoon.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi ta lous kat-
sauksen 1.1.-30.6.2017.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
19
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Talousraportit 1.1.-30.6.2017
Toteuma 30.6.2017 osastoittain
Investointien toteuma
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
20
Kunnanhallitus
§ 171
07.08.2017
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
9
YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN / KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
58/00.04.01/2017
Khall 07.08.2017 § 171
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on kutsunut
kool le ylimääräisen yhtiökokouksen 10.8.2017 klo 17 alkaen. Yh ty mä ko-
kouksen asialistalla on yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja kahden va ra pu-
heen joh ta jan valinta, yhtymähallituksen valinta ja tarkastuslautakunnan va-
lin ta.
Kuntalain 60 §:n mukaan edustajan yhtymäkokoukseen valitsee kun nan hal-
li tus tai valtuuston päättämä muu toimielin. Edustaja valitaan kuhunkin yh-
ty mä kokoukseen erikseen.
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin Kuntalain 76 §:n mukaan on
hen ki lö, joka on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luot ta mus toi-
meen, ei kuitenkaan
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tai siihen rinnastettavassa tehtävässä
3) kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa kohdassa 2 tarkoitettuun
kun nan palveluksessa olevaan henkilöön
4) henkilö, joka on sellaisen kuntayhtymän palveluksessa, jossa kunta on jä-
se ne nä ja joka asemaltaan on rinnastettavissa kohdassa 2 tarkoitettuun kun-
nan palveluksessa olevaan henkilöön.
Valtuusto on 11.4.2005 § 41 päättänyt, että valinnan suorittaa valtuusto.
Kun ta lain muututtua niin, että edustajat yhtymäkokouksiin on valittava ku-
ta kin kokousta kohti erikseen, on tarkoituksenmukaisempaa delegoida pää-
tös val ta kunnanhallitukselle, joka nopeammin voi reagoida va lin ta pyyn töi-
hin.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymien yh ty mä kokous-
edus ta jien nimeäminen delegoidaan kunnanhallitukselle.
Kunnanhallitus valtuuttaa yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen va ra-
edus ta jan edustamaan Pyhtään kuntaa Kotkan-Haminan seudun kou lu tus-
kun ta yh ty män yhtymäkokoukseen 10.8.2017.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
21
Päätös:
Hyväksyttiin. Valittiin Kari Huovila ja varalle Katri Arvila.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymien yh ty mä kokous-
edus ta jien nimeäminen delegoidaan kunnanhallitukselle.
Päätös:
_____
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
22
Kunnanhallitus
§ 186
28.08.2017
Kunnanvaltuusto
04.09.2017
10
KUNNAN TOIMITILOJEN JÄRJESTÄMINEN
337/00.04.02/2017
Khall 28.08.2017 § 186
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Pyhtään kunta ja seurakunta toimivat erillään rakennuksissa, joiden kor jaus-
vel ka on päässyt kasvamaan pisteeseen, jossa päätöksiä tulevaisuudesta tu-
lee tehdä.
Kunta ja seurakunta toteuttivat yhteistyössä työympäristöselvityksen, jossa
sel vi tet tiin organisaatioiden tilankäyttöä ja tilantarvetta sekä hahmoteltiin
mah dol li suuksia synergiaetuihin. Puntarissa olivat vastakkain kolmen kiin-
teis tön (Kunnanvirasto, Kirkkoherranvirasto ja Siltakylän seurakuntatalo)
pe rus teel li nen korjaaminen ja niiden kehittäminen ilman yhteistyötä tai uu-
teen yhteiseen rakennukseen muuttaminen ja vanhoista tiloista luopuminen.
Kun ta kehittää parhaillaan Motellinrannan aluetta, jonka tarkoituksena on
muodos taa Pyhtään alueelle uusi palvelukeskusta, joka voisi käsittää kun-
nan, seurakunnan ja muiden palveluntuottajien palvelupisteet. Pal ve lu pis-
teet rakentuisivat rantatorin ympärille, josta voisi muodostua kuntalaisten
koh taa mis paikka. Asemakaavakartta oheismateriaalina.
Kunnan ja seurakunnan teettämän työympäristöselvityksen (esi tel tiin en-
sim mäi sen kerran Huutjärven koululla 14.6.2017) johtopäätöksenä todet tiin
seu raa via asioita:
1 . Keskittäminen yhteen toimipisteeseen, keskeiselle paikalle => parempi
saa vu tet ta vuus ja siirtymisten vähentyminen
2. Tilankäytölliset, asiakaspalvelulliset sekä käyttö- ja ylläpidolliset sy ner-
gia edut (yhteiskäyttöisyyttä päällekkäisten toimintojen osalta) => yhteiset
kokous- ja kokoontumistilat, vastaanottotilat, asiakaspalvelutilat, odottelu-
ja oleskelualueet, yleisövessat, (vaate)säilytystilat, tauko- ja ruokailutilat,
toi mis ton aputilat, vessat, tarvikevarastot, siivoustilat ja tekniset tilat jne.
Rat kai su mahdollistaa vastaanotto / info/ vaihde / asiakaspalvelujen sekä
sii vous- yms. palvelujen yhteisen järjestämisen
3. Huonetoimistosta monitilatoimistoon => tilatehokkuuden optimointi
koh ti 15 hum 2 /tp. Nykyinen (Kunnanvirasto) 30 hum 2 /tp.
4. Tilojen väheneminen => käyttö- ja ylläpitokustannukset vähenevät.
5. Vanhoista tiloista uusiin => työympäristön toimivuuden, viihtyvyyden ja
ter veel li syy den parantuminen.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
23
6. Kiinteistökehitys => kunta ja seurakunta voisivat saada tuloja nykyisten
toi mi ti la tont tien myynnistä, kunnan ja seurakunnan ei tarvitse investoida
ny kyis ten osin toimimattomien toimitilakiinteistöjen peruskorjauksiin.
7. Kuntakehitys => kunta saa kehitettyä nk. Motellinrannan aluetta, ja elä-
vöit tää alueen kehittymistä ja palveluja kokonaisuutena.
FH Invest Oy suunnittelee Pyhtään Motellinrantaan asuin- ja toimistotaloa,
jos ta kunnalla ja seurakunnalla olisi mahdollisuus ostaa tai vuokrata yh teis-
käyt töi set toimitilat.
Vaihtoehdot ja hinta-arviot:
Tilojen hankinta omaksi
1. Vanhojen tilojen perusteellinen korjaaminen ja niiden kehittäminen il-
man yhteistyötä. Kunnanviraston pinta-ala (Ylätalo, sis. vanha osa ja li sä sii-
pi) 829 m2 => peruskorjauksen investointitarve 738 000 € (alv. 0%). Käyt-
tö- ja ylläpitokustannukset n. 5,3 €/m2 => n. 52 700 €/v. Pe rus kor jaus inves-
toin ti on rahoitettava lainalla, joten arvioidun 2,4 %:n korkotason mukaan
kor kokulut olisivat noin 17 700 € vuodessa.
2. Uusiin toimitiloihin muuttaminen yhteistyössä Pyhtään seurakunnan
kanssa ja vanhoista tiloista luopuminen. Pyhtään kunnan osuus 427 m2 =>
investointitarve 960 750 € (alv. 0%) sis. tontin osuutta 49 105 €. Käyttö- ja
ylläpitokustannukset (uudisrakennus) n. 3 €/m2 => n. 15 400 €/v. Koska
han kin ta jouduttaisiin rahoittamaan lainalla, olisivat lainan kor kokus tan-
nukset arvioidulla 2,4 %:n vuosikorolla noin 21 900 € vuodessa (1 825
€/kk). Myynnin yhteydessä joudutaan taseesta poistamaan kunnanviraston
ta se-ar von (noin 217 000 €) ja myyntihinnan erotus.
3. Vanhan kunnanviraston purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle.
Purkukustannukset 30 000 € (alv. 0%). Uuden oman kunnanviraston
tilatarve 569 m2 => investointitarve 1 241 800 € + 30 000 € (alv. 0%).
Käyt tö- ja ylläpitokustannukset 20 500 €/v. Tässä vaihtoehdossa inves toin-
nin kor kokus tannukset olisivat noin 30 500 € vuodessa (2 542 €/kk). Vi ras-
tokiin teis tön purkamisen yhteydessä koko tasearvo joudutaan kirjaamaan
pois toksi.
Vaihtoehto 2. ja 3. neliömäärät perustuu RAPAL työympäristöselvitykseen.
Vaih toeh to 2. neliömäärää on mahdollista edelleen vähentää kokous- ja ko-
koon tu mis ti lojen yhteiskäyttöä lisäämällä. Lisäksi se mahdollistaa säästöjä
hen ki lös töku luis sa, mikäli olemassa olevia tehtäviä yhdistetään esim. vas-
taan ot to / info/ vaihde / asiakaspalvelu siivous, kiinteistön huolto, yms.
Tilojen vuokraus
4. Vuokraus: 427 m2 * n. 10,68 €/hm2/kk = 4 558 €/kk => 54 699 €/v (alv.
0%). Vuokra-aika: 20 vuotta. Pääoman tuotto-odotuksena on käytetty 6 %.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
24
Yhdistelmä vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista:
Nro
Investointi
Käyttö+ylläpito
Rahoitus
Poistot
1
738 000
52 700
17 700
24 600 (*
2
911 645
15 400
21 900
Tasearvo-mtulo
3
1 271 800
20 500
30 500
217 000 +41400 (*
4
0
70 099
0
Tasearvo-mtulo
*) poistoaika 30 v.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että nykyisestä kunnanvirastosta luo-
vu taan ja kunta vuokraa tai vaihtoehtoisesti ostaa toimitilojen hallintaan oi-
keut ta vat osakkeet FH Invest Oy:n suun nit teil la olevasta hankkeesta Motel-
lin ran nan asemakaava-alueen korttelin 172 tontille 1.
Päätöksen edellytyksenä on, että Pyhtään seurakunta tekee vastaavan pää-
töksen omissa hallintoelimissään.
Edelleen kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tulevien vuosien ta lous-
ar viois sa varaudutaan kunnan uusista toimitiloista aiheutuviin kus tan nuk-
siin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus totesi Mervi Liimataisen ja Kari
Huovi lan esteellisiksi käsittelemään tätä asiaa hallintolain 28 §:n 1 mo-
men tin 5) kohdan nojalla. He poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että henkilökohtaiset varajäsenet Sari Tjeder ja Rai-
mo Hokkanen olivat heidän sijastaan kokouksessa tämän asian käsittelyn
ajan klo 17:10 -17:30.
_____
Kvalt
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että nykyisestä kunnanvirastosta luo-
vu taan ja kunta vuokraa tai vaihtoehtoisesti ostaa toimitilojen hallintaan oi-
keut ta vat osakkeet FH Invest Oy:n suunnitteilla olevasta hankkeesta Motel-
lin ran nan asemakaava-alueen korttelin 172 tontille 1.
Päätöksen edellytyksenä on, että Pyhtään seurakunta tekee vastaavan pää-
töksen omissa hallintoelimissään.
PYHTÄÄN KUNTA
ESITYSLISTA
4/2017
25
Edelleen kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tulevien vuosien ta lous-
ar viois sa varaudutaan kunnan uusista toimitiloista aiheutuviin kus tan nuk-
siin.
Päätös:
_____
Oheisaineisto
Motellinrannan kaava